Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ပဒှ်အခန်ကၞာ တ္ၚဲပအပ်ဘာအလုံမွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

မာံတဵုလွဳ – သၞာံဗ္တောန်ပညာ၂၀၁၃-၁၄ ဏံ ကၠောန်ပဒှ်ဏါအခန်ကၞာ တ္ၚဲပအပ်ဘာအလုံမွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒၞာဲဘာ ဘာတန်သၠုၚ် စၟတ်(၁) ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၈ အခိၚ်နူဂယးဂှ်ရ။

ဘာတန်သၠုၚ် စၟတ်(၁) ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
ဘာတန်သၠုၚ် စၟတ်(၁) ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
ပ္ဍဲကဵုအခန်ကၞာပအပ်ဘာဂှ်ဝွံ နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဌာနပရေၚ်တဵုလွဳ ကဵုပရေၚ်လွဳလွတ် ဝန် ဇၞော်ဥူမျဵုညောအ် ကေုာံညးဇၞော်နူဌာနမၞုံတွဵုရးမန်ဂမၠိုၚ်၊ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ညးမၞံုတာ လျိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံဂမၠိုၚ်၊ သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဂအုပ်ဘာအ္စာဇၞော်ဂမၠိုၚ်၊ အ္စာ အ္စာဗြဴဂမၠိုၚ်၊ မိမကွးဘာဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံအေန်ဂျဳအဝ်ကဵု ကွးဘာဂမၠိုၚ်လၟိဟ်ၜိုတ် ၁၀၀၀ တၠပြၚ် တိုန်စိုပ် အိုတ်ရ သာ်ဝွံ အ္စာဇၞော်ဂအုပ်ဘာတန်သၠုၚ် စၟတ်(၁) ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီုရ။

“ပ္ဍဲအခန်ကၞာတ္ၚဲပအပ်ဘာဂှ် ဝန်ဇၞော်နူတွဵုရး ဟီုမြော်ဏာဂလာန်စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာတုဲ သ္ကိုပ်ပရေၚ် အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵု သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာပွိုၚ်ဍုၚ်တံသောၚ်ကၠးဏာ စပ်ကဵုပရေၚ်ပအပ်ဘာကဵု ပရေၚ်ကဵု အရီုအဗၚ်တံတုဲ ဆက်ကၠောန်အာ အတိုၚ်အစဳအဇန်လၟေၚ်အခန်ကၞာရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

အခန်ကၞာ တ္ၚဲပအပ်ဘာ အလုံမွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ ဘာတန်မူလ၊ ဘာတန်လ္ဒောဝ်ကေုာံ ဘာတန်သၠုၚ် မၞံု အလုံမွဲပွိုၚ်ဍုၚ် စပအပ်အာဘာ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်ဒှ်တုဲ အ္စာဘာဂမၠိုၚ်တံ ဒုၚ်ကေတ်တဲ ကွးဘာတံမဒှ်ရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲပအပ်ဘာဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ လၟိဟ်ကွးဘာ ၁၀၀၀ တၠပြၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ပအပ်ဘာတုဲ ကွးဘာကၠုၚ်စိုပ် ဟွံမာန်ဏီတံဂှ် စဵုကဵုစိုပ်ဂိတုမေ ၃၁ တေံ ဆက်ဒုၚ်အာတဲကွးဘာတံကီုရ။

စပ်ကဵုပအပ်ဘာပၠန် ကဆံၚ်တန်မူလမ္ဂး သၞောတ်ဗ္တောန်ပညာလ္ၚုဟ်မးဟွံဒးကဵုမွဲသာ် နူကဵုအလဵုအသဳတေံ ဖျေံလဝ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံရ၊ တန်လ္ဒေါဝ် ကေုာံတန်သၠုၚ်မ္ဂး နကဵုလၟေၚ်တန် ၅ တန် စဵုစိုပ် ၁၀ တန်ဂှ် နူ ၅၀၀ ဒ္ကေဝ် စဵုကဵု ၁၀၀၀ ဒ္ကေဝ် ဒးကဵုရ သာ်ဝွံ အ္စာဇၞော်ဂှ်ဟီုရ။

စပ်ကဵုမူဝါဒ သၞောတ်ဗ္တောန်လိက်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ကဆံၚ်တန်မူလမ္ဂး ဒှ်သၞောတ်ပညာဗ္တောန်မးမးဟွံ ဒးအိုတ်သြန်ဒှ်တုဲ သီုဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ပရေၚ်အထံက်အပၚ်နူ အလဵုအသဳတံဂှ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် စပ်ကဵုအထံက်အပၚ်အလဵုအသဳကဵုဂှ် လၟေၚ်အစီအဇန်ညးကုညးကဵုဒၟံၚ်ကွး ဘာတံမၞံုကီုလေဝ် နကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုပိုဲဏံမ္ဂး သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်အာ အခန်ကၞာပရေၚ်ထံက်ပၚ် ပအပ်ကဵုကွးဘာတံ အစဳအဇန်နွံမံၚ်ဏီရောၚ်ဂှ် အ္စာဘာဇၞော်ဂှ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

တုဲပၠန် အခိၚ်ပအပ်ဘာလၟုဟ်ဏံ ကဆံၚ်တန်လ္ဒေါဝ်ကွးဘာမွဲတၠမ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဝေၚ်ဇြဟတ်၊ သွက်စက္ခော၊ လိက်အုပ်တံဂှ် ဒးကဵုသြန် ၁၀၀၀ ဒ္ကေဝ်၊ သွက်စရိတ်မိမကွးဘာဂှ် ၅၀၀ ဒ္ကေဝ် အပံၚ်သီုဖအိုတ် ၁၅၀၀ ဒ္ကေဝ် ဒးကဵုရောၚ်။

ဘာတန်သၠုၚ် စၟတ်(၁) ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဏံဝွံ ပ္ဍဲအရာတန်အံၚ် ၁၀ တန်ဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာအံၚ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ရိုဟ်ရိုဟ် သၞာံ မဒှ်ဘာကလိဂွံစရာဲခိုဟ်မွဲကီုရ။ တွဵုရးဍုၚ်မန် မၞံုပွိုၚ်ဍုၚ်(၁၀)ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဘာတန်သၠုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ နူသၞာံ၂၀၀၈ တေံဂှ် ကလိဂွံလဝ်ပေါဲအံၚ်ဇၞးကဆံၚ် ပထမ တုဲ သၞာံ၂၀၁၂ ဂှ် ကွးဘာ ၁၀ တန်အံၚ် ကၠုၚ်လဝ် ၆၂ တၟံကၠံမၞံုတုဲ ကလိဂွံလဝ် ကဆံၚ်ဒုတိယ မရနုက်ကဵု ၄ ဝါရကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.