Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံခါန်စုတ် အ္စာဝှ်ကြံၚ်ၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်မန်တံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲဘဏ္ဍာ

သွက်ဂွံ ခါန်စုတ် အ္စာဘာဝှ်ကြံၚ်ၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန် နွံသၟဝ်ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟိုတ်နူနွံကဵု အခက်ခုဲသြန်ဂအုံဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာလုပ်သှ်စှ်တန်ဂှ် ဗ္ၜတ်အံၚ်လိက် သဝ်စှေ်ကၠုၚ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် ဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

“ကွးဘာ စှ်တန်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံအံၚ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ဒးဂၠာဲစုတ်အ္စာ ဝှ်ကြံၚ်ၚ်ဏောၚ်ဂှ် အစဳဇန်နွံမံၚ်ရ။ ဆ္ဂး ကဵုခရိတ်ထံက်ပၚ် ဂၠိုၚ်ၚ် ဟွံမာန်တှေ် အ္စာဘာ နွံကဵုလဆဵုဂဗဂၠိုၚ်ၚ် ဝှ်ကြံၚ်ၚ်တအ် ဂွံကၠုၚ်ဂှ် ဝါတ်မံၚ်” သာ်ဝွံ မိသာဍာ ညးလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူပိုဲလၟုဟ်ဏအ် အ္စာ ကေတ်တာလျိုၚ် ဗ္တောန်ဒၟံၚ် စှ်တန် (တန်လုပ်တက္ကသိုလ်) ဂှ် ဝှ်ၜတ် ဆဵုဂဗၜတ်မံၚ်ဏီတုဲ အခါရဗ္တောန်တှေ် ဍေံဟွံစိုပ်တရဴ မိသာဍာ ဂးရ။

 ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် ကွာန်အၚ်ဒၚ် (Nai Eye Mon Facebook)
ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် ကွာန်အၚ်ဒၚ် (Nai Eye Mon Facebook)
တန်လုပ်တက္ကသိုလ် (စှ်တန်ဏအ်) ညံၚ်ဂွံအံၚ်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ဂှ် အ္စာတြုံတြုံဗြဴဗြဴ နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ပိုဲ (၃) ဘာ တအ် ညံၚ်ဂွံဂွံပရေၚ်ဆဵုဂဗမာန် (၃) ဂိတုမွဲဝါ သွက်ဂွံဒုၚ်ကေတ် နဲကဲဗ္တောန် ပ္ဍဲအ္စာဘာတက္ကသိုလ် ၊ အ္စာကျူယှေန်ဂှ် ဆက်သဳကၠဳအာဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ အ္စာ ဇကုကဵုဇကုရတှေ် မွဲဂိတု ဒးကဵုခရိတ် မွဲ (၁) ကိုဋ်ဘာ်ဓဝ်ရ၊ ၚုဟ်ၜိုတ်ဏံရတှေ် အ္စာဒယှ်ဒယှ် နူကဵုဍုၚ်တေံ ညးတအ်ကၠုၚ်ဗ္တောန်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ အောန်အိုတ် ၜိုတ် (၃) ကိုဋ် ပိုဲကဵုမာန်ဒှ်ကၠာရ အ္စာဓမ္မတာရဂွံမာန် ၊ အ္စာသၠုၚ်ၚ်ဂွံဟွံမာန်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဂွံကဵုခရိတ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ဘဏ္ဍာဇကု ဂၠိုၚ်ၚ်ဟွံမွဲတှေ် ကဵုဟွံမာန်၊ စွံကောန်ၚာ်တအ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဟွံမာန်ဂှ်လေဝ် တၚ်ဒေက်မွဲတၚ်ကီု၊ ကဏ္ဍပရေၚ်အုပ်ဓုပ်လေဝ် ဒေက်မံၚ်ကီု” နာဲရတ်ဂကူ (အ္စာဇြေ) ညးအုပ်ဓုပ်ပြုပြေၚ် ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ရဲစှ်တန် လုပ်သှ်ပ္ဍဲအလဵုအသဳဂှ် ဗ္ၜတ်အံၚ် သဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်။ရဲမိမလောဲလောဲတအ်ဂှ် ကောန်ညးတအ် ညးတအ်အာစွံ ပ္ဍဲဗ္ဒံတၞဟ်ခြာမာန်၊ ယာဲတ ဝါတ်တ် ခတ်ဍန်မံၚ်တအ်ဂှ် ကောန်ညးတအ် ညးတအ် ဒးကၠုၚ်စွံ ပ္ဍဲအ္စာဆဵုဂဗ ၜတ်တ်တအ်ဏအ်တှေ် စရာဲအံၚ်ဂှ် တဆေတ်စှေ်ကၠုၚ် နာဲရတ်ဂကူ ဂးရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဏအ် ကွးဘာစှ်တန် နူဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်(၃) ဘာ လုပ်သှ်လိက် ပ္ဍဲပေါဲသှ်လိက် အလဵုအသဳဂှ် နွံ (၉၃) တလတုဲ ဗ္ၜတ်အံၚ်ဂှ် ဂွံဆ (၁၁.၈၃%) ဓဝ်ရ ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စ ရဲစှ်တန်တအ် အံၚ်အောန်မံၚ်ဂှ်တုဲ ညးတအ် က္လေၚ်ချူခၞံ မူဝါဒတၟိမွဲဏောၚ် ဂးရ။ ပ္ဍဲအရာချူခၞံမူဝါဒတၟိဂှ် ရဲအုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲပရေၚ်ပညာတအ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ အ္စာဘာ တြုံတြုံ ဗြဴဗြဴတအ်ကီု သီုကဵုမိမ ယာဲတ ကွးဘာတအ် ပံၚ်ကၠောန်အာမွဲစွံမ္ဂး ဗ္ၜတ်အံၚ်ဂှ် က္လေၚ်ခိုဟ်တိုန်မာန်ပၠန်ဏောၚ် နာဲရတ်ဂကူ ဂးရ။

ပ္ဍဲဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဘာ Postten နွံမွဲဘာ၊ ဘာတန်သၠုၚ် နွံ (၃) ဘာ၊ ဘာတန်ဒေါဝ် နွံ (၁၆) ဘာ၊ ဘာမူလလောန် (၂၉) ဘာ၊ ဘာတန်မူလ နွံ (၈၉)ဘာတုဲ သီုဖအိုတ် နွံ (၁၃၈) ဘာ ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.