Categories
ပရိုၚ်

ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ပရေၚ်ပကီုပရာပ်ညးဗြဴတအ် ဒှ်မံၚ်ဗီုပြၚ်အခိုက်ကၞာမွဲ

ပရေၚ်ညးဗြဴတံ ဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ဘဲဒဏ်ပကီုပရာပ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ သ္ဂောံစိုပ်ကၠုၚ်ဂတမုက် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ်တုဲ ညးဗြဴတံ ဒးဒုၚ်ပကီုပရာပ်မံၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုပြၚ်အခိုက်ကၞာမွဲရောၚ် သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌဂကောံညးဗြဴမန် (MWO) မိလွဳဟာန် ဟီုပ္တိတ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဖၟိုတ်ကၠေံ ပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဂၠးကဝ် မကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ဒၞဲါဖလာတ်ကျာ် လ္ဒောဝ်ဍုၚ်၊ ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ရ။

“ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ် ပရေၚ်ပကီုပရာပ် က္ဆံၚ်နာနာသာ်ဂှ် နွံမံၚ်ရ၊ လဆောဝ် က္ဆံၚ်ဍိုန်လျနွံဏောၚ်၊ က္ဆံၚ်သ္ကာတ် မြဟ်နွံဏောၚ်၊ ဒဵုကဵုက္ဆံၚ်ဒးဒုၚ် သ္ပကောန်သမ္ဘာနအဓမ္မလေဝ် ဍေံဒှ်မံၚ် နွံရ၊ ဆဂး ပရေၚ်ညးဗြဴတံ ဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်မံၚ်ဏံဂှ် ညံၚ်ကဵုဒှ်မံၚ်အခိုက်ကၞာမွဲတုဲ ခါန်ဒးပံက်လဴကဵုညးတၞဟ်ဂှ် ဟွံတီလဝ်ရ” သာ်ဝွံ မိလွဳဟာန် ဟီုရ။

တ္ၚဲဖၟိုတ်ကၠေံပရေၚ်ပကီုပရာပ် လ္တူညးဗြဴဂၠးကဝ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၂) အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲတုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန်နာနာ ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ ၜိုတ် (၃၅၀) တၠပြၚ်ၚ် တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ၜိုန်ရဟွံဒှ်မံၚ် ပဋိပက္ခပၞာန်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအသိၚ်အလိုန် ဘဲဒဏ်ပေဲါဗ္တိုက် မက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ် နူအခိၚ်ကၠာကၠာတေံတုဲ စိုတ်ဖေက်လကိုတ် နွံမံၚ်ကီု၊ ညးဗြဴမန်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ဟိုတ်နူဟွံမိက် တိတ်နူမ္ၚးသ္ၚိဇကုကီုတုဲ ဒးဒုၚ်ပကီုပရာပ်မံၚ် ဆေၚ်ကဵုလညာတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ညးချဳဓရာၚ်ပရေၚ်ညးဗြဴ မန်တံ ဟုီုအိုတ်ရ။

