Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမန်ဍုၚ်သၚ်ကာပူ ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဟီုတွံ အလန်တတိယဏောၚ်

လလောၚ်တြးလဝ် အစာဟီုတွံမန် ၃ တၠ(Copy)
လလောၚ်တြးလဝ် အစာဟီုတွံမန် ၃ တၠ(Copy)
ဂကောံမန်ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကာပူ ဂကောံမဟာမိတ်မန် (Mon Friendship Association Singapore) တံ အပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ်စၟတ်တ္ၚဲ ၉ ဏံမ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေဲါဟီုတွံပရေၚ်ဂကူမန် အလန်တတိယရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်ရ။

စပ်ကဵု အပြံၚ်လှာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်ပညာ အပ္ဍဲဒေသမန်တံဂှ် ညးက္ဍိုက်ပ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်တံ သွက်ဟီုတွံဏာဒှ်တုဲ ကဏ္ဍတၚ်သၟာန်သှ်တံလေဝ် ပါလုပ်ကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ထမံက်ထ္ၜးလဝ် အပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာဂှ်ရ။

ဒုညးတာလျိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာ နာဲဆာန်ပိုၚ်ဂှ် “ပ္ဍဲပေဲါဟီုတွံသၞာံဏံ တၟေၚ်တၟဟ်မွဲဂှ်တှေ် ညးယိုက်ဂၠေၚ်ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် နာဲဟံသာဂှ် အပ္ဍဲအကြာကမၠောန်ယှုက်မံၚ်ကီုဂှ် ဒုၚ်တဲသွက်ဂွံကၠုၚ်ဟီုတွံကဵုရတှေ် တၟေၚ်တၟဟ်မွဲဏောၚ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ရ၊ မိပ်စိုတ်အိုတ်အစောန်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီု ရ။

အပ္ဍဲပေဲါဟီုတွံဝွံဏံမ္ဂး ဒု-ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာဂှ် “ပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကေုာံအကာဲအရာပရေၚ်အနာဂတ်ဍုၚ်ကွာန်” ၊ သ္ကိုပ်တိုက်ထ္ၜးပြးတွဵုရးမန်တြေံ နာဲခေန်မံၚ်လေဝ်ဂှ် “ပရေၚ်ပညာ သွက်အတိတ် ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ်ကောန်ဂကူမန်တံ” ကေုာံ ဒံက်တာနာဲခေန်မံၚ်ညဝ် (ဘောဂဗေဒ) ဂှ်မ္ဂး “ပရေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ပညာသုတအပ္ဍဲဘဝ” သာ်ဏံ နကဵုက္ဍိုပ် ပရူပရာဂမၠိုၚ်ပါ်လဝ်သာ်ဏံတုဲ သဳကၠဳအာရောၚ်ဂးရ။

တၚ်ရန်တၟံ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါဟီုတွံဂှ်မ္ဂး ကောန်ဍုၚ်ဗၟာဂမၠိုၚ် သီုကောန်ဂကူမန် ညးမစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်တံ သွက်ဂွံတီညာတ် ပရေၚ်တဴတက် ကေုာံပရေၚ်အပြံၚ်လှာဲ မက္တဵုဒှ်မံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ဇကုဇကုမာန်ကေုာံ အပ္ဍဲကဵု ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲတံဏံဂှ် နကဵုဇကုဇကု ဗီုပြၚ်လဵုဂွံပါလုပ် ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန်ဂွံတီကၠိုဟ်အာမာန် သာ်ဝွံ နာဲဆာန်ပိုၚ် ဟီုရ။

အခန်ကၞာဂှ်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၉ အခိၚ်နူဂယး ၁၀ နာဍဳ ဒဵုကဵု ၃ နာဍဳကဝါ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲ Foo Chow Building, 21 Tyrwhitt Road, Singapore 207530, Lavender MRT Station ရောၚ်လလောၚ်လဝ်ပရိုၚ်နွံရ။

“သွက်ပေဲါဟီုတွံဏံတှေ် ပိုဲတံကော်ဘိက်လဝ် ကောန်ဂကူမန်တံကီု သီုကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံပ္ဍဲ ဍုၚ်သၚ်ကာပူတံတုဲရ၊ လၟုဟ်ဏံ အဃောဗက်ပရအ်မံၚ် လိက်ဘိက်ဖိုဟ်၊ လၟိဟ်မၞိဟ်မုစိ တိုန်စိုပ်မာန်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် တီဟွံမာန်ဏီ” သာ်ဝွံ ညးပါလုပ် အပ္ဍဲဂကောံမဟာမိတ်မန် မွဲတၠဟီုရ။

ဂကောံမဟာမိတ်မန် (Mon Friendship Association Singapore) ဝွံ ကောံဒေံကောန်ဂကူမန်တံ လၟိဟ်ၜိုတ် ၅၀၀ တၠ ပါလုပ်ချဳဒရာၚ်မံၚ်တုဲ အပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၁ ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် လၟုဟ်မ္ဂးပေၚ်ပွိုၚ် ၁၂ သၞာံကီုရ။

ဂကောံမဟာမိတ်မန် မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကာပူဝွံ စနူအပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တေံ စကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ပေဲါဟီုတွံတုဲ လၟုဟ်ဏံ ဒှ်အလန်တတိယရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.