Categories
လိက်ပရေၚ်

ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရိုဟ်ပလီုဒပ်ၜက်ၜေတ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်

ဗီုရိုဟ်ပလီုဒပ်ၜက်ၜေတ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်
ဗီုရိုဟ်ပလီုဒပ်ၜက်ၜေတ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်
ဝဏ္ဏမာန် – တိကၠအ်ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်(ပလိုတ်ၜဳ)ဂှ် ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်-ကမ္မတဳမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် ကေတ်ဇြဟတ်ကဵု ညးလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ညးမၞုံလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဒပ်ဒၞးလဝ် တိကၠအ် မွဲဒမြိပ်ဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ်ရ။

ပရေၚ်ရိုဟ်ပလီုဒပ်တိကၠအ်သုသာန်ဂှ် နူကဵုဂကောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်တအ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ် လဝ် ကဵုရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်(အလဵုအသဳ)အဆံၚ်ၚ်တုဲ စၞောန်ပၟိၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ စၟတ်တ္ၚဲ ဂိတု ဂျောန် ၁၂ ဂှ်ကီု၊ လိက်စၞောန်နူသံဃနာယကပွိုၚ်ဍုၚ် ဂျောန် ၁၃ ဂှ်ကီုတုဲ ဂကောံပံၚ်ကောံတအ် ရိုဟ်ပလီုဏာဒပ် တိကၠအ် ညးၜက်ၜေတ်လဝ် ဗွိုၚ်တိသုသာန်ဂှ်ရ။

ညးကွာန်တအ်ကဵု ဂကောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်တအ်ဂှ် ညးကွာန်လ္ၚဵုတအ်ကဵု ဘာခမဳသၚ် လ္ၚဵု လုပ်တဵုလဝ်တၞံကၠအ်ထၜိုတ်၊ ကၠောန်လဝ်ဝါဗ္ၚ အပ္ဍ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်တိသုသာန်ဂှ်တုဲ နူကဵုဂကောံတအ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကၠုၚ်ကဵုရုၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳအဆက်က်နွံကီုလေဝ် ပရေၚ်ပရောဂှ် ဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ်တုဲ ဂိတုဧပြဳ ၂၅-သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် ဂကောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် ကေတ်အခေါၚ်နူညးအုပ်ဓုပ်တအ်တုဲ လုပ်ထ္ပက်တဵုတိုၚ် ပယျဵုမွဲဒမြိပ်တိဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ်နွံရ။

ဂကောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် ထ္ပက်လဝ်တိုၚ်တုဲအာလေဝ် ညးၜက်ၜေတ်လဝ်တၠကၠအ်တအ် ကဵု ဘာခမဳသၚ်တအ် လုပ်ၜက်ၜေတ်ဒၟံၚ်နွံအတိုၚ်တြေံတုဲ နူကဵုရုၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳဂှ် ထပ်တုဲ တ္ၚဲဏံ ကဵုနၚ်လိက် သွက်ဂွံရိုဟ်ပလီုဒပ်တိကၠအ်တအ်ဂှ်ရောၚ် ညးအုပ်ကာဂကောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန် နာဲ သစ္စ ဟီုထ္ၜးသာ်ဝွံရ။

