Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါမာဲ အမာတ်မန်တအ်ကျအာဟုံဟုံဂိဂိပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ

စရၚ်ညးဇၞးမာဲ တွဵုရးမန်(Fcaebook)
စရၚ်ညးဇၞးမာဲ တွဵုရးမန်(Fcaebook)
သၞာံ၂၀၁၅ ဏံဝွံ ညးစၞး နူဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ ဗော်ညးဗြဴ(မန်) တအ်သၟးဟွံက သီုအမာတ်ပုဂ္ဂလိက ကၟေက်တိတ်ကၠုၚ် နူဗော်တံဂှ်ကီုမ္ဂး သီုဖ်အိုတ် ညးစၞးမန်တအ် လုပ်ပြိုၚ် ဗ္ဒါဲ ၁၀၀ တလဂှ် အယာံ ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးကၠုၚ်မာဲတုဲ ဟိုတ်နူဆောံ

လေၚ်အာ အမာတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်ရ ပေါဲဏံဂှ် ပေါဲအမာတ်မန်တအ် ကျအာ ဂိဂိပရေံပရေံ စဵုကဵုယာက္ဍိုပ်ဟွံမာန် ဟီုစဂွံရ။

ဟိုတ်ဟွံဇၞးမာဲဂှ် နွံတဴနာနာသာ်ဏောၚ် ၜိုန်ထ်ၜးဟိုတ် ဟီုလဖှ် ဂွံကၠာရလေဝ် လၟိဟ်မာဲ ထေက်ကဵု ဒးဂွံရုံရုံဂပ်ပ် ပေၚ်ၚ်ကၟိုဟ်ဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူ အမာတ်မန်တအ် ဟွံက္လိဂွံဂှ်ရ လၟိဟ်မာဲ က္လိဂွံလၟုဟ်ဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ် သွဟ်ဍာံဍာံ မတော်ထ်ၜးလဝ် အကာဲအရာမန်တအ်ရ ဟွံသေၚ်ဟာ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံ မန်၊ ဗၟာ၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ် တအ် တန်တဴမံၚ် အိုတ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် နွံဂၠိုၚ်အိုတ်ကီုလေဝ် ဒဒှ် အမာတ်မန်တအ် ဟွံက္လိဂွံ လၟိဟ်မာဲ ပေၚ်ၚ်ဂပ်ပ်ဂှ် ပိုက်တမ် ဂၠာဲရိုဟ်မ္ဂး ဒၟါနူ ဗော်မန် ဇၞော်ဇၞော်ၜါ လညာတ်ဟွံသၟဟ် ဒှ်မွဲတုဲ စိုပ်အာ အဆံၚ်ဏံရ စၞောန်မ္ဂး စၞောန်လ္ပုဟ်တဲ ဂွံခိုဟ်ဟ်ရ။

ရံၚ်ကေတ် သွဟ်မာဲကဵု အတိုၚ်လဟီု ညးမၚ်ရံၚ်သ္ၚဳလ္ၚတ် ရုၚ်မာဲ ကေုာံ လဟိီုတၠမာဲတအ်မ္ဂး ညးစၞးမန်တအ် နွံမံၚ်ၜါလွးတုဲ အခါဒးစုတ်မာဲဂှ် ကဵုဣတေံခိုဟ်ဟာ၊ ကဵုဣဏံခိုဟ်ဟာ စိုတ်တၠမာဲတအ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်ၜါလွး ၜါဂွါ် ပါ်ပါဲဟွံလောဲသွာကီု၊ ယဝ်စုတ်မာဲကဵု မွဲဗော်ဓဝ်မ္ဂး ဂွိၚ်ဖေက်ဒှ်အာ ညးဗက်မုက်မွဲလ္ပာ်ဓဝ်ကီု၊ စိုတ်စုတ်မာဲကဵု ဗော်မန်တအ် ဟွံမွဲကီု ၊ဗော်ဇၞော်မန် ၜါတအ်လေဝ် ပရေၚ်ပါ်ပရအ် ဒေသမာဲ ဟွံမွဲတုဲ ဟိုတ်နူလုပ်သ္ပဆောပြိုၚ် ညးသ္ကအ်ကီုဂှ်ရ ဍေံဒှ်ကၠုၚ် ဟိုတ်အမာတ်မန်တအ် ဒးကျအာ ညးတၞဟ်ရ။

