Categories
လိက်ပရေၚ်

ကဵုတှေ်ကဵု၊ ဟွံကဵုတှေ် ပၠိုက်ဏောၚ်

ဂလာန်တမြံၚ်ကြံၚ်ကြံၚ်မ္ၚဵုဟ်မ္ၚဵုဟ်ဂြိုဟ်ဂြိုဟ်သ္ကာတ်သ္ကာတ် (ဓါတ်ပသဲက္ဍာၚ်ဇေတ်ဇေတ်) လတ်ၜေတ်တိတ်နူသၟန် ပါၚ်ဝန်ဇၞော်တခေၚ်နာဲကျဝ်မေန် နူသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၂၁)သၞာံ၊ ပယျာံဂိတုပုဟ် ဃောတိုန်သဳကၠဳ ကၠတ်ထဝ်ပ္ဍဲဍုၚ် မည်တြေံဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဝွံရောၚ်။

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်မန်ဂမၠိုၚ်
အမာတ်ကၠတ်ထဝ်မန်ဂမၠိုၚ်

ဃောကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သဳကၠဳ ကၠတ်ထဝ်အလန်ပဌမ၊ ဗော်ရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ် လုပ်ဖျေံထောံပၠံၚ်ပသဲကဵု အလဵုအသဳဗၟာ ဂဥုပ်ဝန်ဇၞော်သခေန်နု နူ (၁၃၂၀)သၞာံ၊ လက်ထက်ဂၠဴသၚ်ဟံနီ မၞိဟ်အလီခိုဟ် ဗော်ရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ် သ္ပတံဗော်ပၠတြဴ ဍုၚ်မန်လုပ်ဖျေံထောံလွဟ် အိုတ်ရ။

ဍေံလီလဝ်သွက်ဂွံကဵုဍုၚ်မည်၊ တခေၚ်၊ ဝေၚ်ဍာ်ပလာဲ ဆာဲညာန်တ္ၚံက်-၁၃၂၁-ဂှ် ရုဲမာဲအလုံတွဵုရး ဗော်ကၟိန်ဍုၚ် ကံက်မာဲအိုတ်ရ။ ဗော်ပၠတြဴဍုၚ်မန် နာဲအံၚ်ထောန် (နာဲအံၚ်ထဝ်) ပွိုၚ်ကျာ်ခၟဳ (ဇၞး) ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မည်ကောန်ဍုၚ် အရၚ် အ္စာမည်ဖဝ်ချဵု (နာဲမဉ်ဖန်ဆာန်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်(ဇၞး) အ္စာဘာဗော်ပၠတြဴဍုၚ်မန် နာဲမၞိက်ရတ် မုဟ်ဍုၚ်သၠုၚ်ကျာ (ဇၞး) ဂွံအမာတ်ကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်သၠုၚ် ပိတၠ၊ နာဲအံၚ်ရတ် တၠတိုက်စက်တက်လိက်သမာဆန္ဒ-ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် အ မာတ်ဍောတ် (ဇၞး) ဂစိုတ်စဍာ်သွ ဟွံချိုတ်လးလးရ။

ကာလတိုန်ကၠတ်ထဝ်ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ် ကရောံဗော်တခေၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်သၟာၚ်ဂမၠိုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးသၞောဝ်ဒက်ပ္တန် တွဵုရးဍုၚ်မည်၊ တုပ်ကဵုတခေၚ်ကီု ဗျာံလဝ်ရ။ ဂွိုအ်ထပဲါပုၚ်ဏီ၊ ဃောသူစုတ်လဝ်သ္ၚုပ္ဍဲထၟာဲပုၚ်တိရ။
သမ္တီဂကူမန် (မိနော်အပါနော်မည်) ဗိုန်ဒမၠိမွဲဂၠံၚ်ဂှ် ဍုန်တောံတိုပ်ထၟာဲပုၚ်၊ သွတိ၊ စသုၚ်ယဲဘဲဟၟဲ အာယုက်ဂၠိၚ် ရောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဂှ်တုဲ၊ ဥပမာသာ်လွာ ဂွိုအ်ထပဲါပုၚ်ဏီရ။

ဂလာန်ဝန်ဇၞော်တခေၚ် ကြံၚ်ဂြုတ်ပတဴတဲအဒေါဝ်ဝိုၚ်တုဲ ဟီုပ္တိတ်ဂှ်သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ဍုၚ်တခေၚ် လုပ်မံၚ်ပေဲါဗတိုက် ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဂၠိုၚ်ကဵုသၞာံရ။ ဃောညးတေံဟီုပ္တိတ်ဂံၚ်ဂံၚ် ယံၚ်ယံၚ်ယာယာဟွံမွဲဂှ် ဝန်ဇၞော်မည်၊ တခေၚ်၊ အမာတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ကဵုနၚ်ရမျာၚ် မိပ်စိုတ်ဒးဂၞပ်ကမၠေကမၠံၚ် ထအုထအံၚ်တက်တဲ ဗရုညံၚ်ကံဂဂဵုတးကီုရ။

