Categories
ပရိုၚ်

ညးဗြဴဗြဴတံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လၟိဟ်ဗၞတ် ၃၀% ဂှ် ဆက်အာတ်အာပၠန်ရောၚ် AGIPP ဟီု

ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ဂကောံမဟာမိတ် တြုံ/ဗြဴအဆံၚ်တုပ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (ၚြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျား၊မ တန်းတူရေး မဟာမိတ်အဖွဲ႔-AGIPP) ကီု၊ ပေါဲသဳကၠဳ ဂၠာဲနဲကဲ သ္ဂောံပံၚ်ကၠောန်မွဲစွံ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ ညးဗြဴဍုၚ်ဗၟာကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၁ ကဵု ၂၂ ဂှ်ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပ္ဍဲဗ္ဒံဇၞူရာမည ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

“အဓိကဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတှေ် ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး ကဵု ရးဒေသဇၞော်တံဂှ် ကဵုညးဗြဴပိုဲ ပါလုပ် ၜိုတ် ၃၀% ကီုညိ ဗီုဏံပိုဲအာတ်မိက်လဝ်နွံ၊ ဆ္ဂး ၜိုတ်ပိုဲအာတ် ၃၀% ဂှ် ဟွံဂွံဏီ။ ဣဂှ်ရ ပိုဲ ဆက်အာတ်ပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မိကောန်ဆာန်နန် ဥက္ကဌ ဂကောံ AGIPP ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ဂကောံ AGIPP (AGIPP)
ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ဂကောံ AGIPP (AGIPP)
ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၃၀ တုဲကၠုၚ်တေံ ပံက်လဝ်ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ပန်ပှော် JMC-S ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ကောန်ဂကောံ နွံ ၁၄ တၠတုဲ ညးစၞးရဲအရာပ်ဂှ် ညးဗြဴမန် ဒံက်တာမိယေန်ဆာန် ကေုာံ ညးဗြဴကရေၚ် နဝ်သာထူ တံၜါတၠရ ဂွံအခေါၚ်ပါလုပ်တုဲ တော်လၟိ်ဟ်ဗ္ၜတ်မ္ဂး ညးဗြဴပါလုပ် ၁၄.၃% ဟေၚ်ရ ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၜိုန်ဟွံမွဲကဵုပေါဲဗ္တိုက်ကီုလေဝ် သမာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံ ပြံၚ်လုပ်ကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဝးပကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တံ၊ ပရေၚ်ပရမ်ကာမတံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် မဏှေံမဏှေံရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဗွဲတၟေၚ်မ္ဂး ညးဗြဴတံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပေါဲသဳကၠဳမူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သီုကဵုပ္ဍဲပရေၚ်ဖျေံဒၞါဲဝါဲတံဂှ် ဆက်ဂစာန်အာရောၚ် မိကောန်ဆာန်နန် ဂးရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂှ်ဝွံ ညးဗြဴတံ ဒးဆဵုအခက်ခုဲ ဟွံမွဲကဵုဂီုကၠီုဂှ် ကိစ္စဒပ်ပၞာန် လုပ်ထ္ပက်ပၞာန် ပ္ဍဲဒေသကောန်ဂကူတံ၊ ကိစ္စပဋိပက္ခလွဟ် အကြာကောန်ဂကူမွဲကဵုမွဲ၊ ကိစ္စညးဗြဴတံ ဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက် အကြာအကြာပဋိပက္ခ၊ ကိစ္စဟွံမွဲကဵုပရေၚ်အုပ်လ္ဒံသၞောဝ်၊ ဥပဒေစဵုဒၞါမၞိဟ်ဗြဴနွံကီုလေဝ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်၊သွက်ရဲဒဴပၞာန်တံကီု သွက်သမာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံကီု အရီုဗက်ထံက်ပၚ်ဟွံမွဲ၊ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်သွံရာန်မၞိဟ်ဂှ်လေဝ် ဂၠိုၚ်တိုန်၊ ဒၟါနူဂဥုဲၜူမာဲပြးဂၠိုၚ်တုဲ ဒးက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာပရေၚ်မၞိဟ်၊ ဒးဝါတ်ဂြုဲစှေ်၊ အခေါၚ်ကမၠောန်ဂယိုၚ်လမျီုဂှ်လေဝ် ဟောံဗြံ၊ သဇိုၚ်ဝန်ပရေၚ်ထတ်ယုက်လေဝ်ဟွံမွဲ၊ တိဗ္ၚကၠအ်သွဝ်ကဵု သယံဇာတတံဂှ်လေဝ် ဟုံဗြံ၊ ပ္ဍဲကိစ္စ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ၊ ပေါဲသဳကၠဳမူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်က္လေၚ်ဖျေံဒၞါဲဝါဲ တံဂှ်လေဝ် ညးဗြဴတံ ဟွံဂွံအခေါၚ်ပါလုပ်- မပ္တံ တၚ် ၁၂ တၚ်ဏံဂှ် ဒှ်တၚ်အခက်ခုဲ ညးဗြဴတံ ဒးဆဵုဂဗကၠုၚ်ဖအိုတ်ရ သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး အံက်တဝ်ဗာ ၂၂ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳကမၠောန် မကၠောန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ်ဝွံ ညးဗြဴသီုဖအိုတ် (၉၄) တၠ နူကောန်ဂကောံ AGIPP တွဵုရးကချေၚ်၊တွဵုရးသေံ၊ တွဵုရးကရေၚ်၊ တွဵုရးမန်၊ တွဵုရး ရခေၚ်၊ ရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ် ကေုာံ နူဂကောံမဟာမိတ် ၄၁ ဂကောံတံ တိုန်စိုပ်တုဲ နကဵုနဲဗျူဟာ မပါလုပ်တၚ် ၁၅ တၚ်ဂှ်သ္ပတိုၚ်တုဲ ပံၚ်ကၠောန်အာမွဲစွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.