Categories
လိက်ပရေၚ်

ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးသ္ကံဟွံမွဲမ္ဂး ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသၟဟ်ဟွံလောဲဏီ

ပ္ဂိတုမာတ္ခ်္ဏံဂွ္ ညးဆႏၵတုပ္သုီၐါေဗာ္ဂွ္ ဟုီဂးသ႘ကၜ႘ဂၜာဲမံင္နဲကဲသြက္ညးအာ ကႜိဳပ္တံဂြံဆာင္မုက္သ႘ကၜ႘ ကိစၥေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္-သုီပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမန္ရ။

 ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် အလန်ဆဋ္ဌမ
ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် အလန်ဆဋ္ဌမ

နူစပေဲါရုဲမာဲတုဲဟွံလအ်မွဲသာ်ဂှ် ညးဆန္ဒနွံကဵုဗော်ၜါ ဗော်ပိ ဒးပံၚ်ကောံလ္ၚဵုတံ ဆဵုဂဗဒၟံၚ်ညးသ္ကံကၠောန်ဒၟံၚ် ဝိုၚ်သဳကၠဳတက်တက်သၠာဲဂတးလညာတ် ဂၠာဲဒၟံၚ်ဂၠံၚ်သွက်ဂွံဗော်ပံၚ်ကောံညဳသၟဟ်ရ။

စပ္တံနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ ဒဵုစိုပ်ဂိတုမာတ်ချ်ဏံဂှ် ညးဆန္ဒတုပ်သီုၜါဗော်ဂှ် ဟီုဂးသဳကၠဳဂၠာဲမံၚ်နဲကဲသွက်ညးအာ က္ဍိုပ်တံဂွံဆာၚ်မုက်သဳကၠဳ ကိစ္စဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်-သီုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ရ။

အဃောချပ်သဳကၠဳဂၠာဲဒၟံၚ်နဲကဲ သွက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာမန်တံဂှ် နူကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MA- U)တံချပ်ဇန်ပ္တိုန်သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ရ။

သွက်ဂွံချပ်ဇန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ-ညဳသၟဟ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် အကာဲအရာစိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကောံဓရီု ဇၞော်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ် မၚ်ရံၚ်ကလၚ်ဒၟံၚ်ရမျာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ လ္တူကၠောန်ကောံဓရီု ဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ်ရ။

ဒဵုကဵုတ္ၚဲချူလိက်ပရေၚ်ဏံ ဂိတုမာတ်ချ်(၁၈)ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဗီုလဵုလစွံစိုတ်လ္တူပရေၚ်က မၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် မုဟွံဗြုပ္တိတ်မွဲသာ်ရ၊ အဓိကသီုၜါဗော်ဂှ် ကော်ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်တုဲမှ ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် တိုန်ဟာ ဟွံတိုန်ဟာ၊ ပ္တိုန်ထ္ၜးလိက်စံၚ်ဟာ ဟွံပ္တိုန်ဟာဂှ် ကဵုသွဟ်မာန်ရောၚ် ဗီုဏံ ဟီုဂး ကၠုၚ်ရ။

ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နူအခိၚ်ကၠောန်လဝ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် အလန်တုဲကၠုၚ် ၂၀၁၃ တုဲဂှ် ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် တုပ်လဝ်စိုတ် ဗော်ၜါက္ဍိုက်ပ်တုဲကၠောန်အာသဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်ကောန်ဂ ကူမန်ရောၚ် ဂးတုဲ ကာလလၟုဟ် သာ်လဵု နကဵု(MAU)တံ ဒှ်ကၠောန်အာရောဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်သွက် ဒးကလးကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံရောၚ်ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော် မာတ်ချ် ၂၆-၂၇ ဏံဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်သီုပိဗော်ဂှ် လိက်စံၚ် ကီု၊ ညးစၞးကီု ဒဵုကဵုတ္ၚဲချူလိက်ပရေၚ်ဏံ ဟွံကၠးဏီဖိုဟ်ရ။

ယဝ်ရဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဟွံတိုန်ကောံဓရီုဂှ်မ္ဂး သွဟ်တိတ်ကၠုၚ်နူကဵုကောံဓရီုဂှ်ကြက်ရှ်သာဟွံမွဲ တုဲ သွက်ဗော်မန်တံဂှ်ဒှ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗဂၠိၚ်အာမာန်ရောၚ် ဗီုဏံ ညးလ္ၚဵုစၟဳတော်လဝ်နွံရ။

