Categories
ပရိုၚ်

ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုမ္ဂး သၟာကမၠောန်ၜိုတ် ၃၀ တၠ နုက်တိတ်ဏောၚ်

ဒဒန်ဇၞော်မုတ္တမ-မတ်မလီု(GS)
ဒဒန်ဇၞော်မုတ္တမ-မတ်မလီု(GS)
သၞံၚ်တိုၚ် – သၟာကမၠောန်မမၚ်ဒၟံၚ်ဂုက် ပ္ဍဲဒဒန်သြၚ်လောန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ၜိုတ် (၃၀) တၠတအ်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်ဏံ ယဝ်ရ ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုအောန်အိုတ် (၃၆၀၀) ဒ္ကေဝ်ဂှ်မ္ဂး
နုက်တိတ်နူကမၠောန်ဂှ်ရောၚ် ဟီုဂးမံၚ်အိုတ်ရ။

သၟာကမၠောန်ညးဗြဴအာယုက် (၂၁) မွဲတၠဂှ် “ နူစဂိတု (၄) တေံရ ဟီုမံၚ်ကဵုပိုဲ ဟပဵုကဵုဏောၚ်၊ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ် ဂိတုဂျူလာၚ်ရ၊ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဂိတုဏံ ဟွံပဵုကဵုတှေ် နုက်တိတ်နူကမၠောန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၁) ဏံဂှ်ဝွံ အခိၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ဟိုတ်နူပဵုပြၚ်ကၠုၚ်တုဲ ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုကီု၊ စေဝ်ပၞောန်ဂၠိုၚ် ကၠုၚ်ကီု စတံသာ်ဂှ်ရ သၟာကမၠောန်မၚ်ဂုက် ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် ၜိုတ် (၃၀) တၠတအ် ဒေံါဇူလဝ်နူကမၠောန်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်၊ ပရေၚ်ကမၠောန်ကၟိတ်ဟၟဲ ကေုာံ နကဵုတၚ်မၚ်စၟဳဟပဵု ကဵုသြန်ဂိတုဂှ်တုဲ သၟာကမၠောန်ၜိုတ် (၂၅) တၠတအ် က္လေၚ်လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၂) ဂှ် နွံကၠုၚ်ရောၚ် သၟာကမၠောန်မၞိဟ်တြုံ မၞုံကဵုအာယုက်ကမၠောန် (၃) သၞာံမွဲတၠ ဟီုရ။

“ပိုဲဂွံမံၚ်သြန်ဂိတု (ပုံမှန်) လၟုဟ်ဂှ် (၃၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ရ၊ အခိၚ်ကမၠောန်တ္ၚဲဂှ်တှေ် နူဂယး (၅) ဒဵုစိုပ် (၆) နာဍဳ သဝ်တ္ၚဲရ၊ အခိၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ဂှ် ၜိုတ်ပွိုၚ် (၁၂) ဍနာဍဳဒှ်မံၚ်” သာ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

ညးလျိုၚ်ဂုက်ဒဒန်သြၚ်လောန် ဥူဝေန်ညောံဂှ် “ကိစ္စသြန်ဂိတုဂှ် မုလေဝ် အဲကၠောန်ကဵုဟွံမာန်ပုဟ်၊ သွက်ဂွံ ဟပဵုကဵုသြန်ဂိတုဂှ်တှ်ေ နူကမ္ပဏဳ စဳရေၚ်ဖန်ဖက်မံၚ်ဖိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

သၟဝ်ကမ္ပဏဳယှိုဲတာန်လောန် (ရေႊသံလွၚ်) ဂှ် ဂုက်ဗက်အကံက်ဂၠံၚ်၊ ဒဒန် သီုဖၟိုတ် နွံ (၈) ဒၞဲါတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရး ဍုၚ်မန်ဂှ် (၅) ဂုက်၊ ဗ္ဂေါ (၃) ဂုက်ပါလုပ်ရ။ အခိၚ်ဗြဲဝွံမ္ဂး ဂုက်မုတ္တမ ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန်ဂှ် လၟိဟ်ကွဳစက်ၜိုတ် (၂၅၀၀) ဖ္ဍိုက် လုတ်တိတ်မံၚ် (ပုံမှန်) တုဲ က္လိဂွံမံၚ်သြန်အကံက် ဗ္ဒာဲ (၄၀) ကိုဋ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျောန် (၂၉) သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ္ၚေုဟ်သြန်ဂိတုအောန်အိုတ် ပွိုၚ်မွဲနာဍဳမ္ဂး (၄၅၀) ဒ္ကေဝ်၊ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး (၃၆၀၀) ဒ္ကေဝ်ရောၚ် ကမ္မတဳထ္ၜုတ်ပ္တန်ဆေၚ်ကဵု္ၚေုဟ်ကမၠောန်ကောန်ဂကူ ပ္တိတ်လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလလောၚ်တြးဂှ်မ္ဂး ္ၚေုဟ်ကမၠောန်အောန်အိုတ် ထ္ၜုတ်ပ္တန်လဝ် သွက်သၟာကမၠောန် မၞုံအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ သီုဖၟိုတ်ဝွံ ဒၞဲါဒေသ ကေုာံ ဂကူကမၠောန်ဂမၠိုၚ် ဟွံပါ်ခြာမွဲသာ် မွဲနာဍဳမ္ဂး (၄၅၀) ဒ္ကေဝ်၊ သွက်ကမၠောန်မွဲတ္ၚဲ အခိၚ်ပွိုၚ် (၈) နာဍဳမ္ဂး (၃၆၀၀) ဒ္ကေဝ်ရောၚ်။ ္ၚေုဟ်ထ္ၜုတ်ပ္တန်လဝ်ဝွံ သွက်ရုၚ်ကမၠောန်ဍောတ်တ် မၞုံကဵုသၟာ ကမၠောန် (၁၅) တၠလ္ပာ်သၟဝ်တအ်ကီု၊ ကမၠောန်ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံၚ်မွဲဒကုတ်ဒကဴတအ်ကီုဂှ် ဟွံဆေၚ်ဆက်ရောၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.