Categories
ပရိုၚ်

ဂတိပါၚ် အပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်

ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်(IMNA)
ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်(IMNA)
ဗညာလတိုပ်(ကအ်ခပဳထဝ်) – သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုသြဂေါတ် ၃၀ ခ္ဍဳသဳပေၚ်မ္ဂး ဒှ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနက်ကဵု ၆၈ ဝါ ဒှ်တုဲ အပ္ဍဲတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဳု အပ္ဍဲဍုၚ်မန်တအ်ကဳု ဒၞာဲညးကုညး ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်တုဲ ရှေ်သှေ် အ

လာံဂကူမန်ကေုာံ သဂံၚ်ပြဟ်ဂလုဲအိုတ်ရ၊၊

“ကံကုသဵုလ်ဂကူမန် မန်ညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန်၊ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံကၠေၚ်မံက်တိုန်ကၠုၚ်မာန်ရန်တုဲ ဃောလုပ်ပေါဲဗတိုက် ဒစဵုဒစးမံၚ် သၞောတ်ဝါဒဳမဟာဂကူကေုာံတၠအဝဵုပၞာန်ဂှ် သ္ဂံၚ်တအ် ဒးပူဇဲအာ လမျဳုဗဳုဏံဂှ်အောန်စိုတ်ဗွဲမလောန်တုဲ လတူသ္ဂံၚ်တအ်သၠးဏါလမျဳုသွက်ဂကူမန်ဂှ် ပိုဲတအ် ရှေ်သှေ် သ္ပဏါဂါရ၀လတူသ္ဂံၚ်တအ်ဖအိုတ်ရ၊မ္ၚးနူဂှ်ပၠန် အတိုၚ်သ္ဂံၚ်တအ်ရန်တၟံလဝ်တိုၚ်ပ္ကဴဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံ စိုပ်ဂှ်ပိုဲဆက်ဇက်ကွးတိုန်ရောၚ်ဂှ်ကဵုဏါဂတိပါၚ်လတူသဂံၚ်တအ်ရ”သာ်ဝွံ အဃောပိုဲတအ် ရှေ်သှေ် မံၚ်သဂံၚ်ပြဟ်ဂလုဲဂှ် ပိုဲတအ် သ္ပသစ္စအိုတ်ရ၊ဆဂး သစ္စပိုဲသ္ပလဝ် ဂတိပါၚ်ပိုဲကဵုလဝ်ဂှ် ၜိုတ်လဵုပိုဲ မၚ်မွဲမံၚ်ကဳုရော။

ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဒးဆက်နွံမံၚ်ဏဳဟာ

ကံကုသဵုလ်ဂကူမန် မန်ညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန်ကီု၊အခေါၚ်ကောန်ဂကူတုပ်သၟဟ် ညံၚ်ဂွံဂွံကဳုဂှ် စနူ ၁၉၄၈-တေံ နဲကဲနာနာ မန်တအ်အာတ်မိတ်ကၠုၚ် အပ္ဍဲသၞောဝ်ဉပဒေရ၊ဆဂး အလဵုအသဳဗၟာညးဂွံ လဝ်အဝဵုအဆက်က်တအ်ဂှ် သ္ပမာန်ဍဵုဍိုက်ကၠုၚ်နကဵုဇြဟတ်တုဲ ကၞာတ်တဲပါဲဟွံဗၠး မန်တအ် ဒးပၠန် ဂတးကၠုၚ် နကဵုလွဟ်ရ၊စနု ၁၃၁၀ တုဲ ဗွိုၚ် ၆၈ သၞာံဏံဂှ်ဒးပူဇဲဏါလမျဳုဆဳပၠက်ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ် ဒှ်ကၠာကဳု လေဝ် အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ် အခေါၚ်ကံကုသဵုလ်ဂကူမန် မန်ညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန်ဂှ် ဟွံဂွံဏဳဖိုဟ်ရ။

