Categories
လိက်ပရေၚ်

မူဟိုတ်ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရော

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဥူတိၚ်သိၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစၞးအလဵုအသဳ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်မေန် က္ဍိုက်ပ်တံ ဗက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် EAO’s နာနာတံတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် ကုဂကောရပ်လွဟ် ဗွဲမဂၠိုၚ် နအဆံၚ် တွဵုရး၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ညးညးအဲအဲ သတီဒးမဏီရောၚ်။

ပပ္တံနူဂိတုသေပ်တမ်ပါ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံတုဲ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ အလဵုအသဳတွဵုရး-ရးဒေသဇၞော်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ၁၁ ဂကောံ မပ္တံကဵု ဂကောံဝ UWSA၊ မာၚ်ဠာNDAA၊ ကရေၚ် DKBA၊ သေံ RCSS ၊ ချေၚ် CNF ၊ ဗော်ကရေၚ် KNU၊ ဗော်သေံSSPP၊ ကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP၊ ပအိုအ် PNLO ၊ ဒပ်ကွးဘာ ABSDF တံတုဲ တုပ်စိုတ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး၊ သီုအဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ကီု တုဲပၠန် ကံၚ်ဇြဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကရေၚ် KNU/KNLA-PC ၊ ဗော်ပရေၚ်ဗၠးၜးဍုၚ်ရခေၚ် ALP၊ ကံၚ်ဇြဳသဵုယှေဝ်လေတ်နာဂ NSCN-K တံဂှ် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် နအဆံၚ်တွဵုရးတုဲကီုလေဝ် ဂကောံကချေၚ် KIO၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ်AA၊ ဒပ်ပလံၚ်TNLA၊ ဒပ်ကဝ်က MNDAA တံဂှ်မ္ဂး တၚ်တုပ်စိုတ် အဆံၚ်လဵုလေဝ် ဟွံဂွံဏီတုဲ ဒဵုလၟုဟ် ဆက်ဒှ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဖိုဟ်ရ။

ပေါဲထပက်စၟတ်တဲ NCA မူအပြောံ ၃၁-၃-၂၀၁၅(Internet)
ပေါဲထပက်စၟတ်တဲ NCA မူအပြောံ ၃၁-၃-၂၀၁၅(Internet)
စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဂှ် လ္ပာ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ရန်ကဵုသ္ဂောံဒှ်မွဲလညာတ် သ္ဂောံပ္တိုန်ထ္ၜးမွဲလညာတ်ဓဝ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ စနူဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၃၀ ဒဵုကဵု နဝ်ဝေမ်ပါ ၂ ကၠောန်ကၠုၚ် ကောံဓရီု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ နကဵုအရီုဗၚ်အလဵုအသဳလေဝ်ပါလုပ်ကီု ပ္ဍဲဍုၚ်လာၚ်သာ တွဵုရးကချေၚ်တုဲ တုပ်စိုတ်ရၚ်သ္ကံ သွက်ဂွံချူခၞံ လိက်ကသုက် ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ရ။ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳအာ ကုဂကောံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳတံ ဒဵုကဵုစိုပ်အဆံၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် လ္ပာ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပံက်လဝ်ဂကောံသ္ပစၞးမွဲ နွံယၟု ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် Naitonwide Ceasefire Coordinnation Team-NCCT ကီုရဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ကြဴနူဂှ် ကမ္မတဳကမၠောန် ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် Union Peace-making Work Committee- UPWC နူအလဵုအသဳကဵု ဂကောံ NCCT နူဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ရန်ကဵုသွက်ဂွံချုက်လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ ဂစာန်သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် ဗၞတ် ၁၇ ဂိတုပြၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုမာတ် ၃၁ ဂှ် ဝန်ဇၞော်ဥူအံၚ်မေန် ဥက္ကဌ UPWC ကဵု နာဲဟံသာ ညးက္ဍိုပ်ဂကောံ NCCT တံ ထ္ပက်ကၠုၚ်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA မူအပြောံ ပ္ဍဲဂတမုက် သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ရ။