နူကဵုဂကောံညး ဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ မိ္ၚေိုဲလေဝ် ဟီုဂှ် “ပ္ဍဲညးဗြဴမန်ပိုဲဂှ် ဍာ်ဒ္ကေဝ်ညးတံ နွံမံၚ်ရရ၊ ဆဂး ညးတံမိပ်မံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိသၟး ဟွံမိက်တိတ်လ္ပာ်မ္ၚးတုဲ ညးတံ ဒးဒုၚ်ပကီုပရာပ်မံၚ် ဆေၚ်ကဵုလညာတ်ဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ၊ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဟိုတ်နူဒးဒုၚ်လဝ်ဘဲပၞာန် ဂၠိုၚ်လောန်အာတုဲ ဖေက်လကိုတ် မံၚ်ဂှ်လေဝ် ပါကီုရ၊ ညးတံ ဟွံဂံၚ်ကေတ်ဒၞာဲတုဲ ဂွံအာဂတ ဂွံပၠတရဴဂှ် စိုတ်ဖေက်ညးတံ နွံမံၚ်ဏီရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဟီုမ္ဂးဂှ် ဆေၚ်ကဵုလိၚ်၊ ဆေၚ်ကဵုစိုတ် ကေုာံ ရုပ်ခန္ဓကာယ ညးဗြဴတံမွဲမွဲသာ် ပွမကၠောန် သ္ပတဴ ညံၚ်ကဵုဂွံဂိသ္ကေဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပံက်လဝ်အဓိပ္ပဲါတုဲ မၞိဟ်ဗြဴမၞုံဒၟံၚ် အလုံမွဲဂၠးကဝ် လၟိဟ် (၁၀၀) တၠမ္ဂး ၜိုတ် (၇၅) တၠဂှ် ဒးဒုၚ်မံၚ်ဘဲဒဏ်ပကီုပရာပ် ညးမွဲတှေ် မွဲနဲမွဲဗီုနွံရောၚ်ဂှ် နူဂကောံကုလသမဂ္ဂတအ် လလောၚ်တြးလဝ် နွံရ။

ဆက်တုဲပၠန် “အပ္ဍဲဗွိုၚ်ကောန်ဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံ ပရေၚ်ပကီုပရာပ် ဂွံအောန်စှေ်မာန်ဟီုဂှ်တှေ် အတိုၚ်အလုံ မွဲကောန်ဂကူဂှ် ပိုဲဒးစွံစိုတ် နကဵုတာလျိုၚ် ကောန်ဂကူမွဲမာန်မှ ပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဏံ ဍေံဂွံကၠေံအာ သိုက်က်မာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မိလွဳဟာန် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။

လၟိဟ်မၞိဟ်မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဗၞတ်ကဝက်ပြၚ်ၚ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်လၟိဟ်ညးဗြဴတံတုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵုညးဗြဴတံ သ္ဂောံက္လိဂွံပရေၚ်ဂီု ကၠီုကီု၊ သ္ဂောံစဵုဒၞာကဵု ပရေၚ်ပကီုပရာပ် ကေုာံ ပရေၚ်ဍဵုဍိုက်လ္တူညးဗြဴတံမာန်ကီု နကဵုသၞောဝ် ဥပဒေဍုၚ် ပတိတ်လဝ် နွံကီုလေဝ် ဥပဒေဂှ် ညံၚ်လမျီုသ္ဂောံလုပ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ရောၚ် ဂးရ။

ဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဖၟိုတ်ကၠေံပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဂၠးကဝ် နာဲစန္ဒိမာဍုၚ်၊ ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် “ပ္ဍဲဒေသပိုဲဏံဂှ်တှေ် ဆေၚ်ကဵုပကီုပရာပ် နာနာဂှ် ဍေံနွံကၠုၚ်မံၚ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ် ခါန်ရညးတံဒးဒုၚ်ဖံက်ပ္ကဝ်မံၚ် အခေါၚ်အရာညးတံဏောၚ်ဂှ် ညးတံဟွံတီ လဝ်ဏီပုဟ်၊ ဟိုတ်နူဂွံကၠောန်လဝ် ပေဲါဗီုဏံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠိုဟ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ လဴထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲဖၟိုတ်ကၠေံပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဂၠးကဝ်သၞာံဏံဝွံ နကဵုပိုဒ်ပ္ကၚ်ရၚ်အဓိကဂှ် “ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်နူသ္ၚိကၟိန် ပ္တဝ် ဏာကဵုၜိုဟ်လလမ် ဂၠးကဝ်၊ သ္ဂောံဖၟိုတ်ကၠေံ ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴ မၞိဟ်တြုံတံလေဝ် ပါလုပ်စိုအ်” တအ်ဒှ်တုဲ အခန်ကၞာကၠောန်လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ ဒှ်အလန်ကိုပ်ကၠာ အိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.