ဆဂးဟိုတ်နူပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တုဲ နူမန်ကဵုဗၟာတုပ်ပ်ရ ဗဳု၀န်ဇၞော်ဗၟာဥုနုဟဳုကၠုၚ်လဝ်ဂှ် စိုပ်လက်ထက် တၠအဝဵုဥုနေေ၀န်ဂှ် ဒးဖန်ဗဒှ်ကဵုတ္ၚဵုရးမန်ပြေအ်အ်မွဲရ၊ ဆဂးတ္ၚဵုရးမန်ဝွံ နွံၜိုတ်ယၟုဟေၚ်ရဒှ်တုဲ ကဆံၚ် သဝ်အိုတ် အခေါၚ်ဗတောန်လိက်မန်သုၚ်စောဲလိက်မန်လေဝ် ဟွံမွဲရ။

ယဝ်ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နုသၞာံကၠာ ၂၀၁၀ ကဵုလၟုဟ်ဝွံ နကဵုဗဳုပြၚ် ပြံၚ်သၠာဲအာဒှ် ကၠာကဳုလေဝ် ရု်သာဍေံဂှ်တုပ်ပ်ရရောၚ် ဟဳုစမာန်ရ၊အခိၚ်လက်ထက်ဥုနေေ၀န်ကေုာံဥုတာန်ယှိုဲတံဂှ် နကဵုဇြဟတ်ပၞာန်သ္ပမာန်လတူကောန်ဂကူ၊ ကၟာတ်လဒဵုအခေါၚ်အရာကောန်ဂကူတအ်တုဲ အလဵု အသဳဥုသိၚ်စိၚ်လၟုဟ်ဂှ်ၜိုန်ရကရေဲမံၚ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသာသၟုဟ်န်ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အပ္ဍဲဍုၚ်ကဳုလေဝ် နဇိုၚ်နတုဲဂှ်နကဵုသၞောတ်ဝ်ဥပဒေဒက်ပတန်ဍုၚ်၂၀၀၈-ကၟာတ်ဒၟံၚ်အခေါၚ် ကောန် ဍုၚ် အရၚ်တအ််ရ။

အဃောအလဵုအသဳကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ဒရိုဟ်လတူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ညံၚ်ဂွံထပက်စၟတ် တဲ လိက်ကသုက်ဒေါ့ပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ် ကောန်ဂကူတအ် ယဝ်ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်တုဲမ္ဂး ဒးအပ်လွဟ်ရောၚ်ဂှ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ဗၟာမေန်အံၚ်လှာၚ် ဟဳုမံၚ်ရ၊ရံၚ်ကေတ်ဒဒှ်ဏံမဂး ပဝ်လစဳအလဵု အသဳဏံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဖအိုတ်ထောံကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဗဳုအလဵုအသဳတြေံတေံ ဖိုဟ်ရ။

ကံကုသဵုလ်ဂကူမန် ဟွံစိုပ်အပ္ဍဲတဲမန်၊အခေါၚ်ကောန်ဂကူမန် ဟၟဲကဵုပရေၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်မွဲသာ်မဂး ဂၠံၚ်တရဲ ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် ဗလးထောံဟွံဂွံရ၊ အခိၚ်ဗော်ပၠတရဲဍုၚ်မန်ပြံၚ်သၠာဲပေါဲဗတိုက် သၠာဲလွဟ်ကုဒဳမဵု ကရေစဳ ပ္ဍဲလက်ထက်ဥုန ၁၉၅၈ ဂိတု ဂျုလှာၚ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူမန် ဒပ်ပၞာန်မၚ်မွဲဂကူမန် ဟၟဲမ္ဂး ဗၟာမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် ကရေၚ်လေဝ် သ္ပမာန်ကၠုၚ်လ္တူဂကူမန်ဂှ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်အပ္ဍဲ၀ၚ်ရ။

