Categories
လိက်ပရေၚ်

ကလောမန်တံ ကၠုၚ်ဆဵုညးသ္ကအ် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ

အနာဲ မုအဲဍိက် ဒးရီုကဵုရောကျာ် …. ရဴဝွံ ရမျာၚ် ညးသၟတ်မွဲ ဟီုအရေဝ်ဗီုမန်ဍုၚ်ဗၟံက် (ဍုၚ်သေံ) တုဲ အဃောပလေဝ်မံၚ်ကပေါတ်ကွိၚ်ကွိုက်ဂှ် က္လေၚ်ဂတးရံၚ်ဗက် သၟတ်မွဲတၠ သီုကဵုမကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်ပၞာန်ပေၚ်ၚ်ဟေၚ် သွက်ဂွံဗိုၚ်ထ္ၜၚ် ဗိုၚ်ယိုက်ကဵုကပေါတ်ဇြိုၚ်ၚ်ဂှ် မၚ်မံၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ‘ကောန်ဗၠာဲ ကောန်ဂကူရဟာ’ က္လေၚ်သၟာန်ညးတေံတုဲ ‘ကျာ် – အဲဍိက်ကောန်ကွာန်ၜါန်ဃောဲမက်ရကျာ်’ ဂးတိုန်သာ်ဝွံပၠန်တုဲ သာတုဲ ဒးထိုၚ်သးရ။

ယွံ ဂကောံကွိၚ်ကွိုက်ဌာန်ဒတန်ယေန်သၞာၚ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ သွက်ဂွံကဵုအရီုအဗၚ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မန်ဍုၚ်သေံ ပ္ဍဲဒေသအဒေါဝ်ဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မန်တြေံတြဟ် မၞုံယၟု ဍုၚ်လဝေါကီုရ။ စိုပ်အာကွာန်ညး၊ ကျာ်ဇၞော်အာစာ ဣစဳ အညာဲတံသၟး ဒုၚ်တၠုၚ် ဟွံသေၚ်၊ ကောန်ပၞာန်သေံ ဟီုအရေဝ်မန်တံလေဝ် က္လေၚ်စဴကၠုၚ်ဇာတိကွာန်ဇကုတုဲ ဗိုၚ်ယိုက် ဗိုၚ်ဂၠေၚ် ဗိုၚ်ဍုန် ဗိုၚ်တိုပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကၠောန်ကွာန်ညးတံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီု၊ ဗၠာဲသၟိၚ် (ပုလိက်) တံ ပၠန်လေဝ် ဟီုဂး အရေဝ်မန် ဗိုၚ်ဖျေံဒၟံၚ်ဒၞာဲဝဲါ ကွဳစက်၊ ဗိုၚ်ကေတ်မံၚ်ဂီုကၠီု သွက်ညးဂမၠိုၚ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ (MNA)
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ (MNA)

ညးတာလျိုၚ် ဂကောံဝုတ်ဗၠာဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက်လေဝ် ဖျေံဒၞာဲဝဲါကဵု ၝောံခန်ထ္ၜးပျး (ပြခန်း) သွက်ကွာန်နာနာ ကၠုၚ်စိုပ်နူဌာနနာနာတုဲ ဗိုၚ်ဖန်ဇန် ဖျေံမံၚ်ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကဵုသ္ကဲစၚ်လ္ပာ်တဲပုၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲ လပါ်လက္ကရဴစၚ်ဂှ်မ္ဂး ညးတံ သီုကဵုဖျေံလဝ်ဒၞာဲသွံဖျာတုဲ ဂကောံမန်ကီု ပူဂဵုကီု ညးပၟိက်နွံမိက်ဂွံသွံကပေါတ်မန် ဂၠိက်ယာတ်မန် စၞစမန်ကီု တေဝ်ဆေၚ်ဖျာ ညးကဵုညး သွံမံၚ်ဖျာ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုသ္ကဲစၚ်လ္ပာ်တဲပဲါဂှ် ရုပ်ကျာ်တြဲဇၞော် သိုၚ်ခၞံလဝ်နကဵုကွတ်တဲမန် နွံတဴမွဲတုဲ လ္ပာ်ဂှ်မ္ဂး ကၞာထးဇၞော်ဇၞော်မွဲ နွံတုဲ ပြေၚ်ရေၚ်လဝ်ခုၚ် သွက်ကၟုဲကၠုၚ်စိုပ်တံ သွက်ဂွံစသုၚ်အာပၠန်ရောၚ်။ အတိုၚ်အခိုက်မန်ဍုၚ်သေံမ္ဂး ကာလညးတံ တိုန်စို်ပ်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မ္ဂး ညးတံ ဍုန်တိုပ်နၚ်လဝ် စၞစသုၚ် ထၟာဲပုၚ်ထၟာဲသွ ညးတံနာနာသာ်တုဲ ပၠုပ်နၚ်ကၞာထး ဖါပ်စ ညးတိုန်စိုပ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ (MNA)
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ (MNA)