‘ ကိစ္စတိသုသာန်ဏံဂှ် နူကဵုအခိၚ်လက်ထက် ၂၀၁၁ တေံရ တိဏံ ဗီုတိတိတ်ကၠုၚ်နွံ၊ ပိုဲဟီုဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ကၠုၚ် လ္ပတဵုစုတ်ပ္ဍဲဗွိုၚ် သုသာန်ဏံညိ၊ ပိုဲမၞိဟ်တအ်ဂှ်တှေ် အိုတ်ကၞောတ်ဒးဖျေံက္ဍိုပ်ကဵုတိဏံရတှေ် တုဲတှေ် ရဲကွာန်ပိုဲဖအိုတ်ရ တှေ် ခယျကေတ်ညးတအ် ကူဂွံညိဟာ၊ လအ်ညိတှေ် ညးတအ်ပဠေဝ်တိုန် စုတ်တိုန်ဝဲါ ညးတအ်ကၠောန် ဗီုဂှ်၊ နူကဵု(မြို႕နယ်စီမံခန်႕ခွဲရေးကော်မတီ)နွံမံၚ် ကော်သဳကၠဳထောံညးသ္ကအ်ၜါ ပိဝါတုဲရ၊ ၉/၅/၂၀၁၅ တေံ စကဵုလိက်ကဵုသတိကဵုတၠကၠအ်တအ် ညံၚ်ဂွံသီဂိုၚ်ကဵု တၞံရာဗါတအ်ဏံဂှ် အေၚ်္ဂလိက် ၂၂ ဂိတု ၅ ကဵု လိက်ကဵုသတိအလန်ဒုတိယ သီဂိုၚ်ကဵု ညးတအ်လေဝ်ဟွံသီပုဟ် စွံလဝ်အ တိုၚ်ဏံ၊ တုဲ တှေ်အလန် လက္ကရဴအလန်ဏံရဂှ်လေဝ် နူကဵုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ပ္တိတ်ကဵုလိက် ပံၚ်ကောံကဵု အုပ်ဓုပ်အ ရာပ်ဂမၠိုၚ်တအ် ကဝ် ၃ ကဝ်တအ်ကီုတုဲတှေ် သီဂိုၚ်ထောံညိ ပ္တိတ်လဝ်အမိၚ် နွံမံၚ်၊ လ္ပာ်သၚ်လေဝ်ပါ လုပ်မံၚ်ကီုတုဲတှေ် ပိုဲပ္တိုန်ထ္ၜးတုဲ လ္ပာ်သၚ်တအ်လေဝ် ညးတအ်ပ္တိတ် လဝ်စၞောန် နွံမံၚ် အဵုဂှ်ရတှေ် ပိုဲပံၚ်ညး သ္ကအ်ကဵုရဲညးအုပ်ဓုပ်တအ်တုဲတှေ် တ္ၚဲဏံ ပရေၚ်သီဂိုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ် ဗီုဏံ’ ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳမၚ် မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန် နာဲသစ္စ ဟီုထ္ၜးရ။

ကိစ္စရိုဟ်ဒပ်ကၠအ်တိဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ်ပါမံၚ်ကီုတုဲ သၟာန်ဏာညးတာလျိုၚ် ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိ မဆေၚ်စပ် သာ်ဝွံရ၊ ‘ ပိုဲတအ်ဂှ်တှေ် နကဵုစၞောန်ပၟိၚ်နူကဆံၚ်လ္တူတေံတုဲတှေ် ဒးဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ် ကဵုသွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ၊ တုဲတှေ် ပြသၞာညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဗီုဏံဂှ် ဒှ်ဓဝိၚ်ဖေက်ၜက်ၜေတ်ညး မွဲလ္တူ ညးမွဲတုဲတှေ် ပိုဲဒးမၚ်မွဲ ဒးထိၚ် ဒဝ် မၚ်ရံၚ်ကျောဝ်အာကောန်ဂကူပိုဲရောၚ် လစွံစိုတ်သ္ပမာန်ဍဵုဍိုက် လ္တူ ညးလဵုလေဝ်ဟွံသေၚ်ရောၚ်’ သာ်ဏံ ဥက္ကဌပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် နာဲရာဇာ ဟီုရ။

တိဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ် ကၟာဝက်၊ စိၚ်တံၚ် ထံၚ်ကှေ် ပိကွာန်ဂှ်ပိုၚ်လဝ်တုဲ ဖအိုတ်ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ပ္ဍဲစရၚ်နွံ ၃၉ ဧက ကဵု ၁၇ ဒဿမရ၊ တိဝွံ နူလက်ထက်ကွာန်ကၟာဝက်စပ္တန်တေံရ စတမ်ပ္တန်လဝ်သုသာန်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ပေၚ်အာ ကၠံသၞာံပြၚ်ရောၚ် အတိုၚ်ရဲဍုၚ်ကၟာဝက်တအ်ဟီု ဂွံတီကေတ်ရ။