“ဂွံမူအပြောံဂှ်တုဲ ဒးကလေၚ်ပဠေဝ် ဒးကလေၚ်ဗပေၚ် နွံကီုဟာဂှ် ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတုဲ ကလေၚ်ဆဵုဂဗကဵု ညးစၞးအလဵုအသဳတံပၠန်ဏောၚ်၊ ဗီုဂှ်ကီု ဂကောံ UPWC အလဵုအသဳဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ဂကောံ UPCC ညးတံတုဲ အရာဒးပဠေဝ် ဒးဗပေၚ်နွံတှေ် ပဠေဝ်ဗပေၚ်တုဲ သွက်ဂွံကလေၚ်ပ္ညဳ ညးသ္ကံပၠန်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ တုပ်စိုတ်ဂှ် နဒဒှ်မူအပြောံဟေၚ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတံ ကၠောန်ကောံဓရီု ပ္ဍဲလဝ်ခဳဠာ ဒေသ KNU တုဲ တၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု မိက်ဂွံပဠေဝ်ဂှ် ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ညးစၞးအလဵုအသဳတံကီုရ။ ဆ္ဂး တၚ်ပိုဲပလေဝ်လဝ်ဏံ လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဟွံဒုၚ်တဲရ၊ နကဵုစၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီုၜါလ္ပာ်ဂှ်ရ စွံညိ၊ ဟိုတ်နူ ဒှ်လိက် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ဂတမုက်သမ္မတဂှ်ရ ညးတံ ဟွံဒုၚ်ပဠေဝ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဣဏံဂှ် ဒှ်တၚ် ပိုဲဟွံပေၚ်စိုတ်မွဲတၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဂးရ။

အလဵုအသဳဂှ် အတိုၚ်ဍေံတံကေတ်ဂှ်ရ ဍေံတံဂြဲဏာ ညံၚ်ဂွံဂွံတုဲ ပၞောဝ်ကဵု ကောန်ဂကောံ NCCT နွံ ၁၆ ဂကောံဂှ် ကောန်ဂကောံ (၆) ဂကောံ မတွံဂး ALP,CNF,DKBA,KNU,KNU/KNLA-PC ကီု ရဲဟွံပါလုပ် NCCT ဂကောံ RCSS, ABSDF ၜါဂကောံ အပံၚ်ဖအိုတ် (၈) ဂကောံဏံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရ။ ကောန်ဂကောံ NCCT သှေ်ဒၟံၚ် ၁၀ ဂကောံဟီုမ္ဂး ANC,AA,KIO,KNPP, LDU,MNDAA,NMSP,TNLA, SSPP,WNO ကီု ကောန်ဂကောံ NCCT ဟွံသေၚ် UWSA,NDAA, NSCN-K ၃ ဂကောံကီု သီုဖအိုတ် ၁၃ ဂကောံဏံဂှ် ဟွံဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီရ။

