Categories
ပရိုၚ်

ဗော်က္လေၚ်ကေတ်ဍုၚ်မန်တံ က္လေၚ်ဗက်ဏာသြန် နူကောန်ကွာန်မန် နနဲအဓမ္မ ဗ္ဒဲါ ၂၀၀ ကိုဋ်

က္ဍိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်မန်မွဲတၠ ဗီုဖျေံလွဟ်ကုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ(Internet)
က္ဍိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်မန်မွဲတၠ ဗီုဖျေံလွဟ်ကုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ(Internet)
မာံပိုန် – ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၁၃ တုဲကၠုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံမဒုၚ်လဝ်ယၟု “ဗော်က္လေၚ်ကေတ်ဍုၚ်မန်” တံ ဗက်ကေတ်ဏာသြန် နူကောန်ညးကွာန်ဝါကဝဴ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ နနဲအဓမ္မ ဗ္ဒဲါ ၂၀၀ ကိုဋ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၆-၁၂-၂၀၁၃ အခိၚ်လ္ဒောဝ်တ္ၚဲ ပယျာံၜါနာဍဳ နကဵုကွဳလိုန်ဓါတ်မွဲဖ္ဍိုက် သီုလွဟ်ဂှ် မၞိဟ်ၜါတၠ ဘပဠ လုပ်ကော်တံၚ်ရပ်ဂွံဏာ ညးအုပ်ကာ ပ္ဍဲကွာန် မဒှ်နာဲဗာန် အာယုက် (၆၇) နူသ္ၚိတုဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၉-၁၂-၂၀၁၃ ဂှ် ဗော်က္လေၚ်ကေတ်ဍုၚ်မန်တံ က္လေၚ်ကဵုပြၚ်နၚ်တၞးလိက် အာတ်မိက်သြန် ၂၀၀ ကိုဋ်ဂှ်ရောၚ်။

မၞိဟ်ချူလိက်ဂှ် မၞုံယၟုဗြာဇ္ဇ သီုကဵုတက်စုတ်လဝ်တဆိပ်ၜိုပ် နကဵုယၟုဗော်က္လေၚ်ကေတ်ဍုၚ်မန်တုဲ အပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ထပှ်တ္ၚဲ ဟွံကဵုသြန်ဂလိုၚ်ဍေံတံ အာတ်မိက်လဝ်ဂှ်မ္ဂး ယၟုညးအုပ်ကာကွာန်ဂှ် ဟွံကဵုသှေ် ဂစိုတ်ထောံရောၚ်ဂှ် နဗီုပြၚ်ဘပဠ ကရေပ်ဓရတ် ချူလဝ် ပ္ဍဲကဵုတၞးလိက် အာတ်မိက်သြန်ဂှ်ရ။

“ဂွံလိက်ဂှ်တုဲဗက် ကဵုဂကောံလဵုလေဝ် ဟွံကဵုပရိုၚ်မွဲသာ် ပိုဲကော်ပကောံကောန်ကွာန် ချပ်စညးသ္ကံရ၊ ကောန်ကွာန် တံလေဝ် ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ်က္လေၚ်ကေတ်နာဲဗာန်ဂှ်ရ ဗက်သြန်ကွာန် မွဲသ္ၚိမ္ဂး ၄၀၀၀၀ ဒဵုကဵုစိုပ် ၁၃၀၀၀၀ ဒ္ကေဝ်တုဲ ဒးအာကဵုဍေံတံ ဒၞဲါဗၟံက်ဍာန်ကာကွဳစက် ပ္ဍဲကဵုတာဲကရေၚ် သိုၚ်ကၟဳလဝ်ကဵုသောတ်မွဲမတေံရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌကွာန် ဝါကဝဴ နာဲဖ ဟီုရ။

ဗော်က္လေၚ်ကေတ်ဍုၚ်မန်တံ ဂွံသြန်နူကောန်ကွာန်မန်ဝါကဝဴမွဲတၠ မပလံၚ်ဏာကဵုတုဲဂှ်ရ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၃၀-၁၂-၂၀၁၃ ဂှ် ညးအုပ်ကာကွာန် နာဲဗာန် က္လေၚ်ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဒဵုကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ရ-၁-၂၀၁၄ ဂှ် တိုန်နွံမံၚ်ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ် မတ်မလီု ရ။

