Categories
ပရိုၚ်

ကောန်သ္ဂံၚ် နူတမ်ဒပ် ခလရ (၃၁)ပလီုကောန်ဗြဴ ကုသၟတ်ဗြဴအာယုက် ၁၃ သၞာံ

လိခ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပတိုန်ထ္ၜးအလဵုအသဳ(Copy)
လိခ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပတိုန်ထ္ၜးအလဵုအသဳ(Copy)
မာံပိုန် – တုဲကၠုၚ်ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၃ ဂှ် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၞာန်ဗၟာ မၞုံယၟုတာန်ဝေန် နူတမ်ဒပ် ခလရ (၃၁) ဖျေံသ္ဇိုၚ် လ္တူ ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာဂှ် သ္ပဏာကောန်ဗြဴ နနဲအဓမ္မ ကုသၟတ်ဗြဴကောန်ၚာ် အာယုက် ၁၃ သၞာံမွဲတၠ ပ္ဍဲကဵုဘာတန်ကောန် ဂကူမန် ကွာန်ကြုၚ်ကညာ မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၄-၁၂-၂၀၁၃ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် (၇) နာဍဳ အဃောသၟတ်ဗြဴကောန်ၚာ် အာယုက် (၁၃)သၞာံဂှ် ထ္ပက် ဒၟံၚ်သၠကၟဳသ္ၚိ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိဒၟံၚ်ဍေံ မၞုံတၞုၚ်ကွာန် ညးမွဲဓဝ်ဂှ် နူကောန်သ္ဂံၚ်ပၞာန်ဗၟာတာန်ဝေန် တံၚ်ဂြဲဓဇက်ဏာ ဇရေၚ်ဘာ တန်ကောန်ဂကူမန် ကွာန်ကြုၚ်ကညာဂှ်တုဲ ပၠံၚ်သ္ပတဴကောန်ဗြဴ နနဲအဓမ္မရောၚ်။

“ပ္ဍဲဗ္တံဂှ်ရ ဒှ်ပရောညးသ္ကံတုဲ ၜိုတ် (၇:၃၀) ဂှ် မိမကောန်ၚာ်တံ ကၠုၚ်တေၚ်စိုပ်ရ၊ ကောန်ပၞာန်ဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်ကရပ် သ္ၚိရတုဲ ကော်နၚ် စၟဳစၟတ်ရ၊ မွဲအသိၚ်ဂှ် အဲထိၚ်ဒေါသဟွံမာန်တုဲ သီုကဵုၜုၚ်တက်လဝ်ဍေံကွေံကွေံရ၊ တုဲတှေ် သီု အလုံမွဲဒပ်ကောံဍေံတံဂှ် ပလံၚ်ဏာခေါဇာတေံဟဂှ်ရ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ကြုၚ်ကညာ နာဲထောန်ကျဳ ဟီုရ။

ကရောံဂှ် သီုကော်ဏာမိမကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ်ကဵု ဂကောံသမာဓိကွာန်တံတုဲ ဗက်အာစိုပ်တေၚ်ကဵု ညးတာလျိုၚ် တမ် ဒပ် ခလရ (၃၁) ရ။ အခိၚ်မဒုၚ်သၟာန်စၟဳစၟတ်ဂှ် ညးမဒှ်တၠခန္ဓတံ ဟွံဂံၚ်ဟီုပ္တိတ်ဒဒှ်ဍာံဂှ်ရ ကောန်ၚာ်ဂှ်ကီု သီုမိမ ကောန်ၚာ်ဂှ်ကဵု ညးဇၞော်ကွာန်တံ ပရောဒဒှ်ဝွံ ဟွံအာစိုပ်ဒဒှ်သ္ပကောန်ဗြဴဍာံဍာံရောၚ်ဂှ် ဒးထ္ပက်ဏာစၟတ်တဲ ပြေ စိုတ်တုဲ နူခလရ (၃၁) အလဵုဇကုသ္ကိုပ်တမ်ဒပ် ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်တတေန်သဵု ကဵုလဝ်ၚုဟ်လေဲ ကုကောန်ၚာ် သၟတ်ဗြဴဂှ် သြန် (၅၀၀၀၀၀) နွံရောၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ကြုၚ်ကညာဂှ် ဆက်ဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၄ အကြာသတ္တဟပထမဂှ် နကဵုပရေၚ်ရီုဗၚ် ညးချဳဒရာၚ် စပ်ကဵု သွာၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဒေသတံ အာဆဵုဂဗကုကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ် ပ္ဍဲဒၟံၚ်သ္ၚိဍေံ ကွာန်ကြုၚ်ကညာတုဲ အလဵုဇကု သၟတ် ဗြဴဂှ် ဂွံဟီုပ္တိတ်လဝ်ကုညးတံနွံကီု၊ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ် ညးတံ ကော်ပ္တိုန်နၚ် ထ္ၜးကဵုရုၚ်ဂဥုဲ ဍုၚ်ခေါဇာတုဲ ပရောဒဒှ် ကောန် ပၞာန်ဗၟာ သ္ပကောန်ဗြဴ နနဲအဓမ္မဝွံ ဂွံက္တဵုဒှ်လဝ်ဍာံဍာံရောၚ် အလဵုဇကု အ္စာဂဥုဲ နူရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ခေါဇာ သ္ပကဵုလဝ်ဒ္တန် ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူညးချဳဒရာၚ်သွာၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဒေသတံဂှ်ရ။

