Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဝိုၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ကမၠောန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် သၟာကမၠောန်တံ ဟွံတိုန်စိုပ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရန်ကဵုသွက်ဂွံ သဳကၠဳသောၚ်က္လး ပရေၚ်ပြသၞာ အကြာတၠကေမၠာန် ကဵု သၟာကေမၠာန်ဍာ် မက္တဵူဒှ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲၜဳဇၞော်တေံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၃ ၜိုန်ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳမွဲကီုလေဝ် သၟာကေမၠာန်တံ မွဲလေဝ်ဟွံဂွံအခေါၚ်တိုန် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးမတိုန်စိုပ်တံရ။

“စုတ်လဝ် က္ဍိုပ်လိက်ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံသောၚ်က္လးပြသၞာ တၠကေမၠာန်ကဵု ကောန်ကေမၠာန္ၜဳတံရဏောၚ်။ ကေါန်ကေမၠာန်တိတ္ၜဳတံ ဟွံပါတှေ် ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဂွံတီသွဟ်ဍာံဍာံဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲတၟာဂလိုၚ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ညးတိုန်စိုပ်သဳကၠဳ စၞးဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖဵုမၞိဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂးရ။

ဝိုၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)
ဝိုၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)
ကိုဝ်ဂျေန်မဳ (ဒါရာ်တာ နူဂကောံညးမရေၚ်တၠုၚ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ကဵု ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်) မဒှ်ညးမချူပ္တိုန် တၚ်ကဵုကသပ် ကေုာံ ဒဒှ်အကာဲအရာနာနာ စပ်ကဵုကောန်ကလောန္ၜဳ ဂှ်ကီု၊ ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် မရီုဗၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ပြသၞာ ကောန်ကလောန္ၜဳဂှ်ကီု ၜိုန်ဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ ပ္ဍဲဝိုၚ်သဳကၠဳဂှ်ကီုလေဝ် ညးတံညးၜါဂှ် ဂွံဒုၚ်သ္ပလဝ်သမ္တီ နဒဒှ်ညးစၞး ကောန်ကလောန္ၜဳတံဟွံသေၚ် ရဴဝွံ ဂးတဴရ။

“ပိုဲဂှ် ဒှ်ညးစုက်လုက်ဒၟံၚ်ကဵု ပြသၞာကောန်ကလောန္ၜဳတံတုဲ ဗိုၚ်ပသောၚ်ကဵုပြသၞာ၊ဗီုဍေံတံဒးဒုၚ်စသိုၚ် ဍေံတံလဴကဵုပိုဲတှေ် ပိုဲက္လၚ်လဝ်အရေဝ်ဍေံတံဟီုရ၊ ဆ္ဂး ပိုဲဂှ် ဒှ်မၞိဟ်သ္ပစၞးကဵုဍေံတံဏောၚ်ဟီုဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံဟီုလဝ်ရ” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ဂးရ။

ပေါဲသဳကၠဳဏံဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုစၞောန်ပ်ညုၚ် ရုၚ်သ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တွဵုရးမန် ကေုာံ ရုၚ်သ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ခရိုၚ်မတ်မလီုတုဲ နူရုၚ်သ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် က္ဍိုက်ပ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ်ပ္ဍဲ ၝောံခန်ကောံဓရီု ရုၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဏံ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ သၞာဲဒါဂမၠိုၚ် အဆံၚ်ခရိုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်၊ နူဌာနဆေၚ်စပ်ဂမၠိုၚ်၊ နူဒပ်ကောံ (၉) မတာဒၞါလၞိန်ဗပိန် ပရေၚ်သွံရာန်မၞိဟ်၊ နူဂကောံပရေၚ်မၞိဟ်သွာၚ်အရာပ်ဂမၠိုၚ်၊ ရဲမဳဒဳယာဂမၠိုၚ်၊ ညးဇၞော်သမာဓိဂမၠိုၚ် မွဲဟာန်တၠကေမၠာန္ၜဳ သီုဖအိုတ် မၞိဟ်တိုန်စိုပ် ၜိုတ် ၈၀ တၠ၊ ပါ်စွံဝိုၚ် ၁၀ ဝိုၚ်တုဲ သဳကၠဳကၠုၚ် က္ဍိုပ်လိက် ၁၀ ပရူတံရ။