အခိၚ်တေံကၠာဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜဂကူမန် ဇြဟတ်ဟွံဂွံဇၞော်ဏဳ အကြာ ၁၉၆၀ ကဵု၁၉၈၀ တေံမ္ဂး ဂကူမန် တအ်ဂှ်ဒးဖေက်ပၞာန်ဗၟာ၊ပၞာန်ကရေၚ်သၟးဟွံက ဆဵုဂကူကရေၚ်လေဝ် ဒးဖေက်ရ၊လ္ပါ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြာ်၊ ဇြပ်ဗု၊မုဟ်ဍုၚ်၊ရေဝ်တအ် ဗဳုလဵုကောန်ပၞာန်ကရေၚ်၊ဂကူကရေၚ်တအ် သ္ပမာန်လတူကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် ချုစွံလဝ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဟၟဲကဳုလေဝ် အတိုၚ်အ္စာနာဲတာန်တေန် ညးမဒှ်က္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိ တြေံ လဴထ်ၜးအခိၚ်တေံမ္ဂး ကွာန်မန်နွံပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်မြာ်တအ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်ကရေၚ်တအ် လုပ်တံၚ်ဓဇက် သၟတ်ဝုတ်မန်တုဲ သ္ပမံၚ်ကောန်ဗြဲဟဂှ် ဂးရ၊လ္ပါ်ပွုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ဇြပ်ဗုတအ်မ္ဂး ကွဳမန်ကုကွဳကရေၚ် အာကၠုၚ်အကြာဍာံဆဵုဂဗညးသ္ကအ်မ္ဂး ကွဳမန်ၜိုန်ရဖဍိုက်လဝ်သိုၚ်မံၚ်ကဳုလေဝ် ဒးပါဲဂၠံၚ်ကရေၚ်တ္ၚဵု ရောၚ်ဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ် နုမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်အခိၚ်တေံလဴထ်ၜးရ၊ ပေါဲဗတိုက်မန်ကုကရေၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၈ ဂိတုဂျုလှာၚ်ဂှ်ဟိုတ်နူကရေၚ်တအ်သ္ပမာန်လတူဂကူမန်ဂၠိုၚ်လောန်တုဲ မန်တအ်ဒုၚ်ဟွံမာန်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ် ရောၚ်ဟဳုစဂွံရ၊ ဏ္ဏဝွံ ဟိုတ်နုဒပ်ပၞာန်မၚ်မွဲဂကူဟၟဲတုဲ မန်တအ် ဒးဒုၚ်သ္ပမာန်ကုညးတၞဟ် ဟဳုစဂွံရ။

အပ္ဍဲအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဂှ် ဂွံချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လုပ်သၞောဝ်ဟဳုဂှ် အကာဲအရာ ဟွံကဵုကၠုၚ်လးလးဏဳရ၊သၞောတ်ဝ်ပတိတ်လဝ် သွက်ဂွံပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ညးဍုၚ်ကွာန် ဥပမာ ဗဳု ၁၇/၁ တအ်ဂှ် ဒဵုလၟုဟ်အလဵုအသဳတအ် သုၚ်စောဲမံၚ်ဖိုဟ်ရဒှ်တုဲ ရံၚ်ကဵုသၞောတ်ဝ် ၂၀၀၈ လေဝ် ပရေၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် ကောန်ဂကူ မုလေဝ်ဟၟဲဒှ်တုဲ ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဒးဆက်နွံတ္ၚဵုရောၚ်။

ဒးဇၞော်ပတိုန် ဇြဟတ်မၚ်မွဲဂကူရောၚ်

ဟိုတ်ဇြတဟ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဟၟဲတုဲ မိမယာဲဇၞော်ပိုဲ ဗဳုလဵုဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်ကုညးတၞုဟ် ဗဳုလဵုမုက်မတ် ဍောတ်မံၚ်ဂှ် ဂွံအခန်ဗတောန် ပ္ဍဲ၀ၚ် ၁၉၅၈ တေံရဒှ်တုဲ ကောန်လက်ကရဲစဴဗွဲဂတးတေံ မုက်မတ် ဟွံဍောတ်ပၠန်ဂှ် ဒးဒက်သၠုၚ်ပတိုန်ဇြဟတ် ဒက်ပၞာန်မၚ်မွဲဂကူရောၚ်။