အဃောညးကွာန်တအ်ဗါ်ဒၟံၚ်ဒပ်ကၠအ်ဂှ် ဆဵုကဵုညးအုပ်ဓုပ်ကၟာဝက်တုဲ ‘စၞောန်ကၠုၚ်နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် တှေ် ၜိုတ်ဆရိုဟ်ဒပ်ရ ညးကဵုရိုဟ်၊ တိဏံတိသုသာန်တှေ် တိကွာန်ပိုၚ်၊ နွံမံၚ်ပိကွာန်လေဝ် ပလိုတ်ဏံ ကၟာဝက်၊ စိၚ်တံၚ် ထံၚ်ကှေ် တိဏံဂှ်အဵုမၞိဟ်တအ်ဏံပိုၚ် ဗီုလၟုဟ်ဂှ်တှေ်တၞံ ကၞာၚ်လေဝ်လ္ပဝးညိ တၞံဍေံ လေဝ်မုလေဝ်လ္ပပညိ လိက်စၞောန်ဂှ်ပ္တိတ်လဝ်ဗီုဂှ်နွံ၊ အာဂတတေံဗီုလဵုရောတှေ် တန်တဴကဵု ကမ္မတဳ သုသာန်တအ်-တန်တဴကဵုရဲကွာန်တအ်ရ’ သာ်ဏံ ညးအုပ်ဓုပ်ကၟာဝက် နာဲတိုၚ်ခိုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်နူရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဂျောန် ၁၂ ချူဓမံက်လဝ်ဂှ် တိသုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ် ဓုပ်ဂမၠိုၚ်တအ်ပံၚ်ကောံပညဳပညပ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်အာကီု၊ နူဂကောံကမ္မတဳမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် လေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု သီရုပ်ပလှ်ဒပ်ကၠအ်တအ်ဂှ် စဵုဒုၚ်တုဲ ပညဳပညပ်အာကဵုညးတၠကၠအ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီုတုဲ ပြသၞာညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်ဂှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဂကောံကမ္မတဳ ၃ သွာၚ်တအ်ကီု၊ ပံၚ်တောဲကဵု ကမ္မတဳ မၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ်တုဲ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်အာမာန်ဂှ် ကဵုသမ္တီဏာရ သာ်ဝွံ ချူပလံၚ်လဝ်လိက် ကုညးမဆေၚ်စပ်တအ်နွံရ။

တုဲပၠန် နူကဵု သံဃနာယကပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ်လေဝ် ချူဗစိုပ်လဝ်လိက် ဇရေၚ်ကျာ်ဇၞော်အာစာ ဘာမြာၚ် ကဵု ဘာကအ်ဟလ(ဘာလျးတာ) ကိစ္စညးအဝဵုအုပ်ဓုပ်တအ်ရိုဟ်ဒပ်ကၠအ်ဗွိုၚ်တိသုသာန်ဂှ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အာစာဘာမြာၚ်(ဘာတိုက်ဇၞူရတ်)ဂှ် ‘ကဵုသမ္တီဟီုဂှ်တှေ် ကဵုသမ္တီၜိုတ်ဂှ်ရ အဓိပ္ပဲါဍေံဟွံမံက်ပုဟ်၊ လိက် ညးတအ်ချူလဝ်ဂှ်ဂှ် ပၠန်ဂတးမံၚ် အရေဝ်သွက်ဂွံဟီုကဵုညးတၞဟ်ဂှ် ညးတၞဟ်ဒးဟီုကဵုညးတအ် ရောၚ် အဵု လိက်ဂှ်ဗီုဂှ် ပၟိက်ပိုဲတှေ် ပလီုသာသနာကျာ်တှေ် ကောန်သာသနာကျာ်စိုတ်ဓါတ်လီုအာတှေ် သာသနာကျာ်ဍိုန်လျအာရောၚ်၊ တၞံဟၜိုတ်ဏံပိုဲတဵုဂွံလဝ် ၄ ဗြဲယျလေဝ် စဵုဒၞာပိုဲဟွံမာန်တုဲတှေ် ပရေၚ် ကဵုကေတ်ဟီု ဂှ်တှေ်-ပလီုမှံက်ပိုဲတှေ် လေဲကဵုၚုဟ် ပိုဲမိက်ဂွံဟီုသာ်ဂှ်’ သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာဘာမြာၚ် (ဘာတိုက်ဇၞူရတ်) ဟီုမြော်ထ္ၜး အဃောရိုဟ်ဒၟံၚ်ဒပ်ကၠအ်ပွိုၚ်ကရပ်ဘာဂှ်ရ။

