Categories
ပရိုၚ်

ထ္ပက်စၟတ်တဲဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ် လက်ထက်အလဵုအသဳဏံ ဒှ်မာန်ကီုလေဝ် သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒှ်ဟွံမာန် နာဲဟံသာဟီု

ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲဒေါံပန်ပှော်ဂှ် အပ္ဍဲကဵုလက်ထက်အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ ၜိုန်ရပ္တုဲဏာမာန်ကီုလေဝ် ဂွံဆက်သဳကၠဳအာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပၠန်ဂှ် အကာဲအရာဟွံမွဲရောၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံ NCCT နာဲဟံသာ ဟီုလဴဏာကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA တေံရ။
အခိၚ်ဂွံဒေါံပန်ပှော်တုဲ သ္ဂောံဆက်ကၠောန်အာပေဲါသီကၠဳမာန်ဟီုဂှ် ဒးကေတ်မံၚ်အခိၚ် တၟာဂမၠိုၚ်ဏီရောၚ် နာဲဟံသာ ဟီုရ။

 Caption-NCCT & UNA တံဗီုဆဵုဂဗလဝ်(Facebook)
Caption-NCCT & UNA တံဗီုဆဵုဂဗလဝ်(Facebook)
နာဲဟံသာဂှ် “ လက်ထက်အလဵုအသဳဏံ ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်ဂှ် အကာဲအရာပ္တုဲဏာမာန်နွံရ၊ ဆဂး ဂွံသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ်တှေ် သ္ဒးကေတ်အခိၚ်တၟာဂမၠိုၚ်ဏီ၊ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ် (၁) သၞာံ လတုဲမာန်မှ တုဲမာန်ဏောၚ်၊ အာယုက်အလဵုအသဳဂှ် ၂၀၁၅ ဏံအိုတ်ရဏောၚ်၊ ၂၀၁၅ ကဝက်သၞာံဟီုဂှ်တှေ် ကမၠောန်ရုဲမာဲဂှ် ဍေံယှုက်တိုန်ပၠန်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အပ္ဍဲကဵု လက်ထက်အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ ဂွံဒှ် သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် ဒှ်အာဟွံမာန်ပုဟ်” ဂှ်လေဝ် ညးဟီုရ။

အပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁) ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCCT ကဵု ဂကောံမဟာမိတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် UNA တံ အဃောဆဵုဂဗ အပ္ဍဲသ္ၚိ ဥူခေန်ထောန်ဥူဂှ် ဟီုဂးဏာရ။
NCCT ကဵု UNA ဆဵုဂ္ဗညးသ္ကံလၟုဟ်ဏံဂှ် သွက်သ္ဂောံ သၠာဲဂတးလညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးမွဲကေုာံညးမွဲဟေၚ်ဒှ်ရ သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ UNA ကေုာံ ဗော် SNLD က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သေံ ဥူခေန်ထောန်ဥူ ဟီုလဴရ။

“ ကာလဆဵုဂဗလဝ်ကဵု သမ္မတတံ ကိစ္စဟီုဂးလဝ်ဂှ် သောၚ်ထ္ၜးရ ၊ ဗွဲတၟေၚ်ဂှ် ဟၟဲရ။ အကာဲအရာ လ္ပာ် NCCT ဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ်လဴထ္ၜးရ၊ စပ်ကဵုကိစ္စဇၞော်တံဂှ်တှေ် ဟွံမွဲဏီရ” သာ်ဝွံ ဥူခေန်ထောန်ဥူ ဂးရ။

ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၁၁) တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်ဥူအံၚ်မေန် က္ဍိုက်လဝ်က္ဍိုပ် ကမ္မတဳကမၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ UPWC ကဵု ညးအာက္ဍိုပ် NCCT နာဲဟံသာတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဗွဲပလး အပ္ဍဲနေပျဳတဝ်တေံတုဲ သွက်သ္ဂောံဆက်သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာအိုတ်ဏံပၠန်ဂှ် ပ္ညဳလဝ် ညးသ္ကံနွံရ။

စဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာတေံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲသဳကၠဳ (၆) ဝါတုဲ၊ သ္ဂောံဆက်သဳကၠဳအာ အခိၚ်လအ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဆေၚ်စပ်မံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် နာဲဟံသာ ပါ်ပါဲဏာကီုရ။

ညးဝွံ “ သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္ဇုဲလ္ဇမံၚ်တၚ်အဓိကဂှ်တှေ် ဆေၚ်စပ်မံၚ်ကဵု ရဲသွာၚ်လပါ်ဒပ်ပၞာန်တံရ၊ လ္ပာ်ပၞာန်တံဂှ် စပ်ကဵုဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ ဇြိုဟ်ဟ်နက်ဂှ် ဍေံတံဟွံဒုၚ်လဝ်တဲပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗဗီုတံဏံ” ဂှ်လေဝ် ညးဟီုဏာကီုရ။

ပေါဲသဳကၠဳ မရနုက်ကဵုအလန် (၆) ဝါတုဲကၠုၚ်တေံ NCCT ကဵု UPWC ဂှ်လေဝ်၊ မူအပြောံပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်ဂှ် ဖျေံသ္ကုတ်သွာတ်ဟွံမာန်၊ ဟွံပြေပြၚ်မွဲသာ်ဂှ် တုဲဒှ်အာကီုရ။

ပေါဲသဳကၠဳ ခြာဟွံလအ် သွက်ဂွံကၠောန်ဏံဂှ်လေဝ် ပ္တုဲဏာမာန်ရောၚ် ဟွံမာန်ရောၚ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်ကဵု တၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်တံညးစၞးၜါလပါ်တံဂှ်ရောၚ်ဂှ် နကဵု NCCT ဟီုလဴတုဲ ဂွံတီကေတ်ကီုရ။

နကဵု UNA တံဂှ်လေဝ် သွာၚ်ညးတံဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ကဵုမာန်ဂှ် ဂစာန်တုဲကၠောန်အာကီုရောၚ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် UNA ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေဝ်ဇြဳ ရခေၚ် ဥူအေသာအံၚ် ဟီုရ။

“ဟွံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ၊ ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်မွဲသာ်ဏီဂှ်တှေ် ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဗီုလဝ်မှလေဝ် ဟွံဗလးတိတ်နူဘဲဒဒိုက်ပရေၚ်ဍုၚ်ဏံပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲတံ သ္ဒးအာကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ဍုၚ်ဇံၚ်မာဲတေံရ။

ညးတိုန်စိုပ်ပေါဲသဳကၠဳတံဂှ်ဝွံ နူလ္ပာ် UNA ဂှ် ဥူခေါန်ထောန်ဥူ ၊ဥူအေသာအံၚ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ MNP နာဲၚိုဲတုၚ်တံတိုန်စိုပ်အိုတ်တုဲ နူဂကောံ NCCT ဂှ် နာဲဟံသာ ၊ ခေါန်ဥက္ကာ၊ သလိုၚ်ထာဟေ၊ ဥူထောန်ဇြဝ်တံ ပါလုပ်တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

နာဲဟံသာက္ဍိုက်ပ် ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံဍုၚ် NCCT ဝွံဂှ် အပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၁၀)ဂှ် ဆဵုဂဗလဝ်ကဵု ဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်၊ ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ UPWC ဥူအံၚ်မေန် အပ္ဍဲရုၚ်သမ္မတ နေပျဳတဝ်တေံ ဗွဲပလး မဒှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.