ဍုၚ်လဵုဟွံဟဳု သွက်ဂွံမၚ်မွဲဂကူညးကဵုညးမာန်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံဂတာပ်ခေတ်ညံၚ်ဇြဟတ် ဂွံဇၞော်ဂှ်် ညးတအ် ဒက်ပတန်လဝ်ရ၊ သွက်ဂွံမၚ်မွဲဂကူမန်ဂှ် မန်တအ်ဒက်ပတိုန်ဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန်မန်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန် ဓဝ်ဍာံမွဲရ၊လၟုဟ်ဝွံ ဒပ်ပၞာန်မန်ဂှ် လၟိဟ်နွံကဵုလ္ၚဳဓဝ်ရဒှ်တုဲ လၟိဟ်ဏံဝွံ မၚ်မွဲဂကူဟွံမာန်ဏဳ။

ဒက်ပၞာန်ဗၠးၜဂကူမန် ဇြဟတ်ဂွံဇၞော်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ကောန်ဂကူမန်တအ် သဳုဖအိုတ်ရ၊တာလျိုၚ်ဏံဂှ် ဂကူမန်ပိုဲ ဒၞာဲညးကုညးယိုက်ဂၠေၚ်မှ ဒပ်ပၞာန်မန်ဇြဟတ်ဇၞော်တိုန်ရောၚ်၊ဂကူမန်လုပ်ကေတ်တာလိုၚ် မာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံလုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ညးလုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်ဟွံမာန်တအ်ဂှ် ၜိုတ်မာန်ကုမာန် ညံၚ်ဂွံဘိုၚ်ထံက်ပၚ် ပၠန်ဂတးကုဒပ်ပၞာန်မန် ထေက်ရောၚ်။

ဇၟာပ်ဂကူမန် ယဝ်လေပ်ကွတ်ပၞာန်သဇိုၚ်မဂး

ကမၠောန်လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်ပၠန်ဂတး လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်ပၞာန်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူခိုက်ခုဲနာနာဂၠိုၚ်တုဲ ဇၟာပ်ဂကူမန် ဒှ်ဟွံမာန်ရ၊ကောန်သ္ဂံၚ်မွဲဂှ် မပတံကဵု ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်စသုၚ် အပ္ဍဲ ပၞာန်ကီု၊ ပရေၚ်စသုၚ် ပရေၚ်အိန်ထံၚ်ကီု၊ပရေၚ်ပညာကောန်ဇာတ်ကီုဂှ်ဒးဆဵုဒဒိုက်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ဗွဲတၟေၚ် ပၠန်ဂတးလအ်ကၠုၚ် ကဵုစှ်သၞာံမ္ဂး စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာကောန်ဇာတ်ညးတအ်ဂှ် ဒှ်ဒဒိုက်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ၊ ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ်ကဳု၊ဟိုတ်နူဒးပြံၚ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ်မွဲဒၞာဲကဵုမွဲဒၞာဂှ်ကီုတုဲ သ္ဂံၚ်လ္ၚဵုတအ် ဂွံဖျေံဗဳု ပရေၚ် ပညာကုကောန်ဇာတ်ဇကု ဒှ်ခုက်ခုဲဇၞော်ကဵု ဇြဟတ် ကတဵုဒှ် ကၠုၚ်ရ၊ကၠာဟွံဂွံဒေါ့ပန်ပှော် ၁၉၉၅ တေံဂှ် ကောန်ဇာတ်ကောန်သဂံၚ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဒးကၠတ်မံၚ်ဘာ အလဵုအသီသ္ၚိတ်တ်ရ၊ ဟိုတ်နူခုက်ခုဲ နာနာဗဳုဏံတုဲဇၟာပ်ဂကူမန် ဂွံလုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ဂှ် ဟွံဒှ်ရ၊ ဆ္ဂး ကမၠောန်စဵုဒၞာဲမၚ်မွဲဂကူဝွံ နဇြဟတ်ပၞာန်သၟးဟွံတုဲ နဇြဟတ်ကောန်ဂကူပါလုပ်မှ စဵုဒၞာမၚ်မွဲဂကူမာန်ရောၚ်ဒှ်တုဲ ဇၟာပ်သၟတ်မန်ပိုဲ အဝဲစိုပ်မ္ဂးယဝ်ကတ်လဝ်ကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ်မာန်မ္ဂး ဇြဟတ်စဵုဒၞာဲမၚ်မွဲဂကုူမန်အနာဂတ်ဂှ် ခိုၚ်တိုန်ရောၚ်။