ဒၞာဲဝွံ၊ ဒၞာဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မန်ဍုၚ်သေံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဘာအာမ်ဖာဝါန်၊ အရာပ်ၜၚ်ဃောဲမက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လပ်ပူရဳ (ပ္ဍဲခရိုၚ်လပ်ပူရဳ) ရောၚ်။ မန်ဍုၚ်သေံတံလေဝ် ဗီုကဵုမန်ဍုၚ်မန်ပိုဲတံကီုရ၊ ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မွဲသၞာံတှေ် ကွာန်မန် မွဲကွာန်၊ ဗီုပြၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဟွံသေၚ်ရ။ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ၜၚ်က္ဍဳ ဗဒဲါဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ကီုရ။

သၞာံဏံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်လဝေါဂှ် နကဵုတၚ်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးအာ ဝၚ်မန်တြေံ အပ္ဍဲဍုၚ်သေံရောၚ် ညးမလလောၚ်တြးတံ ဟီုဂးကၠုၚ် နူကဵုစက်သမၠဲရမျာၚ်ကီုရ။

“ဍုၚ်လဝေါဟီုဂှ် ဒှ်ဒၞာဲဍုၚ်ဇာတိ တိုပ်ကသုက် ဨကရာဇ်ဗြဴမန် စမ္ပာဒေဝဳရောၚ် ကလောတံ၊ ညးဗြဴဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ဏံရ၊ လက္ကရဴဏံ မဇညးတံ ပြံၚ်တိုန်အာ ဍုၚ်လာံဖုန်တံတုဲ ပတန်ဍုၚ်လာံဖုန်ရောၚ် ကလောတံ။ ဂကူမန်ပိုဲ တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်လဝေါဂှ် ဒှ်မန်ဟတြေံတြဟ် လောန်ကၠုၚ် နူကဵုၜါလ္ၚီပြၚ်ၚ် ဒှ်မန်ဇာတိညးတံ ဣဏံရ၊ ညးတံဂှ် ဒဴလုပ်ကၠုၚ် နူဍုၚ်မန် ဟံသာဝတဳ ဟွံသေၚ်ရောၚ်” ရဴဝွံ သရုပ်တုဲ ဟီုထ္ၜးမံၚ်ရ။

