Categories
ပရိုၚ်

ပံက်အခန်ကၞာတန်ဗ္တောန် လၟေၚ်ကမၠောန်ဖောအ်ဗြေဝ် သၟတ်ဒေသ

အေမဳအံၚ် – အခန်ကၞာပံက်တန်ဗ္တောန် လၟေၚ်ကမၠောန်ဖောအ်ဗြေဝ် သၟတ်ဒေသကွာန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၁၅) အခိၚ်နူဂယး၊ ပ္ဍဲဘာလကျာ်(ဘာလ္ဒေါဝ်) ကွာန်လှာ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

နူကဵု ဂကောံမှာဇန်ဖောအ်ဗြေဝ်ညးဍုၚ်မန် (Mon Society Development Network – MSDN) ဂှ် ပံက်အာတန်ဗ္တောန် ပွိုၚ် (၇) တ္ၚဲတုဲ ဒါရိုက်တာ MSDN နာဲသိၚ်တဳ၊ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ဥူမျိုဝ်၊ ညးလျိုၚ်ဖန်ဗဒှ် တန်ဗ္တောန် တၠအာဲ တံ ဟီုဂလာန်ပံက်ဏာကဵုအခန်ကၞာဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကောံဓရီုသၟတ်မန်
ကောံဓရီုသၟတ်မန်
နာဲသိၚ်တဳဝွံ “တန်ဗ္တောန်ဏံဂှ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်တှေ် သွဟ်မုတိတ်ရောဂှ် ဟီုပ္တိတ်ဟွံဂွံဏီပုဟ်၊ သွက်ယှအ်ဖျေံ ပရေၚ်ဝါတ်ဂါတ်ဒိုက်ဂတ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဒှ်အထံက်အပၚ် မွဲနဲမွဲဗီုကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဖောအ်ဗြေဝ်ဏံ ကဏ္ဍမပ္တံ သွက်ဂွံတီကၠိုဟ်ဝၚ်ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ကောန်ဂကူမန်၊ ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ် ကေုာံ တာလျိုၚ်၊ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ ပရေၚ်ပံၚ်ကောံညးသကအ်၊ သ္ဇိုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဗီုလဵုဆက်စပ်ကဵုဂကောံမှာဇန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ရန်တၟံတုဲ ပံက်လဝ်ရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

အ္စာတန်ဗ္တောန် နာဲမေန်ဠာတ် ဟီုဂှ် “ပ္ဍဲလပါ်ခေတ်လၟုဟ်ဏံ ဗီုလဵုကတဵုဒှ်မံၚ်တံဂှ် ရဲနွံပ္ဍဲကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ်စကွေံကွေံပုဟ်၊ တန်ဗ္တောန်ဏံတုဲတှေ် အကာဲအရာလၟုဟ်ဏံဂှ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ပဵုတုဲ တီကၠုၚ်ဏောၚ်၊ ကတောဝ်မတ်တံ ပံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုလဝ်ရ။

အပ္ဍဲမှာဇန်ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် တန်ဗ္တောန်လၟေၚ်ကမၠောန်ဖောအ်ဗြေဝ် အရံၚ်တသာ်ပြံက်အရံက်ဟၟဲမွဲသာ် ကၠောန်သ္ပအာ ဗွဲမကိတ်ညဳကဵုအခိၚ် ထေက်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

တန်ဗ္တောန်ဂှ်ဝွံ ဂကောံသ္ၚိနှိက်ဇာဖိုၚ်မှာဇန်ဖောအ်ဗြေဝ်ညးဍုၚ်မန် (MSDN) ၊ ဂကောံအုပ်ဓုပ်ကွာန်၊ ဂကောံဖောအ်ဗြေဝ်ကွာန် ကေုာံ ဂကောံထံက်ပၚ်ကွာန်တံ ပံၚ်ကောံကၠောန်သ္ပတုဲ ညးတိုန်တန်ဗ္တောန် (၅၃) တၠ တိုန်စိုပ်လဝ်ကီုရ။

အ္စာတန်ဗ္တောန်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဥူမေန်ဠာတ်၊ ဥူကျဳဇြဝ်လွၚ်၊ မေန်အံၚ်မျေအ်ဇြုၚ်၊ ဒံက်တာအံၚ်ယျေဝ်ထောဋ်၊ မိဟံသာ၊ မိအိန်ပ္ကဴတံ ပါလုပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.