Categories
လိက်ပရေၚ်

သ္ပဏာအဲပရဲကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အ္စာရဿ

ဒဵုဗျု

(လိက်ပရေၚ်ဝွံ ကံက်နုက်နူကဵု လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ကၞပ် (၁) လၟေၚ် (၃) ရောၚ်။)

သ္ဘၚ်တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် ကၠောန်ဗဒှ်တိဍာ်ဗော်မွဲဒၞဲါ အဃော နာဲရဿဗီုဟီုမံၚ်ဂလာန်-(ဗီုအဲမန်)
သ္ဘၚ်တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် ကၠောန်ဗဒှ်တိဍာ်ဗော်မွဲဒၞဲါ အဃော နာဲရဿဗီုဟီုမံၚ်ဂလာန်-(ဗီုအဲမန်)
ဒုၚ်သ္ပဒၞန်မာန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိမာန်ဏောၚ်၊ ထိၚ်ဝိုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ သှ်ပဠိုဟ်ပြသၞာ မာန်ဏောၚ်၊ အာက္ဍိုပ်ပၠတရဴမာန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ပၠန်ဂတး ဇြိုဟ်နက်ဏောၚ်၊ အေၚ်ဒုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ထေဲပၞတ်ဒေါသအောန်ဏောၚ်၊ အတ္တအောန်ဏောၚ်၊ စိုန်သကီု ပ္ဍဲပညာဏောၚ်၊ လ္ဂူတပ်တးဏောၚ်၊ စိုတ်သဝ်ဏောၚ်၊ တီကၠိုဟ်အကာဲအရာဏောၚ်၊ တီဇၟောဝ်ဍာ်ဂၠးတိဏောၚ်၊ ဗက်စအဂတိအောန်ဏောၚ် မပ္တံအစောန်စရာဲတံဂှ် ညးဂမၠိုၚ်ကေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ် စပ်ကဵုအစာရဿဂှ် ဂွံမိၚ်ကၠုၚ်ကီု သီုဂွံကေၚ်ဆဵုကၠုၚ်လဝ် နမတ်ကီုဂှ်တုဲ နကဵုကောန်ဂကူမန်မွဲ ဟွံသ္ပရှေ်သှေ်ရဴဂဴ မံၚ်ဟွံမာန်ရ။

ကြဴနူဂွံမိၚ်ကေတ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန် တၟိ ‘နာဲရဿ’ သ္ဒးပလံၚ်ဗစိုပ် ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ် သေံ နကဵုယဲကေန်သာဂှ်တုဲ ကောန်ဂကူမန် မစိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်တတိယဂမၠိုၚ်ကီု၊ မစိုပ်ဍုၚ်မ္ၚး ဂမၠိုၚ်ကီု ကတဵုဒှ်ဓဝိၚ်သောက ဇၞော်ကဵု ဇြဟတ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ကၠးကၠးရ။ ပဟိုတ် နူရှေ်သှေ်ရဴဂဴ လစွံစိုတ်ညးကီု ပရေၚ်အာ က္ဍိုပ်ညးကီု ညာန်ပညာ မဍိုက်ပေၚ် ပ္ဍဲ အရာဂၠာဲသွဟ် ပသောၚ်ပြသၞာဂမၠိုၚ်ကီုဂှ်တုဲ ကတဵုဒှ်ဓဝိၚ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိ ကာန်သၟးဂှ် ဂကောံဒေသနာနာတံ ပံၚ် ကောံဗက်ဒုၚ်ဒါန်ဂှ် ဂွံသြန်ၜိုတ်မွဲကိုတ်ၝာတ် ပြၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ လၟိဟ်ဝွံ ဒှ်လၟိဟ်ဟွံဂၠိုၚ် ကီုလေဝ် ဆဂး စရၚ်ညးမကဵုဒါန် ထံက်ပၚ် တံဂှ်ကီု စိုတ်ဓါတ်ညးမကဵုဒါန်တံဂှ်ကီု ဂၠိုၚ် တဴကွေံ ဟီုမာန်ရ။ ဆဒှ်ကဵုဒှ် ပကောံပကေဝ်တုဲ ကဵုဏာဒါန်ဟွံသေၚ် သီုရန်တၟံနွံနွံ စန်ဒက်ဟီုတွံတုဲ ဗက်ဒုၚ် ဒါန်အိုတ်ဂှ် ဂွံလ္ၚတ်ကေတ်ရ။

