Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟာ?

ဟွံမိက်ဟီု ဟွံမိက်ချူလေဝ် ဒးဟီုဒးချူပၠန်ရ။ ပ္ဍဲပေဲါရုဲစှ်မာဲ အလံၚ်အမာတ်ကၠတ်ထဝ် (၂၀၁၅) တုဲဒှ်အာဂှ် ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လုပ်သၞောဝ်ပိဗော် ကျအာမာဲအိုတ်တုဲ ခက်ဂၚ်အာလ္တူကၞာဲဇာညးဍုၚ်ကွာန်တံ အလံၚ်အ မာတ်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူမွဲတၠကဵု အလံၚ်အမာတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပိတၠဓဝ်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် ကောန်ဗော် ရဲ ဗော် မွဲဟာန်ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်သီုကဵုခမဳသၚ်တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါသ္ၚဳဂၠိပ်ကၠုၚ် လ္တူဂကူမန်တံ နာနာသာ်ဂှ် ဂွံမိၚ် ကေတ်ရ။ “အကြာလဟီုပါ်ပဲါမံၚ်နာနာသာ်ဂှ် ဟီုဂးကၠုၚ်တုပ်ညးသ္ကံမွဲ

ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒှ်အာပိဗော်တုဲ မာဲဂကူ မန်တံ ဒးကျာအာ” ရဴဝွံ အလုံဂကူမန် ညာတ်တုပ်အာညးသ္ကံအိုတ်ရ။ လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညာတ်ကဵုပက္ကတိရုပ် က္တဵုဒှ်မံၚ်ပစ္စက္ခဂတမတ်ပိုဲဂှ် ကိတ်ညဳဍာံအာတပ်ပ်ရ။

လ္တူအကာဲအရာက္တဵုဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံဂှ် အလံၚ်အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ဇၞးမာဲ သွက်သ္ၚိကၠတ်ထဝ်တွဵုရးပိတၠ နူဗော်ကောန်ဂကူမန်ၜါတၠ၊ နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်မွဲတၠတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဗၞတ်ၜါဝါတုဲ ဂၠာဲကၠုၚ်ဂၠံၚ်ပၞံက် တိတ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူအိုတ်ရ။ လ္တူဏံ ညးဆာန်ဂကူ မၞိဟ်ဇၞော်လ္ၚဵုလ္ၚဵုကီု သၟတ်ဆာန်ဂကူလ္ၚဵုလ္ၚဵုကီု ၜိုန် မိက်ဂွံတိုန်စိုပ်သဳကၠဳ ကဵုကသပ်ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ နွံမံၚ်ကီုလေဝ် ဂွိၚ်ဖေက်ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵု ဗော်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇကုဇကုတုဲ ဟွံဂံၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်ရ။

သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန် အလန်ပထမ(MNA)
သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန် အလန်ပထမ(MNA)
ဒးပါလုပ်ဘိုၚ်ကၠောန် အလုံဂကူမန်
ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဒှ်အရာကိစ္စဇၞော် သွက်လောကမၞိဟ်တံရ။ မၞိဟ်မွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး လောကဏံ ဟိန်ဏပပ်ပဳဍာံဍာံရ။ စပ္တံနူဂကောံဂြောဝ် (မိသားစု) ဇကုလေဝ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဂကောံ ဂြောဝ်ဂှ် ပွမမိပ်ဇြိပ်သာယာ ပ္ဍဲသ္ၚိဋ္ဌာန်ဂှ် သုန်ဂြာံအာ ဒှ်လေပ်ရ။ ဂကူဟီုဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နူမၞိဟ်မွဲတၠတုဲ ဒှ်ကၠုၚ် ဂကောံဂြောဝ်၊ နူဂှ်ဒှ်ကၠုၚ်ကလောဝံသ ဂကောံပြဝါမၞိဟ် (ဝါ) ဂကောံဝေါဟာမၞိဟ်၊ အရေဝ်တုပ် ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာပြဝေဏဳတုပ် ပံၚ်ကောံမွဲကရောံမွဲစွံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဂကူရ။ ဂကူဟွံမွဲကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဂွံဇၞော်မောဝ် ဂွံ တဴတက်တိုန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်သက်က်ရ။ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂွံကၠေံအာ နူတဲမန်ပိုဲဂှ် ဟိုတ်နူဂတိပါၚ်ဟွံဗိုန်တုဲ ကၞာန် ကၠောံအာကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်လီုလာ်တုဲ ကၞောတ်တဲ ဍုၚ်မွဲမွဲစိုပ်အာသကေံတဲညးသၟာၚ်ဂှ် သာဓကဝွံ ပိုဲလ္ပဝိုတ် ထောံညိ။ ဟိုတ်နူဗီုညးညးဒုန် ဗီုညးညးဂၠဟ် ဟွံမွဲကဵုဓရ်ညဳသၟဟ်၊ ဟွံဒှ်မွဲကသပ်ဂၞန်၊ ဗီုညးညာတ်ညးကၠောန် ကၟောန်လဝ်ကွေတ် ညံၚ်ရဴအဠက်ဂၠာံစိၚ်တုဲ ကျအာမာဲ (၂၀၁၅) က္တဴက္တဴဂလဴဂလဴဏံ ထေက်ကဵုဒးဂွံသံဝေဂ ဒး ကေတ်ခန်ဗ္တောန်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ ညံၚ်ဂကူပိုဲသ္ဂောံဂွံဓရ်ညဳသၟဟ် မန်ကဵုမန် ဂွံချပ်စညးသ္ကံဂွံဂှ် ထေက်ကဵုဒး ပ္တူပ္တိုန်ဓရ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် စိုပ်မံၚ်အခိၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္ပၚုၚ်ၚ လ္ပဝိဝိၚ် လ္ပတံၚ်အခိၚ် လ္ပဇမၠိၚ်ဍာ် ထေက်ကြိုက် ကဵုဒးကၠောန်ဂှ် အလုံဂကူမန်မွဲ ပါလုပ်ဘိုၚ်လုပ်ကၠောန်အိုတ်စိုအ်။

