Categories
ပရိုၚ်

သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်သၞာံဏံ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန်ဗၟာ ၁၅၀ ကိုဋ်ရောၚ်

သွက်မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါသၞာံဏံဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန်ဗၟာ (၁၅၀) ကိုဋ်ရောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရး မကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲတ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ (၁၈) ရောၚ် ဂွံတီလဝ်နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုအလဵုအသဳတွဵုရးဏံဂှ်ရ သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ထံက်ပၚ်သြန်ဗၟာ (၁၅၀) ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် တုပ်စိုတ်ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်၊ ဗီုတ္ၚဲသၞာံတၟိကရေၚ်တေံကီုရ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံလေဝ် ထံက်ပၚ်ထေက်ကီုရောၚ် စှေ်စိုတ်သီုညးဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာမာံကျဳဝေန် (အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ်) ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်ပရေၚ်သယံဇာတ ကေုာံ ပရေၚ်သဘာဝပွဳပွူ ဟီုရ။

ဂကောံကမ္မတဳဗဟဵုကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် လုပ်ဆဵုကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်
ဂကောံကမ္မတဳဗဟဵုကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် လုပ်ဆဵုကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်
သြန်ထံက်ပၚ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဒၞါဲလဵုဂှ် စကာပ္ဍဲအရာလဵု စုတ်က္ဍိုပ်ပရူပရာတုဲ ဒးပ္တိုန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ရောၚ် အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ်ဟီုရ။

“သြန်အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ထံက်ပၚ်ဂှ် စကာသွက်ဗဟဵုသက်က်ရ ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ သွက်ဂွံဒှ်ဓဝ်ညဳသာ အကြာဗဟဵုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်တံကီုရန်သာ်ဂှ်တုဲ သြန်ထံက်ပၚ်ဏံ ပါ်ပရအ် သီုအလုံ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရောၚ်” မိစန္ဒာနန် ညးအုပ်ကာနာနာ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု ဟီုရ။

သြန်ထံက်ပၚ်နူအလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ဏံဂှ် အတိုၚ်အခိုက်လၟေၚ်ကမၠောန်အလဵုအသဳမ္ဂး အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဟေၚ်ရ စကာဂွံတုဲ သွက်တွဵုရးတၞဟ်ဟ် ကေုာံ ရးဒေသဇၞော်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် ပါ်ပရအ် ဟွံဂွံရ၊ သြန်ထံက်ပၚ်ဏံ ဗီုလဵုပါ်ပရအ် စကာအာရောဂှ်လေဝ် ကမ္မတဳဗဟဵုကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် သ္ဂုတ်သွာတ်ပၠန်ရောၚ် မိစန္ဒာနန် ဂးရ။

အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ အဆံၚ်ဗဟဵု သၞာံဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞဲါဖဠာတ်ကျာ်၊ ဘာကျာ်၊ ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

ဗီုအလဵုအသိဳ ထံက်ပၚ်လၟုဟ်ဏံကီု သွက်တ္ၚဲသၞာံတၟိကရေၚ် ဂိတုပုဟ် (၁) မံက် မရနုက်ကဵု (၇၉) ဝါ တုဲကၠုၚ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၉ ၊၂၀၁၆ ဂှ်လေဝ် သွက်အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံ နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန်ဗၟာ ၁၅၀ ကိုဋ် ကုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကၠောံသၞာံတၟိကရေၚ်တအ် နွံကၠုၚ်တုဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.