ဂွိၚ်ဖေက်ဒှ်ဗီုဏံဂှ်ရ ဗော်မန် လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မံၚ်ၜါဗော်မ္ဂး မာဲမန်ပြးတုဲ ဗွဲစၟတ်ဨကန် အမာတ်မန် သ္ဒးကျဗော်တၞဟ်ဟ်ဏောၚ်ဂှ် ခမဳသၚ်မန်ကီု သီုညးမၞုံပၟိက်ကဵု ဓဝ်ညဳသာ ကေုာံ ဂကောံ M 23 (ဂကောံချဳဒရာၚ် အမာတ်မန်တအ် ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲ) တအ် ဗှ်နိမိတ် တော်လဝ်တုဲတုဲရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်မန်ၜါလ္ပာ်တအ် ဗော်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ် မွဲဗော်ဂှ် ဟွံကၠေံစိုတ်တုဲ ဒိုဟ်ဟ် ယိုတ်တ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ ဒုၚ်သ္ပဆောပြိုၚ်ကဵု ဗော်ဇၞော်ဇၞော် ၜါဗော် မတွံဂး ဗော် NLD ကဵု ဗော်ပျဳခါၚ်ဖျဵု USDP တုဲ ဟိုတ်နူလုပ်ပြိုၚ်ကၠုၚ် နကဵုဇဲ မတ်တ်ကၠက်က်ဂှ်ရ အရာၜတ်ကေဝ်ကၠေဝ် ဂယိုဟ်ဂဍာ(ဟယိုဟ်ဟဍာ) ဂမြၚ်ညာဏ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဓဝ်ဂြၚ်ဗ္စာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်မန်တအ်ဂှ်လေဝ် ဍေံဆက်သှ်ၜေက်မံၚ် နဒဒှ်တိုၚ်ဗဒါ သံဝေဂ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံရ။

အဃောပေါဲရုဲမာဲ ၁၉၉၀ တေံ ဗော်မန် မွဲဗော်ဓဝ်ရ နကဵု ညးစၞး ၁၉ တလ လုပ်ပြိုၚ် ကဵု ဗော် NLD ဂှ် ဇၞးမာဲ ၅ တလ၊ အခါစိုပ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ်လေဝ် ဗော်မန် မွဲဗော်ဓဝ်ရ နကဵု ညးစၞး ၃၅ တလ လုပ်ပြိုၚ် ကုဗော် ပျဳခါၚ်ဖျဵု (USDP) ဂှ် ဇၞး ၁၆ တလတုဲ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ ညးစၞးမန် နဒဒှ် ပုဂ္ဂလိကကီု၊ ညးစၞး နူဗော်မန်တအ်ကီု သီုဖ်အိုတ် လုပ်ပြိုၚ် ဗ္ဒါဲၜိုတ် ၁၀၀ တလဂှ် ဇၞးမာဲ အယာံမာတ် ၄ တလဓဝ်ရတှေ် ပေါဲဏံ ဒှ်ပေါဲ အမာတ်မန်တအ် ကျကမ်ဆောံဗြံ ဟုံဟုံဂိဂိ မွဲရဂှ် ထေက်ကဵုဂပ်ဝ်ပ္တိုန်စွံ စၟတ်သမ္တီရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ နူလၟုဟ် ဗော်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်၊ ဒြဟတ်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲက္လိုအ်ဂှ် ဟွံကၠေံစိုတ် ဟွံဆက်ဂစာန်ဏီမ္ဂး၊ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ မသုန်သၞာံ မွဲဝါ ဂတတေံဂှ်လေဝ် နကဵုတၠုၚ်လအာ ဗီုပြၚ်ဏံရ ဆက်လုပ်အာ ပေါဲရုဲမာဲပၠန်မ္ဂး အမာတ်မန်တအ် သ္ဂောံစိုပ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် မွဲလှေ်ပၠန် သ္ၚောဲလ္တူသ္ၚောဲ သ္ၚောဲဟွံမွဲကဵု ပ္တောံၜတ် ရောၚ်ဂှ် နူဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ကဵုဏာဓရ်သတိရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.