Categories
ပရိုၚ်

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာလ္ၚတ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL

ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီု ဥက္ကဌကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာကၠတ်ထဝ် ၃ တၠ ကေုာံ ညးတာလျိုၚ်တအ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၁) ဂှ် အာစိုပ်လ္ၚတ်ဗဵု ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးစၞးဂမၠိုၚ် ကၠတ်ထဝ်ရးမန်ကဵု ရဲ MCL တအ် အဃောသဳကၠဳဒၟံၚ်(MNA)
ညးစၞးဂမၠိုၚ် ကၠတ်ထဝ်ရးမန်ကဵု ရဲ MCL တအ် အဃောသဳကၠဳဒၟံၚ်(MNA)

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL စကာချးတၟံဏောၚ်ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူဟွံစှေ်စိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လၟိဟ်ဗ္ဒါဲ (၄၀၀၀) တအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၅ တုဲကၠုၚ်ဏအ် ဟိုတ်နူပလံၚ်ဗ္စိုပ် တေၚ်လဝ်ကဵု ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်ဂှ်ရ ၜိုတ်လဵုဒှ်ဍာံဂှ် ညးတအ် ဒးအာလ္ၚတ် ဂးရ။

“ကၠတ်ထဝ်မန်ပိုဲဂှ် အတိုၚ်လိက်တေၚ် နူရဲဒေသတအ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၁) မံက် ပိုဲအာလ္ၚတ်။ လ္တူဒဒှ်တအ်ဂှ် နကဵုကၠတ်ထဝ်မန်ပိုဲ မုလေဝ်သ္ဇက်ဒးကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံမွဲ။ လၟုဟ် ပိုဲလ္ၚတ်စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်” ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်ဝွံ နူကဵုကၠတ်ထဝ်မန်ဂှ် ကမ္မတဳထိၚ်ဒဝ် သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်၊ကမ္မတဳဒုၚ်တဲလိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ ကမ္မတဳချူခၞံသၞောဝ် တအ် ပါလုပ်တုဲ ဇၟာပ်ပ် ပ္တိတ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စၟဳစၟတ်ပရေၚ်လပိုက်ဇီု သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ် Environmental Impact Assessment-EIA ဂှ် ညံၚ်ဂွံပလံၚ်ဗ္စိုပ်ကဵုကၠတ်ထဝ်ကီု အာတ်မိက်လဝ် ကုညးတာလျိုၚ် ရုၚ်စက် MCL ကီု ဂးရ။

“ အဓိကဂှ် ကိစ္စရုၚ်စက်ဏအ် စကာချးတၟံ ဂှ်ရ၊ ကိစ္စဏအ် ပိုဲဆဵုကဵု မၞိဟ်တာလျိုၚ်ရုၚ်စက်၊ ၝဍေံတအ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် ပိုဲက္လၚ်။ တုဲတှေ်ပိုဲက္လၚ် ရမျှာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ပိုဲက္လၚ်လဝ်အဏအ်တုဲ ၝပိုဲတီ ပိုဲလ္ၚတ်ဂွံလဝ်ဂှ်ကီု၊ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ကောန်ဒေသတအ်ကီု နူကဵုကၠတ်ထဝ်မွဲတဆံၚ် ပိုဲတအ် သဳကၠဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ဂကောံအလဵုအသဳ မဆေၚ်စပ်တအ်ဏောၚ်” ဥူအံၚ်ကျဝ်တူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳဒုၚ်တဲလိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် ဂးရ။

အလဵုအသဳတၟိ တိုန်လၟုဟ်ဏအ် ဟိ်ုတ်နူဒှ်အလဵုအသဳ ရံၚ်မုက်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရ သဳကၠဳပ္တိုန်ထ္ၜးမ္ဂး အခက်ခုဲနွံမာန်ဟွံသေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူဒှ်အလဵုအသဳ မသ္ပစၞးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရ ညးတအ် ယဵုယိုက်ကေတ် ရမျှာၚ် ဂလာန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်ရ။

ဂကောံအလဵုအသဳဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဒှ် ညးစၞး ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရ လညာတ်ဗၠေၚ်နွံကၠုၚ်မ္ဂး အြတိုၚ်နဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳဟေၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်အာနကဵုမာဲပၠန်ဏောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်တူ ဂးရ။

“ကိစ္စပရေၚ် EIA ဂှ်ပန်ဂိတုမွဲဝါကၠောန်မံၚ်ရ။ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ( EIA report) ဏအ် ပိုဲပ္တိုန်ကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ် သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ် နလၟေၚ်ဍာံဍာံ ဟဂွံသ္ကုတ်ရ။ ပိုဲဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်သၟဝ် သၞောဝ်ဥပဒေ သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ် ဍုၚ်ဗၟာရ” သာ်ဝွံ ဥူဇြဝ်လွေန်ဥူ ညးမၞုံတာလျိုၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် မတ်မလီု ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဝိုၚ်သဳကၠဳကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တအ်ဂှ်ရ။

သွက်ဂွံဗဂေတ်စက်တိဗုတ်ဏအ်ဂှ် လၟုဟ်ချးတၟံ စိုပ်မံၚ် လယိုၚ်ၜိုတ် ၃၀၀၀၀ တာန်တုဲ စံၜတ်ဗလးပ္တိတ်မံၚ် ဓတ်ဓါတ်လလဳ ၅ မဂ္ဂါဝတ်ရဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ် ရုၚ်စက်ရ။

ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဏအ်ဂှ် နူကမ္ပဏဳသေံ SCG ဓလိုက်လဝ် သြန်တံ ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၄၀၀) ပြကောဋိကိုဋ်တုဲ မွဲတ္ၚဲတှေ် ပ္တိတ်အာတိဗိလာတ် လယိုၚ် (၅၀၀၀) တာန်ဏောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဂှ်ရ။ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ သွက်ရုၚ်စက်ဏအ်ဂှ် နကဵုပၟတ်ချးတၟံကဵု အပေါတ်ထောံကၠဟ်ဇဳဝဂှ် ပ္တိတ်ဓတ်ပၟတ် (၄၀) မဂ္ဂါဝတ်ဏောၚ်၊ နကဵုကျာဂမ္တဴ Waste Heat Generator (WHG) မတိတ်နူရုၚ်စက်ဂှ် ပ္တိတ်ဓတ်ဓါတ်လလဳ (၉) မဂ္ဂါဝတ်ဏောၚ်တုဲ သီုဖအိုတ် ဗဂေတ်အာ ကမၠောန်ရုၚ်စက် နကဵုဓတ်ဓါတ်လလဳ ၄၉ မဂ္ဂါဝတ်ဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီလဝ် အတိုၚ်လလောၚ် ကမ္ပဏဳဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.