အရာလဵု ပိုဲဒးကၠောန်ကၠာရော?
ယွံ ကလောဂကူပိုဲမန်တံညးဂမၠိုၚ် ဇၟာပ်ဂကူမန်ဟီုဂှ် စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ ဗ္ၜတ်ညးကဵုညး နွံမံၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ ဆဂး ကုပူဂဵုဗဟုသုတအောန်တံဂှ် ၜိုန်ဆာန်ဂကူကီုလေဝ် မုဒးကၠောန်ကဵုသွက်ဂကူဂှ် ချပ်ဟွံဒးရ။ ကုပူဂဵုဗဟု သုတဂၠိုၚ် လညာတ်လှုၚ်တံဂှ် ပၟိက်မိက်ဂွံၜှ်စသတ်ဆုတုဲ တံဆုမုဒှ်မံၚ်ဂှ် ဟွံရံၚ်ဟွံကျောဝ်တုဲ တိုန်ၜှ်ပလှ်သတ် ဆုဟဂှ်ဂှ် တံပိုတ်ဆုဒေံါ ဒှ်လေပ်မံၚ်ရောၚ်။ မိက်ဂွံဟီုဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံဂွံ အဝဵုအာဏာတုဲ ပိုဲဒက်ပ္တူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်မ္ဂး ဂကူပိုဲပရေၚ်ညဳသၟဟ်နွံဟွံမွဲ၊ ပိုဲဒးကျောဝ် ရံၚ်ဗဵုတုဲမှ ပိုဲပ္တူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဗော်ပိုဲကၠောန် ဂွံပေဲါ အံၚ်ဇၞးမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲဒက်ပ္တူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး အရာဒးကၠောန်ကၠာတဲဂှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ ပိုဲဒး ကၠောန်ရောၚ်။ “ဟိုတ်နူအတ္တ သေဏာပ္တိရာဇ် ဗညာဒလ မာနသၠုၚ် ဟွံလျုၚ်လ္တူသရာဲပၞာန်တံတုဲ ဟံသာဝတဳ ဒးလီုကၠုၚ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂိကၠုၚ်အလုံဂကူ တုဲကၠုၚ်တုဲရ။ လၟုဟ်ပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူအတ္တ မာန ဂိုဏ်ဂန အာဃာတပူဂဵု တုဲ ဒုတိယမ္ပိ အလုံဂကူ ဒးဒုၚ်ဂိပၠန်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်လးလးရ။

