Categories
လိက်ပရေၚ်

ပဋိပက္ခ ဒဒန်သြၚ်လောန်ကဵုဒြဟတ်ဂကူမန်

နူသၞာံ (၂၀၁၅) တေံ စတုဲသိုၚ်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် နကဵုသြန်ဂအုံအလဵုအသဳကၟိုန်ဍုၚ် ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကအ်ခၟိုၚ်)ဝွံ အာစိုပ်ဒတုဲဗၞတ်ၜိုတ် (၇၀%) တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်ပေဲါသ္ဘၚ်ပ္တိုန်ဂတဵုမုက်ယၟုဂးတုဲ နူကဵုဋ္ဌာနသိုၚ်ခၞံဒဒန်တေံ စဳဇန် ဘိက်ပၟိၚ်ကု ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။ က္လိဂွံလိက်ဘိက်တုဲမှ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ စဒစဵုဒစး စပ်ကဵုပြံၚ် လှာဲကၠေံယၟုဒဒန်တုဲ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ်အလုံကောန်ဂကူမန်တံ ဟွံဒုၚ်တဲ ဗီုပြၚ်ညးကဵုညးဒစဵုဒစးကၠုၚ်တုဲ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပဋိ ပက္ခစပ်ကဵုကိစ္စ ဒဒန်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။

တမ်ဝါဒိတေံ ဖျေံကၠုၚ်လဝ်နကဵုယၟု ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကအ်ခၟိုၚ်) ဟေၚ်ရ။ စိုပ်အခါလၟုဟ်စုက်ကၠုၚ်ကဵု အခိၚ်ပံက် ဒဒန်မှ နူအလဵုအသဳတံပြံၚ်လှာဲကၠေံယၟုဒဒန် သွက်ဂွံတၚ်အာယၟု “ဒဒန်အံၚ်သာန်” တုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက် ပ္ဍဲတ္ၚဲ က္တဵုဒှ်မၞိဟ် “သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (ဖေဖော်ဝါရဳ) ၁၃ ရ။ သွက်ဂွံပ္တိုန် ဂုဏ်စရာဲကုသ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ဂးတုဲ နူညးတာ လျိုၚ်ဋ္ဌာနဒဒန်တံစဳဇန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂ (MNA)
ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂ (MNA)
ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူဝွံ နကဵုကမၠောန်ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်၊ နကဵုအခေါၚ်အရာ ရဲဒေသ တ္ကအ်ခၟိုၚ်မွဲတၠ စတုဲ ဒစဵုဒစးကၠုၚ်ဂှ် လက္ကရဴညးဝွံ ကောန်ကွာန်ဒေသ တ္ကအ်ခၟိုၚ်တံကဵု ကောန်ဂကူမန်ညးမဆာန် ဂကူတံဂမၠိုၚ် ပါလုပ်ကၠုၚ်တုဲ ပဋိပက္ခဝွံ ဇၞော်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ပြးဇးအာအလုံလောကမန်ပိုဲရ။ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ လေဝ် နူလပှ်ကျာမွဲက္ဆံၚ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညးဒစဵုဒစးကၠုၚ် စပ်ကဵုကိစ္စဒဒန်တုဲ ကောန်ဂကူမန်တံ ညဳသၟဟ်ဒှ်ကၠုၚ် မွဲက ရောံ မွဲဂကောံကီုရောၚ်။

နူလ္တူလပှ်ကျာ (Social Media) သၟးဟွံက နကဵုလိက်မွဲက္ဆံၚ် ဂကောံမန်ဂမၠိုၚ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်ဒစဵုဒစး စပ်ကဵုယၟု ဒဒန်တုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် “ဥူမေန်န်ဥူ” ရ။ ဟိုတ်နူ ကောန်ဂကူမန်တံ ဒစဵုဒစးစပ်ကဵုယၟုတုဲ အလဵုအသဳ တွဵုရး ဍုၚ်မန်လေဝ် အစဳဇန်သွက်ဂွံကၠောန်ပေဲါပံက်သ္ဘၚ်ကၞာယၟုဒဒန်လေဝ် ညးတာလျိုၚ်တံရုပ်သီထောံရ။ သ္ကိုပ် ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်တြေံ “ဥူမေန်န်ဥု” ဒုၚ်ဏာဂတိပါၚ်ကဵု ညးဒေသဂကူမန်တံ ယၟုကောန်ဂကူမန်တံ ဒုၚ်တဲဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု အလဵုအသဳကၟိုန်ဍုၚ်တေံရောၚ် ဟီုပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဋ္ဌာနပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ကီုရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် စပ်ကဵုကိစ္စယၟုဒဒန်တုဲ စဵု ကဵုလၟုဟ် ယၟုဒဒန်ဗွဲမခိုၚ်ကၠိုက်ဟွံဂွံကဵုဏီရ။

