Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ညးသၟတ်မန်ပိုဲ လ္ပကဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ညိ

အပ္ဍဲကဵု အကြာသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ ရဲညးမၞုံတဴကဵုဗဟုသုတ လညာတ်သမ္တီပြဲပြဲ မစၟဳကေတ်အာကဵု ဂုဏ်ဖဵုလ္တူကောန်ဂကူ အနာဂတ်ဂတတေံတုဲ ဒုၚ်ဒဒိုက်အာဂတပၠတရဴ ကော်ဘိက်ပကောံကၠုၚ် ဂကောံသၟတ်မန်တွဵုရး ကဵုဆဵုဂဗသဳ

ကၠဳ သၠာဲဂတလညာတ် ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ဗွဲသၠဲသၠဲလးလး သ္ဂောံဆဵုမိၚ်ညာတ်ကေတ်ဂှ် ဒှ်တဴပဳတိ မိပ်မြဟ်တဴစိုတ် လ္တူစၞးဂကူ သွက်သ္ဂောံဒးဟီုဂလာန်ဟၟဲရ။ လညာတ်ဝွံ ဒှ်လညာတ်ခိုဟ် ကသပ်ခိုဟ် မၞုံတဴကဵု ဂုဏ်ဖဵုလ္တူဂကူ ရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုသၠုၚ်ပ္တိုန်အလန်ဍေံ ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါတုဲ မိက်ဂွံဆက်ချဳဒရာၚ်အာရ။

ကောန်ၚာ်သၟတ်တံဝွံ ဟိုတ်နူကဵုဒှ်မံၚ်အဝဲ အဃောမဍောတ်သွတ် သတ်လဗဳဂှ်ရ ရံၚ်အာကာယဗလတံလေဝ် ထတ်စောန်မြက်စာ ပြဟ်ပြေဟ်သာက္ဍာ၊ ဂၠံၚ်လ္ပါ်စိတ္တဗလ စိုတ်ဓာတ်ပၠန်လေဝ် ညာဏ်ပညာသ္ကေက်သ္ကာ မ လေပ်တီကၠိုဟ်ခၠၚ်ကေတ် အလိုက်အခိုက် လၟေၚ်ဇၟောဝ်ဍာ်ခေတ်တုဲ သွာၚ်လဵုမွဲရံၚ်ၚ် ဒှ်မံၚ်ဂြန်ဂဥုဲ ပရေၚ်ဒ္တုဲဖဵု လ္တူ ဍုၚ် လ္တူကွာန် လ္တူကောန်ဂကူတံ လၟိုန်ကာလရ။ ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် အတိုၚ်အစောန်စရာဲ ဍာ်ဒကေဝ်ဍေံတံနွံဂှ် ယဝ် ခါရ ညးဇၞော်ဇၞော်တံ ရပ်စပ်သုၚ်စောဲစကာ စွံပတန်လဝ်ဍေံ ဟွံဒးကဵုဒၞာဲဝဲါမ္ဂး ဒှ်အာညံၚ်ရဴပသဲဒကုတ် မပ္တံကဵုၜုန်မြမုဲ တံ ဟွံမွဲကဵုနှဟ်တုပ်ပ်ရ။ ၜုန်မြမုဲတံ ဟွံမွဲကဵုနှဟ်မ္ဂး ၜိုတ်လဵုချူဗကေက် ပလေဝ်ပယျေဝ်လဝ်ကျေဝ်ဝ်ကီုလေဝ် ဗာ်စမ်ရံၚ်မ္ဂး သ္ဂောံတီကေတ် စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ဍေံ မာန်အိုတ်ရ။

တုဲပၠန် အယာံမာတ် ၜိုတ်ဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု စရာဲဍာ်ဒကေဝ်သၟးဟေၚ်ဂှ် ဟွံရုံဂပ်က္ဍၚ်ဏီရ ။ ဇြဟတ်ကောံကလောံမွဲ ညံၚ်ရဴသ္ဂောံဒက်ပတန်အာမာန် လၟိုန်ကာလဂှ်လေဝ် ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ဇၞော်မွဲကီုရ။ စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ကဵု ဇြဟတ်ကောံက လောံညးသၟတ်တံဟၟဲမ္ဂး အနာဂတ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲတံလေဝ် ကဆံၚ်သဝ်စှေ်အာရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲတံ ကဆံၚ်သဝ်မ္ဂး သဘဴဂၠံၚ်တရဴ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲလေဝ် ဍိုန်လျစှေ်အာကီုရ။ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဍိုန်လျတဴမ္ဂး မူရဴဂကောံလဵုမွဲပံက်ပံက် မူရဴကမၠောန်မွဲကၠောန်န် အရာသွက်ကဆံၚ်သ္ဂောံသၠုၚ်တိုန်အာ အကြာဂကူညးတၞဟ်မာန် ဂှ် တန်ဒှ်ကေတ်ဟွံမာန်သက်က်တုဲ ကာလမ္ဒးဟီုဂးတက်ကျာ အကြာဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္တူခုၚ်မ္ဂး ကြက်မ္ဒးဆဵုဂဗ အာ ပရေၚ်ခက်ခုဲနာနာသာ်မာန်ရောၚ်ဂှ် တန်ဒှ်အာမာန်ရ။

အပ္ဍဲကဵုဂကူပိုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်တံတှေ် ဇၟာပ်ဍုၚ်ဇၟာပ်ကွာန် ဒက်ပ္တိုန်လဝ် ဂကောံသၟတ်နွံကီုရ။ ဆဂး အယာံမာတ် ၜိုတ်ကဵု ဗိုက်လတက်တဴ ဂၠိက်ဍာဲပဠောံဗု ဂၠောဲအာဂၠောဲကၠုၚ် ဝေၚ်မိပ်ခအဴညာန် သွံဝေၚ်ဖျာဂကောံ ကဝါ်ဗကေတ်က္ဍိုၚ် ကျာ်ဓဝ်ပဋ္ဌာန် အကြာဍုၚ်ကွာန်တံသၟးဟေၚ် ညးတံပြေကၠေံစိုတ်အိုတ်ရ။ ဂၠံၚ်လ္ပါ်ပရေၚ်ဂကောံ သ္ဂောံဇၞော်မောဝ် တဴတက်တိုန်အာ သ္ဂောံသၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲဍာ်ဒကေဝ် လညာတ်သမ္တီ စိုတ်ဓာတ်ကောန်ၚာ်သၟတ်တံ ညံၚ်သ္ဂောံအာဂတ ပၠတရဴ လ္တူလၟေၚ်ပရေၚ်ကမၠောန် ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာလေပ်ဂှ် ပူဂဵုသ္ဂောံကူချပ် ဒတောဲတွာ် ကဵုကၠုၚ် နဲကဲပ္ကတ်ပ္ကေၚ် ပရေၚ်တံဏံဂှ် အောန်တဴကွေံကွေံရ။

အခေါၚ်အရာကောန်ၚာ်သၟတ်တံ မထေက်ကဵုကလိဂွံတံဂှ် ယဝ်ခါရ ညးဇၞော်ဇၞော်တံတ္ၚဲဏံ ဟွံပ္ညုၚ်ထ္ၜးဒတောဲတွာ် မာတ်လဒဵုစဵုဒၞာတဴ ဂၠံၚ်တရဴပၞော်အနာဂတ်ဍေံတံမ္ဂး လ္ပါ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တြုံအာဇာနဲပိုဲတံလေဝ် ကြက်မက္တဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ရ။ မဇတၞောဝ်ဒတောဝ်တၟိတၟိ မၞုံကဵုအစောန်စရာဲ မထေက်ကဵုဒးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ က္တဵုဒှ်အာ “ဟတန်” မ္ဂး ဘဝကံကုသဵုကောန်ဂကူပိုဲ ပိုဲသ္ဂောံဖန်ဇန်ကေတ်မာန် အတိုၚ်မၞုံအၚောပ်စိုတ် ကောန်ဂကူပိုဲတံဂှ် ဍေံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ဟွံမာန်တုဲ ဆက်တုဲ မ္ဒးမံၚ်အာဘဝသၟဝ်တဲ ညးတၞဟ်ပၠန်ရ။ ဝေါဟာမ္ဂး “ဟတန်” ဝွံ တိရစ္ဆာန် မပ္တံကဵုပြေၚ်ဂၠဴတံ ဂကူမၞိဟ်ပိုဲတံ ဒှ်ပွံၚ်အိန်ထံၚ်ညးသ္ကံတုဲ ယဝ်ခါရ ဟွံကလိဂွံကောန်ဇာတ်မ္ဂး ညးကော်ခဴစ “ပြေၚ်ဂၠဴဟတန်၊ မၞိဟ်ဟတန်” ရ။ ကောန်ဇာတ်ဟၟဲ က္တဵုဒှ်အာ “ဟတန်” မ္ဂး ကုပူဂဵုသ္ဂောံဆက်မၚ်မွဲအာ အာဲကၟာဲဂကူဇာတိဂှ် ဟၟဲရ။ မဇတၞောဝ်ဒတောဝ် ကၠက်အာမာန်ရ။ ရန်ကဵုပရေၚ်သာ်ဂှ်တုဲ သွက်ကောန်ၚာ်သၟတ်တံ သွာၚ်ဂၠံၚ်လ္ပါ်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန် ညံၚ်ရဴဟွံဂွံက္တဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ကီုဂှ် ပိုဲမ္ဒးစွံအာ အာရီုမွဲ ဗွဲဇၞော်ဇၞော်တုဲ မ္ဒးဆက်လွဳၜံၚ် ပလေဝ်ပလေတ် ဒတောဲတွာ်အာ လ္တူပရေၚ်ဘဝဍေံတံထေက်ရ။

အပ္ဍဲကဵုဂကောံကၟိန်ဍုၚ်မွဲမွဲ၊ ဂကူမွဲမွဲ သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်စိစောန်တိုန်အာ ဇၟာပ်အရာမာန်ဂှ် တန်တဴကဵုညးသၟတ်တံကီု ရ။ လွဳၜံၚ်လဝ် ညးသၟတ်တံခိုဟ်မ္ဂး ကလိဂွံက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်ရ။ ညးအာက္ဍိုပ်ခိုဟ်တှေ် ပရေၚ်ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ကဆံၚ်အလံၚ်မၞိဟ်တံ ကဆံၚ်သၠုၚ်ရ။ အရာအိုဿီုကဆံၚ်သၠုၚ်မ္ဂး ဘဝပရေၚ်ကံကုသဵု ကောန်ဂကူဇကု ဗီုဇကုမိက်သ္ဂောံကဵုဒှ်ဂှ် ဇကုဖန်ဇန် ချူပတ်ဂၠတ်ကေတ်အာ ဗွဲမလောဲသွာမာန်ရောၚ်ဂှ် မိက်သ္ဂောံပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ ဆဝွံကၠာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.