Categories
လိက်ပရေၚ်

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတ္ၚဲဏံ ကြပ်က္ဍၚ် သ္ၚောဲအာက္ဍၚ်

အကြာသတ္တဟဏံဝွံ နူကဵုရမျာၚ်လွဟ် ဒေသကချေၚ်တေံဂှ် ဗြုစိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဒေသကရေၚ် ကရပ်ဒေသမန် ရ၊ ဒေသဝွံ တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက် အကြာဗွိုၚ်ကွာန်ကံမူဂှ် ဌာန်ဒတန်ဒဳကေဗဳအေပါ်တိတ်တံ မွဲက္ဍိုပ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု(ကရေၚ်)တံ ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာပံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်ရ၊ ဒဵုကဵုဂိတု သေပ် တေမ်ဗါ(၁၅)ဂှ်မ္ဂး ဒှ်ဂွံပေဲါဗ္တိုက်(၁၃)အလန်တုဲ ဒဳကေဗဳအေ(ပါ်တိတ်)တံ ဒုၚ်ပၞာန်ဟွံမာန် ဒးဆုတ်အာနူ ကဵုဌာန်ဒၞာဲညးတံရ။

သဘာဝပေဲါပၞာန်ဒှ်မ္ဂး သီုၜါလ္ပာ်ဂှ် ချိုတ်ဂျိုၚ်နွံလၟိုန်ရ၊ ချိုတ်ဂျိုၚ်သီုၜါလ္ပာ်ဂှ် ဓမံက်ပ္တိတ်လဝ် စရၚ်ဟွံမွဲတုဲ ဟီုဟွံမာန်ကၠာလေဝ် ဘဲပၞာန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဒဴလလဴ တိတ်နူသ္ၚိဌာန်လၟိဟ်ကဵုလ္ၚီ ဒှ်မံၚ်ဒဒိုက်အိုတ် ရ၊ ပရေၚ်ဒဒိုက်တံဏံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်နွံအဒေါဝ်ဂြိုဟ်ဍုၚ်တံ ဟွံဒးဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် အိုတ်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဒေသမဆက်စပ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတး ဂမၠိုၚ် တံဟေၚ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်အိုတ်ရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် တိုန်စိုပ်မံၚ် အသေအဟာန်ပေၚ်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ(ကောံဓရီုပထမ) -(BNA)
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် တိုန်စိုပ်မံၚ် အသေအဟာန်ပေၚ်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ(ကောံဓရီုပထမ) -(BNA)
အခိၚ်ကာလဏံဂှ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံလေဝ် အဃောဂၠာဲမံၚ်ဂၠံၚ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလုံဍုၚ်ရ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဏံရ သွက်ဂွံကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဂါမ်ပထမဂှ် နူကဵု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ပေဲါသဳကၠဳၜိုဟလလံကၟိန်ဍုၚ် (ပြည်ထောၚ်စု ၚြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး နွေးမှု ပူးတွဲ ကော်မတီ UPDJC) တံလေဝ် အဃောဖန်ဇန်ဒၟံၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဖိုဟ်ရ။

မွဲလ္ပာ်ဂှ် ပေဲါပၞာန်(ရမျာၚ်လွဟ်)က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်နွံတုဲ သေပ်တေမ်ဗါ(၁၁)ဂှ် နူကဵု ဃံၚ်သဳညဳသၟဟ် ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ် အရၚ်ဂမၠိုၚ်(ညီညွတ်သောတိုၚ်းရၚ်းသားလူ မျိုးများဖက်ဒရယ်ကောၚ်စီ) UNFC တံထပ် ပ္တိတ်ကၠုၚ်လိက် လစွံစိုတ်မွဲတၞးရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်လစွံစိုတ်ဂှ် သရောပ်ဟီုမ္ဂး လ္တူအလဵုအသဳ NLD ကၠောန်ဂစာန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် နကဵု ဃံၚ်သဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် UNFC စၟတ်သမ္တီကေတ်ဂုဏ်စရာဲရ၊ နကဵု အလဵုအသဳ ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်(ပၠန်ဂတး)ဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံပါကၠုၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဒးဆက်ဂစာန်အာတုဲ၊ နကဵုဒပ်ပၞာန်တံ ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဂှ်သွက်ဂွံဒေံါထောံတုဲ ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံသောၚ်ကလးကဵုနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ၊ ယေန်သၞာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၟိဏံ ဒ္ဂေတ်ဗက်နဇိုၚ်နတဲတုဲ သွက်ဂွံဂၠာဲအာသွဟ်ကီု သာ်ဝွံ ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် နွံရ။

