Categories
ပရိုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်တၟိဏံ တတ်ကၠောံလဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အောန်မံၚ်ရောၚ် ညးစၞးလ္ၚဵုတံ ဟီု

ညးမဒုၚ်ရုဲလဝ်သမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ဥူထေန်ကျဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးနၚ် ယၟုသကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် စၟတ် (၂) ဥူမေန်န်ဥူဂှ် တတ်ကၠောံလဝ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အောန်မံၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်လ္ၚဵု တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါကၠုၚ်မံၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ် (၂၈) သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ် ပထမ တ္ၚဲဒုတိယဂှ် ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဝ်တေန်န်အိ ဗှ်ထ္ၜးလလောၚ်တြးကဵုလဝ်ယၟု သကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ်။

“အရာဏံဂှ် ညးမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ဂကောံအလဵုအသဳဂှ် ညးဒးက္ဍိုက်ပ်ဏောၚ်။ ပရောညးဂှ် ဂွိုအ်လ္ၚတ်လဝ်ချိုတ် ပၠိုတ်ပုဟ်။ တ္ၚဲဏံမှ ဝၚ်ပူဂဵုညး (ကိုယ်ရေးအချက်အလက်) နကဵုဗော်ညး တ္ၚဲဏံမှ ဂွံပရးတှေ် ဂွံဗှ်ရံၚ်လဝ်ဂှ် လပါ် တတ်ကၠောံကၠုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အောန်မံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဒံက်တာနာဲကျဳ ဝေန် (အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်) ဟီုဂးပါ် ပဲါလဝ်ရောၚ်။

ညးမဂွံဒုၚ်ခါန်ကၞက်ဒၞဲါသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ် ဥူမေန်မေန်ဥူ
ညးမဂွံဒုၚ်ခါန်ကၞက်ဒၞဲါသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ် ဥူမေန်မေန်ဥူ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ဒပ်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဂွံထပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA လေဝ် နွံမံၚ်ကီု ပရေၚ်ဒးတက်ကျာ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တံကီု
တၚ်ကော်ဆဴကိုန်အစဳကိုန်ဓလိုက်တမ်ရိုဟ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် နူကဵုဍုၚ်သၟာၚ်တံ လေဝ် ဒးပသောၚ်နွံမံၚ်ရောၚ် ဂးရ။

“ညး (ဥူမေန်န်ဥူ) တေံဂှ် ပရေၚ်ဆက်ဆောံမၞိဟ်လေဝ်အောန်မံၚ်၊ အရေဝ်လေဝ် ဟွံဟီုစကွေံကွေံပုဟ်။ ဆေၚ်ကဵု လဆဵုဂဗပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် အောန်မံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံအံၚ်မန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် စၟတ် (၂) ဂှ် ဟီုရ။

ဥူမေန်န်ဥူဝွံ မနွံအာယုက် (၄၆) သၞာံ၊ ဇာတိကွာန်တံၚ်သောန် (တောၚ်စွန်း) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် မဒှ်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဗမာမွဲတုဲ ကလိဂွံလဝ် တဆိပ်ကြာ (B.E, Electronic) ကီုရောၚ်။ ပြဟ်ဟ်ဏံကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံခါန် ကၞက်သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ပတိုန်လဝ်စရၚ်ကဵုကၠတ်ထဝ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ် ဍုၚ်ၜဳ ကလေၚ် ဂကောံတဵုလွဳရဝ်ဗာ နဒဒှ်သကိုပ်ဘဏ္ဍာကီု ကမ္မတဳကောပ်ကာဲရုၚ်ဂဥုဲ ပွိုၚ်တိုက်တံၚ်သောန် ကဆံၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကီု ကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ် ပရေၚ်ပရဟိတကီုရောၚ်။

“ပ္ဍဲဗော်ပိုဲဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗီုမိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဒးဟီုကဵုဗော်ပိုဲဏောၚ်။ ဗော်ပိုဲလေဝ် လ္တူကိစ္စပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ဂှ် ဂကောံ အလဵုအသဳဂှ် ကၠောန်ဏောၚ်။ လ္တူညးစၞးကၠတ်ထဝ်လေဝ် နူဗော်ဂှ်စၞောန်ဏောၚ်။ ညးဍုၚ်ကွာန်ဗီုမိက်ဂွံဒှ်ဂှ် နူကဵု ဗော် ညးစကာဏောၚ်တှေ် လပါ်အလဵုအသဳလေဝ် အလဵုအသဳဒးကၠောန်ဏောၚ်။ လပါ်ကၠတ်ထဝ်လေဝ် ဒးကၠောန် ကဏ္ဍကၠတ်ထဝ်ကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူဗော် NLD မာံထေန်အံၚ်ဟာန် ဟီုရ။

ကိုပ်ကၠာဟွံဂွံလလောၚ်တြးဏီဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂးမံၚ်ယၟုသကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒံက်တာဨ ဇြာန်တုဲ ညးလ္ၚဵုတံဂှ် မာံထေန်အံၚ်ဟာန်လေဝ် ဒှ်မာန်ရောၚ် ကေၚ်ချိၚ်ဆလဝ်ဂှ် ပရိုၚ်မံက်လဝ်နွံကီုရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးကချေၚ်ဂှ် ဒံက်တာခက်အံၚ်၊ တွဵုရးကယျာဂှ် ဥူအေလ်ဖံၚ်ကျဳ၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ဒဝ်နာန် ခေန်ထိုဲမျေအ်၊ တွဵုရးချေၚ်ဂှ် ဥူသလိုၚ်လျန်လောဲ၊ ရးသေတ်ကိုၚ်ဂှ် ဒံက်တာမျေအ်နာၚ်၊ ရးတၞၚ်သဳဂှ် ဒံက်တာ လေအ်အ်မဝ်၊ ရးဗ္ဂောဂှ် ဥူဝေန်တုၚ်၊ ရးမဂွေဂှ် ဒံက်တာအံၚ်မိုဝ်ညဵု၊ ရးမာန္တလေဝ်ဂှ် ဒံက်တာဇြဝ်မျေအ်မိုၚ်၊ တွဵုရးရ ခေၚ်ဂှ် ဥူညဳပု၊ ရးလ္ဂုၚ်ဂှ် ဥူဖျဵုမေန်တုၚ်၊ တွဵုရးသေံဂှ် ဒံက်တာလေန်ထောဋ် ကေုာံ ရးဨရာဝတဳဂှ် ဥူမာန်ဂျဝ်နဳတံ သ္ဂောံဒှ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဒေသဆေၚ်စပ်တံဂှ် ပရိုၚ်မံက်တိတ်မံၚ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.