Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံအစောန်စရာဲ ညးဗြဴမန် မိစဴဗု ပံက်ရုၚ်တၟိမွဲတ္ၚဲဓဝ်ပန်ဒၞဲါ

ဂကောံညးဗြဴမန်မိစဴဗု(GS)
ဂကောံညးဗြဴမန်မိစဴဗု(GS)
မန်ထဝ် – နူကဵုဥက္ကဋ္ဌဂကောံမိစဴဗု (အစောန်စရာဲညးဗြဴမန်) မိကျေန်တာန် က္ဍိုက်ပ်ဂှ် ပံၚ်တောဲကဵုကောန်ဂကောံဂမၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၄ အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲဓဝ်ဂှ် ဂကောံမိစဴဗုတအ် ပံက်ဏာရုၚ်တၟိ ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ကၟာဝက်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကေုာံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ် တုဲဒှ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“အခိၚ်ဂွံအိုတ်အောန်ကီု၊ ဂွံဒှ်တုဲအာ မွဲတ္ၚဲဓဝ်တုဲ နူကဵုဂကောံပိုဲဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဒှ်ပံက်အာမွဲတ္ၚဲဓဝ် ပန်ဒၞဲါရ၊ ရုၚ်ပံက် လဝ်သီုဖၟိုတ်တအ်ဂှ် အဓိက သွက်ဂွံကၠောန်အာ ကမၠောန်ပရဟိတ၊ ဂွံကဵုရီုဗၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပညာ၊ အခိၚ်ဥတုကညၚ်တှေ် သွက်ဂွံထံက်ပၚ်အာ ပရေၚ်လိက်ပတ်မန်၊ သွက်ဂွံကဵုအာအရီုဗၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်မာန် ရန်တၟံတုဲ ပံက်လဝ်ရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဂကောံမိစဴဗု မိကျေန်တာန် ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၈၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ အခိၚ်ပယျာံနူဂယးဂှ် ပံက်ဏာရုၚ်တၟိ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ကၟာဝက် ကေုာံ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု မွဲအဆက်ဓဝ်တုဲ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၂ နာဍဳဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်ပံက်ရုၚ်တၟိ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပံၚ်ရောၚ် ညးဟီုရ။

ဂကောံမိစဴဗုဝွံ ရန်တၟံသွက်ဂွံကၠောန်အာ ကမၠောန်ပရဟိတ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက် စပ္တံတအ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ၊ သၞာံ ၂၀၁၃ ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံပေၚ်ၚ် အပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ်ရ ပံက်စွံလဝ် နဒဒှ်ရုၚ်ဗဟဵု ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

“တုဲကၠုၚ်ဘာဥတုကညၚ် သၞာံအာတေံဂှ် နကဵုလၟိဟ်လိက် (၄၀၀၀၀) အုပ် ပ္ဍဲကဵု (၈) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဂကောံပိုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်လဝ် လိက်အုပ်ကုကွးဘာမန်တအ်ရ၊ သၞာံဏအ်ဂှ် ဆက်ဟပဵုကဵုလၟိဟ်အုပ် (၁၀၀၀၀၀) ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ကုရဲ ဒးဘဲဍာ်ဇၞော် နူကဵုအခိၚ်ကသီုတေံဂှ်လေဝ် အာစိုပ်ထံက်ပၚ်လဝ် အလဵုဇကုပိုဲနွံရ၊ တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၄ ဂှ်လေဝ် သွက်သ္ၚိတူအာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပံၚ် ၁၃ မဂှ် အာစိုပ်ထံက်ပၚ် ကဵုလဝ်အရီုဗၚ် မသြန် ကဵုစၞစသုၚ်တအ် နွံကၠုၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု ကွာန်ကၟာဝက်တေံမ္ဂး နကဵုဂကောံမိစဴဗုတအ် စဳဇန်လဝ် သွံဖျာ သွက်ဂွံဂၠာဲအာသြန်ဂအုံဂကောံ နွံသၟးဟွံက သီုကဵုအာဒါန်ထံက်ပၚ် သွက်ပေဲါပြိုၚ်လိက်ပတ် ကေုာံ ဆေၚ်ကဵုဂဥုဲနွံဏောၚ်။

ဂကောံမိစဴဗု (အစောန်စရာဲညးဗြဴမန်) ဝွံ ချဳဒရာၚ်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ပရဟိတ အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဟေၚ်တုဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲဒှ်မ္ဂး သွက်ဂွံဆက်သၠဲ ပံက်အာရုၚ်တၟိ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဍုၚ်ဖာအၚ်၊ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ တ္ကံခၟိုၚ်နွံပၠန်ရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌဂကောံမိစဴဗု မိကျေန်တာန်ဂှ် ဟီုလဝ်ကဵု သၞံၚ်တိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.