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလ မချဳဒရာၚ်ဟီုတွံ တၞဟ် နဂွံရီုဗၚ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်ဍုၚ်တၟိဝွံဂှ် ”သွက် ညးဂှ် ဟွံဒးကဵုဒါန်၊ မိက်ဂွံကဵုထံက်ပၚ်မ္ဂး ကဵုသွက်တန်ဗ္တောန်ဘာပၞာန်ညိ၊ ကဵုကယျိုၚ် ကယျဝ်ကောန်ပၞာန် (မွဲကယျိုၚ် ၄၅၀ ၝာတ်) ညိ” သာ်ဝွံ နူကဵု ‘အစာရဿ’ မွဲအဆံၚ် ရမျာၚ်က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော် မဟီု နၚ်ဂှ် ညးမချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲဂကောံတံ ဟီုဂးလဴပူ တဴအိုတ်ပၠန်ဂှ်တုဲ သာတုဲလောန်တုဲ သ္ပတဴ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ စိုတ်ဓါတ်ညးအိုတ်ပၠန်ရ။

နာဲရဿ ဟၟဲတှေ် ဇြဟတ်အာက္ဍိုပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဍိုန်လျစှေ်အာကီုရောၚ် ဂလာန်မြဴသာ်ဝွံ ‘နာဲဍာံရောၚ်’ ကော် နာဲၜၚ်ကဍဳ ညးမဒှ်ဥက္ကဌ ဂကောံညဳသၟဟ် ဂကူမန် အာမ်ယူအေဝ်တြေံ ဟီုဂးနၚ်ကဵု မန်မစိုပ် ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်တံဂှ်တုဲ သွက်ညးမတန်တဴ ပ္ဍဲဍုၚ်ပလိုတ်တံ သာတုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်သောကကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အနာဂတ်ရ။

အစာရဿဝွံ ဒှ်က္ဍိုပ်သကိုပ် တၞဟ်နဂွံ သ္ပအစာံ သွက်တၞောဝ်ဒတောဝ်တၟိ မလေပ် ပညာတံ ပ္ဍဲအရာပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်မန်မွဲရ။ ညးမလေပ်ပညာဂတာပ်ခေတ်တံ တၞဟ် နဂွံ လုပ်ဗော်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ် မစိုန်သကီု ပ္ဍဲပရေၚ်ပညာမွဲမွဲသာ်ဝွံဂှ် ဒှ် အရာပၟိက်ဇၞော်မွဲရ။ လေပ်ပညာသၟးဟွံက သီုသၠးအတ္တ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်သ္ၚိဌာန်မာန်ဂှ်တုဲ ခေတ်ကာလညးဏံဝွံ သီဗၜေါဝ်တၞောဝ် ဒတောဝ်တၟိတံ တၞဟ်နဂွံလုပ်စိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန် တၟိမာန် နွံကၠုၚ်ကီုရ။

ယဝ်ရက္ဍိုပ်သကိုပ် မလေပ်ပညာတံ အောန်မ္ဂး ဂွံဒှ်အစာံကဵု တၞောဝ်ဒတောဝ်တၟိတံ ပ္ဍဲအရာပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် ဍိုန်လျစှေ်အာမာန်ဂှ်တုဲ အဆက်ဖဵုဂှ်တုန် ဇြဟတ်ပၠန် ဂတးရပ်လွဟ် ကေတ်ကဵုဍုၚ်မန်ဂှ်လေဝ် ယုတ်ဒေက်စှေ်အာ မာန်ကီုရောၚ်။ လေပ် ပညာဏောၚ်၊ သၠးဖဵုဇကုမာန်ဏောၚ်၊ စိုတ် စေတနာသၠဲလးဏောၚ်၊ အာက္ဍိုပ်မာန် ဏောၚ်၊ စန်ဒက်ညးမလေပ်ပညာတံမာန် ဏောၚ်၊ စိန်ဝုန်ပ္ဍဲအရာပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကေတ်ကဵုဍုၚ်မန်ဏောၚ်၊ ပၠတရဴမာန်ဏောၚ် မပ္တံအစောန်စရာဲတံဂှ် ဂပ်ဝ်ဒးနွံပၟိက် ပ္ဍဲက္ဍိုပ် သကိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂမၠိုၚ်ရ။

