Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါပ္ညဳတက်ကျာ ပ္ဍဲကဵုရးတၞၚ်သဳဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော် KNU တအ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဒွါပါၚ် ၂ တၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စဒပ်ၜါလ္ပာ်တအ် ပန်ပှော်ရၚ်သ္ကံ ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳဂှ်တုဲ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၅ ဂှ် ညးစၞးနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၊ဗော်ကရေၚ်ကေအေန်ယူ ကေုာံ ညးစၞးအလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳတအ် တက်ကျာပ္ညဳပ္ညပ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ ရးတၞၚ်သဳ မၞုံဍုၚ်ထဝါဲဂှ် က္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်နကဵုဒွါပါၚ် ၂ တၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ညးတာလျိုၚ်အဆံၚ်ခရိုၚ် ဗော်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ၜါလ္ပာ်ဏံဂှ် အလဵုအသဳရးတၞၚ်သဳ သ္ကိုပ်သ္ကကဵုတုဲ ဗွဲကြဴညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်ပန်ပှော်ရၚ်သ္ကံပၠန်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်သီုၜါလ္ပာ်တအ် ညံၚ်ဂွံထိၚ်ဒဝ်ကောပ်ကာဲအာ သ္ဂံၚ်သၟဝ်တဲဒပ်မဆေၚ်စပ် ညးကဵုညးကီု၊ သွက်ကောန်ကွာန်ဒေသတအ် ညံၚ်ဂွံအခေါၚ်အာကၠုၚ်ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဟွံကၟာတ်လဒဵုမွဲသာ် ညံၚ်ဂွံကဵုအခေါၚ်ကၠောန်ကၠအ်သွဝ်ဗၠးဗၠးၜးၜး သာ်ဏံ တုပ်စိုတ်ဒုၚ်လဝ်ကတိဒွါပါၚ်သီုၜါလ္ပာ်နွံရောၚ် ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝဲါ နာဲဨက ဟီုရ။

 ညးစၞး အလဵုအသဳရးတနၚ်သဳ၊ ဗော် KNU ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)
ညးစၞး အလဵုအသဳရးတနၚ်သဳ၊ ဗော် KNU ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)
 ညးစၞး အလဵုအသဳရးတနၚ်သဳ၊ ဗော် KNU ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)
ညးစၞး အလဵုအသဳရးတနၚ်သဳ၊ ဗော် KNU ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)

“သဳကၠဳညးသ္ကံတုဲတှေ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် ဗီုပြၚ်ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်ညးသ္ကံရလေဝ်၊ ဗီုပြၚ်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲကဵုလိက်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်။ အလဵုအသဳဂှ်လေဝ် ဍေံတအ် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ၂ တၚ်ဏံဂှ်တှေ် ဒးတုပ်စိုတ်တွဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဨက ဟီုရ။

လ္တူတၚ်တုပ်စိုတ် ၂ တၚ်ဂှ် နကဵုခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တဲမာန်တုဲ ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲအာရောၚ်ကီု၊ မွဲလ္ပာ်တေံ ဗီုလဵုဖန်ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ဂှ် မၚ်ရံၚ်ခါတ်အာအကာဲရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်တိဍာ်တုဲ ဒးသဳကၠဳပ္ဍဲဝိုၚ်ဏံရတှေ် ဍေံပိုတ်ဟွံမာန်ပုဟ် ဒးကေတ်အခိၚ်ဏောၚ်” ဂှ်ဝေလ် နာဲဨက (ဥက္ကဌ ခရိုၚ်ထဝါဲ) ဆက်ဟီုရ။

စပ်ကဵုပေါဲသဳကၠဳဝွံတုဲ သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန်ပရိုၚ်မွဲမွဲသာ်မာန် ၜိုန်ဂစာန်ကေတ်အဆက် နကဵုဖုၚ် ကုညးတာလျိုၚ်ရုၚ် ဆက်ဆောံ ဗိက်-ထဝါဲ ဗော်ကရေၚ်ကေအေန်ယူကီုလေဝ် ဟွံဂွံအဆက်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်ဝွံ လ္ပာ်အလဵုအသဳ ရးတနၚ်သဳဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာဠေအ်ဠေအ်မဝ်၊ ဝန်ဇၞော် ဂီုကၠီု/ပယျဵုဓနက် ရးတနၚ်သဳ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ဇြဝ်လွေန် ကေုာံဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ်၊ လ္ပာ်ဗော်ကေအေန်ယူဂှ် ဥက္ကဌ ခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ ဥူသဝ်ဍာပိတုက်၊ ကေၚ်ကာခရိုၚ် သဝ်ပိလာ၊ သ္ကိုပ်တံဒပ် စၟတ် (၁၀) မဟာဒပ် (၄) သဝ်တူနာ ကေုာံ ပဒဵုဝေန်ခါၚ် ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ဗိက်-ထဝါဲ သီုဖအိုတ် (၇) တၠ၊ လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် နာဲဨက ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝါဲ၊ သ္ကိုပ်တံဒပ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် တိုၚ်ဟာန်၊ ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ကွာန်ဍာ်တူ နာဲပံက်ထဝ် သီုဖအိုတ် (၆) တၠ တိုန်စိုပ်လဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ရန်ကဵုတိဍာ် ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ သ္ဂောံၜိုန်သိုဟ်တန်ကြန် ကေုာံဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲစွံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပန်ပှော်ရၚ်သ္ကံတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံဗော်ကေအေန်ယူတံ ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗတက်ကျာရၚ်သ္ကံဂှ် အလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ ဖန်ဇန်သ္ကိုပ်သ္ကကဵုပေါဲတက်ကျာဏံရ။

နူဂိတုအံက်တဝ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၆ စဵုကဵု ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ဒပ်တံဒပ် သၟဝ်မဟာဒပ် (၄) ဗော် KNU ကၠုၚ်ပန်ဗ္ဒိုပ်သဇိုၚ် ခရိုၚ်ထဝါဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲသ္ကုတ်ဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံဂှ် ဟွံအောန်နူ ၅ ဝါရ၊ ဒပ် KNU ကၠုၚ်ပန်အလန်ကြဴအိုတ်ဏံဂှ် ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳ (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) လီုလာ်အာရ၊ ဒၟါနူပွဏံရ ဟွံမိက်ကဵုပဋိပက္ခဇၞော် ဟွံမိက်ကဵုပဋိပက္ခပြးထၞာန်တုဲ လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိတ်ကၠုၚ်လိက်လလောၚ်တြး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၂ ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ အတိုၚ်တၚ်တုပ်ဒေါံပန်ပှော် ကေုာံအလဵုအသဳ သၞာံ ၁၉၉၅ တေံဂှ်ကီု၊ အတိုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ် ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး/ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်ကီု နူဒပ်ပၞာန်သ္ပလဝ်သမ္တီ “ဒ္တန်ဒပ်” သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၁၈ ဒၞါဲဂှ် ဒေသကၞောတ်ကြုၚ်ကၚ် (စၞောန်ဗီုတိ- J- 180 545)၊ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုဏံလေဝ် လုပ်အဝေါၚ် ဒ္တန်ဒပ် မွဲဒၞါဲကီုတုဲ ပ္ဍဲဒေသဏံရ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

ဗော် KNU ဂှ် ဆၜိုတ် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး/ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်သၟးဟွံက သီုထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA ကေုာံအလဵုအသဳ တုဲကၠုၚ်ကီုလေဝ် နူအလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန်တံ ထ္ၜုတ်သက်ကဵုလဝ် ဒ္တန်ဒပ် သွက်ကေအေန်ယူ ဟွံဏီဖိုဟ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.