တၚ်ဒတူလိုၚ်ဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် ဂကောံဖအိုတ် သွက်ဂွံပါဟီုဂှ် ခက်ဆိုအ်ဗဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာရ၊ ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံ(၂၁)ဗွဝ်ကၠံတုဲကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ဂကောံမဟာမိတ်ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ ဒပ်ပၞာန်မဟာမိတ်ဗၟာဒဳမဝ်ကရေသဳ-ကိုဝ်က(MNDAA)၊ ဒပ်ပၞာန် ပရေၚ် ဗၠးၜးပလံၚ် (တအာၚ်) (TNAL) ကဵု ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် (AA) တံ(၃)ဂကောံ ဟွံပါတိုန်ကၠုၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုအခန် သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂတတေံလေဝ် ဂကောံဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံပါကၠုၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဂကောံပၠန်ဂတးဂမၠိုၚ်တံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဒၟံၚ် အလဵုအသဳ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဆက်က်နွံရ။

နကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဟီုဂးကၠုၚ်ပရေၚ်ဒးဗလးလွဟ်တုဲဂှ် ဓဝ်ပတှေ်လ္တူဂကောံမဟာမိတ်ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာတံ (၃)ဂကောံဂှ် အောန်စှေ်ကၠုၚ်ရ၊ ဆက်ဂှ်ပၠန် ပရေၚ်ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဒေသကချေၚ်ဂှ်လေဝ် ဆက်ဒှ်ဒၟံၚ်အသိၚ် ဟွံယျအ်စှေ်ဏီရ၊ ပဲါနူကဵုဆုတ်ပၞာန်ဂှ် အယောၚ်အလာသွက်ဂွံထပ်ထ္ပက်ပၞာန်နွံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ပရိုၚ် ကချေၚ်တံ ချူကၠုၚ်နွံရ။

အပ္ဍဲကဵုဒပ်ပၞာန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်(ဂကောံပၠန်ဂတး)တံတ္ၚဲဏံမ္ဂး နွံမံၚ်(၃)ကဆံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုက ဆံၚ်(၁)ဂှ် ဂကောံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲၜိုဟ်လလံ (NCA) နွံ(၈)ဂကောံရ၊ ဂကောံတံဝွံ ဒပ်ပၞာန်စန်ဒက် ကောန်ဂကူကရေၚ် (KNU)၊ ဒပ်ပၞာန်ရေၚ်တၠုၚ်ဒဳမဝ်ကရေသဳကရေၚ်(DKBA)၊ ဃံၚ်သဳၜိုဟ်လလံ ကရေၚ် (KNU/KNLA-PC)၊ ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဂကူချေၚ် (CNF)၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူဗအိုဝ် (PNLO)၊ ဃံၚ်သဳကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်သေံ (RCSS/SSA)၊ ဗော်ပရေၚ်ဗၠးၜးဍုၚ်ရခေၚ် (ALP) ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဒဳမဝ်က ရေသဳဆေၚ်ကဵုကွးဘာဍုၚ်ဗၟာ (ABSDF)တံ ဂကောံတံဝွံ ပါလုပ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵု (UPDJC) ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ပေဲါသဳကၠဳၜိုဟလလံကၟိန်ဍုၚ် (ပြည်ထောၚ်စု ၚြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး နွေးမှု ပူးတွဲ ကော်မတီ)ဂှ်ရ။

