Categories
ပရိုၚ်

ညံၚ်ဂွံပဒိုအ်ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်မာန် အဆံၚ် (၃) အဆံၚ် ဒးကၠောန် ဏောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျီဟီု

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျီဟီုမံၚ်ဂလာန်(IMNA)
ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျီဟီုမံၚ်ဂလာန်(IMNA)

ချေတ်မေထောန် – ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ဒှ်ကၠုၚ်ပၞာန်ပ္ဍဲဍုၚ် လုကဴ ၆၀ သၞာံပြၚ်ဣရတုဲ မိက်ဂွံပဒိုအ်ပၞာန်ဏံမ္ဂး ဒးရၚ်တၠုၚ် နကဵု အဆံၚ်(၃) အဆံၚ်ဏောၚ် ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၂၁၊ အဃော ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌ ဗော် NLD ဟီုမြော်ဂလာန်စက်ဒန်မာဲ ပ္ဍဲ MRTV ညးဟီုဏာ သာ်ဂှ်ရ။

ရန်ကဵုသ္ဂောံပဒိုအ်ကၠေံ ပေါဲပၞာန် မက္တဵုဒှ်မံၚ် ပွိုၚ် ၆၀ သၞာံပြၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ်တုဲ အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါရတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် ဟွံဒှ် ညံၚ်ဂွံဒှ် ဂစာန်မံၚ်အိုတ်ဖိုဟ်ရ။

ဆ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် ဗွဲပဏာမ နဒဒှ်အဆံၚ်တွဵုရး တုဲမံၚ်ရကီုလေဝ် ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ဟွံဟဲဏီ၊ လ္ပာ်တွဵုရးသေံဇၞော် သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာ၊ သမၠုၚ်ကျာတေံကီု၊ ပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ကီု ဒဵုတွဵုတ္ၚဲဏံ ဆက်ဒှ်မံၚ် ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်ရ။

“ပ္ဍဲကာလ ကၠာဟွံဂွံကၠောန် ပေါဲရုဲမာဲ (ပေါဲမာဲအကြာ) သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် နကဵုဗော် NLD ဗီုစွံလဝ် တၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။ သွက်ပၞာန်ပ္ဍဲဍုၚ် သ္ဂောံဒိုအ်ဂှ် ဒးကၠောန်အာ အဆံၚ် (၃) အဆံၚ်ဏောၚ်။ အဆံၚ်ပထမကၠာအိုတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်၊ အဆံၚ်ဒုတိယဂှ် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ညံၚ်ဂွံပ္ညဳပ္ည္ပပ် ဂၠါဲအာသွဟ်၊ အဆံၚ်တတိယဂှ် အခေါၚ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံကဵု အခေါၚ်တုပ်သၟဟ်၊ အခေါၚ်ပိုၚ်ပြဳပကၚ်ရၚ် နပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဇကုဇကု မဒှ် မူသဇိုၚ် ပေန်လုၚ်ဂှ် သၞောဝ်ဥပဒေပ္တန်ဍုၚ်ဏံ ညံၚ်ဂွံနွံကဵု ဒုၚ်လယိုၚ်ပေၚ်ၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ် ခြာဟွံလဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လ္တူလိက်ကသုက် NCA မတုပ်လဝ်စိုတ် ညးသ္ကအ်ဂှ်ဏောၚ်တုဲ မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မၚ်စၟဳမံၚ် သီုကဵုပဳတိရ။ လိက်ကသုက်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံနွံကဵု တၚ်တုပ်စိုတ် တန်န်ကြန်န် ဗိုန်န်ခိုၚ်ၚ် မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု လ္တူဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်ရၚ်သ္ကအ်၊ဓဝ်ပတှေ်ရၚ်သ္ကအ် ဂှ်ဟေၚ် ဒှ်အဓိက ပဓာနဏောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂး ထံက်ထ္ၜးဏာရ။

ပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်ဏံ တုဲဒှ်အာမ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဝှိဒ္ဒရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်မာန် ဒးဂစာန်ဓမံက်ရုပ်ရဴ အဆံၚ် ဒုတိယ ကဵု တတိယ မဒှ်ကလောန် ဖျေံရိုဟ်ကၞက် သွက်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံ လၟိုန်ထာဝရ လၟိတ်တွဵုဂှ်ဏောၚ်တုဲ ၜါအဆံၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ဒးကၠောန်အာမွဲစွံ အနက်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်ဏောၚ် ညးဟီုရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ မဒှ်အဆံၚ်ဒုတိယဂှ် တာလျိုၚ် အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံဟွံသေၚ်ရ၊ ဍေံဒှ်တာလျိုၚ် အလဵုအသဳတၟိ မက္ဍတ်ပါ်တိုန် နူပေါဲရုဲမာဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံဏောၚ်ဒှ်တုဲ ယဝ်မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဂၞပ် စှေ်စိုတ်မ္ဂး နကဵုဗော် NLD ပိုဲ သွက်ဂွံ လုပ်ယိုၚ်ဂၠေၚ် တာလျိုၚ် သဇိုၚ်ဝန်ဂှ်ဂှ် ဟွံဇြိုၚ်စိုတ် စၟဳမံၚ်ပရေၚ်ထံက်ဂလာန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဟေၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာဏံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဏောၚ်တုဲ၊ ကလောန်ထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ်တုဲမ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ် ၆၀ တ္ၚဲ ဒးချူပတုဲထောံ မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵု အရာမသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲပွိုၚ် ၉၀ တ္ၚဲဂှ် သဳကၠဳအာ ကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တုပ်စိုတ်တုဲမံၚ်ရ။

ၜါလ္ပာ် တုပ်စိုတ်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ပထမသတ္တဟ ယဝ်ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မ္ဂး ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာမံက်ဂှ် ချူပ္တုဲထောံ မူပၞောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်၊ တုဲမ္ဂး ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညံၚ်ဂွံဒှ် ပ္ဍဲဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၁၆ ဂှ် ဖန်ဇန်အာဏောၚ် သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော် ဥုအံၚ်မေန် ဒုဥက္ကဌ UPWC ဟီုရ။

သွက်ပေါဲဗ္တိုက် ဂွံဒိုအ်ဂှ်လေဝ် ပံက်အာ ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ အရၚ်ဂွံမၚ်ရံၚ်အာပရေၚ်ပန်ပှော် JMC တုဲမ္ဂး ပံက်ပ္တိုန် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ် (UPDJC) တုဲ ဒးမၚ်ရံၚ်မံၚ် အကာဲအရာ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (ဒှ်ကၠောန်-ဟွံဒှ်ကၠောန်) ဂှ်လေဝ် တုပ်လဝ်စိုတ်နွံ ဝန်ဇၞော် ဥုအိုၚ်မေန် ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.