Categories
ပရိုၚ်

ပၞာန်ဗၟာ နူဒပ်အမၠံက်ဝါကလဳ ၜုၚ်တက်စုတ် မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠဂှ် ဆီကၠေၚ်က္ဍဟ်ခတ်တုဲ ဒးပ္တိုန်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လ္ဂုၚ်

tpzy_pမာံပိုန် – ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၇-၁-၂၀၁၄ ပယျာံသ္ဂာဗ္တံ အခိၚ် (၂) နာဍဳဂှ် မၞိဟ်ဗြဴအာယုက် (၄၃) သၞာံမွဲတၠ အဃောခွါတ်မံၚ်ထ္ၜိုတ် ပ္ဍဲကၠအ် မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကွာန်ဝါရက် တွဵုရးဍုၚ်မန် ကရပ်တမ်ဒပ်အမၠံက် (၃၁၅) ဝါကလဳဂှ် ကောန်ပၞာန်ဗၟာမွဲတၠ သွက်ဂွံသ္ပကောန်ဗြဴမာန် ၜုၚ်တက်ကဵုလေံသ္ကုတ်ဂှ်ရ ဆီကၠေၚ်က္ဍဟ်ခတ်အာတုဲ စၟတ်တ္ၚဲ (၄-၂-၂၀၁၄) အခိၚ်သဝ် တ္ၚဲဂှ် ဒးပ္တိုန်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကုမၞိဟ်ယဲ မၞုံယၟုမိချိုဝ်ဂှ် နကဵုဘဲဒဏ်ဒးဒုၚ်ၜုၚ်တက်လဝ်ကဵု ကောန်ပၞာန်ဗၟာ ၜိုန်ပလံၚ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကီု လေဝ် ရုၚ်ဂဥုဲဇြပ်ဗုကေတ်ဟွံမာန်၊ ပ္တိုန်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်မတ်မလီု စနူစၟတ်တ္ၚဲ (၂၇-၁-၂၀၁၄) တုဲ လၟုဟ်ဝွံ ရုၚ် ဂဥုဲမတ်မလီုလေဝ် လွဳကဵုဟွံမာန်ဂှ်ရ ဒးထပ်ပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရောၚ်။

“ရံၚ်အကာဲအရာမၞိဟ်ယဲ ဟွံခိုဟ်ဂှ်ရ နူရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီု ကဵုအခေါၚ်တုဲ ပိုဲပ္တိုန်နၚ် လၟုဟ် စိုပ်မံၚ် ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လ္ဂုၚ်၊ နွံမံၚ်ပ္ဍဲအခန်ပါ်ကရေက်လ္တေၚ် ကေုာံ ကၠေၚ်က္ဍဟ်ရ၊ အတိုၚ်တက်လဝ် X-ray (ဓါတ်မှန်) နူဍုၚ်မတ်မလီုတေံမ္ဂး ပ္ဍဲ ကၠေၚ်က္ဍဟ်ညးဂှ် ဆီခတ်မံၚ်မွဲကလောံရောၚ်” အတိုၚ်အ္စာဂဥုဲ ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လ္ဂုၚ်တေံ ဟီုထ္ၜးလဝ်ဂှ် ညးပလံၚ်ယဲ မိကျေဝ်ကျေဝ်ညဳ နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် က္လေၚ်လဴကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဆေၚ်ကဵုဆီကၠေၚ်က္ဍဟ်ခတ်မံၚ်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်မာန် နကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လ္ဂုၚ်ဏအ် ညးတအ် က္လေၚ်တက် X-ray (ဓါတ်မှန်) ပၠန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးမကဵုဒၟံၚ်အရီုဗၚ် ကုမၞိဟ်ယဲမွဲတၠ မိကျေဝ်ကျေဝ်ညဳဂှ် ဆက်ဟီုရ။

မိချိုဝ် အာယုက် (၄၃) သၞာံ ဇာတိကွာန်ပ္ၚ ဒၟံၚ်ကွာန်ဒဵုဍုၚ်ဝွံ လိၚ်ခွါတ်မံၚ်ထ္ၜိုတ် ကရပ်တံဒပ်အမၠံက် လၟိဟ် (၃၁၅) နွံပလိုတ်ကွာန်ဝါကလဳဂှ်တုဲ ပၞာန်ဗၟာနူဒပ်အမၠံက် မၞုံယၟုယျေဝ်လေန်ထောန် ဒု – အကြာပ် အာယုက် (၂၅) သၞာံ သွက်ဂွံသ္ပကောန်ဗြဴ နနဲအဓမ္မ ကုမိချိုဝ်မာန်ဂှ် ၜုၚ်တက် နကဵုလေံသၟးဟွံက သီုကိတ်လဝ်ကဵု လပှော်တဲ၊ သီုစာဲထု လဝ်ကဵု ပ္ဍဲမုက်မတ်မိချိုဝ်နွံရ။