ကဆံၚ်(၂)ဂှ် အပ္ဍဲကဵုဂကောံ ဃံၚ်သဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် (UNFC) ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ၜိုဟ်လလံဏီ စတံနူ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကချေၚ် (KIA)၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ဍုၚ်သေံ (SSPP/SSA)၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ကရေၚ်ဍာဲ (KNPP)၊ ဌာန်ဂအုပ်ကောန်ဂကူ ‘ဝ’ (WNO)၊ ဃံၚ်သဳ ကောန်ဂကူရခေၚ် (ANC) ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳလာဟူ (LDU) တံ(၈)ဂကောံဂှ် ဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ၜိုဟ်လလံရ၊ ဗီုဂှ်ကီု ဒပ်ပၞာန်မဟာမိတ်လ္ပာ်ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ (၃)ဂကောံ စတံနူ ဒပ်ပၞာန်မဟာမိတ်ဗၟာ ဒဳမဝ်ကရေသဳ-ကိုဝ်က (MNDAA)၊ ဒပ်ပၞာန် ပရေၚ် ဗၠးၜးပလံၚ် (တအာၚ်) (TNAL) ကဵု ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် (AA) တံလေဝ် ပါလုပ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုတၚ်ဒတူလိုၚ် UNFC ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ်ကီုရ။

ကဆံၚ်(၃)ဂှ် ဂကောံထ္ပက်လဝ်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ကၠာတဲတေံ စတံနူ ဒပ်ပၞာန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ‘ဝ’ (UWSA) ၊ ဒပ်ပၞာန်မဟာမိတ်ဒဳမဝ်ကရေသဳ ဂကောံမိုၚ်လာ (NDAA) ကဵု ပ္ဍဲကဵုဒေသပယျဵု အန္ဒိယ ကဵု မျာန်မာ ဂကောံချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်တၞဟ်ခြာ ဃံၚ်သဳသဵုယှေဝ်လေတ်ကောန်ဂကူ ‘နာဂ’ (NACN-K) တံနွံရ။

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူ(ပၠန်ဂတး)ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံၜိုန်ရဂစာန်ဒက်ဒၟံၚ်ဇြဟတ် ဒပ်ပံၚ်ကောံခိုၚ်ၚ်မွဲရန်တၟံလဝ်နွံကီုလေဝ်၊ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဒက်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ဏီရ၊ ဗီုပြၚ်ညးကဵုညး ချဳဒရာၚ်လုပ် ဒၟံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာဂကူညးကဵုညး ဗွိုၚ်ညးကဵုညးအိုတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံကဆံၚ်(၁)ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲၜိုဟ်လလံ (NCA)တံဂှ် ပဲါတိတ်အာနကဵုမူ ဂကောံဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံ ပါဂှ်တုဲ ဂကောံၜိုတ်ပါဗက်မာန်ဂှ် ဂစာန်သဳကၠဳဂၠာဲအာသွဟ်ကၠာတုဲ ညးတံလုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်ကရောံမွဲစွံ ကဵုအလဵုအသဳ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာနဇိုၚ်နတဲရ၊ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ(၈)ဂကောံတံဝွံ တၚ်ဒတူလိုၚ် သွက်ဂွံ ဒက်ပ္တန်အာကၟိန်ဍုၚ်တၟိဒဳမဝ်ရေသဳဖေတ်ဒရေဝ် ရ၊ ဂကောံကဆံၚ်(၂)ဂှ် ရပ်လဝ်မူအဓိက ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ ဂကောံရပ်လွဟ်(ပၠန်ဂတး)ဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံပါတုဲ ဟိုတ်နူအလဵုအသဳ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်တံ ခၠန်ပဲါစွံလဝ် ဂကောံမဟာမိတ်ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာတံ(၃)ဂကောံဂှ်တုဲ ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီရ၊ ပြသၞာပရေၚ် တၞဟ်ဟ်လေဝ် နွံညိညကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံကဆံၚ်(၃)တံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒေသအခေါၚ်အရာကောန်ဂကူညးတံ ညးတံဖန်က်ကေတ်တ်ဒၟံၚ်ရရ ဒှ်တုဲ ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွးၜိုတ်ထေက်ကြိုက်နွံရ၊ ညးတံကၠောန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ညးတံကဵုညးတံ ပရေၚ် ပိုန်ဒြပ်ညးတံကဵုညးတံရ၊ ဆဂးဂှ် စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာသွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေသဳဖေတ်ဒရေဝ် ဂှ် ညးတံဒုၚ်တဲတုဲ ပဲါနူဒေသညးတံဖန်ဖက်ကေတ်တ်ဂှ် ညးတံအာတ်မိက်ကၠုၚ် တွဵုရးဍုၚ်ဒေသညးတံ တၞဟ်ခြာနွံရ။