ဍာံမံၚ်ရ ဍုၚ်လဝေါဂှ် ဂကူမန်ခမာတံ ပတန်ကၠုၚ်လဝ် နူကဵုလက်ထက် အခိၚ်ဗၞတ် (၁၁၀၀) သၞာံပြၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုခေတ်ဍုၚ်မန်တြေံ ‘ဟရိပုဥ္ဇ’ ရ။ အခိၚ်တေံဂှ် ဂကူသေံတံ ဟွံစိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သေံဏံဏီ ဂကူမန်ခမာတံဂှ် မံၚ်စံၚ်ကၠုၚ်ညးသကအ် မွဲစွံ၊ ပြေၚ်ရေၚ် ပတန်လဝ်ဍုၚ် နူကဵုဍုၚ်လဂုၚ် ဍုၚ်ဗဂေါ (ဟံသာဝတဳ)၊ ဍုၚ်သဓီု (ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံ)၊ ဍုၚ်ပရပထုံ (နဃောန်ပရထုံ)၊ ဍုၚ်လဝေါ၊ ဍုၚ်ဟရိပဥ္ဇ၊ ဍုၚ်ခမာတုဲ သမၠဲတိဍာ်ဍုၚ်မန်ခမာ အခိၚ်တေံဂှ် သၠဲလးတဴ ဗွဲမလောန် နူဍုၚ်ဗၟာအဒေါဝ် စိုပ်အာဍုၚ်ခမာ (ဍုၚ်ကမ်ဗဝ်ဒဳယျာ) ဝွံရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်လဝေါဂှ် ကပေါတ်တြေံတြဟ် စေတဳတံ ကၠောန်လဝ် နကဵုကွတ်တဲ မန်ခမာတံလေဝ် သှေ်တဴမံၚ် ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရောၚ် အဃောပိုဲတံ ဂေတ်ဝေၚ်ဍုၚ်ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုတိုက်ထ္ၜး ဝၚ်နန်ဨကရာဇ်သေံ ‘နာရိုၚ်’ မ္ဂး လိက်မန်တြေံဂှ် ညးတံစွံလဝ် ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

စၟတ်တ္ၚဲ (၂၆) ဂိတုဖေဖေဝါရဳ အခိၚ်တ္ၚဲတၟး ဗၞတ် (၈) နာဍဳ အခိၚ်နူဂယး အခိၚ်တ္ၚဲတိတ်တိုန်ညိညိဂှ် ဂကူမန်တံ နကဵု မုက်တိုၚ်လိက် ယၟုကွာန်ညးကဵုညး ပြေၚ်ရေၚ်ကွာ် ဇက်တိုန်မံၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ၊ ပ္ဍဲကဵုလတူဍာန်ဇၞော် အေယှာ ဍာန်ကွဳစက်ဇၞော် အကြာဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ကဵု ဍုၚ်ဇၚ်မာဲဂှ် ရံၚ်အာ မွဲကောန်မတ်ရ။ ဗွဲသရုပ် ချိၚ်ကေတ်မ္ဂး လၟိဟ်မၞိဟ် ဗၞတ် (၇၀၀၀) နူကွာန်မန် ဗၞတ် (၃၀) ကွာန်ပြၚ် သီုကဵုမန်ဍုၚ်မန် သၟာကမၠောန် အာကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရ။ မန်ဍုၚ်မန်ဂှ် ညးတံ ကော်ခဴစ မန်ဍုၚ်မန်ဂှ် မန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳရောၚ်။ မန်ဍုၚ်မန်ဂှ် ညးတံဇက်တိုန်အာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်အလာံၜိုပ်ပဝ် (အလာံပၠန်ဂတး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ကီုရ။

ညးမတိုန်စိုပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကွာန်မန်နာနာ အလုံဍုၚ်သေံတံဂှ် ကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ် ဗုဗုဍာဲဍာဲ ဗီုပြၚ်ဍုၚ်မန်ပိုဲတံ ဟွံသေၚ်ရ။ ညးတံ ကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ် အခိုက်ကၞာဒေသကွာန်ညးကဵုညးရောၚ်။ ကယျိုၚ်ကယျဝ်ညးတံဂှ် ဒှ်ကယျိုၚ်ကယျဝ်ဇုဇဗဴလညးတံရောၚ် ညးတံ ဟီုရ၊ ညးတံ က္လေၚ်ကၠောန်လဝ်တၟိ ဟွံသေၚ် ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂးရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကယျိုၚ်မွဲကွာန်ကဵုမွဲကွာန်ဂှ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ညးသကအ် ညးသကအ် လ္ၚဵု အရံၚ်ဍာဲ လ္ၚဵုအရံၚ်သၚေက် လ္ၚဵုအရံၚ်လ္စံက်တုဲ ရံၚ်အာ အတိုၚ်မွဲကောန်မတ်ရောၚ် ဟီုတှေ် ဒှ်မံၚ်အရံၚ်နာနာသာ်ရောၚ်။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵု ပရေၚ်ကယျိုၚ်ကယျဝ်ဂှ်တှေ် ညးတြုံတံ ထ္ၜက်လဝ်ခဍံၚ်တုဲ ညးဗြဴတံဖအိုတ် ထ္ကတ်လဝ်သော်က္ဍိုပ် သီဂိုၚ်လဝ် ဗွဲမသိပ်ဂၠိပ် စဵုကဵုတံကအ်ဂှ် တုပ်သၟတ်မံၚ်ညးသကအ် ဖအိုတ်ရောၚ်။

