Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပေါဲသှ်လိက် စှ်တန် သၞာံ ၂၀၁၆ ဏအ် တွဵုရးဍုၚ်မန် အံၚ်ခိုဟ်အိုတ်

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ၊ဂိတုဂျောန် ၁၁ ဂှ် စရၚ်အံၚ်စှ်တန် တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် ပၞောဝ်ကဵုကွးဘာ နွံ (၁၉၆၈၁) တလဂှ် အံၚ်အာ (၇၇၄၉) တလ (၃၉.၃၇%) တုဲ ၜတ်ကဵု ဗ္ၜတ်အလုံမွဲဍုၚ်မ္ဂး တွဵုးမန် အံၚ်ခိုဟ်အိုတ်ရ။

စရၚ်အံၚ်စှ်တန် သၞာံ ၂၀၁၆ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Copy)
စရၚ်အံၚ်စှ်တန် သၞာံ ၂၀၁၆ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Copy)

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ တၟေၚ် ၆ ဘာသာ ဂွံ ၁၂ တလ၊ တၟေၚ် ၅ ဘာသာ ၄၈ တလ၊ တၟေၚ် ၄ ဘာသာ ၁၇၀ တလ၊ တၟေၚ် ၃ ဘာသာ ၂၁၇ တလ၊ တၟေၚ်၂ ဘာသာ ၃၄၄ တလ၊ တၟေၚ် ၁ ဘာသာ ၁၈၂၇ တလ တုဲ ဗ္ၜတ်အံၚ် လၟေၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ၅၄.၇၈% နွံအဆံၚ်ပထမ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ၅၃.၇၂% နွံအဆံၚ်ဒုတိယ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂွံ ၄၄.၄၈% တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ဂှ် ၃၀. ရ၉% အံၚ်အဆံၚ်သဝ်အိုတ်ရ။

ရံၚ်ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန် (၃) ဘာ သၟဝ်ဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ပၠန်မ္ဂး ကွးဘာစှ်တန် လုပ်သှ်လိက် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ နွံ (၉၂) တလတုဲ အံၚ် (၁၁) တလ ဂွံ ဆ ၁၁.၈၃% ဓဝ်ရ ဂွံတီကေတ်။

အလုံမွဲဍုၚ်မ္ဂး ရးမာန္တလေဝ်ဂှ် ၃၅.၅၀% ဂွံအဆံၚ်ဒုတိယ၊ ရးသကာၚ် ဂွံ ၃၃.၀၇% အဆံၚ်တတိယတုဲ တွဵုရးအံၚ်သဝ်အိုတ်ဂှ် ဂွံ ၁၄. ၃၆% ဒှ်တွဵုရးချေၚ်ရ။ အလုံမွဲဍုၚ် ကွးဘာလုပ်သှ်လိက် စှ်တန် နွံ ၆ ကိုဋ်ကဵု ၃ ဠက်ပြၚ်တုဲ ကွးဘာအံၚ်ဂှ် နွံ ၁ ကိုဋ်ကဵု ၉ ဠက်ပြၚ်ဓဝ်တုဲ ဗ္ၜတ်အံၚ် နွံဆ ၂၉.၉၂% ဓဝ်ရဂှ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ်အံၚ် မတိတ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ။

သၞာံအာ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်တေံ စရၚ်အံၚ်စှ်တန် တိတ်ပ္ဍဲ ဂိတုဂျောန် (၆) ရ။ တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ အတိုၚ်အလုံမွဲဍုၚ်မ္ဂး တွဵုရးမန်ဂှ် ဂွံကၠုၚ်အဆံၚ်အံၚ်ခိုဟ်အိုတ် (၆) သၞာံဆက်က်တုဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် တဆေတ်စှေ်အာ အဆံၚ်ဒုတိယရ။

သၞာံအာဏအ် အလုံမွဲဍုၚ်မ္ဂး အံၚ်ခိုဟ်အိုတ် ရးဨရာဝတဳ ၅၁.၇၈ % ဂွံအဆံၚ်ပထမ၊ တွဵုရးမန် ၄၃.၄၀% ဂွံအဆံၚ်ဒုတိယ၊ ရးမကွေ ၄၀.၈၆% အဆံၚ်တတိယ၊ ရးလ္ဂုၚ် ၃၇.၁၆% နွံအဆံၚ် စတုတ္ထ ဂွံတီလဝ်ရ။

အတိုၚ်စရၚ်အံၚ်စှ်တန် ၂၀၁၆ ဏအ်မ္ဂး ကွးဘာဟွံအံၚ် နွံဗ္ဒါဲ ပန်ကိုဋ်ဘာ်( ၄၄၅,၈၄၉) တုဲ ဗ္ၜတ်အံၚ်နွံဆ ၂၉.၉၂% ဟေၚ်ဂှ်ရ အပ္ဍဲပွိုၚ် (၇ ) သၞာံဏအ် သၞာံ ၂၀၁၆ ဏအ် ဒှ်သၞာံ အံၚ်အောန်အိုတ် မွဲသၞာံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ယဝ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် သၞာံတုဲကၠုၚ် တြဴသၞာံတေံမ္ဂး စရၚ်အံၚ်စှ်တန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် နွံ ၃၇.၆၀%၊ သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် နွံ ၃၁.၆၇%၊ သၞာံ ၂၀၁၃ ဂှ် နွံ ၃၄.၈၉%၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် နွံ ၃၄.၃၇%၊ သၞာံ ၂၀၁၁ ဂှ် နွံ ၃၅.၁၂% တုဲ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ဂွံ ၃၄.၉၂% ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.