Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

“လောတ်တုဲက္တဵု၊ ဆက်ကွာ်ဏောၚ်”

စရၚ်ညးဇၞးမာဲ ၂၀၁၅(Internet)
စရၚ်ညးဇၞးမာဲ ၂၀၁၅(Internet)
ပ္ဍဲလောကဏံ သတ္တံအိုဿီု ဘဝညးက္တဵုဒှ်ဂှ် ညးမိပ်ရ၊ ဒၞာဲညးဒှ်မၞိဟ်လ္တူတိ ညးတာပ်လဝ်သုက်ဂှ် ညး စောဲလာံရ၊ ကောန်ညးညးဆာန်တုဲ ဂကူညးညးမၚ်မွဲဟေၚ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုနိယာမဏံမ္ဂး ဂကူမန်၊ မန်ဆာန် မံၚ်ဖိုဟ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ အလံၚ်အမာတ်မန်တံ ဒးကျအာ ဂိဂိဂှ် မူဟိုတ်ရော? ပိုဲဒးဂၠာဲသွဟ်တုဲ ဒးပလေဝ်ထေက်ရ၊ ၜိုတ်သမ္တီဒးပ္ဍဲဂတမတ်ဏံမ္ဂး နကဵုယၟုစၞးကောန်ဂကူမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲလဝ် အလံၚ် အမာတ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၉၀ တေံဂှ် ဒှ်အလန်ကၠာရ၊ အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ် ၜိုန်ဟွံဇၞး

ကၠုၚ်ပေၚ်ၚ်ကီုလေဝ် ဗီု၂၀၁၅ဏံ ရုပ်ရဴဟွံဒးလီုကၠုၚ်လဝ်ပုဟ်၊ ပယျေဝ်မုက်မတ်မာန်မံၚ်ဏီရ၊ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် လဝ် နကဵုဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ်တုဲ ရိုဟ်စဟွံဂွံ၊ ဆန္ဒ ကောန်ဍုၚ်ကွာန်ဇေတ်တ် ဟွံမံက်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ပေါဲရုဲမာဲ ၁၉၉၀ တေံကဵု ၂၀၁၅ ဏံဂှ်ခြာမံၚ်အခိၚ် ၂၅ သၞာံတုဲ ပဂတိပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်က္တဵုဒှ်လဝ် မွဲအခိၚ်ကဵုမွဲ အခိၚ်လေဝ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်လးလးရ၊ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၉၈ တေံ အလဵုအသဳ သဵုယှေဝ်လေတ်တံ ပြဟ်ဒတုံစှေ် နူခုၚ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်သဝ်မိုၚ်တံ အခိၚ်သီလဝ်အဝဵုဍုၚ်၊ သွက် ဂွံပ္တန်အာ အလဵုအသဳဍုၚ်တၟိမွဲပၠန်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒက်ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ နူဗော် ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန် လုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲ ၁၉၉၀ ဂှ်တုဲ အပ်ပြာပ်အဝဵုကုဗော်ဇၞးမာဲ(ဟွံသေၚ်မ္ဂးလေဝ်) ဗော်ပံၚ်ကောံရောၚ်ဂှ် ကဵုလဝ် ဂတိပါၚ် တုဲ ဟေၚ် ကၠောန်လဝ်ရောၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တံတုန်လေဝ် အဃောဍုဟ်မၠေံမံၚ်ဘဲပၞာန်ဂှ် ဂွံတိုန် သၟူကျာဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီုတုဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံမုရော ၜိုန်ဟွံတီလဝ် ကၠးကၠးဏီကီုလေဝ် ပြိုၚ်ပံက်ကၠုၚ် ဗော်ဒဵု ၂၂၀ပြၚ်တုဲ လုပ်ပြိုၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ဗော်တြေံတြေံ၊ ဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞော် ဗီုလၟုဟ်ဟွံမွဲလဝ်ပုဟ်၊ ဗော်တၟိတၟိသၟးဟေၚ် ဂွံအခေါၚ်ပြိုၚ်ရ။

ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ် ဗီုအခိၚ်တေံဟွံသေၚ်ရ၊ ဒေၚ်ကၠောန်ကဵုပေါဲရုဲဏံဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳၜးလဝ် ကမျိုၚ်ပၞာန်၊ သီုဒုၚ်လဝ်ယၟုအလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဟေၚ် ရုဲစှ်ကဵုလဝ်တာလျိုၚ်ကု သ္ကိုပ်ပၞာန်ရာံမွဲရောၚ်၊ ဆဂှ်ဟွံတုဲ နူကဵု ဗော်ညးတံလေဝ် လုပ်ပေါဲပြိုၚ်ကီုရောၚ်၊ ဗော်ညးတအ်ဂှ် ဗော်ဂွံလဝ်အဝဵုလေဝ်ဒှ်၊ ဖျေံလဝ် သ္ဇိုၚ်တမ်ရိုဟ်လေဝ် သၞာံလအ်၊ ဇြဟတ်ပိုန်ဒြပ်၊ ဇြဟတ်အဝဵု၊ ဇြဟတ်ပၞာန်၊ ဇၟာပ်ရံၚ်အာနွံမံၚ်ထပ်လ္တူဖအိုတ်တုဲ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဍောတ်တ်တံမ္ဂး တုပ်ညးလုပ်တက်လက်ပၠုဲကဵု ဂၠးတ္ကးကီု ဒးဟီုရ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ် ၂၅ သၞာံဏံ လ္ညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲစိုတ်ကောန်ဂကူပိုဲတံ ဗီုလဵုဒှ်မံၚ်ဂှ် ယဝ်ဗက်တက်ဝေၚ်ကျာမွဲပလး နကဵုကောန်ကွာန်မွဲကီုမ္ဂး လ္ညာတ်ညးတအ် ဟွံတုပ်ကဵုညးသ္ကအ်ပုဟ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံရ၊

၁။ မန်ဒးစိုတ်ကဵုလဟီုဂမ္တဴဆီ

“မန်ပိုဲဂှ် နွံကၠုၚ်လဝ် ဧကရာဇ်ပိုၚ်တိပိုၚ်ဍာ် သီုနန်ထဝ်တုဲ ပိုဲဒးကလေၚ်ကေတ်ဒဵုဂွံဏောၚ်၊ ယဝ်ဍေံဟွံကဵုတှေ် ဒးဗာ်ထ္ပက်၊ ဒးပန်ဂစိုတ်ထောံ ဗၟာအယုတ်တံဏံရောၚ်” ယဝ်ဟီုတွံဏာ ဂလာန်အဓိပ္ပါယ် မဖှ်သာ်ဝွံမ္ဂး မန်နွံဂအုံ ဏံ တက်တဲကဝဲပၞိက်ဂအဴတိုန် ယျေအ်အ်ရောၚ်။

၂။ မန်မၚ်ကျောဝ်မံၚ် ဂွန်ဂွံဗက်စဂၠံၚ်သာ

မန်ဂအုံဏံဂှ် ညးတၞဟ်ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် စွံလဝ်အဓိက ညံၚ်ဇကုဂွံသာဟေၚ်ရောၚ်၊ ဇိုၚ်တဲထၜိုတ်မံၚ်ညံၚ်ကာပ်ကေဝ်တံ ထစံက်တံတုဲ ဒၞာဲသာဏောၚ်ဒှ်ကဵုစိုတ်ဂှ် လုပ်ဗာန်ကေတ်ဒဵုဂွံတွဵုရောၚ်၊

၃။ မန်ကရဴလဝ်စး လ္တူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်

မန်ဂအုံဏံဂှ် ကေၚ်ကၠောန်လဝ်လေဝ်နွံ၊ ဟွံကေၚ်ကၠောန်လေဝ်နွံရ ဆဂး ၜိုတ်ညးတံတတ်ကၠုၚ် ဂဗဆဵုကၠုၚ် လဝ်သီုဖအိုတ်ဂှ် မုလေဝ်ဟွံတၟေၚ်တိုန်မွဲလှေ်တုဲ စိုတ်အိုတ်အးလဝ် လ္တူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံရ၊

၄။ မန်ဖေက်မံၚ်လ္တူမန် လ္တူမန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အတိက်တေံ

ဟိုတ်နူမန်လဇ္ဇဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အတိက်တေံပိပန်တုဲ မန်လ္ၚဵုတံ ဒးလေၚ်လဝ်ဘဝ၊ လေၚ်ကောန်၊ လေၚ်ပွံၚ်၊ ဒးထောံသ္ၚိဋ္ဌာန်၊ ဒးပြံၚ်လဝ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ညာတ်အာဒုဟ် အလုံဂကောံမွဲတုဲ အိုဿီုတၞောဝ်ဒတောဝ်ညးတံ ဖေက်မံၚ်မန်ဒဵုလၟုဟ်ဏီရောၚ်၊

၅။ မန်ဂွိၚ်ဖေက် ဇာဒိသိုၚ်တံ ဇၞးအာမွဲဝါပၠန်

မန်ဂအုံဏံဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်မ္ဂး သၟတ်လေပ်လဝ်ပညာ ဂတာပ်ခေတ်တံသၟးတုဲ အဃောပါ်ပါဲဒၟံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နကဵု လ္ညာတ်ဂတာပ်ခေတ် နူမ္ၚး ၀ိုၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံရ၊ စနူတီကၠးကၠုၚ် မန်တံလုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲသီုပိဗော်ရောၚ်ဂှ် မန်ပိုဲမာဲပြးရးဂွံဇၞးဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ ဇာဒိသိုၚ်တံ ဇၞးအာမာန်မံၚ်ပၠန်ရောၚ်ဂးတုဲ ဂိုတ်ဗဝ်စုတ်ကဵု NLD တံအိုတ်ရ၊