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်
ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ကမၠောန်ၜါပြကာဏံ ပ္တုဲနှဴရဴလီက္ၜန်လဝ်ဂှ် ဟွံဂပ်ဂဝ်၊ ကၠး ကၠးမှးမှး ပိုဲဒးပသောၚ်လဝ်ထေက်ရောၚ်။ “ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဟွံဆေၚ်ကဵုမူဝါဒလညာတ်ရ။ ဍေံပတဝ်ဏာ ကဵုညဳသာသၟဟ်သၟန်တေံတပ်ပ်ရောၚ်။ ၜိုန်မူဝါဒလညာတ်ဟွံတုပ် ညးသကအ်ကီုလေဝ် ရံၚ်မုက်ဂကူတုဲ ပ္ညဳပ္ညပ် ချပ်တဴသွက်ဂကူတုဲ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်အာသွက်ဂကူဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူရ” ရဴဝွံ ပံက်အဓိပ္ပါယ်မာန်ရ။ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် သၠဲလးဗျာပ်တရးအာ အကြာဂကူပိုဲရောၚ်။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ကုပူဂဵုလညာတ်မူ ဝါဒ ဒုၚ်ကေတ်လဝ်တုပ်တံဂှ် ပံၚ်ကောံစန်လဝ်တုဲ ဒက်ပ္တူပ္တိုန် ဂကောံကေတ်အဝဵုအာဏာ သွက်ဂွံဖန်က်ပြု ပြေၚ် ဘဝဂကူမွဲမွဲ၊ ရဴဝွံ ပံက်လဝ်အဓိပ္ပါယ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဗျာပ်တရးလုပ် ၜိုတ်ဆပူဂဵုလ ညာတ်မူဝါဒတုပ်တံဟေၚ်ရ။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ၜိုန်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် ဗော်သ္ပစၞးဂကူကီုလေဝ် အလုံဂ ကူပိုဲမွဂကူ ဖၜံကေတ်ဟွံမာန်ရ။ ဖၜံမာန် ဆၜိုတ်ဗွိုၚ်ဗော်ညးကဵုညးဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမ္ဂး ဂွံဂွံထံက်ဂလာန် နူညးဍုၚ်ကွာန်အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဟွံလောဲသွာကွေံကွေံ ရ။ ဟိုတ်ဒၟာသာ်ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဗော်သ္ပစၞးဂကူဍာံမ္ဂး ပဲါဓလေတ်သြုၚ်ထောံ ပရေၚ်ညဳ သၟဟ်ဂကူ ဟွံထေက်ရ။ ထေက်ကဵုဒးဖၟောဝ်ကဵုဇြဟတ်ကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူရောၚ် မိက်ဂွံဟီုရ။

ကုညးကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟာ?
ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဂကူဂွံသၠးပွးတုဲကီုဒှ် ဂကူဟွံမွဲကဵုသၠးပွးကီုဒှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဒးကၠောန်ဒးနွံလဝ် ထေက်ကွေံကွေံရ။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ဒးဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူတုဲဟေၚ် ဒးပ္တူပ္တိုန်ဗော်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်ဂၠိုၚ်ဂှ် လ္ပဟီုရ၊ မွဲဗော်ဓဝ်လေဝ် ကလိဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞး ဟွံမာန်ရဂှ် အ လုံဂကူမန်တံ ထေက်ကဵုဒးကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ဗော်မန် တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးဂှ်ရ ကြက်ပိုဲဒးကၠောန်ဗဒှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူရ။ ဟိုတ်နူဇကုပါလုပ်ကၠောန် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဟွံဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ရ။ မုဟိုတ်ရော? ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟိုတ်နူဒးဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူတုဲမှ ဗော်ကၟောန်ခိုၚ်ဗိုန်မာန်ရောၚ်ဒှ်တုဲ ကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ ဂှ် ဟွံဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ရောၚ်။

ယွံ ညးမဆာန်ဂကူဇၞော်ဇၞော်ဍောတ်တ် သီုကဵုသၟတ်မပိုၚ်ပြဳ ကံကုသဵုမန်အနာဂတ်တံညးဂမၠိုၚ် တၞဟ်နဗော်မန် ပိုဲ သ္ဂောံကလိဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞး ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၂၀) တေံမာန်ဂှ် လ္ပဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်တုဲ ဇၟာပ်ညးအဲ ညံၚ် ဗော်ဂွံဗိုန်ခိုၚ် ခဍိုၚ်လုပ်ကၠောန် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူအိုတ်စိုအ်၊ ဘိက်ပၟိၚ်ဏာ ကုညးဒှ်မံၚ်ဂဝိၚ် “ကၠောန်ပရေၚ် ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ဟာ? တံရအဴ။
သွက်ဗော်ဂွံခိုၚ်ကၟောန် ဒးကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်
ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဒှ်ဟိုတ်ပေဲါအံၚ်ဇၞး
မၞးကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဟွံဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်
တၟော်ဒးမ္ဂး မၞးဒးကၠောန်ဂှ်ဒးကၠောန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.