Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ထ္ၜးဆန္ဒဟွံဒုၚ်တဲ ကိုန်စဳဇန်ရုၚ်စက်တၟံချးအၚ်ဒၚ်

နူကဵုကါန်ပဏဳ Toyo Thai Group သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တၟံချး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်တုဲ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖဵုဍုၚ်ရေဝ် YSS တံ ပ္ဍဲဒဳဇြေန်ပါ ၁၄ အခိၚ်နူဂယးကၠောန်သ္ပပေဲါထ္ၜးဆန္ဒရ။

ရဲထ္ၜးဆန္ဒ ၜိုတ် ၄၀၀ ပြၚ်ဂှ် "ကိုန်စဳဇန်ရုၚ်စက်တၟံချး အၚ်ဒၚ် ဟွံဒုၚ်တဲလးလး”၊ “ပွဳပွူသဘာဝပိုယ်ညံၚ်ဟွံဂွံလီု ရုၚ်စက်တၟံချး ပိုယ်ဒးဒစဵုဒစး” ရပ်ဏာ ပဝ်သတာ နကဵုဘာသာမန်၊ ဗၟာကီု “ရုၚ်စက်တၟံချးအၚ်ဒၚ်-ဟွံမွဲပၟိက်”၊ “ကိုန်စဳဇန် ရုၚ်စက်တၟံချး-ပလီုကဵုပြဟ်ဟ်”၊ “ကါန်ပဏဳ Toyo Thai -ဟွံမွဲပၟိက်”၊ “ရုၚ်စက်တၟံချး သွက်ဒေသပိုယ်-ဟွံမွဲပၟိက်"ကီု နကဵုရမျာၚ်ကရေဲ ထ္ၜးအာဆန္ဒဂးရ။

ပ္ဍဲထ္ၜးဆန္ဒဏံဂှ် ကောန်ဂကောံ YSS ၊ ရဲကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ရဲချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် တၞောဝ်ဒတောဝ် ၈၈ ၊ ဂကောံမှာဇန် (ပွၚ့်လၚ်းလူမှုအဖွဲ႔စည်း) တံ ပါလုပ်တုဲ လတက်လဝ်ပဠောံ No Coal ကီု လ္ၚဵုဂှ် နကဵုကယျိုၚ်မန် အဃောဂေတ်ကွာ်ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒဂှ် ပလိက်ဗၠာဲသၟိၚ် ၜိုတ် ၂၀ တၠတံ ကေတ်ကဵုတာလျိုၚ်ဂီုကၠီုရ။

နကဵုအစဳဇန် ကာန်ပဏဳ Toyo Thai ဘိက်ဏာ ရဲကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ သၟာမဳဒဳယာကေုာံ အမာတ် ၜိုတ် ၁၀ တၠတံ ဃောအာလ္ၚတ်ရံၚ်မံၚ် ရုၚ်စက်တၟံချး အပ္ဍဲဍုၚ်သေံကဵု ဍုၚ်ဂျပါန်တံဂှ် ကိတ်မံၚ်ကဵု အခိၚ်ထ္ၜးဆန္ဒဏံရ။

ညးအုပ်ကာ YSS ကိုအံၚ်နာၚ်ဝေန်ဂှ် “နူစပ္တံကိုန်စဳဇန်ဏံဂှ်ရ ပိုယ်တံဟွံဒုၚ်ကၠုၚ်လဝ်တဲ၊ ဒဵုကဵုကိုန်အစဳဇန်ဏံညံၚ်ဂွံဒေါအ်အာ ပိုယ်ဒစဵုဒစးဏောၚ်ဂှ် ဖျေံလဝ်သန္ဓိဌာန်တုဲတုဲရ” သာ်ဝွံဟီုရ။

နကဵုဇြဟတ်မၞိဟ်ၜိုတ် ၅၀၀ သွက်ဂွံထ္ၜးဆန္ဒဂှ် နူကဵု ဒဳဇြေန်ပါ ၅ တေံ ပတိုန်လဝ်လိက်အခေါၚ် ကုဇရေၚ်ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီုလေဝ် ဇြဟတ်မၞိဟ်ၜိုတ် ၄၀၀ ရဂွံကၠုၚ်အခေါၚ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