အဃောရိုဟ်ပလီုဒၟံၚ်ဒပ်ဂှ် ဂကောံညးကွာန်တအ်ကီု ညးတၠကၠအ်လ္ၚဵုတအ်ကီု ကၠုၚ်ကျောဝ်ဗဵုနွံရ၊ ပဲါနူကဵု ပရေၚ်ဟီုဂးနွံညိညတုဲ ပရေၚ်ဇီုဓဗတ်သ္ကာတ်တ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ရ၊ တၠကၠအ်မွဲတၠဂှ် ‘ မုပိုဲဂွံဟီုတှေ် တိသုသာန် ရောၚ်တှေ် ညးကေတ်တှေ် ဒးကဵုရ၊ ပိုဲတဵုလဝ်တၞံညိဓဝ်ရ သ္ကဲလ္ပာ်တေံဂှ် ကၠအ်ပိုဲနွံမံၚ်တုဲတှေ် ညးတၞဟ်ထဴ ညးတၞဟ်လေဝ်တဵုမံၚ်တှေ် ဒှ်မံၚ်ဆက်စပ်ကဵုကၠအ်ဇကုကီု ဇကုလေဝ်တဵုလဝ်ညိကီု လၟုဟ်ညးရိုဟ်ပလီု တှေ် ပလီုလေဝ်၊ ဆဂး မိက်ဂွံဒုၚ်ဂုဏ်လေဝ် ယဝ်ရ အေၚ်ဒုၚ်ကဵုဂွံတှေ် အဲဂၠာဲလိၚ်မၞိဟ် ပိုဲရိုဟ်ကေတ်တ် ရောၚ်’ သာ်ဏံ တၠကၠအ်ၜက်ၜေတ်လဝ်ဗွိုၚ်တိသုသာန် မိသုၚ်ညေန် ဂှ်ဟီုရ။

ညးတဵုကၠောန်လဝ်ကၠအ်ဝါ ၜက်ၜေတ်လဝ်ပ္ဍဲဗွိုၚ်တိသုသာန်ဂှ် ဘာခမဳသၚ်(၂)ဘာ ကဵု ညးကွာန်(၅)တၠရ ကၠအ်လ္ၚဵုဂှ် စခွါတ်ဒၟံၚ်လေဝ်နွံ၊ ကၠအ်လ္ၚဵု စတဵုလဝ်(၂/၃/၄)သၞာံလေဝ်နွံတုဲ ဒပ်ဒၞးလဝ်ကၠအ်ညးကဵုညးနွံရ။

ပ္ဍဲကဵုရိုဟ်ဒပ်တိကၠအ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ကၟာဝက်ဂှ်ကီု၊ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ကၟာဝက်ဂှ် ကဵု သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် အရာပ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု၊ ညးတာလျိုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု နူဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု ဖအိုတ်ဇြဟတ်ၜိုတ်(၅၀)တၠပြၚ်ၚ် ပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံ ရိုဟ်ဒပ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.