Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၁၀၅) တုဲ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်ဍာံဟာ

လၟုဟ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်လဝ်အဝဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗၞတ် (၅) သၞာံ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်အာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ် မုလေဝ် ကွေံကွေံကြာန်န် ပြံၚ်

သၠာဲဟွံမွဲရ။ စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ပၠန်လေဝ် အလဵုအသဳပၞာန်မွဲသ္ကုတ်ဏံ မုလေဝ် ကဵုဟွံမာန်ကွေံ ဟိုတ်နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ပခက်လဝ်နာနာသာ်တုဲ ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်လေဝ် ဟွံကၠးမးဏီရ။

ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဗစိုပ်ဏာ ကုဂၠံၚ်တရဴဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် အလဵုအသဳပစ္စုပ္ပန် (ဝါ) အလဵုအသဳကျခိုၚ်ယျေဏံ ကၠောန်ဟွံလေပ်ရ။ အခိၚ်တိုန်တၟိတေံ ကၠောန်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကွေံကွေံကြာန်န်ရောၚ် ဟီုလဝ်ကီုလေဝ် ရမျာၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဆရမျာၚ်အမၠံက်ဒုန်ရ။ ကြဴနူသာတုဲ ပရေံတိုန်ဂှ် သၟာချဳဒရာၚ် သွက်အခေါၚ်အရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီု အာစာပရိုၚ်တံကီု ကွးဘာတံကီု အလဵုအသဳဏံ အာဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဟွံသေၚ်ဂှ် ကၠးမးတိုန်ရ။

တုပ်တဴညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် မုလေဝ် ခိုဟ်တၟိုဟ်တိုန်ကွေံကွေံ ဟွံမွဲရ။ ဘဝညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် ဆက်တုဲ ဍန်ဂြက်မံၚ်ရ။ ကမၠောန်ကမေတ်တံ ဟွံခိုဟ်တိုန်ရ။ သၟာကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံ ဂွံၚ္ၚုဟ်ကမၠောန်မွဲတ္ၚဲ ဗၞတ် (၂၀၀၀) ဒကေဝ်ဓဝ်ရ။ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် မန်၊ ကရေၚ်၊ သေံဇၞော်၊ ကရေၚ်ဍာဲ၊ ထဝဲါ၊ ဗိက် ပယျဵုစုတ်မံၚ်ကဵု ဍုၚ်သေံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးအာတိတ်ကၠောန်စ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သေံရ။ ညးနွံကဵုပညာ ညးနွံကဵုသြန်တံ အာကၠောန်စ ပ္ဍဲမလေဝ်ယှာ၊ သၚ်ကာပူ၊ ကဝ်ရဳယျာ၊ ဍုၚ်ဂျပါန်အိုတ်ရ။ မိမကောန်ဇာတ် သှေ်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဒးဗဒဲါဓလာဲမံၚ် သြန်လုုပ်နူဍုၚ်သအာၚ်ရ။

ရံၚ်အာပရေၚ်မၞိဟ်တဴတက် ဟွံတဴတက်ဂှ် ဂွံဆဵု ၜါသာ်ရ။ ပရေၚ်ထတ်ယုက် ကဵု ပရေၚ်ပညာရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ် (၅) သၞာံ မုလေဝ် ပရေၚ်တဴတက် ဇၞော်မောဝ်တိုန် ဟွံမွဲရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ယဲဒိုက်တအ်ဂှ် ပတှေ်စ ရုၚ်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ဟွံဂွံရ၊ ဒးအာလွဳမံၚ်ယဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ၚ္ၚုဟ်မးဗွဲမက္ဍၚ်ရ။ ပရေၚ်ပညာပၠန်လေဝ် မိမကွးဘာတံ အိုတ်သြန် ဗ္တောန်ပ္ဍဲကျူယှေန်တုဲမ္ဂး ဂွံအံၚ်ပ္ဍဲဘာရ။ အရာအိုဿီု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးစကာမံၚ်သြန်ရ။ ဂွံတဆိပ်ကြာတုဲ ကမၠောန်ဟွံမွဲဂှ် ပြသၞာ ဇၞော်အိုတ်ရောၚ်။

ဟီုဗွဲသရုပ်မ္ဂး ပြံၚ်သၠာဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပွိုၚ် (၅) သၞာံဏအ်ဂှ် အတိုၚ်တြေံရ။ အလဵုအသဳပစ္စုပ္ပန်ဏအ် ကၠောန်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဟွံမာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် က္လေၚ်ရုဲစှ်ပၠန်ဟာ။ ဂွံမာဲ ဒှ်အလဵုအသဳဂတတေံပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူစေတၞာ ပၟိက်မိက်ဂွံကၠောန်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဟွံမွဲတုဲ ကၠောန်ကဵုဟွံသေၚ်ရ။

လၟုဟ်ဂွံတီကေတ်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် သ္ကိုပ်ပၞာန် နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်တအ် ရာံတိတ်နူပၞာန် လုပ်အာ ပ္ဍဲဗော်ကျခိုၚ်ယျေ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲရ။ ရန်တၟအ်လဝ် ဂွံဒှ်အမာတ် သီုဂွံဒှ်အလဵုအသဳရ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်တအ်ဂှ် လညာတ်တြေံ အခိုက်တြေံရ နွံရောၚ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ် လညာတ်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဟွံမွဲရ။ ရန်တၟအ်ကဵု ဂွံထိ်ၚ်လဝ်အဝဵု ဂွံစဵုဒၞာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဂွံစဵုဒၞာ မကၠောန်သ္ပလဝ်ကေၚ်ကာပရေံပရေံတုဲ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲရ။ ၜိုန်ရ ပြံၚ်သၠာဲထောံ ကယျိုၚ်ကၠာလေဝ် လညာတ် ဟွံပြံၚ်ရ။

ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် နွံပၟိက်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲရ။ ညးဒုၚ်ကာသၟိၚ် နွံတန်တဴမံၚ် အကြာညးဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် နွံပၟိက်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲရ။ ညးတံ နွံပၟိက်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကေုာံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်ၜိုတ်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဂတဏံ ညးတံ ရုဲစှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မဍာံပြရောၚ်။ ဆဂးလေဝ် ဗော်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပၞာန်ဗၟာတံလေဝ် ၜိုတ်ဂွံကဵုဂွံ ဍေံတအ် ကၟေအ်လဝ် ပ္ဍဲခုၚ်အဝဵုပၠန်ရောၚ်။ ညးစၞးဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဂွံလဝ်အခေါၚ်တၟေၚ် ပ္ဍဲကဵု သ္ၚိကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲသ္ၚိကၠတ်ထဝ်တွဵုရးကီု ဆက်တုဲ သ္ပအာပခက် ကြဴနူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) တုဲ အခန်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဗစိိုပ်ဏာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဍာံပြဂှ် ခက်ခိုအ်ဆုိုအ်ဗမံၚ်ဏီရောၚ် ပတိုန်ထ်ၜးဏာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.