မွဲတ္ၚဲ သြန်သေံ ၁ ၜါတ် ယဝ်ထံက်ပၚ် ဒပ်ပၞာန်မာန်မ္ဂး

လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် အပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးဍုၚ်ဖအိုတ်ဂှ် လၟိဟ်ၜိုတ်၂၀ ကိုဋ်လပါ်လတူ နွံမာန်ရောၚ်၊အပ္ဍဲဂှ် ဂကူမန် ၁ ကိုဋ် မွဲဂိတု ထံက်ပၚ်ဒပ်ပၞာန်မန် မကံ ၁ မမ္ဂး သွက်ဂွံစဵုဒၞာဲမၚ်မွဲဂကူ မွဲဂိတု ဂွံမကံ ၁ ကိုဋ် ရောၚ်၊ၚ္ၚုဟ်မ မကံမွဲမဂှ် စွံလဝ်သြန်သေံ ၃၀ ၜါတ်မ္ဂး မွဲတ္ၚဲမ္ဂးသြန်သေံ ၁ ၜါတ်၊ သြန်ဗၟာ ၃၅ ဒကေဝ်၊ သြန်အမေရိကာန် ၃၀ ဂတှေ် ယဝ်ထံက်ပၚ်မာန်မ္ဂး ဇြဟတဒပ်ပၞာန်မန် ဇၞော်တိုန်ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်ရောၚ်၊ သြန်ၜါတ် ၃၀ သြန်ဗၟာ ၉၀၀ ဒကေဝ်ဝွံ ယဝ်တၟော်ကဵုၚ္ၚုဟ်ကပေါတ်မ္ဂး ဂွံၜံက်မွဲဓုပ်၊ ဂွံဘဳယာမွဲဗူရဒှ်တုဲ တၟော်ၚ္ၚုဟ်ကမၠောန်မ္ဂး တုပ်ကဵုၚ္ၚုဟ်ကမၠောန်ဗွိုၚ်မွဲနာဍဳရ၊မွဲသတ္တဟမ္ဂး ယှအ်ၜံက်မွဲဓုပ်၊ ယှအ်ဘဳယာ မွဲဗူဟွံသေၚ်ကၠောန်ဟပဵုဟတိုန်ကမၠောန်ဗွိုၚ်မွဲနာဍဳတုဲ ထံက်ပၚ်ဒပ်ပၞာန်မန်ညဳညဳမာန်မ္ဂး ဇြဟတ်ဒပ် ပၞာန်မန်ဇၞော်တိုန်တုဲ ဂကူမန်တအ် ဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်ကုညးတၞဟ၊်မုက်မက်ဍောတ်မံၚ်အကြာညးတၞဟ်ဂှ် အောန်စှေ်ကၠုၚ် ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်ရ။

လၟိဟ်သြန်ၜိုတ်ဏံရ ဇၟာပ်မၞိဟ်ထံက်ပၚ်မာန် ဆဂးဒၞာဲလဵုဂွံထံက်ပၚ် ဂွံကဵုညးဂှ် သၟာန်ဗဳုဏံလေဝ် နွံမာန်ရ၊လ္ၚဵုဂှ် ဗဳုလဵုဂွံပကောံမၞိဟ်မွဲကိုဋ် သိုၚ်စိုတ်လေဝ်နွံမာန်ရ၊မွဲဂိတုသြန်သေံ ၃၀ ၜါတ်ဓဝ်တုဲ ကမၠောန်ဒှ်ဟွံသေၚ် မၞိဟ်ညာတ်ဗဳုဏံလေဝ် နွံရ၊ယဝ်စိုတ်ဓါတ်ထံက်ပၚ်ဒပ်ပၞာန်မန် နွံဍာံဍာံမ္ဂး ဟွံဒး မၚ်ဒဵုမၞိဟ်ပေၚ်ကဵုကိုဋ် ဗွဳဗွိုၚ်ညးကဵုညး စပကောံတိုန်မ္ဂး ဒှ်မာန်ရောၚ်၊ယဝ်သိုၚ်သ္ၚိမ္ဂး ဒးပြေၚ်တိုန်ဍိုဟ် မွဲမတုဲမွမရ ဒှ်တုဲ ကမၠောန်ဏံလေဝ် ဒးစပကောံ နူလၟိဟ်မွဲၜါကၠာရောၚ်၊၊