အခိုက်ဇက်တိုန်ကၠုၚ်လေဝ် မွဲကွာန်ကဵုမွဲကွာန်ဂှ် ဟွံတုပ်ညးသကအ်ရ။ လ္ၚဵုဂှ် ညးတံ ယိုက်နၚ်ရုပ်ၜိုပ်တုဲ ဇက်တိုန်ကီုရ။ လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ရပ်နၚ်နှောဝ်တုဲ ဇက်တိုန်ရ။ လ္ၚဵုဂှ် ဂၠေၚ်နၚ်ပုၚ်ဂဥုပ် ဗီုညးတံ အာပလံၚ်ပုၚ်ပဏ္ဍိပါတ်တုဲ ဇက်တိုန်ရ။ ပိုဲ ကောန်ကွာန်ဝၚ်က နူကဵုဌာန်ဒတန်ယေန်သၞာၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဓလဝ်က္ဍိုၚ်ဖာသီ ယိုက်နၚ် ရုပ်ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝၚ်ကတုဲ ဇက်တိုန်ကီုရ။ နူကဵုဒၞာဲစကောံညးသကအ် စိုပ်ကဵုစိုပ် စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဇမၠိၚ်ဍေံ နွံမံၚ် (၂) ကဳလဵုမဳတာ ဇက်တိုန်လတူဍာန်ဇၞော် (၁) ကဳလဵုမဳတာဘာ်တုဲ ညးတတ်အာကၠုၚ်တံ ဂွံဆဵုညာတ်သၟးဟွံသေၚ် သီုတက်ဗီု တက်ဗဳဒဳယဝ် ပတိုန်ဏာ Facebook တြးဏာ ပ္ဍဲလို်ၚ် Line တုဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒယှ်တှ်အာ အလုံဍုၚ်သေံရ။

ညးလျိုၚ်သဘၚ်ကၞာ ‘နာကိဒ္ဒိ’ ဂွံလဝ်လတူစၚ်သၠုၚ်တုဲ လလောၚ်ပတိတ်မံၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ လုပ်ကၠုၚ်မွဲကွာန်တုဲ မွဲကွာန်ရ။

‘ယွံ ကလောကောဒေံ ပိုဲ မန်ဍုၚ်ပက်ကရေတ် ကညလုပ်ရအဴ ကလောတံ၊ ကွာန်မန်ပိုဲ ဒၞာဲဒယှ်တှ် ဒၞာဲကၠောန်ထၟာဲနာနာ မဒှ်ရကျာ်’ ။

‘ကွာန်မန်ပိုဲ နူဍုၚ်လာံဖုန် ကညကၠုၚ်ရကျာ်၊ ဒှ်ဍုၚ် ဨကရာဇ်ဗြဴစမ္ပာဒေဝဳ ပကၚ်ရၚ်လဝ်တၟာလအ် ဒှ်မန်တြေံတြဟ်ရကျာ်၊ ကညလုပ် ကေတ်ဒၞာဲညိကျာ်၊ ရံၚ်စမ် ဂကူမန်ပိုဲ ဂၠိုၚ်တဴကွေံကွေံ ကၠုၚ်နူကွာန်ဂမၠိုၚ်၊ မွဲသၞာံမွဲဝါ ကၠုၚ်ဆဵုညးသကအ် ဗီုဏံဂှ် မိပ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရကျာ် ကဵုဂွံအိုဟ်တၟိုဟ်ညိကျာ်’ ။

