Categories
လိက်ပရေၚ်

မၞးဒှ်ကောန်ဂကူမန် ဟီုညိဂံၚ်ဂံၚ်

သဘၚ်တ္ၚဲ ကောန်ဂကူမန်(Facebook)
သဘၚ်တ္ၚဲ ကောန်ဂကူမန်(Facebook)
ဗညာအံၚ် – ကာလကံက်စရၚ်တၚ်နၚ် အလုံဍုၚ်ဏံမ္ဂး သၟာန် (၄၁) တၚ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ်၊ ဒၞာဲခံက်အၚ်တၚ်နၚ်(၈)ဂှ်မ္ဂး “မၞးမုဂကူရော” သၟာန်နွံဒၟံၚ်တုဲ “အဲကောန်ဂကူမန်” ဂှ် ကဵုသွဟ်ဟီုကဵုဂံၚ်ဂံၚ်ညိအဴ။ ဟီုဏာသွဟ် “အဲဂကူမန်” မ္ဂး ရဲကၠုၚ်ကံက်စရၚ်ဂှ် မဂၞန်သ္ပစၞးဂကူမန် 601 ဍေံဒးချူစုတ်ကဵုဍာံဍာံရောၚ်။ ရဲကံက်စရၚ်တံ ချူထပေၚ်စုတ် 601 ဍာံဟွံဍာံ ထေက်ကဵုဒးအာတ်ကျောဝ်ရံၚ် ဒးစၟဳစၟတ်ကီုရောၚ်။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် မဂၞန်ဗၠေၚ်အာမွဲမမ္ဂး လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် ယအ်အာမွဲတၠရောၚ်။ သာ်ဏံသၟးဟွံက ကောန်ဇာတ်ကောဒေံ တန်တဴဒၟံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးဌာန်သၟာၚ်နွံမ္ဂး လ္ပရောံဒည လ္ပဂွလ္ပဖေက်ညိ၊ ညးဂှ်နွံဒၟံၚ်ဒၞာဲဍုၚ်လဵု၊ ယၟု ဗီုလဵုအတိုၚ်ရဲကံက်စရၚ်သၟာန်ဂှ် ဟီုလဴဂံၚ်ၚ်ညိ။ စပ်ကဵုတၚ်နၚ်ပရေၚ်ကံက်လဝ်စရၚ်ဏံဂှ် ဒၞာဲပရေၚ်တၞဟ်ဟ်ဟွံဆေၚ်စပ်တံ ညံၚ်ဟွံဂွံသုၚ်စောဲဒးအာ နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေတံဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳစဵုဒၞာကဵုလဝ်နွံဒၟံၚ်ရ။

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ(၁) ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP နာဲသာန်တေန်ဂှ် “နကဵုဗော်ပိုဲ ဖတိုက်ဖအောဝ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏာဂှ် ယၟုဂကူဇကုလ္ပဝိုတ်ထောံညိ၊ လေပ်အရေဝ်မန်ဒှ်ဒှ် ဟွံလေပ်ဒှ်ဒှ် ဇကုတၞောဝ်ဒတောဝ်မန်ရတှေ် အဲဂကူမန်ဂှ် ဟီုဂံၚ်ၚ်၊ လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ၜိုတ်လဵုနွံဍာံဍာံ ဂွံတီအာဂှ် ကိစ္စဇၞော်မံၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

နကဵုဗော်ဒီမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်(ဗဟဵု)ဂှ် စပ်ကဵုအရာကံက်စရၚ်မၞိဟ်အလုံဍုၚ်ပိုဲဏံတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၁ ဂိတုမာတ်လောန်ကၠုၚ်ဏံ ပတိတ်လဝ်လိခ်လလောၚ်တြး လၟေၚ် ၂/၂၀၁၄ ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကၠုၚ်ရ။ အတိုၚ်လိခ်လလောၚ်တြးညးတံဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ဂှ်မ္ဂး အပ္ဍဲကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်လၟုဟ်တံဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ဂံၚ်ၚ်သ္ကာသ္ကာညံၚ်ဂွံလဴကလး ဇကုကောန်ဂကူမန်၊ သၚ်္ကေတ Code 601 ဒဒှ်ရရဲကံက်စရၚ်တံ ထပေၚ်လဝ်ဍာံဟွံဍာံ စၟဳစၟတ်ကီုညိ သာ်ဝွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်ရ။

