Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) ဏံရောၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၀ ဝါ သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဇီုအာကဵုတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၂) ဂှ်ရ အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) မံက်ဏံရောၚ် မာံဗညာသာန် (ဥက္ကဌကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်) ဟီုရ။

“ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်တှေ် ဝန်ဇၞော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံ တိုန်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပ္ညဳကဵုတ္ၚဲညးတံသၠးတုဲ ဖျုဲထောံတ္ၚဲ။ ဘိက်လဝ် သီုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ သီုသမ္မတကီုရ၊ ညးတံတိုန်စိုပ်မာန်ဏောၚ်ထေၚ်၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲအသေအဟာန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်လေဝ် ညးတံကေၚ်တိုန်လဝ်၊ ဝန်ဇၞော်တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဏောၚ်” မာံဗညာသာန် ဂးရ။

ပဵုသတာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ် (Copy)
ပဵုသတာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ် (Copy)
အသေအဟာန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် စနူပယာံသဝ်တ္ၚဲ အခိၚ် (၆းဝဝ) နာဍဳ စဵုကဵု ဗ္တံ (၉းဝဝ) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲၝောံခန် (မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုၚ်ရာ ကွန်ဗၚ်းရှၚ်းစၚ်တာ ၂-MICC-2 ) နေပျဳဒဝ်ရောၚ်တုဲ သွက်ဂွံတိုန်ဂှ် ဘိက်လဝ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်၊ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ သီုကဵုဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်၊ သီုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်၊ ကမ္မတဳဗဟဵု ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်(ဗဟဵု) မရနုက် (၇၀) ဝါ နူတွဵုရးမန်၊ သီုဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် ကေုာံတွဵုရးအိုဿီု အပံၚ်သီုဖၟိုတ် ဘိက်လဝ် ၜိုတ် (၆၀၀) တၠတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ် အစဳဇန်ပူဂဵုဇၞော်ဇၞော်တံ ဟီုပၟိၚ်ဂလာန်ကီု သီုအစဳဇန်လဟိၚ်တိၚ်တက် လှေ်ဒယှေ် အခိုက်ကၞာမန်ကီုနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်မန်ဇကုတှေ် မိက်ဂွံကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်ဟ်တံ တီကီုရ၊ တုဲပၠန် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ဏောၚ်တှေ် ကၠောန်ဗီုအသေအဟာန်ဇၞော်ဇၞော်မွဲမှ စှေ်ဗီုဏောၚ်” မာံဗညာသာန် ဂးရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ် ပပ္တံနူကၠတ်ထဝ်မံက်ကၠုၚ် နူသၞာံ (၂၀၁၀) တေံရ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မန် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံ ကၠောန်ကၠုၚ် ဆပ္ဍဲတ္ၚဲမာ် (၁) စွေက် နအဆံၚ်ပေါဲဍောတ်တ်ဆက်မိတ်မွဲဟေၚ်ရ၊ သၞာံဏံ ပံက်ကမ္မတဳကၠောန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲ ကၠောန်အာ နဗီုပြၚ်အသေအဟာန် သီုထ္ၜးပျးယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာမန်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပ္ဍဲကျာ်ထဝ်လေဝ် ဒ္စးတုဲကၠောန်ဗီုဏံနွံကီုရ၊ ရန်ကဵု သွက်ဂွံကၠုၚ်တိုန် တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုတုဲ ဒ္စးကၠောန်လဝ်ကၠာရ၊ ဣဏံလေဝ် ဇီုအာကဵုတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ်တှေ် ဒးဖျုဲကၠောန် ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဖေဝ်ဖဝ်ဝါရဳ (၅) ၊ ပေါဲဗီုဗီုဏံဂှ် ၜိုတ်တိုန်စိုပ်ဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ သီုဒးဘိုၚ်ကၠောန်ဏီဏောၚ်” နာဲမန်ရာဇာ နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မရနုက် ရ၀ ဝါ ဟီုရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဝွံ ဇၟာပ်ပ်စိုပ်ဂိတုမာ် (၁) စွေက် ကၠောန်ကၠုၚ် ဆပ္ဍဲလ္ဂုၚ်၊ မာန္တလေဝ်၊ တွဵုရးကရေၚ်၊ တွဵုရးမန်တံသၟးဟွံသေၚ်ဏီ ပ္ဍဲတၟံဍုၚ်တၟံကွာန် ကောန်ဂကူမန်တံနွံကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ကၠောန်ကၠုၚ်ဂြုဂြုအိုတ်တုဲ သၞာံဏံမ္ဂး ဒှ်အလန် မရနုက် ရ၀ ဝါရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.