Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျုန်အိုတ်ဟေၚ် ဒးပလံၚ်စရၚ် ကုရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဏောၚ်ဂး

စရၚ် အ္စာတြုံ အ္စာဗြဴ ၊ ကွးဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ကေုာံလၟိဟ်ဘာ ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျုန်အိုတ်ဟေၚ် ဒးပလံၚ်စရၚ် ကုရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကွးဘာဂမၠိုၚ် ကတ်ဒၟံၚ်လိက်မန် ဥတုက္ညၚ် (MNA)
ကွးဘာဂမၠိုၚ် ကတ်ဒၟံၚ်လိက်မန် ဥတုက္ညၚ် (MNA)

“အကၠာဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ (၁၀) စရၚ်ညံၚ်ဂွံစိုပ် အဲဟီုလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်တွဵုရး ဗီုဂှ်ကီုလေဝ် လၟုဟ်ဂှ် မုလေဝ်ဟွံဒှ်သရပ် (မုလေဝ် ဟွံတုဲဒှ်) ဏီ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ စရၚ်တအ်ဂှ် ဂိတုဏအ်အိုတ်မှ ကဵုညိ ပြံၚ်ပဠေဝ်လဝ်အခိၚ် ဗီုဂှ်” ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူရုၚ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျုန်အိုတ် စရၚ်စိုပ်အိုတ်တုဲ၊ အလိုက်လၟေၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်လေဝ် ပၠောပ်စရၚ်တုဲအိုတ်တုဲ ဒှ်မံၚ်သရပ် (ပဠေဝ်စတုဲဒှ်ဒၟံၚ်) ရမ္ဂး စဗ္တောန်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂွံရ သာ်ဝွံ ညးတေံဆက်ဟီုရ။

စပ်ကဵုကိစ္စ ဗ္တောန်လိက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ ရဲဂၠေၚ်ဝန် ဒုၚ်ကာ ပရေၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတအ်ဂှ် ဒုၚ်ကေတ်ပရေၚ်သ္ကိုပ်သ္က ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန်တုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်မံၚ်တာလျိုၚ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဆ္ဂး ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၆ တုဲကၠုၚ်ဏအ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၆-၅-၂၀၁၆) နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဘာမိက်ဂွံဗ္တောန်လိက်မန် (လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်) နွံမ္ဂး စၟတ် (၂-၆-၂၀၁၆) စွံတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်တုဲ ဒးပလံၚ်ဗ္စိုပ်စရၚ် ဏောၚ်၊ အတိုၚ်တ္ၚဲဟီုလဝ်ဂှ် စရၚ်ဟွံစိုပ်၊ ၜက်နူတ္ၚဲဂှ်တုဲဏောၚ် စရၚ်စိုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒုၚ်တဲဖန်ဇန်ကဵုဟွံသေၚ် သာ်ဝွံ နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် လလောၚ်လဝ်ရ။

“စပ်ကဵု စရၚ် ဗ္တောန်လိက်မန်တုဲ နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် လလောၚ်ပတိတ်လဝ်ဂှ် စရၚ်ဘာဗ္တောန် လိက်မန်တအ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၂) စရၚ်ဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံစိုပ်ရုၚ် ဒးပလံၚ်ဏောၚ်၊ လ္ဇုဲအာ နူတ္ၚဲဂှ်မ္ဂး လးလးဟွံဒုၚ်တဲရ ဟီုဂးလဝ်သာ်ဏအ်ဂှ် ကိစ္စလိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏအ် ဍေံတအ်ကေတ်တာလျိုၚ်ဟွံမာန် အာစိုပ်အဓိပ္ပါဲသာ်ဂှ်ရ။ အခိၚ်ဍေံတအ်ကဵုဂှ် အောန်လောန်အာ၊ ဗီုလဵုလေဝ် ဂတာပ်ဟွံမာန်” သာ်ဝွံ နာဲမန်ရာဇာ နူဂကောံ ကမ္မတဳ သွာၚ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ တုဲကၠုၚ်တေံ အ္စာတြုံ အ္စာဗြဴ ဗ္တောန်ဒၟံၚ် လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် မွဲဂိတုတှေ် ဂွံခရိတ်ထံက်ပၚ် (၃) ဠက်ဒကေဝ်ဓဝ်ရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏအ် နူကၟိန်ဍုၚ် ဖျေံကဵုဗာတ်ဂျတ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး ပ္တိတ်ဂလိုၚ်ကဵု ခရိတ်ထံက်ပၚ်ဏောၚ်၊ သြန်ထံက်ပၚ်ဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်ဂိတု ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်ကဵုမာန် ဟီုဂး ပ္ညဳပ္ညပ်လဝ်ကဵု ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာ ကၟိန်ဍုၚ်တုဲရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကောံဓရီုကာတၟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် (၁/၂၀၁၆) တ္ၚဲဒုတိယဂှ် ဒံက်တာထိၚ်ဠေန် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်မၞိဟ် တွဵုရးမန် ဟီုဂးကၠုၚ်သာ်ဂှ်ရ။

စပ်ကဵုလိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် ပပ္တံနူသၞာံ ၂၀၁၃ တေံရ ဗ္တောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် လိက်မန်၊ လိက်ကရေၚ်၊ လိက်ပအိုအ် တအ်တုဲ သွက်အ္စာဗ္တောန်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ပ္တိတ်ကဵုခရိတ်ဂိတု ဇၟာပ်ပ်ဂိတု ဟွံသေၚ်၊ သၞာံဗ္တောန်လိက် အိုတ်တေံဟေၚ် ပကောံပ္တိတ်ကဵု ခရိတ်ဂိတုမွဲတဲဓဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် ဘာဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန် နွံ (၂၅၈) ဘာ၊ အ္စာတြုံ အ္စာဗြဴ မဂၠေၚ်ဝန် အလဵုအသဳဂှ် နွံ (၂၀၆) တလ၊ အ္စာံဗြဴမန် မ္ၚး (၂၈၁) တလ ကေုာံ ကွးဘာ တြုံတြုံ/ဗြဴဗြဴ နွံဗ္ဒါဲ (၃) ဠက် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.