မုဟိုတ်လၟိဟ်ကောန်ဂကူပိုဲ ဂွံအောန်စှေ်အာဒၟံၚ်ရော၊ အပ္ဍဲစရၚ်အလဵုအသဳတံလေဝ်ပၠန် ဖအောန်စုတ်လဝ် လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ညးအဲဂမၠိုၚ်တံတီဒၟံၚ်တုဲတုဲရောၚ်။ တုဲပၠန် အပ္ဍဲလိခ်လလောၚ်တြးဗော်အလုံရးမန်ဂှ် ချူထမံက်လဝ် ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ဒးဒုၚ်တတ်ကၠောံကၠုၚ် လၟေၚ်ဒမၠု ၃ ဝါနွံကၠုၚ်ဂးရ၊ (၁)ကာလပရေၚ်ရုန်ဂစာန်ကၠုၚ်ဗၠးၜးဍုၚ်မွဲစွံတေံ(ပွဳပွူ-၁၉၄၈ တေံ) မန်ကဵုဗမာ တုပ်ပ်ရ၊ အခေါၚ်အရာတၞဟ်ခြာ သွက်ဂွံအာတ်ဟၟဲ သာ်ဝွံက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံ တးပါဲကၠေံလဝ် ဂကူမန်တံရ။ ကာလတေံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တံ အာတ်မိက်တၚ်နၚ် ရ တၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံ ဟွံစွံဂရုဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီကၠုၚ်တုဲ လက်ကြဴအိုတ် သၟတ်မန်တံ ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးကၠုၚ် ဒဵုစိုပ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဂွံဆဵုညာတ်မာန်ရ။

(၂) ကောန်ဂကူဗၟာမွဲတၠ ကာလညးတေံယိုက်ဂၠေၚ်ဒၟံၚ် တာလျိုၚ်ဂကောံဂၠးကဝ်တေံ ဂစာန်လလောၚ်ကၠုၚ်လဝ် ကောန်ဂကူမန်လက်ကြဴအိုတ်ချိုတ်ကၠေံကၠက်အာ ဟီုဂးလဝ်နွံကၠုၚ်လဝ်ရ။ အတိုၚ်ဂလာန် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ(တြေံ) အစာဇၞော်နာဲယှိုဲကျေန်ဟီုလဝ်မ္ဂး ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ဥူတ အခိၚ်ညးတေံဒှ်ဒၟံၚ်ညးအုပ်ကာနာနာကုလသမဂ္ဂဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူတုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်မွဲညးကေၚ်ဟီုလဝ်ဂလာန် “ကောန်ဂကူမန်လက်ကြဴအိုတ်ဂှ် ချိုတ်အာတုဲယျ”၊ အခိၚ်ဂှ် အမာတ်ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂဆေၚ်စပ်ကဵုဍုၚ်သေံ နာဲအာနာန်ဂှ် “အဲဂကူမန်ရ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂကူမန်ပိုဲ သှေ်ဒၟံၚ်တၟာဟလိုၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ ကေၚ်သှ်ကၠုၚ်လဝ်နွံဂးရ။

(၃) ဍုၚ်ပိုဲဏံ အခိၚ်ပပ္တံဂွံကၠုၚ်သၠးပွးတေံကီု အပ္ဍဲသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ကီုဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူဗၟာတံ ဟွံခုတ်ဟွံစုတ်ဟွံတၚ်ကဵုယၟု တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။ ဟိုတ်နူအသိၚ်အလိုန် ပရေၚ်ပၠန်ဂတးမန်ပိုဲတုဲ စိုပ်သၞာံ ၁၉၇၄ တေံဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ် အတိုၚ်ဂွံဆဵုဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံရ။ နနဲကဲဗီုပြၚ်နာနာ ၜိုန်ရၚိတ်ကမၠက်ကၠုၚ်မန် ဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီမန်ပိုဲကီုလေဝ် တ္ၚဲဏံၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ပိုဲဒုန်ကၠောံတတ်ၜက်ကၠုၚ် အခိၚ်ဒမၠုတေံတုဲရ။