ဂကူမန် အစာချူလိက် ညးကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဥူလှဝေန်(သရာဲပၞာန်ကျာမွဲတၠ) ဂှ် “ပ္ဍဲကဵုအဲကေၚ်တိုန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ပွိုၚ်မွဲသၞာံတေံဂှ် အခေါၚ်အရာ ကြပ်ထပက်စၟတ်တဲ မံက်တိုန်ကၠုၚ် ၂ ဝါ၊ သီု ၂ ဝါဏံ နတဲနဇိုၚ်ရုပ်ရဴဂွံမံက်တိုန်ကၠောန်ဟွံမာန်ကၠုၚ်ဂှ် ဒၟာနူဒပ်ပၞာန်ဗၟာရ၊ ၜိုတ်အဲသမ္တီဒး ဒၟာနူဂလာန်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်အိုတ် ဟီုဂးလဝ်ဂှ်ရ၊ ရန်တၟံနွံနွံဟီုဂးဏာဟာ၊ ကမ်ပရေံတုဲ တေက်ဒးအာဟာ၊ ညးချူဂလာန်အရေဝ်ညးဂှ်ရ ဟွံလုပ်အသုၚ်ဟာ အဲဟွံတီပုဟ်၊ ဂလာန်ဟီုဂးကၠုၚ်လဝ် အပ္ဍဲကဵုပေါဲစှေ်ဘာတန်ဗတောန်ပၞာန်တံရ၊ ဒှ်ပြသၞာ ၊ လီုရဟီုတှေ် ညးလဵုတာလျိုၚ်နွံရော၊ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဟေၚ်ရ၊ သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞာညးတေံဂှ် ညးတေံထိၚ်ဟွံမာန်၊ နူဒွာပါၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်အိုတ်ညး ဂလာန်ဟီုဂးပတိတ်ဟွံထေက်တံဂှ် ညးတေံတာဒၞာဟွံမာန်၊ ဝန်ဇၞော်လလောၚ်ပရိုၚ်ညးတေံပၠန်လေဝ် ပရိုၚ်တံဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံပြးတိတ်စိုပ်အာကတောဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ပၠန် နနဲဍိုဟ်ကေက် ထိၚ်ဟွံလေပ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲဂလာန်ဥူတိၚ်သိၚ် ဟီုဂးကၠုၚ်လၟေၚ်ၚ်ဂိတုပၠန် တၚ်နၚ် MPC ပညဳဂွံလဝ်တုဲတုဲတံယောၚ်ယာဟၟဲတုဲ မွဲသာ်လေဝ် ဟွံဒးကလေၚ်ဟီုဂးကၠုၚ်အရေဝ်ပုဟ်၊ ပၞောန်ညး ညးထိၚ်လဝ်မာန်၊ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်အိုတ်ညးတေံဂှ် ညးထိၚ်ဟွံမာန်၊ ဆဂး မုဟီုဟီု ဒှ်တာလျိုၚ်သမ္မတဟေၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဟီုလဝ်နွံရ။

အတိုၚ်ဂှ်ပၠန် အပ္ဍဲတ္ၚဲပံက်အသေအဟာန် သဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ်- ၂၁ ဗွဝ်ကၠမ်ပေန်လုၚ်(ကောံဓရီုပထမ) ဂှ် ဂဥုပ်သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞာ ဟီုဏာဂလာန် တၚ်ဒတူလာၚ် မူဝါဒဒပ်ပၞာန် ၆ တၚ် ကၠးကၠးမးမးပၠန်တုဲ ဗီု ဥူလှဝေန်(သရာဲပၞာန်ကျာမွဲတၠ) ဟီု ကမ်ပရေံတုဲ တေက်ဒးအာဟွံသေၚ်ဍာံဍာံ၊ တၚ်ဒတူလာၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဍာံဍာံဂှ် သောၚ်ကလးလဝ်ကၠးကၠးဟေၚ်ရ၊ ထပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲအာပၠန်မ္ဂး ဗီုတၚ်ဒတူလာၚ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဏံ အနာဂတ်ပရၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုလဵုဆက်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ်တံ သွက်ဂွံဒးချပ်အာ နွံကၠုၚ်ပၠန် ဂးရ။

သွက်ဂွံထပက်အာ NCA မာန် နူကဵုဒကဲမံၚ်မွဲတၚ်ဂှ် ထပ်ဒကဲတိုန်ၜါတၚ်ပၠန်ရ၊ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံထပက်လဝ်စၟတ်တဲတုဲတံ ပါလုပ် UPDJC တၚ်နၚ်ချူဓဇက်လဝ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Political Frame Work လ္ၚဵုဂှ် ထပ်ဒှ်မံၚ်ပြသၞာတၟိ ဂးရ။ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် ကိစ္စဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒှ်အာ နဗီုပြၚ် ၅ က္ဍိုပ်ဟီုမ္ဂး အလဵုအသဳ,ကၠတ်ထဝ်, ဒပ်ပၞာန်,ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်, ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပၠန်ဂှ် UNFC ဒုၚ်တဲဟွံမာန် ဂွံတီကေတ်ရ။ ပ္ဍဲကာလပေါဲသဳကၠဳ NCCT ကဵု UPWC တံသဳကၠဳကၠုၚ်တုဲတုဲတေံဂှ် နွံကၠုၚ်နဗီုပြၚ် ပိက္ဍိုပ်ဟီုမ္ဂး အလဵုအသဳ, ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်, ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အတိုၚ် NCCT ကဵု UPWC တံ တုပ်စိုတ်ဗီုတုဲတုဲကၠုၚ်တေံ နဗီုပြၚ် ၃ က္ဍိုပ်ဂှ်ရ ဂကောံ UNFC ဒးကလေၚ်အာတ်မိက်မံၚ် နာဲဟံသာ ဂးရ။