ဥူဇြဝ်မေန်ဥူ သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏံ ပ္ဍဲကေမၠာန်ပ္ၚာ တိတ်ဒၟံၜဳဇၞော်တေံဂှ် ဇၟာပ်ပ်သၞာံရ အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်က္တဵူဒှ်မံၚ်၊ တၠကေမၠာန်ကဵု ကောန်ကေမၠာန်တံ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ပြသၞာဂှ် ဗီုလဵုဂွံပသောၚ်ရော မိက်ဂွံဂၠာဲသွဟ်တုဲ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳဏံရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဝိုၚ်ဏံဂှ် ဆၜိုတ်တၠကေမၠာန်တံရဟွံသေၚ် သၟာကေမၠာန္ၜဳတံလေဝ် ဒးကဵုတိုန်သဳကၠဳ ကီုဏောၚ် ဟီုဂးဏာရ။

ပ္ဍဲကေမၠာန်တမ္ၚာ ၜိဇၞော် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကောန်ကလောန်နူဒေသရေဝ် အောန်ကွေံကွေံတုဲ သ္ဂောံဂွံကောန်ကလောန် ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် တၠကေမၠာန်တံ ဒးပေတှ်ဒၟံၚ်ရဲပေါဲဇာတံသၟးရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ် သွက်ဂွံဂၠာဲပကောံကဵု ကောန်ကလောန္ၜဳ ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန် မွဲဂကောံခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က်ဂှ် စွံအဓိကတုဲ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။

“သရောပ်အတိုၚ်အလုံမွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲဟီုမ္ဂး သွက်သ္ဂောံဂွံ ကောန်ကေမၠာန် ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု ခိုၚ်ၚ်မွဲ ထေက်ကဵုဒးနွံဏောၚ်။ ပေါဲသဳကၠဳလၟုဟ်ဏံဂှ် အခက်ခုဲတၠကေမၠာန်တံ နွံဂှ်လေဝ် တၠကေမၠာန်တံ ဂွံအခေါၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး။ ဇၟာပ်တၠဂၠုၚ် ဍာံဖအိုတ် ဒးဖအိုတ်ရ ဟွံမိက်ဟီု၊ ဇၟာပ်ကောန်ကေမၠာန်ဂှ်လေဝ် ခိုဟ်ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်” သာ်ဝွံ ဥူဇြဝ်မဵု တၠကေမၠာန် နူကွာန်သၞေဟ်ကာ ဟီုရ။

ညးမကၠုၚ်သ္ပကောန်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပ္ဍဲၜဳဇၞော် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ကၠုၚ်နူ ရးဒေသေဇၞာ် ဨရာဝတဳတေံတုဲ အကြာတၠကေမၠာန်ကဵု ရဲပေါဲဇာတံဂှ် ကောန်ကလောန်တံ ဟွံဂွံၚုဟ်ကလောန်ပေၚ်ၚ်တုဲ ပ္ဍဲၜဳဇၞော်တေံ ကေမၠာန်ဒုစရိုတ်ဂမၠိုၚ် သီုကဵုပွဂစိုတ်မၞိဟ်တံလေဝ် က္တဵူဒှ်ဒၟံၚ် မွဲဏှေံမွဲဏှေံရ။

ပ္ဍဲကာလမလောန်ကၠုၚ် မုဟွံလအ်ဏီဏံ ကောန်ကလောန္ၜဳ ဒးဒုၚ်သွံစလဝ် အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၁၁) တၠတံ ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဌာနသမာကေမၠာန်ဆုဲပြံၚ် သၟဝ်ဂကောံသမဂ္ဂသမာကေမၠာန် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (CTUM) ဟံၚ်ပြာ်ဂွံနၚ်တုဲ တေၚ်လဝ်အမှု ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။ မၞိဟ် ၁၁ တၠဏံ ဗီုလဵုဒးဆဵုဂဗကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲၜဳဇၞော်တေံရောဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၁ ကၠောန်ကၠုၚ် ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲSummit Parkview Hotel ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

