Categories
ပရိုၚ်

ကမ္ပဏဳ June ကၠောန်ဒၟံၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်တၟိဂှ် ဟွံကဵုလဝ်သမ္တီ ကုဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးရဂး

ကမ္ပဏဳ June Cement Industry Ltd. မဂွံလဝ်အခေါၚ် သိုၚ်ရုၚ်စက်တၟိ တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဝွံ ၜိုန်ရပ်ဒၟံၚ်ကလောန် သိုၚ်ခၞံဣရကီုလေဝ် ညိလေဝ် ဟွံဂွံကဵုလဝ်သမ္တီ ကုအလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗီုညာတ်အာဒဵုသာဲ နူကဵုၜဳအထြာန် (MNA)
ဗီုညာတ်အာဒဵုသာဲ နူကဵုၜဳအထြာန် (MNA)

“ကိစ္စကမ္ပဏဳ June ဏအ် ပိုဲ မုလေဝ်ဟွံဂွံတီလဝ်ဏီ။ ဍေံတအ် ကၠောန်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် အဆံၚ်စံၜတ်ဟာ အဆံၚ်ကေတ်စ ရဟာဂှ် ကေတ်ဟွံဒးဏီရ။ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအုၚ်ဝေန်တှေ် တီလဝ်ဏောၚ်ထေၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာ မာံကျဳဝေန် ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ သယံဇာတ ကဵု သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

အခေါၚ် သိုၚ်ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်ဏအ်ဂှ် ဂွံလဝ်အခေါၚ် နူအလဵုအသဳ တုဲကၠုၚ်တေံရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် သယံဇာတ နွံၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵု မိက်ဂွံတီတုဲ ကဵုလဝ်အခေါၚ် ကာလစံၜတ်လေဝ်နွံ၊ တုဲမ္ဂး အခေါၚ်ၜံက်ခါဲဂှ် ဂွံပၠန်ဏောၚ် ဒံက်တာ မာံကျဳဝေန် ဂးရ။

ဥူသဵုမျေအ် ဒါရာ်တာ ကမ္ပဏဳ June Cement Industry Ltd. တုန် “ပ္ဍဲဏအ် ကၠောန်လဝ် တုဲဒှ်အိုတ်မံၚ်ကီုရ။ ကိစ္စတိ ကိစ္စပ္တိုန်တၟံဝါန် တအ်အိုဿီုဂှ် ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ်ကဵု ဒၞါဲမဆေၚ်စပ် တုဲဒှ်မံၚ်ရ။ အကြာဏအ် မုပြသၞာလေဝ် ဟွံမွဲ” ဂးရ။

ဒၞါဲဒးသိုၚ်ရုၚ်စက်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဝါဗၠိုက်ဍာ်တုဲ သွက်ဗွိုၚ်ဂအာၚ်ရုၚ်စက် ၜိုတ် ၂၀၀ ဨကဂှ် လၟုဟ်ဗဝ်ပ္တိုန်ဒၟံၚ်တိဖိုဟ်ရ။ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ်မဇီုကပိုက်ကဵု သဘာဝုတ်ဒိုဟ် ကဵု ပွဳပွူမၞိဟ်တအ်ဂှ်လေဝ် ချူမံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ကောန်ကွာန်ဒေသတအ် ဂွံတီမာန်ဂှ်လေဝ် ဗွဲကြဴပိုဲထ်ၜးကဵု လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဂှ်ပၠန်ဏောၚ် ဥူသဵုမျေအ်ဂးရ။

“ ဓမံက်ကလောန်မွဲမွဲရမ္ဂး ဍေံတတ်လုပ် တွဵုရး၊ ပွိုၚ်ဍုၚ် ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသတအ်တုဲဟေၚ် အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုၚ် ကဵုအခေါၚ်ဏောၚ်။ ဆ္ဂး လက်ထက်အလဵုအသဳ တုဲကၠုၚ်တေံ ဗီုဏအ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူ အလဵုအသဳ အတူတေံ ဖျေံကဵုအခေါၚ်ဂှ်ရ အခါရ ရဲကမ္ပနဳတအ် ပ္ညဳပ္ညပ်ကဵုရဲဒေသတအ်ဂှ်မ္ဂး ဍေံဟွံပြေပြံၚ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာရ”ဂှ်လေဝ် အ္စာသဝ် ဟံၚ်ဍုၚ် ဂးရ။

အရၚ်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်ဏအ် နူကမ္ပဏဳ June ရန်လဝ်တိ ဗၞတ် ၁၀၀၀ ဨကပြၚ်တုဲ၊ လၟုဟ်မ္ဂး ရာန်ဂွံလဝ်တိ ၇၀၀ ဨကတုဲရ။ ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ သွက်ဂွံဗဂေတ်စက်ဂှ်လေဝ် စကာဒြဟတ်ဓါတ်လလဳဇၞော် မကၠုၚ်နူဍုၚ်တေံ (ဟွံသေၚ်တှေ်) စကာသၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝဏောၚ် ရန်လဝ်ဗီုဂှ်နွံ၊ ဆ္ဂး ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် စကာဣလဵုရော ဂွိုအ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏီ ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ် ကမ္ပဏဳရ။

ကမ္ပဏဳJune Cement Industry Ltd. ဏအ်လေဝ် မွဲတ္ၚဲ ပ္တိတ်တိဗိလာတ် (၅) လ္ၚီတာန်ကီုဏောၚ်တုဲ အခေါၚ်သိုၚ် ရုၚ်စက်ဏအ် ကၠာအယုက် အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ် ဟွံအိုတ်က္ဍၚ်တေံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၅၊ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် နူကမ္မယှေန် ဗလိိုက်တံဒြပ်ဍုၚ်ဗၟာ သၠးကဵုလဝ်အခေါၚ်ကၠောန်ရ။

မွဲလ္ပာ်ဂှ် ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဏအ် ကမ္ပဏဳစက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ်လေဝ် သိုၚ်လဝ်ရုၚ်စက် ကၠောန်ပ္တိတ်တိဗိလာတ် မွဲတ္ၚဲ (၅) လ္ၚီတာန် အာစိုပ်ဒတုဲကီုရတုဲ အခါဗဂေတ်စက်မ္ဂး ဟိုတ်နူစကာချးတၟံဂှ်ရ ရဲဒေသတအ် ဒၞါတာ ဒ္စဵုဒ္စးမံၚ်ဖိုဟ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.