ပ္ဍဲမူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဏံ တၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ထေက်ကဵုဒးကလေၚ်ပဠေဝ်နွံမံၚ်တုဲ နူဂကောံ DPN ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ၈ တၚ်ဂှ် တုပ်စိုတ် ၄ တၚ်ရဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပရိုၚ်တံရ။ ပ္ဍဲတၚ်ဂလာန် DPN ပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်တှေ် ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ကောန်ဂကောံ UNFC တံသီုဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံလလောၚ်ပ္တိတ်မွဲစွံ၊ ဂလာန်စၞောန် သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ပန်ပှော်၊ ဒဂေတ်ဝတ် ဆေၚ်ကဵုဒပ်တံ၊ စေဝ်ပၞောန်ဆေၚ်ကဵုပၞာန် မ္ဒးမၚ်မွဲသီုၜါလ္ပာ်တ၊ံသီုကဵုမူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံလဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ကၠာ၊ ပ္ဍဲဂကောံ JMC ဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံကဵုအခေါၚ်ပါလုပ် ကုညးစၞးအလဵုအသဳ ဍုၚ်သၟာၚ်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံထမံက်အာရုပ်ရဴ NCA မာန် နာဲဗ္စာ၊ တၠပညာ နူအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးဍုၚ်တံပါလုပ်တုဲ ဂကောံကမ္မယှေန်သမာဓိ ဗၠးဗၠးၜးၜးမွဲ ညံၚ်ဂွံပံက်စွံလဝ် သာ်ဝွံ ညးသ္ၚဳဂၠိပ်လ္ၚတ်ပရၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂးဒၟံၚ်အိုတ်ကီုလေဝ် လ္တူတၚ်နၚ်တံဏံဂှ် ညးစၞးအလဵုအသဳကီု လ္ပာ် DPN ကီု ဟီုပ္တိတ်သ္ပဒ္တန် လဴပတိတ်ကဵုမ္ၚးမ္ၚး ဟွံမွဲဏီဖိုဟ်ရ။

ယဝ်ရံၚ်လ္ပာ်ခိုဟ်မ္ဂး ကြဴနူသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမတုဲအာတုဲဂှ် ဂကောံကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ဂကောံ DPN တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဆက်က်မာန်တုဲ ပ္ဍဲအရာကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နကဵု UNFC က္လိဂွံ တၚ်တုပ်စိုတ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု မဆေၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၞာန်တံတုဲ တၚ်ဟွံပြေပြံၚ်သှေ်မံၚ်ဏီတံ ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ထပ်သဳကၠဳညးသ္ကံ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဏံပၠန်ဏောၚ်ဂးရ၊ မွဲလပါ်ပၠန် ပလံၚ်၊ ကိုဝ်က၊ ဒပ်ရခေၚ် AA တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ် ပရေၚ် NCA ဏံမာန် နူကဵုညးအကြာမွဲကဆံၚ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံ ၃ ဂကောံဏံ ကေတ်လဝ်အဆက် ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် အတိုၚ်လစှေ်ဂဥုပ်သ္ကိုပ်ညးစၞောန် ရုၚ်ဝန်ဇၞော်သမ္မတ ဥူဇြဝ်ဌေ ဟီုလဝ်မ္ဂး ကၠာဟွံစိုပ်အသအဟာန် သဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဏံ စၟဳညာတ်အာတၠုၚ်လအာခိုဟ်ဟီုမ္ဂး ဂကောံ UNFC တံ သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ NCA နွံမာန်ကီုရ။