ချပ်စိုပ်အာမွဲဂှ်တုန် ပ္ဍဲကဵုလိက်အုပ် မာတေန်သမေတ်ချူလဝ် ပရောကွးဘာဍုၚ် ဗၟာ ကလိုက်ကမဵုဂှ်တုန် ဒၟာနူဒစာံပန်မတုဲ ကွးဘာ ကေုာံ လကျာ် မလေပ်ပညာတံ လုပ်စိုပ်အာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လၟိဟ်ကဵုလ္ၚီဂှ်တုဲ ယၚ်ဝွံဂှ် ဒှ်ဟိုတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဍိုက် ပေၚ်ကဵုအစောန်စရာဲ ပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်ဂှ် ညးဟီုပါ်ပဲါလဝ် သာ်ဝွံရ။ ညးမလေပ် ပညာတံ ကၠောန်ပၠန်ဂတးမန်ဂၠိုၚ်ခ္ဍၚ် ပၠန်ဂတးမန်ဂှ် အဆံၚ်သၠုၚ် ဂၠိုၚ်ခ္ဍၚ်ရောၚ်ဂှ် ပြာ ကတ်ရ။

ညးမလေပ်ပညာ သၟတ်ဂတာပ်ခေတ် တံသၟး သ္ဍိုက်မၠိုက် ကဵုက္ဍိုပ်ကဵု အစာရဿဝွံ ဟွံသေၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲ ဍုၚ် မလေပ်ပညာတံလေဝ် ကဵုက္ဍိုပ်သ္ပရှေ်သှေ်ရဴ ဂဴကဵုညး မာန်အိုတ်ကီုရ။ အရာဝွံ ဒှ်အရာပၟိက်ဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲအရာဟီုဂး ကေတ်ဍုၚ်မန် နကဵုပၠန်ဂတးရ။ ယဝ်သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး လညာတ်ကေတ်ကဵုဍုၚ်မန် နကဵုပၠန်ဂတးဂှ် ဂလာန်စောဒနာတံ တိုန်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲညးမအာက္ဍိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ညးမ လေပ်ပညာ ဓလီုလညာတ် ကောန်ဂကူမာန်ဂှ် အောန်စှေ်ကၠုၚ်ဗက်ဂတာပ် ဓဝ်ပတှေ် ပ္ဍဲပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကေတ်ကဵုဍုၚ် မန်ဂှ်လေဝ် ဟုတ်ယုတ်စှေ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်။ စိုပ်ကၠုၚ်ပ္ၚံက်ဂှ်မ္ဂး ညးမလေပ်ပညာတံ ဂွံ လိုန်လုပ် ပ္ဍဲတိဍာ်ပၠန်ဂတးဂှ် ဝါတ်ကၠုၚ်မာန် ရောၚ်။

ဇြဟတ်ညးမလေပ်ပညာတုဲ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ပ္ဍဲအရာပၠန်ဂတးဇြိုဟ်နက်တံ ဂွံကတဵုဒှ် ကၠုၚ်မာန်ဂှ် တန်တဴကဵု ညးမလေပ်ပညာအာက္ဍိုပ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ခေတ်ကၠာတေံ ‘အစာယှိုဲကျေန်’ တံ ‘အစာနလ္လာ’ တံ ဒှ်ညးလေပ်ပညာအိုတ်ဂှ်တုဲ အစာရဿတံ အစာဟံသာတံ ကေုာံ က္ဍိုပ်သကိုပ်မလေပ်ပညာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လၟုဟ်ဟ်ဂမၠိုၚ် လိုန်လုပ်စိုပ်ဗော်အိုတ်ရ။ တၞောဝ်ဒတောဝ်ကြဴကြဴတံဂှ်တုန် ပမာညံၚ်ရဴ နာဲတၠညးတံ လၟုဟ် နာဲဝေန်လှတံ နူဂှ်မွဲ အဆံၚ်ပၠန် တၞောဝ်ဒတောဝ်တၟိတၟိ အဆံၚ် ကမ္မတဳဗဟဵု၊ ကမ္မတဳခရိုၚ် မလေပ်ပညာတံလေဝ် လုပ်ကၠုၚ်စိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအိုတ် ကီုရ။

