Categories
ပရိုၚ်

မိုၚ်ဂတိုဟ်တၟံ နွံဗ္ဒဲါဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ညံၚ်သ္ဂောံဒေံါဇူကဵုဂှ် ညးဒေသတံ နွံပၟိက်

ဟိုတ်နူအသိၚ်မိုၚ် ဖံက်ဂတိုဟ်မံၚ်တၟံ ပ္ဍဲကဵုဒဵုဘာဂြိုပ် မၞုံပွဳပွူဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ သ္ၚိဒၟံၚ်၊ ဘာဗ္တောန် လိက် ကေုာံ ဘုတ်ဘာ၊ ကျာ်စေတဳဂမၠိုၚ် ချဳဓရိုက်တုဲ စဵုကဵုကရောန်အာနွံရောၚ် ညးဒေသလ္တူဍုၚ်ကျာ်မြဟ်လ္ၚဵုတံ ဟီုထ္ၜးအိုတ်ရ။

ဒၞဲါကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်တၟံ ဒဵုဘာဂြိုပ်ဂှ်ဝွံ သ္ၚောဲနူကဵုဍုၚ်ကျာ်မြဟ် မၞုံခြာၜိုတ် (၂) တိုၚ်ရဒှ်တုဲ ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲမ္ဂး အောန်အိုတ် ဗၞတ် (၁၀) ဝါ ဖံက်ဂတိုဟ်မံၚ်မိုၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဟီုဂးအိုတ်ရ။

“ဒၞဲါမိုၚ်တၟံကဵုဘာဂှ် ကြပ်မံၚ်ကွေံကွေံဟဂှ်ရ၊ နူကညၚ်ဏံ ညးတံဟီုလဝ်ကဵု ကမ္ပဏဳကၠောန်မံၚ်တၟံဂှ်တုဲယျ ညံၚ်ဂွံ စုတ်ယာန်အောန်န်၊ ဆဂး စိုပ်အခိၚ်ကသီုဟဏံတှေ် ဍေံဟွံပကာရ၊ တၟံဂွံစှေ်ဂၠိုၚ်တှေ် စုတ်ယာန်ဂၠိုၚ်ၚ် ဍေံတံထပူ ဖျေံဇြိုဟ်ဟ်တုဲ ဂတိုဟ်ရ၊ အသိၚ်မိုၚ်ဂှ် ပညောတ်ကၠုၚ် ဒဵုစိုပ်ဘာ၊ ဗ္ဒၚ်တိုက်ပ္ဍဲဘာလေဝ် ကရောန်အာယျ၊ အသိၚ် မိုၚ်ဂတိုဟ်ဍေံ ဇၞော်ကွေံကွေံမွဲတဲ” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာအိန္ဒက ဘာဗုဒ္ဓဃောသ ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

လ္တူဍုၚ်ကျာ်မြဟ် အရာပ်ယာန်မျဵုအံၚ် ကေုာံ အရာပ်မိစောဗုတံဂှ် ဟိုတ်နူနွံကြပ်ဒၟံၚ်ကဵုမိုၚ်တၟံဂှ် ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ဟိုတ် နူအသိၚ်ဂတိုဟ်မိုၚ်တၟံဂှ် သ္ၚိဒၟံၚ်၊ ဘာဗ္တောန်လိက်၊ ဘုတ်၊ ဘာ ကေုာံ ကျာ်စေတဳဂမၠိုၚ် ချဳဓရိုက်သၟးဟွံက ဒၞဲါလ္ၚဵု စဵုကဵုကရောန်ကၠုၚ် ဒှ်မံၚ်ယျရောၚ် ဟီုဂးအိုတ်ရ။

မိုၚ်တၟံဂှ်ဝွံ နူကဵုကမ္ပဏဳ A1 တံ ပါလုပ်ကၠောန်ၜိုတ်မံၚ် ၜိုတ် (၁၀) သၞာံပြၚ်ဒှ်ရတုဲ ၜိုန်ရဒုၚ်လဝ်ယၟု ကၠောန်ပ္တိတ် တၟံပယျေဝ် (အလှဆၚ်ကျောက်) ကီုလေဝ် အယာံမာတ်တၟံဗဝ်ဂၠံၚ်ဟေၚ် ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးဒေသဍုၚ် ကျာ်မြဟ် နာဲအံၚ်မေန်နိူၚ် ဟီုရ။