ဗီုဂှ်ကီုရ ဂကောံညးရေၚ်တၠုၚ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ကဵု ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်ကေုာံ ဂကောံပရေၚ်မၞိဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံလေဝ် ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ဂွံ မၞိဟ် ၄၀ တၠပြၚ် မကၠုၚ်နူဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပြန် ဒးဒုၚ်သွံလဝ် နဒဒှ်ကောန်ကလောန္ၜဳ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်တုဲ လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဟွံလအ်ဏီဏံ နူဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် က္လေၚ်ပအပ်ကဵု မိမဍေံတံပၠန်ရ။

အပ္ဍဲၜဳဇၞော်ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တၠကေမၠာန်တမ္ၚာ မတိတ်ရပ်က မ သ္ၚောဲနူသြၚ်ဂှ် နွံ ၂၀၀ တၠ၊ တၠကေမၠာန်တမ္ၚာ မရပ်က ဇရေၚ်သြၚ် နွံ ၃၆၀ တၠရ။ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံမ္ဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ် မပ္တိတ်ကဵုဗၞိက်ကၚုဲ မဂၠိုၚ်အိုတ်မွဲတုဲ ဇၟာပ်ပ်သၞာံ နွံဒၟံၚ်ပၟိက် ကောန်ကလောန္ၜဳ ၜိုတ် ၃၀၀၀ တၠရဂှ်လေဝ် တၠကေမၠာန်တံ ဂးရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဏံ က္ဍိုပ်ပရူ နွံ ၁၀ ပရူဟီုဂှ် (၁) သ္ဂောံဂွံသမာကေမၠာန် နဲဍာံဍာံဂှ် ဗီုလဵုဂၠာဲစန်ဒက်ရော။ (၂) သ္ဂောံတီ ပေါဲဇာ မပေတှ်စဂွံဂှ် ဗီုလဵုစၟဳစၟတ်စံၜတ်ရော။ (၃) ပြသၞာ ကောန်ကလောန္ၜဳဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် သမာကေမၠာန် ဗီုလဵုပရေပရံၚ်သောၚ်က္လးကဵုမာန်ရော။(၄) ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကေမၠာန်တမ္ၚာဂှ် ဗီုလဵုစၟဳစၟတ်ကဵု တၠကေမၠာန်ရော။(၅) ဟိုတ်နူဒးကၠောန်ကလောန် လ္တူအခိၚ်ဍာ်တိုန် ဍာ်စှေ်ဂှ်ရ အခိၚ်ကလောန်ကဵု အခိၚ်တိက် ပါ်စွံကဵုဗီုလဵုရော။(၆) ဖံၚ်မွဲဖံၚ်တှေ် စွံကောန်ကလောန် မူစိတၠရော။ (၇) သွက်ကောန်ကလောန်တံဂှ် ဖန်ကဵုအလန်ကေမၠာန် လ္တူဒဵုမွဲဝါ စှ်ၜေဳမွဲဝါမ္ဂး ဒးရးမာန်ဟာ။(၈) ကိစ္စၚုဟ်ကလောန် သွက်ကောန်ကလောန်တံဂှ် ဖန်ဖက်ဗီုလဵုမ္ဂး ပြေပြံၚ်မာန်ရော။ (၉) စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်မ္ဂး ဖန်ဗီုလဵုဂှ် ခိုဟ်ရော။ (၁၀) အဃောစှေ်ဒၟံၚ်ဖံၚ်တေံ သွက်ဂြောဝ်ဂတာ သှေ်မံၚ်အဏံ ဗီုလဵုဖန်ဖက်ကဵုမာန်ရော ရဴဝွံ ပါ် ၁၀ ပရူတုဲသဳကၠဳကၠုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.