ဆဂးဂှ် ယဝ်ရဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဟွံတိုန်ကောံဓရီုဏံမ္ဂး ညးတိုန်စိုပ်တံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏာမွဲမွဲသာ် မာန်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဂှ် သှေ်အာမာန်ရောၚ်ဂှ် ဗီုဏံလေဝ် ညးလ္ၚဵုတော်လဝ်နွံရ။

နူကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်တံ ချပ်ဇန်ကၠောန်ပ္တိုန်ကောံဓရီုဇၞော်တုဲ ချပ်ဇန်ကၠုၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အ လုံဂကူမန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟွံစှေ်စိုတ်အိုတ်ရ၊ ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးမွဲလ္တူညးမွဲ-ပရေၚ်သ္ပသမ္တီလ္တူ ဂကောံမွဲကဵုမွဲ-ပရေၚ်သ္ပသမ္တီလ္တူဗော်မွဲကဵုမွဲဂှ် ပဵုတုဲရောအ်ရေၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဟီုဂွံရ။

အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ်ၜါၜါသွာၚ် ပိပိသွာၚ်လၟိုန်ရ၊ ဣဏံဂှ် ထ္ၜးဒၟံၚ်သက်သဳဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် ရ၊ ဒးထ္ၜးဥပမာမ္ဂး- ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတံ သဳကၠဳဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံတိုန်သဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလမ်အဌာန် ဂတေံဒှ်မ္ဂး စၞးရမျာၚ်ကောန်ဂကူမန် မုဒးသဳကၠဳ၊ မုဒးပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် ညးတံချပ်ဇန်သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်နွံရ။

ဗီုဂှ်ကီု မွဲလ္ပာ်ဂှ် လ္တူသဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလမ်အဌာန်ဂတဂှ် ဂကောံစၞးဂကူမန်မွဲဒးနွံတုဲ ဂကောံသ္ပစၞးဂကူ မန်ဂှ် ဒးဗလးညးစၞးတုဲ ဒးသဳကၠဳ-ပ္တိုန်ထ္ၜးရောၚ် ဗီုဏံလေဝ် အပ္ဍဲဂကူမန်ဂှ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်နွံရ။

မွဲသွာၚ်ကဵုမွဲသာၚ်ပရေၚ်အဆက်စပ်ညးသ္ကံဟွံမွဲရ ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်စၞးဂကူမန်မစှေ်ကဵုသၞောတ်မွဲဂှ် ဒဵုတ္ၚဲ ဏံ အပ္ဍဲဂကူမန်တံဖန်ဓမံက်ပ္တန်ဟွံမာန်ဏီရ၊ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အကူမန်ဂှ် အဟိန်ကၠောန် အဟိန်ချဳဒရာၚ် ဂှ် အယောၚ်အလာပရေၚ်သ္ပသမ္တီလ္တူညးသ္ကံဂှ် ပဵုတုဲရောအ်ရေၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဏီရ။

ဂကောံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်တံဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဟွံစှေ်စိုတ် တုဲ ဟီုပညုၚ်ဒၟံၚ်ဂလာန်သာ်တေံသာ်ဏံဏီရ၊ ဗော်ကဵုဗော်တံလေဝ် ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးသ္ကံဟွံမွဲ၊ ပရေၚ်ဂွံ သဳကၠဳဂွံချပ်ဇန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ်လဝ်ဟွံမွဲရ၊ လ္တူဂကောံချပ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ်လေဝ် ဗော်တံဂစာန်ဟွံစှေ်စိုတ်ဏီရ၊ ဗော်တံကဵုဗော်တံ ဂွံချပ်ဇန်သဳကၠဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် အကာဲအရာပ ရေံမံၚ်ဏီရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် တန်တဴကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဟာ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် တန်တဴ ကဵုဂကောံခမဳသၚ်-ဂကောံမဟာဇန်နာနာတံဟာဂှ် ဒးချပ်စန်စာရ။

လ္တူပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်တံလေဝ်ဟွံချပ်ဇန်၊ ဂကောံချပ်ဇန်မံၚ်တံလေဝ် ဗော်တံဟွံသ္ပသမ္တီတုဲ ဒစဵုဒစးထောံမ္ဂး ဒုဟ်ညးကၠောန်တံဟာ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ဒုဟ်ဗော်တံဟာဂှ် ဂကောံခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကောံမဟာဇန်တံ ကဵုကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.