“ဟီုဂှ် ပ္တိတ်တၟံပယျေဝ်ရ၊ ဆဂး ဍေံပ္တိတ်မံၚ်တၟံဗဝ်ဂၠံၚ်သၟးရ၊ တုဲတှေ် လၟုဟ်ဍေံကၠောန်မံၚ်ဂှ်လေဝ် စေဝ်ပၞောန် ဟၟဲပုဟ်၊ ဗီုဒးစိုတ် ဍေံဂတိုဟ်မံၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူမိုၚ်တၟံဍေံဂှ် ဘာဗ္တောန်လိက် အထက (၂) နွံမံၚ်အရာပ်မိစောဗုဂှ်လေဝ် ဗ္ဒၚ်တြၚ်တံလီုလာ် ကရောန်မံၚ်ယျရောၚ်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ထံက်ပၚ် သွက်ဖောအ်ဗြေဝ်ဒေသလေဝ် ကၠောန်ကဵုလဝ် ဟွံဆဵုမွဲလှေ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မေန်နိူၚ် ဟီုရ။

စပ်ကဵုကိစ္စမိုၚ်တၟံဂှ်တုဲ အပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ ညးဒေသတံ ကေၚ်ဒစဵုဒစး ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကုအမာတ်ကၠတ်ထဝ် ဒဝ်မိယေန် ဆာန် နွံကီုလေဝ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ တၚ်တၟေၚ်တၟဟ် မူဟၟဲကၠုၚ်မွဲသာ်ဏီရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

သွက်ဂွံကၠောန်မိုၚ်တၟံ ပ္ဍဲဒဵုဘာဂြိုပ်ဏံဂှ် နကဵုကမ္ပဏဳဆေၚ်စပ်တံ ဂွံလဝ်အခေါၚ် နူအလဵုအသဳရောၚ်တုဲ အခိၚ် ကာလဂတိုဟ်မိုၚ်ပ္တိတ်တၟံမ္ဂး နကဵုရမျာၚ်ဗဂိုဟ်ပေဝ်ကီု နကဵုအလာံအရံၚ်ဍာဲဍာဲကီု ပ္စူထ္ၜးကဵုသတိတုဲ မၞိဟ်နွံမံၚ် ပွဳပွူကြပ်ကဵုတမ်ဒဵုတံ ဒးပဲါတိတ်ကဵုသ္ၚောဲသ္ၚောဲရောၚ်။

“ဍေံဂတိုဟ်မွဲမွဲတဲ ယဝ်မၞိဟ်ဟွံကေၚ်မိၚ်မွဲလှေ်တှေ် လကိုတ်အာဟဂှ်ရ၊ ဗြုထတ်မံၚ်ကွေံကွေံရောၚ်၊ တုဲတှေ် ဟိုတ်နူဂတိုဟ်မိုၚ်တုဲ တၟံဂှ်လိုက်စှေ်ကၠုၚ် ဍိုက်ဒးမၞိဟ်ဂှ် ရိုဟ်ဟ်သၞာံကောန်ကမၠောန်ဍေံ ဒှ်မံၚ်အန္တရာဲကဵုလမျီု မွဲဏှ မွဲဏှရောၚ်၊ သၞာံဏံရ သ္ၚိတ်မံၚ် ဟွံမိၚ်မွဲသာ်” သာ်ဝွံ ညးဒေသ ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးရ။

အပ္ဍဲကဵုအလုံတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ပရေၚ်ကမၠောန်ဖံက်ဂတိုဟ်ပ္တိတ်တၟံ နူဒဵုဂမၠိုၚ် နကဵုယျာန်မိုၚ်တံဂှ် ၜိုန်ရဒှ်ကိစ္စပလီုကၠေံ ပွဳပွူ သဘာဝမွဲကီုလေဝ် မၞိဟ်တံဂွံဒစဵုဒစးအောန်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.