Categories
ပရိုၚ်

ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒၞဲါဥက္ကဋ္ဌဗော်ဂှ် ဟွံဂွံချပ်ဇန်ညးသ္ကအ်ဏီ ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးတံ ဟီု

ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဂှ် ဒးရုဲစှ်ပတိုန်တွဵုကီုလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟွံဂွံချပ်ဇန်ညးသ္ကအ်ဏီရောၚ် ညးတာ လျိုၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအ လုံရးမန်တံ ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၉) ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၆) ဂှ် ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲသိုက် စုတိအာတုဲ အဆံၚ်ဥက္ကဋ္ဌဒၞာဲ သၠးမံၚ်ဂှ် သွက်ဂွံ ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာ တာလျိုၚ်ဗော်ဂှ် ဒးကဵုတာလျိုၚ်ကဵု ဒု-ဥက္ကဋ္ဌတံရောၚ် ဂးရ။

“ဗော်ဂှ် ဥက္ကဋ္ဌဟွံမွဲ ဟွံဂွံပုဟ်။ ဒးရုဲတွဵုဏောၚ် အဆံၚ်ဥက္ကဋ္ဌဂှ်၊ ဥက္ကဋ္ဌဒမၠိ (ရာသက်ပန်ဥက္ကဋ္ဌ) ဂှ် ပိုဲချပ်လဝ်ဟွံမွဲပုဟ်။ ပ္ဍဲပိုဲဂှ် လၟုဟ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ နွံမံၚ်ၜါဏီ။ ကောန်ဗော်လေဝ် နွံမံၚ်တၟာဟလိုၚ်လေဝ်၊ ကာလရုဲစှ်တှေ် အတိုၚ်ဆန္ဒ ညးဟလိုၚ်ရ။ ပိုဲအာကဵုအခိုက်ကၞာ(အစဉ်အလာ) ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ အာဲကၟာဲမိမဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ကောန်ဗော်တံဂှ် ဒးစိုတ်ညးဂှ်ရော? ညးဂှ်ကၠောန်မာန်ရော? ပိုဲချပ်တုဲမှ သွက်ဂွံရုဲစှ် ကဵုတာလျိုၚ်ဂှ် ပိုဲကၠောန်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာနာနာ ဒံက်တာမာံနဲသဵု ဟီုရ။

တဆိပ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP)
တဆိပ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP)
အခိၚ်လဵုဂွံရုဲစှ်ဂှ် ဟီုကဵုဟွံမာန်ကီုလေဝ် နကဵုဆန္ဒကောန်ဗော်ဟေၚ် သွက်ဂွံရုဲစှ်အာညး တာလျိုၚ်နွံတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ နကဵုအဆံၚ်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ နွံမံၚ်ၜါတၠဂှ် ဆက်ကၠောန်အာပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဗော် ပၠန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) နာဲသာန်တေန်ဂှ် “အတိုၚ်စေဝ်ပၞောန်ဗော်တှေ် ဥက္ကဋ္ဌ ဟွံမွဲတှေ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒးကေတ်လျိုၚ် ဏောၚ်။ သ္ပဒ္တန်ဥက္ကဋ္ဌတှေ် သဘၚ်သဳကၠဳဗော် ဟွံသေၚ်တှေ် အခိၚ်ကၠောံသၞာံမှ ကၠောန်ဂွံဏောၚ်။ တုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် စွံလဝ်ယာယဳဥက္ကဋ္ဌကၠာရ။ အခိၚ်ကၠောံသၞာံတှေ် သ္ပဒ္တန်လဝ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

နူကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) တေံ ဒက်ပတန်လဝ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဥက္ကဋ္ဌ နာဲဇၞူမန် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၃) ဂှ် နာဲဇၞူမန် အာပံၚ်ကောံ ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဒက်ပတိုန်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ရ။ ဂိတုမေသၞာံ (၂၀၁၄) ပ္ဍဲကောံ ဓရီုဇၞော်ဂှ် ရုဲစှ်ပ္တိုန်လဝ် နာဲသိုက် နဒှ်ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ရောၚ်။

နာဲသိုက်စုတိအာတုဲ ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၁) နာဲလှအံၚ်၊ (၂) နာဲဆာန်တိ၊ ညးအုပ်ကာနာနာ ဒံက်တာမာံနဲသဵု၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ နာဲသာန်တေန် ကေုာံ နာဲတာန်ယှိုဲ၊ ကေၚ်ကာဗဟဵု (၂၁) တၠကဵု ကမ္မတဳ ဗဟဵု (၅၇) တၠတံ က္ဍိုက်ပ်ပၠမံၚ်တရဴဗော်ရောၚ်။
ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၀) ဂိတုဨဗရေဝ် (၇) ဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဒက်ပ္တန်ဗော်ကီု ပ္ဍဲဂိတုမေ (၃၀) ဂှ် စပတိုန် အခေါၚ်ပ္တန်ဗော် တုဲ ဂိတုဂျောန် (၄) ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ပ္တန်ဗော်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန် (၁၄) ဂှ် ဂရၚ်ပ္တီ (Register) ပ္ဍဲကဝ်ယှေန်တုဲ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၄) ဂှ် နကဵုယၟု “ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်” ဂွံအခေါၚ်ဒက်ပ္တန် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.