ဂွံကတ်လ္ၚတ်ကေတ် မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ညးမကေတ်တာလျိုၚ် ကွးဘာတက္ကသဵုတံဗွဲမဂၠိုၚ် လိုန်လုပ်စိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကြဴနူဘာတုဲဂှ် ဒှ်လက်သန်ပြဲ လက်သန်တၟေၚ်မွဲ ပ္ဍဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်တုဲ အာဲတၟာဲသာ်ဝွံဂှ် ဒှ်အာဲတၟာဲပၠန်ဂတးမန် မမၞုံကဵုဂုန်စရာဲ တၟေၚ် တၟဟ်မွဲရ။ အာဲတၟာဲတၟေၚ်သာ်ဝွံ ဒှ်ဂပ်ဝ် ဒးကေတ်ဂုန်စရာဲကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲ သၟး ဟွံက သီုဒးကေတ်ဂုန်စရာဲကဵု အိုတ်အလုံဂကူမန်မွဲရ။ ညးမလေပ်ပညာတံ အာက္ဍိုပ် ပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရပ်လွဟ်မန်ဂှ် ဒှ်လက်သန်ဂကူဗၠးၜးပြဟ်ရ။

တၞဟ်နဂွံ ဆက်မၚ်မွဲအာ အာဲတၟာဲသာ် ဝွံမာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မလေပ် ပညာဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဟွံလေပ်ပညာဂမၠိုၚ်ကီု ဂပ်ဝ် ဒးသ္ပလွဳပရာရောၚ်၊ ခါဂှ်ဟေၚ် ပၠန်ဂတး မန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဒုၚ်တဲ (၁၀၀%) မာန်ရောၚ်။ ညးမဒှ်ကောန်သ္ဂံၚ် ဗော်ဍုၚ် မန်တၟိ ဓမ္မတာမွဲတၠ ကေၚ်ဟီုလဴထ္ၜးကဵုအဲ အခိၚ် ကာလနွံပ္ဍဲပယျဵုဂှ်တုန် အခိၚ်ညးတိုန် ဘာ ပၞာန်တေံ အစာယှိုဲကျေန်ကေၚ်ဟီုလဝ် ဂလာန်မွဲပါၚ်ဂှ်တုန်၊ ပ္ဍဲကောန်သ္ဂံၚ်ညးဂှ် ညးနွံပၟိက်ကဵု ညးလေပ်ပညာဂၠိုၚ်ရ၊ ညးလေပ် ပညာတံ လုပ်စိုပ်ဗော်ဂှ် ညးကေတ်ဂုန် စရာဲ လောန်သန်ဂး၊ ဗော်ရပ်လွဟ်ညးဂှ် ညး မိက်ဂွံကဵုဒှ် ဗော်ညးလေပ်ပညာတံ အာ က္ဍိုပ်ရ။

အခိၚ်ကာလ အစာရဿတံ တိတ်ဂြိုပ်ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးဂှ် ညးမလေပ်ပညာ နူအပ္ဍဲ ဍုၚ်သၟးရနွံဂှ်တုဲ အခိၚ်ကာလပစ္စုပ္ပန်ဝွံ ညးမလေပ်ပညာ ဍုၚ်ပလိုတ်တံလေဝ် နွံကၠုၚ် အိုတ်တုဲ ညးတံ တၞဟ်နဂွံကလေၚ်လုပ်ဗော်ကီု ညံၚ်ရဴ နာဲသဳရိမန်ဆာန်ဂှ် ဒှ်အရာပၟိက် ဇၞော်မွဲရ။ ကုညးမလေပ်ပညာ ဍုၚ်ပလိုတ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပလိုတ်တံမွဲမွဲဂှ် ဒှ် အထံက်အပၚ်ကဵု ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗော် ပ္ဍဲအရာသွာၚ်ကလုတ်တမာန် ဂၠးတိ ဗွဲမဂၠိုၚ်မာန်ရောၚ်။ အလဵုအသဳဍုၚ်ပလိုတ်တံ တၞဟ်နဂွံဒုၚ်တဲကဵု ပၠန်ဂတး ဗော်ဍုၚ် မန်တၟိမာန်ဂှ် နွံတာလျိုၚ် ညးတံအိုတ်ဂှ်တုဲ ဗွဲတၟေၚ်အလဵုအသဳ ဍုၚ်ညးတံတန်တဴဂှ် တၞဟ်နဂွံဒုၚ်တဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒှ်အရာပၟိက်ဇၞော်မွဲရ။