လ္တူဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူတံ စန်ပကောံညးသ္ကံဂွံဒှ်မွဲဇြဟတ်၊ ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ဒပ်ပံၚ်ကောံခိုၚ် ခိုၚ်ဗိုန်န်မွဲဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံစန်ပကောံဟွံမာန်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ တိုၚ်ကဴပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူတံ ဂွံဂၠိၚ် သ္ၚောဲဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူတၚ်ဏံ ဆိုအ်ဗကၠုၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲတၚ်ကီုရ။

လ္ပာ်အလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် တံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲၜိုဟ်လလံ (NCA)ဂှ်ရ၊ ဒပ်ရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်မသှေ်မံၚ်ဟွံဂွံ ထ္ပက်စၟတ်တဲၜိုဟ်လလံဏီတံဂှ် ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်အလဵုအသဳ ကု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဂကောံဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံပါ လုပ်ပ္ဍဲပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ်ရ၊ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် သွက်ဂွံဆက်အာ ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္တူခုၚ် ကဆံၚ်ပထ မ တေံရ၊ ဂတပွိုၚ်(၆)ဂတတေံလေဝ် သဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံ(၂၁)ဗွဝ်ကၠံအလန်ဒုတိယ သွက်ဂွံကၠောန် နွံပၠန်ရ၊ အကြာကာလဂှ် ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ဂွံဖန်ဗဒှ် ဝိုၚ်ပေဲါသဳ ကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ခက်ဆိုအ်ဒၟံၚ်ကဵု အလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ပါ်လဝ်ကဆံၚ်ကဵု လ္တူဂကောံ မဟာမိတ် သၟဝ်ကျာ(၃)ဂကောံဂှ်ဏီတုဲ ပရေၚ်ဓဝ်ပတှေ်အောန်စှေ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ဝိုၚ်ပရေၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် ပေဲါပၞာန်ရမျာၚ်လွဟ်လေဝ် ဗြုထတ် ဗြု လ္တုန်ကၠေတ်ကၠုၚ်၊ ဗြုကြပ်ကၠုၚ်ကဵု မန်၊ ကၠောံထၞာန်ကၠုၚ်ဒေသမွဲကဵုမွဲနွံရ၊ ဒပ်ပံၚ်ကောံမွဲလ္ပာ်တေံလေဝ် အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ဂွံဆုတ်ကဵုပွမထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဒေသကောန်ဂကူတံရ။

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ်ကၠောန်ဒၟံၚ်နွံ၊ ပရေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ဂှ်လေဝ် ဟွံဒေံါအာရောၚ်ယဝ်သဒှ်မ္ဂး ဂကောံ ပၠန်ဂတးဖအိုတ်ဂွံပါဗက်ပ္ဍဲကဵုစၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် ဒှ်တၚ်ကော်ဆဴမွဲတုဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတ္ၚဲ ဏံဂှ် ကြပ်က္ဍၚ် သ္ၚောဲအာက္ဍၚ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.