ရဲကွာန်အၜဝ်(ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်) ကိုအေထောန် ဂှ် "ကမၠောန်အဓိကပ္ဍ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ပိုယ်ဏံဂှ် ကမၠောန်တမ္ၚာကီု၊ ကၠအ်ထၜိုတ်တံ နွံဏောၚ်၊ တၞံသတ်၊ တၞံပၞဴ နွံဏောၚ်၊ ရုၚ်စက်ဏံ ဒှ်ကၠုၚ်တှေ် ဍာ်တူတူတိတ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ဏံဂှ် သတ်ဍာ် မပ္တံကဵုၚုဲကတံ ချိုတ်အာဏောၚ်၊ ပတေၚ်ချးတံဂှ်လေဝ် ဒတုံစှေ်လ္တူတၞးထၜိုတ်တံဂှ်တှေ် တၞးဗၜိုတ်တံဂှ် ထောၚ်အာအိုတ်ဏောၚ်၊ တၞးဟွံမွဲ တှေ် ထၜိုတ်ဟွံတိတ်ရပုဟ်၊ ပိုယ်တံတီကၠိုဟ်လဝ် ဖိုလ်ပရေံပရေံတံ ဒှ်ကၠုၚ်မာန်တုဲ ပိုယ်တံပံၚ်ထ္ၜးအာဆန္ဒရ " သာ်ဝွံ ဟီုရ။

အတိုၚ်လိခ်လၟေၚ် ဂကောံ YSS တြး

ဗီုထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒ(IMNA)
ဗီုထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒ(IMNA)
ပတိတ်လဝ်မ္ဂး ဟိုတ်နူ ပတေၚ်နူရုၚ်စက်တၟံချးဂှ် သတ်၊ ထၜိုတ်တၞံဆုတံဏံဒှ်ယဲတုဲ လၟိဟ်တိတ်လေဝ်ယအ်အောန်စှေ်အာရောၚ် နွံရ။

သွက်ဂွံပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ၁၂၈၀ မဂ္ဂဝါတ်မာန်ဂှ် ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲမ္ဂး လျိုၚ်တၟံချးၜိုတ် ၁၂,၀၀၀ တာန် ဒးစံၚ်ပၟတ်၊ ဍာ်ဂမ္တဴၜိုတ်၂၁ ကိုဋ်တိုၚ်ကဳပြၚ်ပြၚ် ဒးကလေၚ်ကိုဟ်ဆာဲပတိတ်ဒၞာဲၜဳဇၞော်ဒှ်တုဲ ဓါတ်ဂမ္တဴဍာ်ၜဳ ၁၀ံC သၠုၚ်တိုန်နူအတိုၚ်ပကတိလၟုဟ်ရောၚ် ချူလဝ်ပ္ဍဲလိခ်လၟေၚ်ဂှ်ရ။
ဒါရိုက်တာ ဂကောံ Green Peace ဍုၚ်သေံ Mr.Tara Buckamsri ဂှ် “နကဵုနဲကဲပညာဂတာပ်ခေတ်လၟုဟ် ဂွံကၠောန်ရုၚ်စက်တၟံချး ပတိတ်ကျာအးအးမာန်ဂှ် သွက်တၟံချးမွဲတာန် တၟော်ကဵုသြန်သေံမ္ဂး ဒးဖအိုတ်စရိတ် ၃၃၀၀ ၜါတ်နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ စရိတ်ဂလိုၚ်ဟလိုၚ်ဏံဂှ် ညးဂှ်လေဝ် ဒုၚ်ဖအို်တ်ဟွံမာန်ပုဟ် " သာ်ဝွံ ဟီုရ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အာဇြဳယာန်ဏံ သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝနာနာဂှ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ စဵုဒၞာကဵုလဝ်ဟွံမွဲဏီရောၚ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဖျေံလဝ်ကိုန်စဳဇန် သွက်ဂွံကၠောန် ရုၚ်စက်တၟံချးအၚ်ဒၚ် ပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ၁၂၈၀ မဂ္ဂဝါတ်ဏံဂှ် သၞာံလောန်ကၠုၚ် ၂၀၁၃ ဂိတုမာတ် ၂၃ တေံ နူကဵု ဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်ပၟတ်လလဳကဵု ကာန်ပဏဳ Toyo Thai Group တံ ထပက်လဝ်စၟတ်တဲ MOU ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဗွဲကိုပ်ကၠာတုဲ ဖျေံအာတမ်ရိုဟ် ဒဝ်ဠာ အမေရိကာန် ၂ . ရ ဗဳလဳယာန်ရောၚ်ဂှ် လလောၚ်တြးလဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.