သ္ကိုပ်လလောၚ်ပရိုၚ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP နာဲလျးတၟးဂှ် “ပ္ဍဲပွိုဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ပိုဲပညဳကဵုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တံတုဲ ပံက်လဝ်ဂကောံ မၚ်ရံၚ်လ္ၚတ် Monitoring နွံရ၊ ဗီုပြၚ်ကံက်စရၚ်ကီု ချူဗပေၚ်လဝ် ဗၠေတ်ဗၠေၚ်ယောၚ်ယာ နွံ/ဟွံမွဲ ပိုဲမၚ်ရံၚ်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။ တုဲပၠန် ညံၚ်ဂွံဟီု “ဂကူမန်” လၟေၚ်ဂၞန် “601” ညံၚ်ဂွံစုတ်ဂှ်လေဝ် နကဵုစက်သၠဲရမျှာၚ်ကီု၊ တၞးဗာန်လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်၊ သတေတ်ကာ ဗါန်ကွဳလိုန်ဓါတ်တံလေဝ် ကၠောန်သ္ပတုဲ ဆဝ်မ္ၚုဟ်အာရောၚ်ဂှ် ထပ်လဴလဝ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ကီုရ။

အတိုၚ်ဇၟာပ်ညးအဲတီလဝ် အရာစရၚ်လၟိဟ်ကောန်ဂကူမွဲမွဲဟီုဂှ် ပၟိက်ကိစ္စဇၞော်ဗွဲမလောန်၊ ပၞောဝ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲကၠုၚ်တေံ အတိုၚ်စရၚ်အလဵုအသဳတံ သမ္တီကၠုၚ်လဝ် ဟိုတ်နူလၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် ဟွံပေၚ် ၆ ဠက်တုဲ အပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ်၊ ဗဂေါ၊ တၞၚ်သဳ ၃ ရးဏံ အမာတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် စၞးကောန်ဂကူမန်မွဲမွဲတၠ ဟွံဂွံကၠုၚ်ရ။ ဒှ်ဌာန်ဒတန်ဍုၚ်မန်တြေံ ဒၞာဲရးဒေသဇၞော် ၃ ဒၞာဲဏံ ရံၚ်အာနမတ်မ္ဂး လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် နွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုလေဝ် အပ္ဍဲတၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ် ဟိုတ်နူဟွံဒှ်ကောန်ဂကူမန် လၟိဟ်မန်ဟွံပေၚ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒးဆောံလေၚ်ကၠုၚ် အမာတ်ကေၚ်ကာကောန်ဂကူမန် မွဲမွဲတၠတုဲယျ၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အခိၚ်လၟုဟ် ဂကောံမှာဇန်မန်တံ ပံၚ်ကောံရေၚ်သ္ကံတုဲ ဒက်ဂကောံချဳဒရာၚ် ကံက်စရၚ်လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် အပ္ဍဲ ဒၞာဲရးဒေသဇၞော် ပိဒၞာဲဏံဖိုဟ်ရ။

ညးလုပ်ဂကောံ ကံက်စရၚ်လၟိဟ်ကောန်ကောန်ဂကူမန် ရးတၞၚ်သဳ မိၚိုဲလေဝ်ဂှ် “ပြဟ်ဟ်ဏံ ပိုဲကံက်ဂွံလဝ် လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် ၅ ဠက်ပြၚ်အာယျ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵု သှေ်မံၚ်ဏီ၊ ဒးဆက်ကံက်အာပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲရးတၞၚ်သဳဂှ် ကံက်စရၚ်ဏံတုဲမ္ဂး မၞိဟ်ပေၚ်ပြၚ်အာ ၆ ဠက်မာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ဂကောံကံက်စရၚ်ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ညးတံပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုဇရေၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳတံရ။