(ကဵုတှေ်ကဵု၊ ဟွံကဵုတှေ်ပၠိုက်ဏောၚ်) ဂှ် ဒှ်ဂလာန်သၟာပၠန်ဂတး သၠးလမျီုသွက်ဂကူ ကဵုဍုၚ်မိတိမ၊ မ္ၚိုဟ်မ္ၚိုဟ်ကြံၚ် ကြံၚ် ဂံၚ်ဂံၚ်သ္ကာသ္ကာ ညးၜါဟွံမွဲဟေၚ်ရ။

ၝဂၠဴသၚ်ဟနီ ဂိဓဇောတ် ဂွံမုက်ဂွတုဲ၊ ညးတေံဟီုခၠေဝ်သှ် ထဍဟ်ပဲါထောံမွဲခ္ဍတ်တဲဂှ် သာ်ဝွံရ။ (အေ-ညးတေံလၟုဟ် မှဂံၚ်၊ ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်၊ ကၠာတေံ (ဃောလုပ်မံၚ်ပေဲါဗတိုက်) ဖေက်ထအောတ်သအံၚ် ညံၚ်ရဴစာၚ်ၝောံ လဒပ်လဝ် ကောန်ကီု၊ ကြေပ်အာကြေပ်ကၠုၚ် ဒးဒုၚ်ပန်ကဵုဒပ်ပၞာန် ပိုဲချိုတ်ထောံညာတ်ဟွံမိပ်၊ ခၠေဝ်သှ်ဏာ ဗီုသၟးလဝ် “ဒပ် ပၞာန်ပၠန်ဂတး” အကြာဂြိုပ်ဂၞိၚ် လံလဂၠိၚ်သ္ၚောဲတေံရောၚ်။

ဟိုတ်ဂှ်ရ-ပူဂဵုဆာန်ဂကူဇေတ်ဇေတ် ဟွံကေတ်လာပ်ဗဇဴသၞဂကူ ဟွံကေတ်အဖဵုအရၚ်ဇကု သွက်ဗုၚ်ဂၞဴ၊ မိက်ဂွံဂုန် ဒဴတိတ်နူ ဘဝဍိုက် ဘဝဂၠုဲ၊ ဘဝပၠက်၊ ဘဝဒးဒုၚ်ၚိတ်ကမၠက်ကဵုဂကူဗၟာ၊ ဃောဆိုၚ်မုက်အဒေါဝ်ဝိုၚ်၊ ဟွံ ဂြိုၚ်ဟွံ အီ၊ ဆီပြံၚ်မုက်ကှ် ဗဒှ်လဝ်အရေဝ်-မၠံက်ပသဲက္ဍာၚ်-ပါၚ်ထတ်သ္ကာတ်ဒၟံၚ် ရဴဂဂဵုတးပန်ဖျေံနၚ်ရဒှ်တုဲ။ (ဗရု ဗရန် ထက်သ္ကာတ် သိန္နရာတ် ညံၚ်ကဵုလာ်အာကီုရဒှ်တုဲ)

အမာတ်မည်လၟုဟ် နွံၜိုတ်တၟာချောဲတၟာချံက်၊ ဂံၚ်ပံက်ပ္တိတ်ရမျာၚ် တၟေၚ်တၟေၚ်ဟွံကေၚ်ဟီုမွဲလှေ်လေဝ် ဒးဟီုတွဵု (ကဵုတှေ်ကဵု၊ ဟွံကဵုတှေ်ပၠိုက်ဏောၚ်) ဂှ် ပတဴတဲအဒေါဝ်ကၠတ်ထဝ်၊ ကဵုတမ္ညဝ်လလောၚ်တြးအာ အလုံဂၠးတိကဝ် ဇၞော်တေံညိ။

တၚ်သမ္တီ။ ။နူ-၁၃၂၁ သၞာံတေံ၊ လၟုဟ်-၁၃၇၇ သၞာံ၊ လုကဴပွိုၚ်ဘာ်ကၠံသၞာံပြၚ်အာတုဲရလေဝ်၊ ညံၚ်ရဴမိၚ်မံၚ် ရမျာၚ်တြုံဂၟံၚ် ဂံၚ်ဂံၚ်သ္ကာသ္ကာလအာတုပ်တဴ ဗီုသၟီသတ် (သဳဟရာဇာ) ကီုရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.