Categories
ပရိုၚ်

သၞာံ ၂၀၁၄ တေံမံက်မ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန်ဏောၚ်

မိခတ္တာနန် – အပ္ဍဲကဵုသတ္တဟဏံ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃ တုဲဒှ်အာတုဲ အပ္ဍဲဖျေံလဝ်တၚ်သ္ကုတ်သွာတ်တံဂှ် သၞာံ ၂၀၁၄ တေံမံက်မ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာှ်သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန် Mon National Convention မွဲရောၚ် သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုဇၞော် ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃
ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃
ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုဂှ် “ နူကၠာသၞာံ ၂၀၁၃ ဟွံအိုတ်ဏံ သွက်ဂွံ ကၠောန်အာသဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမွဲ စဳဇန်လဝ်ဂှ် အခိၚ်ဟွံရုမ်ဂပ်တုဲ ကလေၚ်ပဆုဲထောံအခိၚ် စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၄ မံက်တေံရ၊ ကောံဓရီုပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ တုဲဒှ်အာတုဲ ပိုဲတံ ဖျေံဂွံလဝ် တၚ်သ္ကုတ်သွာတ် ၅ တၚ်နွံရ” သာ်ဏံ ညးဟီုရ။

တၚ်သ္ကုတ်နူကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တံဂှ် (၁) သ္ပစၞးကဵုအလုံကောန်ဂကူမန်မွဲတုဲ အပ္ဍ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ မံက်မ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန်မွဲရောၚ်၊(၂) အလုံဂကူမန် သ္ဂောံညဳသာဒှ်မွဲဇြဟတ်ဂှ် ဒက်ပတန်အာပရေၚ်ညဳသၟဟ်ညးသ္ကအ်ရောၚ်။(၃) ဂွံဒက်ပ္တိုန် ဓဝ်ၜိုဟ်လလမ်ဍာ်ဇမၠိၚ် အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် ဂွံတန်တဴအာမာန်ဂှ် (က) ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ဒးလလောၚ်ကဵုဗွဲမကၠးဖ္ဍးရောၚ်။(ခ) ညံၚ်ရဴသဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ်(ပၚ်လုံ)ကီု ညးစၞးသ္ဒးပါလုပ်တုဲ သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် ဒးကၠောန်အာ ဗွဲမပြဟ်ရောၚ်။ (၄) ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ဂှ် သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေချူအာတၟိ(ဝါ) သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် ချူပလေဝ်အာရောၚ်။(၅) အလုံကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဏ္ဍနာနာ ညံၚ်ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်အာဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ဓမံက်အာ ရုပ်ရဴရောၚ် သာ်ဝွံ ပါလုပ်ရ။

“အပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဂှ် လိက်စံၚ် ၈ ကၞပ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်၊ သွက်ဂွံလုပ်သဳကၠဳ လိက်စံၚ်မွဲမွဲဂှ် မၞိဟ် ၁၀ တၠရကဵုအခိၚ်မာန်၊” သာ်ဏံ ညးဆက်ဟီုရ။

စနူသေပ်တေမ်ပါ ၂၈ ဒဵုကဵု ၃၀ ပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာဂကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်၊ ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲၚိုဲတိၚ်၊ ဒုဥက္ကဌဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် နာဲတေန်အံၚ်တံ နဒဒှ်သဘာပတိ ညးမွဲမွဲတ္ၚဲ ရေၚ်တၠုၚ်ဏာရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာ ၈၈ မေန်ကိုဝ်နာၚ်ဂှ် “နအလဵုဇကုအဲလေဝ် ဒှ်မံၚ်ကောန်ဂကူမန်မွဲရ၊ ဂွံအခေါၚ် ထမံက်ထ္ၜးဝၚ်မန် ဍာံဍာံပြးပြးမာန်တုဲ ဇၟာပ်ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ် ဂွံအခေါၚ်တီကၠိုဟ်ကၠုၚ် ပရူဝၚ်ဂကူဇကုရ၊ တုဲပၠန် ဝၚ်တၟိကီု သီုဝၚ်တြေံကီု သ္ဂောံချူအာခိုဟ်ဟ်မာန်ဂှ်ု ဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ” သာ်ဏံ ဟီုဏာလဝ်ဂလာန် အပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်ရ။

အပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်၊ ခမဳသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်၊ ညးက္ဍိုက်ပ် ဂကောံထမံက်ဂတဝ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်မေန်၊ ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူအုၚ်မျေအ် ကေုာံ ဝန်ဇၞော်ဂကောံအလဵုအသဳဂမၠိုၚ်၊ ညးစၞးမပ္တံနူ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်၊ ဂကောံညးဗြဴမန်နာနာ၊ ဂကောံမှာဇန်မန်ဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံကွးဘာအဆက် ၈၈ ဂမၠိုၚ်၊ မန်ဍုၚ်သေံ၊ ညးစၞးနူကဵု ဂကောံမန်စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်၊ ညးတိုန်စိုပ်လ္ၚတ် ကေုာံ ကၟုဲတၟေၚ်ဂမၠိုၚ် သီုဖအိုတ် ၜိုတ် ၄၀၀ တၠ တိုန်စိုပ်လဝ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.