ဆ္ဂး ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဂကောံ KIO ပေၚ် (၅၆) သၞာံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၅ တုဲကၠုၚ်ဏံ ရံၚ်ကေတ်ဂလာန်သြဝါဒ ဥက္ကLanyaw Zawng Hra မ္ဂး ပြသၞာပေါဲပၞာန်ပ္ဍဲဍုၚ် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအကြာ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တံဂှ် “တြၚ်နဲကဲသွက်ဂွံလလံကၠေံပေါဲပၞာန် ဒဵုလၟုဟ်ဟွံပံက်ဏီ” ဟီုမာန်ရ။ အဃော ညးဂလိုၚ် ဂစာန်ဒၟံၚ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳ ယိုက်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ ဍိုက်ထ္ပက်ဒၟံၚ် အလုံမဟာဒပ် ၈ မဟာဒပ် KIA ကဵု ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု KIO ဖိုဟ်ရ။ က္လၚ်ကေတ် ဂလာန်သြဝါဒ ဥက္ကဌဂှ်မ္ဂး ဟိုတ်နူဒပ်အလဵုအသဳ ထ္ပက်ပၞာန်တုဲ ပေါဲဗ္တိုက်သ္ကာတ်မြဟ်တိုန်မ္ဂး ဂကောံ UNFC ဥက္ကဌ KIO ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဏံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ် သ္ၚောဲလ္တူသ္ၚောဲ ဆက်သ္ၚောဲအာဏီဟာဟွံတီ။

ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဏံရ ဒပ်ဝ UWSA ဒြဟတ် ၜိုတ်မွဲလ္ၚီ လုပ်ဖျေံကေတ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ် ဒပ်မာၚ်ဠာ NDAA တုဲ ပရေၚ်ပၞာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ် ကုဒပ်ပၞာန်ဗၟာဖိုဟ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဒပ်ဝ UWSA ကဵု ဒပ်နာဂ NSCN-k တံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်လေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒှ်ဟွံမာန်ဏီညာတ်ရ။

အပ္ဍဲအကာဲအရာနာနာတံဏံ ဒၞာဲဟိုတေဝ်သၚ်္ဂဟ နေဗျဳတဝ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၈ အံက်တဝ်ပါတုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ကောံဓရီု UPDJC ဥက္ကဌ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးလဝ် “ဂကောံသှေ်မံၚ် သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ NCA တံဂှ် ညံၚ်ဟွံဂွံတံၚ်အခိၚ်ကီု ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဂွံထပက်စၟတ်တဲဏီတံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ထပက်စၟတ်တဲမာန် ညံၚ်ဂွံဘိုၚ်ရီုဗၚ်ဂစာန်လွဳကဵုကီု နကဵုဂကောံရပ်လွဟ်တံဂှ်လေဝ် ဇြဟတ်စိုတ်ထတ်တ်ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကီု” ဖတိုက်ဖအောဝ်လဝ် ဂွံမိၚ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်တုဲ မူဟိုတ် ဂကောံ EAO’s သှေ်မံၚ်တံ မုဒှ် ဟွံထပက်စၟတ်တဲ NCA ရောမ္ဂး “ပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် အဓာန်ဂတဏံ သွက်မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ် အဝဵုဂွံတန်ဟွံသေၚ် ကၠးမးကၠုၚ်မ္ဂး ဂကောံဂွိုအ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံ ပါလုပ်ပ္ဍဲပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုဟ်လလံဏံ လောဲလေဲာရ” ဂှ်လေဝ် အ္စာၝောံ ချူလိက် (မသီတာ- စမ်းချောၚ်း) ဖျေံလဝ်မိဂ္ဂး ပ္ဍဲလိက်အုပ် (မြန်မာ့ၚြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် လေးနှစ်တာခရီး) ဂှ် ကလေၚ်ဗှ်အာတုဲ ပါ်ပါဲချပ်ဗ္စာမံၚ်ဖိုဟ်ရအဴ။

တၚ်နိဿဲဂမၠိုၚ်
-လိက်ကသုက် NCA
– မြန်မာ့ၚြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ၚန်စဉ်ကိုပုံဖော်ခြၚ်း လမ်းညႊန်အကိုးအကား ၂၀၁၅ -BNI
-ၚြိမ်းချမ်းရေးခရီး လေးနှစ်တာကာလကို ပြန်မျှော်ကြည့်ခြၚ်း-MPC
-ပရိုၚ်/ဂလာန်သၟာန်သွဟ် ဌာန်ပရိုၚ်မန်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.