Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုပရေၚ်သြန်ဂအုံၜိုဟ်လလမ်ကီု

ကောံဓရီုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် သြန်ဂအုံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၃၊ ဖါနူဂယး အခိၚ်ၜိုတ် ၁၀ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဗ္ဒံကောံဓရီု ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပျဳဒဝ်တုဲ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မပ္တံ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၊ ဂကောံဝ UWSA ကေုာံဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကောဓရီုဂှ်ဝွံ ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နူသွာၚ်ဂကောံညးစၞး သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နာဲအံၚ်မ္ၚဵု၊ ခူပလူရာ၊ ဥူဇြဝ်ထောန် ၊ ညးကဵုကသပ် ဒဝ်ဃံၚ်နာန် တံကီု၊ နူဗော်ဝ UWSA ဂှ် သ္ကိုပ်ဌာန ဆက်ဆောံဍုၚ်သၟာၚ် ဥူသာန်ဠအ်ကီု၊ နူ NDAA ဂှ် ဥူခါံမိုၚ် ကမ္မတဳပရေၚ်စန်ဒက် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံမိုၚ်ဠာကီု တိုန်စိုပ်ရ။

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုသြန်ဂအုံၜိုဟ်လလံ (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)
ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုသြန်ဂအုံၜိုဟ်လလံ (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)

ကောံဓရီုဂကောံသြန်ဂအုံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)
ကောံဓရီုဂကောံသြန်ဂအုံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)
“ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ တၚ်ကဵုကသပ် (Proposal ) ပရေၚ်သြန်ဂအုံဂှ် ချူလေဝ် ဟွံတုဲဏီတှေ် ဂကောံ UNFC ပိုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ ညံၚ်ဂွံတုဲပြဟ်ဟ်ဂှ် ဂစာန်ချူဒၟံၚ် စနူသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲဖိုဟ်” နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူတေအ်သှိုဲ၊ ဥက္ကဌကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒံက်တာတေန်မျဵုဝေန်၊ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် ယျာပျေအ်၊ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် ယျေဝ်အံၚ်၊ ဥူထောန်ထောန်ဥူ၊ ဥက္ကဌကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ဒဝ်ယှဳဠာနာန်ထံၚ်၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ဥူသဝ်တေန်ဝေန်၊ ပ္ဍဲဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲဂှ် ပဒဵုသဝ်ဂွါထူဝေန် နူ KNU၊ ဃောန်ဥက္ကာ နူ PNLO တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။

စပ်ကဵုသြန်မ္ဂး သွက်ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ NRPC ဂှ် ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၂.၅) ပြကောဋိကိုဋ်၊ သွက်ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် JMC ဂှ် ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၆.၅) ပြကောဋိကိုဋ်၊ သွက် CT Office ဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံဂှ် ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၄.၇) ပြကောဋိကိုဋ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်တုဲ ဂွံတီရ။

“သွက်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် ကေုာံတွဵုရးတံဂှ် ဂၠိုၚ်အိုတ် ကဵုလဝ်အခေါၚ် ( ၆၀၀) ကိုဋ်၊ မွဲဒၞါဲကဵု မွဲဒၞါဲ ဂွံဂၠိုၚ် ဂွံအောန် ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဂှ် ဖန်ကဵုလဝ်ဗီုဏံ” နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

နူစပ္တန် JCB တေံရ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲတံသၟးဟွံက စုတ်လဝ်သီုဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံတုဲ ပံက်လဝ်ဂကောံဏံရ၊ နကဵုကိစ္စတၟေၚ်မွဲ ပ္ဍဲအရာဒက်ပ္တန် JCB ဏံ ကလေၚ်ပဠေဝ်ပဠေတ်ဒက်ပ္တန်အာ နကဵုမၞိဟ် နူအလဵုအသဳ (၁၀) တၠ၊ နူဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် EAOs (၁၀) တၠပၠန်ရောၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်အေန်တာနေတ် ရုၚ်ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

ပ္ဍဲဂလာန်အုပ်နိဂီု ဥက္ကဌ JCB ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဏံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် အလုံညးဖအိုတ်ဂှ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဂစာန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ ပ္ဍဲဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲကဵု ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ နွံၜါလွးကီုလေဝ် ပ္ဍဲအရာဆက်ဆောံဂှ် ဟွံပါ်ခြာအဆံၚ်ပုဟ်၊ ဌာန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပေၚ်ၚ်ဂှ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏံရဏောၚ်၊ သွက်ဂွံပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳကေတ်စကွေံကွေံဏံ ညးထေက်ကဵုပါလုပ်တံ မိက်ဂွံကဵုပါလုပ်ကၠုၚ်ဖအိုတ် သာ်ဝွံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲမုက်လိက်ပရိုၚ်လ္တူဂှ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ပါ်လဝ်ကဏ္ဍ သွက်ဂွံပါ်ပရအ်ကဵုသြန်ဂအုံဂှ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်၊ ကဏ္ဍပ္ညဳပ္ညပ်ဇိၚ်တပ် ကေုာံဆဵုဂဗသဳကၠဳ၊ ကဏ္ဍသွက်ဂွံဇနော်ပၟဝ်ပ္တိုန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ၊ ကဏ္ဍပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ သာ်ဝွံတုပ်စိုတ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကဏ္ဍဇၞော် ၄ ကဏ္ဍဏံရ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁ မံက်ဏံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံ UNFC တံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗတက်ကျာ ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ်လေဝ် ဖန်ဇန်လဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.