“မုလေဝ် ဍေံတံ ဟွံပျဲပျာံလဝ်မွဲသာ်ရောၚ် ညးဟီု၊ ယဲခန္ဓညးဂှ် နွံမံၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်ဍေံတံကော်ရပ်ဏာဂှ် ဟိုတ်နူ ယဲ ညးဒှ်တိုန်တုဲ မုဂဥုဲဂှ် ဟွံတီ ဍေံတံ ထ္ပက်လဝ်ကဵုညးဂဥုဲမွဲတၞိၚ်ရ၊ ကာလညးက္လေၚ်စိုပ်ကၠုၚ်သ္ၚိဂှ် ဍောၚ်ၜိုတ် အိုတ် ဇိုၚ်တဲ ဒှ်မံၚ်တုဲ အလုံမုက်မတ်ညးမွဲဂှ်လေဝ် ဂုဟ်မံၚ်” အတိုၚ်ညးဂွံအာဆဵုလဝ်ကဵုနာဲဗာန် အာယုက် (၆၇) သၞာံ မွဲတၠဂှ် လဴထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဝါကဝဴဝွံ အတိုၚ်စရၚ်ဗက်လဝ်သြန်မ္ဂး လၟိဟ်သ္ၚိ ၃၁၅ မ မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ဒေသဇၞော်ရးတၞၚ်သဳ ဒှ်တုဲ မ္ၚးကွာန်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်နူကာန်ပံက် တမ်ဒပ်၂၃၃ တံကီု လ္ဒောဝ်ကွာန်ဂှ် ပၞာန်ညးဍုၚ်ကွာန် (ပြည်သူ႕စစ်) ဂကောံဖျေံ လဝ်လွဟ်တံကီု ၜိုန်ရကေတ်လဝ်ဂီုကၠီုနွံမံၚ်ကီုလေဝ် ကိစ္စလုပ်ကေတ်သြန်နူကောန်ကွာန်တံ နနဲအဓမ္မ အခိၚ် လ္ဒောဝ်တ္ၚဲဂွံဏာ မာန်ဗီုဏံဂှ် ဗီုလဵု ပိုဲဂွံပတှေ်စညးတံရော ကောန်ကွာန်ညးဒေသတံ အိုတ်မံၚ်ကသပ်အိုတ်ရ။

“ဒေသဏံဂှ် ကြေပ်မံၚ်၊ ကၠောန်ဏာဗီုပၟိက်စိုတ်ဒှ်လေဝ် ဟွံဂွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဆေၚ်ကဵုကိစ္စဏံ သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက် သီုကဵု လ္ပာ်အလဵုအသဳ သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံဂှ် ချပ်လဝ်နွံမံၚ်၊ ဆဂး ဒးမၚ်ညးအုပ်ကာကွာန် ညးဗၠးခိုဟ်ဟ်တုဲမှ ဗီုလဵုဂွံပ္တိုန် ခိုဟ်ဂှ် သဳကၠဳပၠန်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌကွာန် နာဲဖ ဟီုရ။

ကွာန်ဝါကဝဴဝွံ နူကဵုလောန်ကၠုၚ်ပွိုၚ်ၜါသၞာံတုဲတေံဂှ်လေဝ် အပ္ဍဲကဵုဗော်က္လေၚ်ကေတ်ဍုၚ်မန်တံ လုပ်ဘပဠ ရပ် ကော်ဏာနူကွာန် မၞိဟ်ပန်တၠ နကဵုလွဟ်တေံဂှ် ညးအုပ်ကာကွာန် နာဲဗာန် ကေၚ်ပါလဝ်ရတုဲ အခိၚ်တေံဝွံ ကောန် ကွာန်ဝါကဝဴတံ ဒးကဵုလဝ်သြန် ၂၀၀ ကိုဋ်ပေၚ်ၚ်နွံကၠုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.