‘မန်ကွာန်ဝၚ်က ကညကၠုၚ်ရကျာ်၊ ဒၞာဲကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝၚ်က ပတန်လဝ်ကွာန် မန်ပိုဲ ဂွံမံၚ်စံၚ်အာ၊ ညးသိုၚ်လဝ်ကဵု ဒဒန်ဆုဂၠိၚ်အိုတ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ လၟုဟ်တှေ် ကောန်သေံတံ ဒးအာဝေၚ်မံၚ် အရိုဟ်တ္ၚဲ၊ မန်ကွာန်ဝၚ်ကတံ လုပ်ကေတ်ဒၞာဲညိကျာ်’။

ညးဇက်တိုန်တံ ဂၠောဲလုပ်အာ ပ္ဍဲဖလာတ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲ ကေတ်ဒၞာဲသေဲသေဲရ။ တိ်ုက်လိက်ယၟုကွာန်ညးကဵုညး ပစူလဝ်ဂတမုက် စၚ်ဇၞော်ရ။ စၚ်ဇၞော်ဂှ် ညးတံ ကၟဳလဝ်တုဲ တ္ၚဲဟွံကာတ်ကွေံရ။

နာကိဒ္ဒိ ကော်ဘိက်ညးအာက္ဍိုပ်ကွာန်မန်တံ ညးဂမၠိုၚ်တုဲ တိုန်စိုပ်စၚ်တုဲ ဥက္ကဌခရိုၚ်လာပ်ပူရဳ ဟီုအရေဝ် ပံက်ကဵုအသေအဟာန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ရ။ လတုဲ ဥက္ကဌ ဂကောံသၟတ်ဝုတ်ဗၠာဲမန်ဍုၚ်ၜၚ်ကံက် တိုန်ဟီုဂလာန်ရ။ ဟီုဂလာန်တံ တုဲဒှ်အာ ဗွဲမပြဟ်တုဲ အလာံတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် နူကဵုဂကောံကွာန်လပ်ပူရဳ ပအပ်ပြာပ်ကဵု ကွာန်စရေဲ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါရ။

နာဲကိဒ္ဒိ ဆက်တုဲ လလောၚ်တြးရ။

‘ယွံ ကလောကောဒေံ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ ညးဂမၠိုၚ် ယးသၞာံ ကောဒေံပိုဲတံ သီုညးဖအိုတ် အာဆဵုဂဗညးသကအ် ပ္ဍဲကွာန်စရေဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်သမုဒ်သဃမ်ပၠန်စိုအ် မိက်ဂွံဘိက်ပၟိက်ဏာရအဴ’ ။

ညးဂမၠိုၚ်တံ တက်တဲ ဂြုဂြုဂြီဂြီု ညးဇၞော်ကွာန်စရေဲဂှ် ဂွံအလာံတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် လွိၚ်ကပိုက်မံၚ် ဗွဲမလအ်လ ဗွဲမမိပ်စိုတ် ကေတ်ဏာအလာံရအဴ။ ကွိၚ်ကွိုက်ကွာန်မန်ဝၚ်ကကဵု ညးလှေ်တံ တိၚ်တက်လှေ်ထ္ၜးပျးကဵု ဒိၚ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်ရ။ ညးဂမၠိုၚ်တံ တိတ်အာဒၞာဲဖါပ်စတုဲ စစၞမန်နာနာသာ် ကေတ်နၚ် နူဍုၚ်ကွာန်တၞဟ်ဟ်တံ ဂမၠိုၚ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မန်ဍုၚ်သေံ (ဝါ) ညးတံ ကော်ခဴစ တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ်ဇုဇဗဴလမန် တုဲဒှ်အာဆဝွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.