“ပၞေတ်သရ ဒးလဝ် ပ္ဍဲမုက်မတ်၊ ပၞး၊ လပှော်တဲတအ်ဂှ် ခိုဟ်အာညိရ၊ သှေ်မံၚ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဍေံဂှ်ရ ဒးဒှ်ဓဝိၚ်၊ ဒဵုလၟုဟ် လေဝ် ပချဳဟွံဂွံဏီ” သာ်ဝွံ တၠသ္ၚိမိချိုဝ် မၞုံယၟု နာဲလောန် ဟီုရ။

ဟိုတ်နူကောန်ပၞာန်ဗၟာ ၜုၚ်တက်လဝ်သာ်ဂှ်တုဲ နူကဵုညးလျိုၚ်တမ်ဒပ် (၃၁၅) တအ် ကၠုၚ်ကဵုဂွံသြန် ဗၞတ်ၜါကိုဋ်ကီု လေဝ် လွဳလဝ်ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီုသၟးဂှ် အိုတ်အာသြန်ၜိုတ်ပိကိုဋ်ပြၚ်တုဲယျရောၚ်ဂှ်လေဝ် အခိၚ်ဆဵုဂဗကဵု အ္စာပရိုၚ် ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၃-၂-၂၀၁၄) ဂှ် နာဲလောန် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။

“ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဟီုဂှ် တိဍာ်မုက်ပၞာန်ဟွံသေၚ်ရ၊ ဆဂး ကိစ္စဗီုဏအ် က္တဵုဒှ်မံၚ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်ပိုဲကီု သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီုဘဝမၞိဟ်ဗြဴပိုဲတအ်ကီုဂှ် ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ရောၚ်၊ တုဲပၠန် ဗီုကဵုဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာ တုဲ ကၠုၚ်တေံလေဝ် ပိုဲမၞိဟ်ဗြဴတအ် သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ရ၊ နကဵုဇြဟတ်ညဳညဳဂှ် ဒးဓမံက်ပ္တိတ် ရမျာၚ်မွဲမွဲထေက်ရ ရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်သၟတ် နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် မိကျေဝ်ကျေဝ်ညဳ ဟီုရ။

သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကုပၞာန်ဗၟာ ယျေဝ်လေန်ထောန်ဂှ်မာန် ညးလျိုၚ်ဆေၚ်ကဵုသွာၚ်ဥပဒေ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳ မန်တအ် ၜိုန်ရပံက်လဝ်ဂဗုတ် ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဇြပ်ဗု နကဵုတၚ်တုပ်စိုတ် ညးတၠခန္ဓတအ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဒှ်ကောန် ပၞာန်ဂှ်ရ ဂဗုတ်မပံက်လဝ် နကဵုၝောံပိုဒ် ၃၇၆/၅၁၁၊ ၃၂၃ ဂှ် ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဇြပ်ဗုတအ် စၟဳစၟတ်တုဲ ဒးပ္တိုန်လဝ်ကဵု ရုၚ် ခုၚ်ပၞာန် (တပ်မတော်စစ်ခုံရုံး) ရောၚ် ညးဗက်ဂဗုတ် နာဲသုၚ်မျမိုၚ် နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် လဴရ။

ပရေၚ်သ္ပကောန်ဗြဴ နနဲအဓမ္မ ကုကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴမန် မၞုံအာယုက် ၁၃ သၞာံ ပ္ဍဲကွာန်ကြုၚ်ကညာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ် ခေါဇာဂှ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၁၃ တေံ ကောန်ပၞာန်ဗၟာ နူတမ်ဒပ် ခလရ (၃၁) ကေၚ်ကၠောန်သ္ပလဝ်နွံတုဲ လၟုဟ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ ကောန်ပၞာန်ဗၟာ တမ်ဒပ်အမၠံက် (၃၁၅) ဝါကလဳ ထပ်ဂစာန် ညံၚ်ဂွံသ္ပကောန်ဗြဴ နနဲအဓမ္မ ကုမၞိဟ်ဗြဴဂကူမန် မွဲဝါပၠန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.