Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမှာဇန်တံ ပတိတ်လိက်လစွံစိုတ် လ္တူမူဝါဒ (အပြောံ) အလဵုအသဳ ပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲတိဍာ်

မူဝါဒ (အပြောံ) ပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲတိဍာ် အလဵုအသဳဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဟွံဒှ်စဵုဒၞါဂုဏ်ဖဵုညးဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်ဝါဗ္ၚတံတုဲ ဂကောံမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်နာနာ ကေုာံ ဂကောံသၟာဂူဗ္ၚတံ သ္ပကောံဓရီုသဳကၠဳ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၀)၊ သၞာံ (၂၀၁၄)၊ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု၊ အရာပ်မျာၚ်သာယာ၊ ၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ်တုဲ ပတိတ်လဝ်လိက်လစွံစိုတ် (၁၂) တၚ်ကီုရ။

ကောံဓရီုဂကောံမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်နာနာ
ကောံဓရီုဂကောံမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်နာနာ

ပေဲါသဳကၠဳဂှ် ညးစၞးနူဂကောံတွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးကရေၚ်၊ ဒေသရးတၞၚ်သဳ ကေုာံ ရးဗ္ဂေါတံ တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် လၟိဟ် (၆၁) တၠတုဲ ဖျေံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်တံဂှ်ရောၚ် မဒှ်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်ကၠောန်စဒယိုၚ်မံၚ်လမျီုကဵုတိဂှ် (၇၅%) နွံမံၚ်။ မူအပြောံ အလဵုအသဳပတိတ်လဝ် လၟုဟ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ စဵုဒၞာလဝ်သွက်ဂုဏ်ဖဵု သၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံရောၚ်။ ယဝ်ခါရ မူအပြောံဏံသ္ပဒတန် အာအတိုၚ်ဏံတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်ဒဒိုက်တုဲတှေ် ရမျာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗြုထတ်ကၠုၚ် မာန်မံၚ်ဏောၚ်” ဂှ် ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ် ကၠောန်ဗဒှ်တန်ဗ္တောန်ဥပဒေ ကေုာံ အခေါၚ်အရာတိ နာဲသွဵုမန် ဟီုကဵု သၞံၚ်တိုၚ်ရ။

သွက်သ္ဂောံဂွံထံက်ဂလာန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တှေ် ညးတံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံဏောၚ်။ အေကာလ ညးတံကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳဂှ်တှေ် ညးတံကော်ဘိက်ညးဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်သၟာဗ္ၚတိတံ ဍာံဍာံရဟာ၊ ရဲကၠောန်ကၠအ်တံ ဍာံဍာံရဟာဂှ် ပိုဲလေဝ် ဟွံတီချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်တ်ဏီပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကၠာညးတံဟွံဂွံကၠောန် ပေဲါထံက်ဂလာန်၊ ပေဲါသဳကၠဳဏံဏီဂှ် ပိုဲတံဒးလ္ၚတ်လဝ်ကၠာ၊ ပိုဲတံဒးတီလဝ်ကၠာ၊ အေဂှ်ရတှေ် ပိုဲတံကော်ဘိက်ကေတ် ရဲစဳကၠးကဵု သၞောဝ် စပ်ကဵုပရောတိ ပ္ဍဲဍုၚ်သၟာၚ်ဂှ် ဗီုလဵုနွံ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဗီုလဵုဒးဒှ်ထေက် ပိုဲတံချပ်သဳကၠဳညးသ္ကအ်တုဲ ပိုဲတံမဒး ပတိတ်လိက်လစွံစိုတ်ပိုဲ (၁၂) တၚ်ဏံရောၚ်ဂှ် နာဲသွဵုမန် ဆက်တုဲပသောၚ်ထ္ၜးကဵုရ။