စပ်ကဵုပၠန်ဂတး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်တုဲ အလဵုအသဳအမေရိကာန်ကၠာတေံတံ စၟတ်သမ္တီ လဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နဒဒှ်ဗော်ပလီုပလာ် ပကီုပရာပ် မွဲနဲမွဲဗီုဂှ်တုန်၊ ညးမလေပ်ပညာ မန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်တံ ဗွဲပူဂဵု ကီု ဗွဲဂကောံကီု ချူဟီုပတိုန်ထ္ၜးကဵု အလဵုအသဳ အမေရိကာန် ဒဒှ်ရဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒှ်ဗော် သ္ပလဝ်စၞးကဵု အိုတ်အလုံဂကူမန်ဂှ်တုဲ လညာတ်အလဵုအသဳအမေရိကာန်ဂှ် ညးတံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ဂးရ။ ပရေၚ်တရပ်လုပ် ချူ ဟီုဂးပတိုန်ထ္ၜးသာ်ဝွံဂှ် ဒှ်အရာပၟိက်ဇၞော် မွဲရ။ အလဵုအသဳတံဂှ် သ္ပစၟတ်သမ္တီဗော်မ္ဂး ဒှ်အထံက်အပၚ် ဇၞော်လောန်ကီုရ။ အယာံ မာတ်ညးတံ စုတ်ကၠေံယၟု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲစရၚ်ညးပကီုပရာပ်ဓဝ်ဂှ် ဗၞတ်ဂလိုၚ်လဵု ဒှ်လလေၚ်ဂှ် တော်ဆကေတ်မာန်ကီုရ။ အလဵုအသဳအမေရိကာန် စုတ်ကၠေံယၟုပ္ဍဲ စရၚ်ဂှ်ဗက်ဂတာပ် အလဵုအသဳဍုၚ်တၞဟ်ဟ် တံလေဝ် ဒ္ဂေတ်ဗက်အိုတ်ကီုမာန်ရ။

အခိၚ်ကာလပေဲါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် သ္ၚိတ်ဇြ မံၚ်သာ်ဝွံဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂပ်ဝ်ဒးဂါံ ဇိုၚ်သၠဲပတိတ် ပရေၚ်စန်ဒက်ကဵု အလဵုအသဳ ဍုၚ်မ္ၚးတံကီုရောၚ်၊ ညးမဇြိုဟ်ဒှ် က္ဍိုပ် သကိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံလေဝ် ဂပ်ဝ်ဒးဗစာရဏာ ပ္ဍဲအကာဲအရာဝွံဟ်ဟ်နက်က်ကီုရ။ ဥက္ကဌ ဗော် ‘နာဲထဝ်မန်’ ကီု ညးအုပ်ကာနာနာ ‘နာဲဟံသာ’ ကီု ကေၚ်ဂေတ်ဂ္ၚေၚ် လဝ် တရဴဍုၚ်မ္ၚးနွံဂှ်တုဲ ယဝ်ရဟွံဍိုက်ပေၚ်ဏီမ္ဂး ညးမဒှ်ကေၚ်ကာတံဂှ် ဂပ်ဝ်ဒးကဵုဆဵု ဂဗ တရဴဍုၚ်မ္ၚးကီုရ။ အခိၚ်မဒေါံလဝ်ပန်ပှော်ဝွံဂှ်ရ အာဍုၚ်မ္ၚး လောဲသွာဂှ်တုဲ အခေါၚ် အရာဝွံ ဂပ်ဝ် ဒးကေမ်္ၚာပ်လဝ် ဗိုန်န်ထေက်ရောၚ်။

စိုပ်ကာလမွဲတ္ၚဲ လလောၚ်ပၟိၚ်ဍုၚ်မန် ဗၠးၜးကီုဒှ် ပံၚ်တောဲမံၚ်အာ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ကီုဒှ် အလဵုအသဳဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော်တံ တၞဟ်နဂွံထံက်ဂလာန်ကဵု ဇကုလၟိုန်ဂှ် ဒး ဂိုတ်ဂစာန်ရောၚ်။ မွဲအခိၚ်တေံ ခေတ်ကာလ ယျာဇြာအာရာဖါတ် ဒၟာနူဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲ ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ ဍုၚ်ပါလိတ်သတာၚ် ဟွံကတဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ခက်ခုဲကၠုၚ်မံၚ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ရ။ ဂွံဍဟောဝ်ကဵု စၚ်ဂၠးတိမာန် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဂှ် ညးမလေပ်ပညာတံ ဂပ်ဝ်ဒးနွံပၟိက် ဂၠိုၚ်ၚ်ရောၚ်။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒက်ပတန် အလဵုအသဳမန် ဟွံရုမ်ဂပ်က္ဍၚ် ယဝ်ဒှ်မ္ဂး ဒး ကေတ်အရီုအဗၚ်ကဵု ဇြဟတ်ကောန်ဂကူမန် နူဂကောံနာနာတံတုဲ ဂပ်ဝ်ဒးပလေဝ် ပလေတ်လဝ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.