ပၞောဝ်ကဵုပါ်ထ္ၜးလဝ် မန်မသုန်ဂအုံဏံ ပိုဲစွံလဝ်မာဲ ပ္ဍဲပေါဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ် မာဲကၠုၚ်နူမန်ဂအုံ လၟေၚ်(၁)တေံ ဖအိုတ်ရ၊ အခေါၚ်စုတ်မာဲနွံမံၚ်ဖိုဟ် ဟွံကၠုၚ်စုတ်မာဲကဝက်ပြၚ်ဂှ် မန်ဂအုံလၟေၚ်(၃) တေံ ဒှ်တုဲသှေ် မံၚ်လၟေၚ်ဂအုံ(၂၊ ၄၊ ၅)တံဂှ် ဇာဒိသိုၚ်တံအောန်န်ကဵု NLD တံဂၠိုၚ်ၚ် ဂွံဏာအိုတ်ရ၊

အခိၚ်စှေ်ဟီုတွံ တံၚ်ဂြဲမာဲတေံ ပူဂဵုဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ပ္တဝ်မံၚ်က္ဍိုပ်ကုဂကူမန်ဇကုမွဲဓဝ်တုဲ ၀ိုတ်တၠိၚ်လဝ် ဂကူတၞဟ်သၟာၚ် မတာပ်လဝ်သုက်ပ္ဍဲတိဍာ်မန်ပိုဲဏံဂှ် သွက်ညးတအ်မ္ဂး ဒးတဟာတ်မံၚ်စိုတ်၊ ဒးဂွိၚ်အနာနာသာ်ကီုရ၊ ပံက်လဝ် ဗော်မန်ဏံ ရန်လဝ်သွက်ဒတုဲဖဵု ကုဂကူမန်၊ ဍုၚ်မန်ရောၚ်ဂှ် ၜိုန်ဟွံလေဴမံၚ်ဗွဲတြးလေဝ် စနူကောန်ၚာ်တံ ကၠိုဟ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ဒးဒှ်ထေက်ဂှ် ဂကူကြုက်၊ ဂလာ၊ ဗၟာ၊ ကရေၚ်၊ ပအိုအ်၊ တံၚ်သူ နွံမံၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးဏံ ယဝ်ပံၚ် ပကောံမ္ဂး ဇြဟတ်ဟွံဍောတ် နူဂကူမန်ပိုဲကွေံကွေံတုဲ ဇြဟတ်မာဲနူဂကူညးတံလေဝ် ညံၚ်ကလိဂွံမာန်ကီု ဒးဟီုတွံ၊ ဒးဟီုဖျုန်ဒဵုညးတံဟွံဒးဂွိၚ်က္တဴ ၜိုဟ်ဟ်သိုဟ်ဟ်မာန်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ဂှ်ဟေၚ် နူဆဵုဗော် NLD တံ ရပ်လဝ်ဝါဒ “အခိၚ်ဒးပြံၚ်သၠာဲစိုပ်ရ” တုဲ စှေ်တံၚ်ဂြဲမာဲနူညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ လဟီုညးတံဂှ် ကဵုလဝ်ဖျုန်ကုဂကူဗၟာ မွဲဓဝ်ဗီုမန်ပိုဲဏံဟွံသေၚ်၊ ညးနွံပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ညံၚ်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်အခေါၚ်တုပ်ပ်ဂှ်ဘိုၚ်လုပ်ပေါဲဗ္တိုက်ကရောံညးတံ “ စုတ်မာဲကဵုဗော်ညးညိ”ဂးတုဲ ကၠုၚ်အာတ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အောပ်ပ်မာမာမောဝ်ဝ်သာသာရောၚ်၊ ဂလာန် ပ္တိုန်ဒုဟ်၊ ဂၠာဲညာတ်ဒုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံမွဲလးလးရောၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံပၠန်လေဝ် ဒးဒုၚ်လဝ် ဘဲဒဏ်ဇာဒိသိုၚ်တံတုဲ အဃောဍုဟ်မၠေံဇအိုန်ဇရမံၚ်ဂှ် ကၠိုဟ်အာအဓိပ္ပါယ်ဝါဒညး “အခိၚ်စိုပ်ကၠုၚ်တက်စေဝ်တုဲ ဒးဗက်ဗဒဴဖျဴ ဇာဒိသိုၚ်တံ ဒဵုဂြိုပ်ဟေမဝန္တတေံရောၚ်”ဂှ်ရ ညးတံဂွံဏာမာဲလောဲလောဲရောၚ်၊ ကၠိုဟ်စိုတ်ဓါတ် ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဗွဲမကိတ်ညဳကဵုအခိၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲဒးအာပ္ၚပ်၊ ရပ်ကတေၚ်ဆီဒးအာ ဒးဟီုရ။