“မူဝါဒ (အပြောံ) ပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲတိဍာ် အလဵုအသဳချူလဝ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသတံ အခေါၚ်ပါလုပ်နွံကီုလေဝ် အခေါၚ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ တုဲတှေ် စပ်ကဵုလိက်အုပ်မူဝါဒ (အပြောံ) ဂှ် ပတိတ်လဝ်ဘာသာအၚ်္ဂလိက်ကဵု ဘာသာဗၟာဂှ်လေဝ် အဓိပ္ပဲါဍေံဗၠေတ်မံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒှ်စဵုဒၞာဂုဏ်ဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အောန်မံၚ်ဗွဲမလောန် ဏောၚ်” ဂှ် ညးမစိစောန်ကဵု ဥပဒေတိ နူကဵုဂကောံ (TNI) မၞိဟ်ယၟု အေပေါတိုဝ်အလောန်သဵု (Alberto Alonso) ဟီုရ။

စပ်ကဵုလိက်သၞောဝ်ဥပဒေမူဝါဒ (အပြောံ) ပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲတိဍာ် အလဵုအသဳချူလဝ်ဂှ် ဂကောံမှာဇန်နာနာ နူကဵုဒေသရးတနၚ်သဳ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်ကဵု ရးဗ္ဂေါတံ တိုန်စိုပ် (၃၀) ဂကောံ နကဵုဇြဟတ်မၞိဟ် (၆၁) တၠတုဲ ညးတၠပညာဍိုဟ်ကေက် ဆေၚ်စပ်ကဵုတိဍာ် နူကဵုဂကောံ (TNI) (၄) တၠတံ တိုန်စိုပ်သဳကၠဳတုဲ ပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး လစွံစိုတ် (၁၂) တၚ်ဂှ်ရ။

“ပိဲိုတံဂှ် မူအပြောံအလဵုအသဳဂှ် ဗီုလဵုဂုဏ်ဖဵုနွံ၊ ဂုဏ်ဖဵုပရေံဂှ် ဗီုလဵုနွံ လဴထ္ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်၊ ပတိုန်ထ္ၜးကဵုညး ဍုၚ်ကွာန် တုဲတှေ် လ္တူမူအပြောံဏံ ဗီုပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗီုလဵုမိက်ဂွံက္လေၚ်ပလေဝ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံဗပေၚ်စုတ်ဂှ် က္လေၚ်ပတိုန်ထ္ၜးကဵု အလဵုအသဳ ကေုာံ ကၠတ်ထဝ်တံရ။ မူအပြောံဏံဂှ် အလဵုအသဳတံ ပလေဝ်ဟာ ဟွံပလေဝ်ဟာဂှ် ကဏ္ဍအလဵုအသဳရဏောၚ်” သာ်ဝွံ နူကဵုဂကောံမဳဒဳယာ ဘာအၚ် (ဦးပွၚ့်ဆန်း) ဟီုကဵု သၞံၚ်တိုၚ်ရ။

မူဝါဒ (အပြောံ) သွက်ဂွံသုၚ်စောဲပါ်ပရအ်တိဍာ်ဂှ် ဟွံဒှ်ဒတုဲဖဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်ကၠောန်ဝါဗ္ၚ၊ ကၠောန်ကၠအ်တံတုဲ ဒှ်မံၚ်စဵုဒၞာလဝ်ကဵု ဂကောံသၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံရောၚ်ဂှ် ဂကောံမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါမံၚ်အိုတ်ရ။

နူကဵုအလဵုအသဳတံဂှ် စနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၀)၊ စဵုကဵုစိုပ် ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၈) ဂှ် ကၠောန်သ္ပအာပေဲါသဳကၠဳ လးထ္ၜးအာကဵု မူဝါဒ (အပြောံ) သွက်ဂွံပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲတိဍာ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံထံက်ဂလာန် ပ္ဍဲကဵုရးဇၞော် (၇) ရးကဵု တွဵုရး (၇)တွဵုရးဂှ် နွံကီုလေဝ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ မွဲဒၞဲါလေဝ် ဟွံကၠောန်လဝ်ဏီပုဟ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဂကောံ ချဳဓရာၚ်အခေါၚ်အရာတိတံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.