ဟိုတ်နူခိုက်ခုဲကုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တုဲ နကဵုရုပ်၀တ္တုထံက်ပၚ်ဟွံမာန်မ္ဂး နကဵုစိုတ်ဓါတ်ကဵုဇြဟတ်မာန်ဂှ် လေဝ် ဒှ်အထံက်ပၚ်ကုသဂံၚ်လုပ်မံၚ်ပေါဲဗတိုက်တအ် ဗွဲမဂၠို်ၚ်ရောၚ်၊ဗွဲတၟေၚ်သမ္ဘာ၊ကောန်ဇာတ် သဂံၚ်တအ် နွံဇရေၚ်ဒေသဇကုတန်တဴမံၚ်ဂှ် ဇြဟတ်စိုတ်ကီု၊ဇြဟတ်ကါယကီု ယဝ်ကဵုအရဳုဗၚ်မာန်မ္ဂး ဒှ်ဖဵုဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ၊ဟိုတ်နူတၠသ္ၚိ၊အပါ ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ဂကူတုဲ ဟွံဂွံမံၚ်ကရောံကောန်ဇာတ် လအ်အာမ္ဂး ဗွဲတၟေၚ်ကောန်ၚ္ၚာ်တအ်စိုတ်ဍောတ်ကၠုၚ်ဒှ်မာန်တုဲ အဃောဏံယဝ်ရ ပိုဲကဵုဇြဟတ်စိုတ် မာန်မ္ဂး ဒှ်အထံက်ပံၚ်ကုသဂံၚ်နွံမံၚ်မုက်ပၞာန်တေံဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ အာသၟန်စပရိုၚ် ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်စသုၚ်က၊ီု အခိၚ်ယဲဒိုက်မ္ဂး ဗိုၚ်ကဵုအရဳုဗၚ်ညးသကအ်ကဳု မၞိဟ်မွဲမွဲ စိုတ်ဓါတ်ညံၚ်ဟွံဂွံဍောတ် ဘိုၚ် ကဵုမံၚ်ဇြဟတ် ညးသကအ်တအ်ဂှ်ဒှ်ကမၠောန်ပရေၚ်မၞိဟ်ဓမ္မတာကဳုလေဝ် သွက်ရဲစိုတ်ဟဍောတ်မံၚ်တအ်ဂှ် နွံကဵု ၚ္ၚုဟ်မကွေံရောၚ်။

ကမၠောန်လုပ်ကၠောန်ပၠန်ဂတးအပ္ဍဲပၞာန်မန်ကဳု၊ကမၠောန်ကဵုအရဳုအဗၚ်ရုပ်ဝတ္တုကေုာံအရဳုအဗၚ်စိုတ် ဓါတ်တအ်ဖအိုတ်ဂှ် ယဝ်အလဵုသဳဗၟာတအ်တီအာမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်မာန်မံၚ်ရောၚ်တုဲ ကၠောန် ကမၠောန်ဏံမ္ဂး ဒးသိပ်ဂၠိပ်ရောၚ်၊

ဗဳုလဵုဒှ်ဒှ် ပၠန်ဂတးမန် ဒးဆက်နွံမၚ်ဏဳလေဝ် စှေ်စိုတ်၊ဒပ်ပၞာန်မန် ဇြဟတ်နွံမှ မၚ်မွဲဂကူမာန်ရောၚ် စှေ်စိုတ်မ္ဂး ကမၠောန်ပၠန်ဂတးမန် ဇြတဟ်ပၞာန်မန်ဂွံဇၞော်ဂှ် တ္ၚဲဏံ ပိုဲတအ် ကတဵုကၠောန် မွဲမွဲသာ်စိုအ်၊ လဂှ်မှ ဒှ်မၚ်မွဲဂတိပါၚ်် “ဒဵုစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴဍုၚ်မန်တေံဇက်တိုန်အာရောၚ်” ပုိုဲကဵုလဝ် အပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ဂှ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.