Categories
ပရိုၚ်

မူဖေဝ်ဒရေဝ် မသ္ပစၞးကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳ

ရန်ကဵုတၞဟ်နသ္ဂောံဓမံက်ပ္တိုန် မူဖေဝ်ဒရေဝ် မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူတုဲ ညးက္ဍိုပ်သၟတ်မန်တအ်ကီု အ္စာတန်ဗ္တောန်ဂမၠိုၚ် မစဳကၠးပ္ဍဲအရာပရေၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်ကီု တက်က္ဍိုပ်ပံၚ်ကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲသဳကၠဳမွဲ ပ္ဍဲၝောံခန် ပိုၚ်ခေတ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၄) ရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN) ရ။

ပေါဲသဳကၠဳ မူဝှိဒ္ဒရဴ (MNA)
ပေါဲသဳကၠဳ မူဝှိဒ္ဒရဴ (MNA)

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူတုဲ မူဖေဝ်ဒရေဝ် နွံကဵုတွဵုရးကောန်ဂကူ/ကောန်ဂကူဂလိုၚ် မွဲ တိတ်ကၠုၚ် နူပေါဲသဳကၠဳ ဏအ်ဂှ် ယဝ်ဂွံ အခေါၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်- ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံတေံမ္ဂး ဗလးညးစၞးတုဲ အာပ္တိုန်ထ္ၜးကီုဏောၚ် ဂးရ။

“ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် နွံမံၚ်နာနာသာ်တှေ် ဗီုပြၚ် တွဵုရးကောန်ဂကူ/ ကောန်ဂကူဂလိုၚ်ဂှ်ရ ဒးရးကဵုဂကူမန်တအ်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲဒုၚ်တဲဗီုပြၚ်ဏအ်ဏောၚ်၊ နူပိုဲ ဂွံအခေါၚ်တိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံကီုမ္ဂး လညာတ်ဏအ် ရမျှာၚ်ဏအ် ညံၚ်ဂွံလုပ်စိုပ်အတေံဂှ် ပိုဲပြၚ်ဏာဏောၚ်” မိလွဳဟာန် နူဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ ဟီုရ။

ဗီုပြၚ်သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် နွံကဵုတွဵုရးကောန်ဂကူ/ကောန်ဂကူဂလိုၚ်ဏအ် အခါရကဵုတန်ဗ္တောန် ပရေၚ်ဝှိဒ္ဒရဴဒှ်ဒှ် အခါရဒက်ဂကောံ ကၠောန်ၜိုတ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒှ်ဒှ် ညးဂလိုၚ်ညံၚ်ဂွံတီကေတ်မာန်ကီုဂှ် ပရးပရအ်အာဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ကီုရ။

“အခါရ ဟီုဂးပရူဝှိဒ္ဒရဴမ္ဂး ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂကူလဵုဂှ် စှေ်ဗီုကဵုဂကူပိုဲရော၊ စပ်ကဵုဝှိဒ္ဒရဴတှေ် သွက်ဂကူပိုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ရမျှာၚ် သၞောတ်မွဲဓဝ်ကီု၊တုဲပၠန် မူဖေဝ်ဒရေဝ် ပိုဲသဳကၠဳလဝ် မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု တွဵုရးကောန်ဂကူ/ ကောန်ဂကူဂလိုၚ်ဏအ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်- ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံ နူပိုဲဂွံအခေါၚ်တိုန်ကီုမ္ဂး ညးစၞးမန်ပိုဲမွဲတၠ ညံၚ်ဂွံလုပ်သဳကၠဳမာန် အတိုၚ်ရမျှာၚ်ဏအ်ဂှ် ပိုဲပဠေဝ်လဝ်နူလၟုဟ်ရ” သာ်ဝွံ မိၚိုဲလေဝ် ညးလျိုၚ်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳ ဂးရ။

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုကောန်ဂကူတုဲ မူဖေဝ်ဒရေဝ် မတိတ်ကၠုၚ် နူပေါဲသဳကၠဳဂှ် ပိုဲသ္ပဒ္တန်လွာဲဂှ်ဟွံသေၚ်ဏီ၊ က္လေၚ်ပ္ညဳကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တၞဟ်ဟ် တလပညာတၞဟ်ဟ်တအ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်သ္ပဒ္တန်ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်ဂှ် သဳကၠဳအာပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူညးဗြဴမွဲတလ ဂကောံပံၚ်ကောံ ညးဗြဴမန်ဂှ်ကီုရ။

“ရမျှာၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် စၞးဂကူမန် တိတ်ကၠုၚ် နူပေါဲသဳကၠဳဏအ်ဂှ် သ္ပဒ္တန်ဟွံဂွံဏီ။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် တၠပညာတၞဟ်ဟ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တၞဟ်ဟ်တအ်လေဝ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏီတှေ် တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏအ် သ္ပတိုၚ်မွဲတုဲ ပိုဲတအ် ဒးသဳကၠဳ ဒးပဠေဝ်ပဠေတ် ပ္ဍဲညးတအ်ဏီ” မိကောန်ဆာန်နန် နူဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂှ်ဝွံ ညးက္ဍိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဂကောံသၟတ်မန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဂကောံမချဳဒရာၚ်မံၚ်ပ္ဍဲကဏ္ဍညးဗြဴတအ်ကီု၊ အ္စာတန်ဗ္တောန်ဂမၠိုၚ် မဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ကီု နမပ္တံသာ်ဝွံ ညးစၞးဂကောံမှာဇန်မန်တအ် တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်- ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ဂတဏအ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.