ဗီုဂှ်ကီု လပါ်ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ်၊ ဗဂေါတေံလေဝ် ကံက်မံၚ်စရၚ်လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန်ဖိုဟ်ရ။ လက်ကြဴအိုတ် အပ္ဍဲတၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်ကီု အပ္ဍဲစရၚ်ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံၚ်ကီု ဇကုကောန်ဂကူမန်ဖိုဟ် ယဝ်ရချူဓမံက်လဝ် ယၟုဂကူတၞဟ်ဟ်၊ ပြံက်ချူစုတ်လဝ် ဂကူမန်ဗမာ၊ မန်ကရေၚ်ဒှ်ဒှ် ညံၚ်သ္ဂောံကလေၚ်ပလေဝ်စုတ် ဂကူမန် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်မာန် ဂကောံကံက်စရၚ်ကောန်ဂကူမန်တံ ဂစာန်ဒၟံၚ်သေဲသေဲအိုတ်ရ။
လ္တူလပှ်ဗလံၚ်အေန်တာနိတ် ဗှ်ရံၚ်အာမုက်လိက် Facebook မ္ဂး သၟတ်မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် ကသေံကၟဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် ပရေၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် နဒဒှ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ “ဟီုအရေဝ်မန် လေပ်ကီုဒှ် ဟွံလေပ်ကီုဒှ် ဒုၚ်ကေတ်ဂကူမန်မ္ဂး မၞးဂှ် ဒှ်ကောန်မန်” “အပ္ဍဲနာဲဂှ် ဆီဂကူမန်နွံဒၟံၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ထ္ၜးသက်သဳဒှ်ဂကူမန်ညိ” “ အပါနော်အဲမန် အဲဂကူမန်” “နူမိမမန် သီုၜါလပါ်ဒှ်ဒှ်၊ မွဲမွဲလပါ် မိကီုဒှ် အပါကီုဒှ် ညးမွမွဲဒှ်ဂကူမန်၊ မဇမန်မ္ဂး ဟီုအရေဝ်မန် ဟွံလေပ်ကီုဒှ် ညးရေၚ်တၠုၚ် သွက်ဂကူမန်တံဂှ် ဒှ်ကောန်ဂကူမန်ရ” ရဴဝွံ ချူခၞံဟီုဂးလဝ် ဂွံဗှ်ကေတ်ရ။

ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်(လဝက)မွဲတၠဂှ် “ကောန်ၚာ်အာယုက်ဟွံပေၚ် ၁၅ သၞာံတံဂှ် အတိုၚ်ဂကူအပါမအံက်ဍေံဂှ် ချူဗပေၚ်ကဵုဏာရောၚ်၊ ဥပမာ ပေၚ်အာယုက် ၁၅ သၞာံတုဲဂှ် အပါဇကုဗၟာ၊ မိဇကုဒှ်ဒၟံၚ်မန်မ္ဂး ဇကုဟီုဒုၚ်ကေတ်ဂကူမန်တှေ် စုတ်ကဵုဒၞာဲဂကူမန်ရောၚ်၊ ရဲစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်မ္ၚးတံဂှ်လေဝ် ဟွံဒးကလေၚ်စဴသ္ၚိပုဟ်၊ ရဲနွံဒံၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိမွဲမွဲ လဴထ္ၜးစ အကာဲအရာမာန်တှေ် တုဲမံၚ်ရ” သာ်ဝွံ လဴကလးလဝ်နွံရ။

ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲကံက်ဒၟံၚ်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် ၂၀၁၄ (ဂိတုမာတ် ၃၀ စဵုကဵု အေဗရဴ ၁၀) ဏံ ၜိုန်ရတၚ်နၚ်ပါလုပ် ၄၁ တၚ်ဟီုဂှ် သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလၟုဟ် အကာဲအရာတ္ၚဲဏံဂှ် ဒၞာဲခံက်အၚ်လၟေၚ် (၈) ကောန်ဂကူဂှ်မွဲဟေၚ် ကိစ္စဇၞော်အိုတ်ရ။ ချူကဵုမဂၞန် 601 မှ ဒှ်ဂကူမန်ရောၚ်ဂှ် စွံကဵုသတိဗိုန်န်ညိအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.