“ကိစ္စဏံ ၜိုတ်အကာဲအရာနူတမ်ပထမ ဒဒှ်ညးတၠခန္ဓတံ ဒုၚ်ပြေလဝ်စိုတ်တေံဂှ်ရ ပိုဲဂွံတီလဝ်၊ သ္ကုတ်လက္ကရဴဏံ ဗီု လဵုဒှ်ဂှ် ဟွံတီရောၚ်၊ နူပိုဲဏံလေဝ် ဟွံဗက်ဓရတ်လဝ်ညးတံ ဗီုတေံဗီုဏံတုဲ ဗီုပြေပြံၚ်မာန်သီုၜါလ္ပာ်ဂှ်ရ တုဲဒှ်အာ လဝ်၊ ၚုဟ်လေဲဂှ်လေဝ် ကဵုလဝ်ဍာံမံၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးနွံတာလျိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်တမ်ဒပ် ခလရ (၃၁) ဍုၚ်ခေါဇာ ဟွံမိက် ဓမံက်ယၟုမွဲတၠ ဟီုရ။

သၟတ်ဗြဴ မၞုံအာယုက် ၁၃ သၞာံဝွံ မဒှ်ကွးဘာ ဒၟံၚ်ဘာကောန်ဂကူမန် တန်ပထမမွဲတုဲ နူလောန်ကၠုၚ်ၜါဂိတုပြၚ်ၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူပရေၚ်ဗုၚ်ဂၞဴ ပ္ဍဲသ္ၚိဋ္ဌာန် ဟွံပြေပြံၚ်ဂှ်ရ မ္ဒးဒေံါဇူတိတ်လဝ်နူဘာကောန်ဂကူမန်ကီုရ။

“ၜိုတ်ပိုဲလ္ၚတ်ဂွံဂှ်တှေ် ကိစ္စကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ် ဒှ်လဝ်ဍာံဍာံရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္တူကောန်ၚာ်ဏံ စပ္တံနူကဵုပရေၚ်ထတ် ယုက်၊ ပရေၚ်စိုတ်ဓါတ် ဂွံက္လေၚ်ဝဳဝတ်ရံၚ်စံၚ်၊ က္လေၚ်ဇၞော်ပၟဝ်ပ္တိုန်ကဵု သွက်ဘဝဍေံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်၊ ဂကောံသၟဟ် အစောံမာန်တံ ယဝ်ကေတ်ပ္တိတ်ဏာဍေံ ဒၞဲါဂီုကၠီုမွဲမွဲဒၞဲါမာန်မ္ဂး ပဵုတုဲ ထေက်ကြိုက်ရောၚ်” ညးက္ဍိုပ် အစဳဇန်ညးဗြဴ ကေုာံ ကောန်ၚာ် (WCRP) မိသုတဇဝ် ဟီုရ။

ပရောဒဒှ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာသ္ဂံၚ်တာန်ဝေန် သ္ပကောန်ဗြဴနနဲအဓမ္မ ကုကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴအာယုက် ၁၃ သၞာံဝွံ နူလ္ပာ် ညးမဒှ်တၠခန္ဓ မိမကောန်ၚာ်တံ ဟိုတ်နူဟွံပ္တိုန်ထ္ၜး ပံက်ဂဗုတ် ကဵုရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာဂှ်ရ နကဵုဗၠာဲသၟိၚ်တံ သ္ဂောံ ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဂှ် အကာဲအရာဟွံကဵုရောၚ် အတိုၚ်လဟီုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ကြုၚ်ကညာ သောၚ်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီ ကေတ်ရ။

“လၟုဟ် က္လေၚ်ဒှ်အာပၠန်ယျတှေ် တန်တဴကဵု ညးတၠခန္ဓတံရ၊ ဍေံတံ မိက်ဂွံစောဲဂဗုတ် တေၚ်ကဵုဗၠာဲသၟိၚ်လေဝ် ဂွံမံၚ်ရ၊ ဟွံစဵုဒၞါလဝ်ရောၚ်၊ ပၟိက်ဆန္ဒညးတံရ၊ ကဵုရုၚ်ဆက်ဆောံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရေဝ်တေံလေဝ် အဲတိုန်လဴစလဝ်တုဲရ” သာ် ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ကုသ္ဂံၚ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာ နူတမ်ဒပ် ခလရ (၃၁) မက္လိလောန်လဝ် ဒုဟ်သ္ပကောန်ဗြဴအဓမ္မဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံ ရပ်စပ်ကေတ်ကဵုအရေဝ်မာန် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်လေဝ် ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်လိက် ကုအလဵု အသဳ တွဵုရးမန်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.