ပၞောဝ်ကဵုဗော်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံပၠန်လေဝ်၊ ပါဲနူဂကူရခါၚ်ကဵု သေံတံတုဲ ဂကူလဵုလေဝ် အာက္ဍိုပ်ဟွံမာန် ဗီုမန်ပိုဲကီုရ၊ ဒေသရခါၚ်ကဵု သေံတေံဂှ် ၀ိသေသတၟေၚ် ဒၞာဲညးကဵုညးမံၚ်တုဲ ဇၞးအာမာဲရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒးကျအာမာဲဗီုလၟုဟ်ဝွံ ဒၟာနူဒုဟ်ပူဂဵု ဒုၚ်ရုဲမာဲတံကွေံကွေံသေၚ်ပုဟ်ဂှ် ဂံၚ်ဟီုမံၚ်ရ၊ လအ်ဂွံစိုပ် ၂၀၂၀တေံပၠန်ဂှ် ဂွံမံၚ်အခိၚ်ပလေဝ်ပလေတ် စမသုန်သၞာံပေၚ်ၚ်ဏီတုဲ သွက်ဒးဍောတ်စိုတ်ညိလေဝ်ဟွံမွဲရ၊ ကိစ္စဇၞော်အိုတ်ဂှ် မန်ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ဒှ်မွဲဗော်ဓဝ် ဒးဖန်ဗဒှ်လဝ်ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်တုဲ စိုတ်ဓါတ်ကောန်ဂကူဇကု ပြးဇးဟီသွဝ်တိတ်အာမုစိသာ်နွံနွံ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ကၠုၚ်စုတ်မာဲကဵုဗော်မန်မွဲဏံ ဒးလွဳပရာရောၚ်၊ အကြာ ကောန်ဗော်ဇကုတံပၠန်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ကဵုပညာ၊ အခိုက်အလိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗီုညးက္ဍိုက်သ္ကိုပ်တံ မာန်ကီုဂှ် ဒးကဵုမံၚ်ပညာ၊ ခန်လ္ၚတ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဏီရောၚ်၊ ဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ကၠာဗော်ဟွံတ္ကးတေံ ၜိုန်ဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ရဲစလဝ် ပုၚ်မွဲပ္ၚာန်ကီုလေဝ် နူဗော်တ္ကးအာတုဲ တက်ကျာညးသ္ကံမွဲဝိုၚ်ဟွံဂွံရဂှ် ညးက္ဍိုပ်တံ ဒးပလေဝ်ပြဟ်ဟ်ရောၚ်၊ ဍာ်ယဝ်ပေၚ်မံၚ်နူနုၚ်မ္ဂး ဒးဟွံပလိုက်ကွေံကွေံပုဟ်၊

ညးကွာ်တရဴဍာံမ္ဂး မဒးဗပေၚ်ဏာဇွောံမဂၠိုၚ်ၚ်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲဇကုယဝ်ဇွောံမနွံမံၚ်ပေၚ်ၚ်မ္ဂး ပါ်ပရံကဵုညးတၞဟ်လေဝ် ဂွံကီုရ၊ ဇွောံကွာ်တရဴဟီုဂှ် ဒၞာဲဏံမိက်ဂွံကဵုဒှ် ဇွောံမေတ္တာရောၚ်၊ မေတ္တာဍာံဍာံဟီုဂှ် ၜိုန်ထ္ၜးရုပ်ရဴ ထ္ၜောံကဠၚ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် ဇြဟတ်ဇၞော်နူညးဟွံမွဲဟေၚ်ရောၚ်၊ ယိုက်ယဵုဏာလဝ်ဓါတ်မေတ္တာပေၚ်ၚ်တုဲ ဂကူလဵုဟွံရုဲ ယဝ်ပက်စဝ်မံၚ်ကဵုမေတ္တာဇကု လၟိုန်မ္ဂး တိုၚ်ပ္ကဴဂှ် ဍေံစိုပ်အာကလိတ်ကလိတ်ကၠောတ်တ်တွဵုရ၊ လောတ်စှေ်တှေ် ကလေၚ်က္တဵုပြဟ်ဟ်၊ ပလေဝ်ပလေတ်စဇိုၚ်တဲခိုၚ်ၚ်ဗိုန်န်တုဲ ဆက်ကွာ်ပၠန်ညိဂှ် မိက်ဂွံဖ္တိုက် ဖၟောဝ်ဏာဆဝွံကီုရအဴ၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.