ညးမက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ဒစဵုဒစး ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုထ္ၜးလဝ်သာ်ဏံနွံကီုရ။ “မၞးတံကၠောန်သ္ပပြံၚ်လှာဲဏာ သာ်ဏံဝွံ ဗၠေတ်ဗၠေၚ်မံၚ်ကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရောၚ်။ ဟွံစၟတ်သမ္တီလ္တူကောန်ဍုၚ်တံတုဲ ဝါဒမိက် ဂွံအုပ်ဓလီု နကဵုမဟာဝါဒဂကူ လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီုရောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုပ္တိတ်လဝ်ကီုရ။ ဟိုတ်နူယၟုဏံတုဲ အကြာကောန်ဂကူမန်ကဵု ကောန်ဂကူဗၟာတံ မ္ၚိုဟ်ကြံၚ်ကၠုၚ်နွံအာကီုရ။ နူလပှ်ဂကူဗၟာကဵု ညးမထံက်ဂလာန်ကဵု ဗော် (NLD) တံလေဝ် “သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဝွံ ညးမကေတ်ကဵုလဝ် ဗၠးၜးသွက်ကၟိုန်ဍုၚ်ဗၟာဏံတုဲ စပ်ကဵုယၟုဒဒန် ဏံဓဝ် ပ္တိုန်စရာဲဟွံမာန်ဟာ? အရေဝ်မံက်တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဂကူဗၟာတံ ညာတ်တဴ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူဝွံ ညးစိုတ်ဓါတ် စိုပ်တၠုၚ်တၞးမွဲတၠ၊ ဂွံစိုပ်အာ ဒု- ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဂှ် မာဲ (NLD) ပါ်မံၚ်ထံက်ဂလာန်တုဲ ညးမတၠိၚ်ဂုဏ်မွဲတၠ ရောၚ် ညးမထံက်ဂလာန် ဗော် (NLD) တံ ဟီုပ္တိတ်ကၠုၚ်ကီုရ။ စနူကဵုယၟုဒဒန်တုဲ မွဲလပါ်ကဵုမွဲလပါ်တၚ်ဒုဟ်ညးသ္ကံ တုဲ သီုၜါလပါ်တံၚ်ဂြဲဏာပရေၚ်ဇီုကပိုက်လ္တူကောန်ဂကူၜါလပါ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ ညးရပ်လဝ်ဇုက်ကိစ္စဏံဝွံ ကၠေံ ဗ္ဒန်မံၚ်မွဲခဏဖိုဟ်ရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တြေံ “ဥူမေန်န်ဥု” ဝွံ ပ္ဍဲတွဵုရး ပၠန်လေဝ် ပြဒ္ဒညာဂမၠိုၚ်မံက်တိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်၊ သၟူအမြာဲလေဝ် ဟွံ ခိုဟ်ကွေံတုဲ သီုကဵုဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်ကဵု နူကဵုဂကောံ ရပ်စပ်ထိၚ်ဒဝ်သၞောဝ်ဗော် (NLD) ကု “ဥူဝေန်ထိၚ်” တံကီုရ။ အကြာအကြေပ်ဂြတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ ညးတေံဒုၚ်ဒဝ်ဟွံမာန်တုဲ ပ္တိုန်လိက်ကေတ်အခေါၚ်နုက်တိတ်နူလျိုၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။ ကၠာဟွံဂွံအပ်ပြာပ်ပြံၚ်လှာဲတာလျိုၚ်၊ ဟွံဂွံခါန်ကၞက်ပ္တိုန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲပေဲါ သောၚ်က္လးပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် ညးဆက်တုဲ ကိုဟ်ဆာဲဖျေံကၠုၚ် ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ညး၊ အခက်အခုဲအကြာဗော်ညးတံလေဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရ။ “နူကဵုဗဟဵုတေံရပ်ဇုက်ကဵုကၠုၚ်တာလျိုၚ်၊ ပရေၚ်ကဵုကေတ်လာပ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ရောၚ်” ညးဟီုဓမံက်လဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရ။

ပိုဲကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ် အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံမ္ဂး ဗော် (NLD) ဝွံ နကဵုဗျူဟာစှေ်စှေ်မွဲ ၚိတ်အုပ်ဓလီု မံၚ်လ္တူကောန်ဂကူမန်တံကီု လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရောၚ်ဂှ် ညာတ်ကၠုၚ်ဗွဲမကၠးဖ္ဍးရ။ စပ်ကဵုသၞိၚ်ရုပ်ပ္တောံ “သ္ကိုပ် ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဒက်စွံလဝ်ပ္ဍဲကၠအ်ပ္ကဴ (ကန်သာယာ) ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တေံ ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ဟွံဒုၚ်တဲဒစဵုဒစးကၠုၚ် နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်ပံက်ဏာဗွဲမအံၚ်ဇၞးမာန်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကၠုၚ်တုဲ မံၚ်ကီုရ။ တရဴဇက်ဂၠောဲအာမံၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံ မၞးတံလေဝ် မ္ဒးဘိုၚ်ပံၚ်တဲ မွဲကရောံညဳညဳသၟဟ်သၟဟ်ထေက်ရောၚ်ဟီုကညာၚ်ပ္တိတ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဟွံတၞဟ်ခြာနူကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ကီုရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ်တဴပ္ဍဲပွဳဗွိုၚ်ဒေသဗဟဵုဗဒိုပ်လုပ်ဍုၚ်(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ကွာန်ပလိုၚ် ဂျပါန်တေံ လေဝ် နူကဵုအလဵုအသဳဝန်ဂီုကၠီု ကေုာံပရေၚ်စဵုဒၞာ (ဗိုလ်မှုးကြီးဝၚ်းနိုၚ်ဦး) ပလံၚ်လိက် စဵုဒၞါတဴ ဇက်တိုန်သ္ဘၚ်ကၞာနကဵု ကရောၚ်ပၞာန်ရ။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် အတိုၚ်ညးတံစဳဇန်လဝ် ကၠောန်သ္ပအာရောၚ် ကလေၚ်ကဵုဏာပရိုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာကဵု ဒပ်မၚ်ပယျဵု (BGF) ဇက်တိုန်အာ လပါ်ဒေသ ကျာ်ပိတေံတုဲ လုပ်သဳထောံ ဒပ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (၂)ဒၞာဲကီုရ။ အသိၚ်ဒြဟတ်ပၞာန်လေဝ် လပါ်ဒပ်သီုၜါကရေက် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်အာကီုရ။ ရုၚ်ဆက် ဆောံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမပံက်လဝ် ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်ရေဝ်တေံလေဝ် အခေါၚ်ဟွံမွဲမွဲသာ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ လုပ်စၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲသၟး ဟွံက၊ ဒပ်ကရောၚ်ပၞာန်စဴကၠုၚ်နူ မာ်မွဲစွေက်ပလိုၚ်ဂျပါန်တေံလေဝ် ဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ် အကြာဂၠံၚ်ကီုရ။ သ္ပအနိုၚ်အထက် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ဟိုတ်သာ်ဏံတံဝွံ နူကဵုအလဵုအသဳတေံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်လေဝ် ဟွံဆဵုမွဲသာ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံစပ်ကဵု ကိစ္စယၟုဒဒန်ဏံပၠန်လေဝ် ဆက်တုဲဂၠာဲတိုန်ဂလာန်ထ္ပက်ဆီမွဲနယ်မွဲဗီုပၠန်ရ။ နူလ္တူလပှ်ကျာ (Social Media) မွဲက္ဆံၚ် ပရိုၚ်တမ်ဝါဒိညးရပ်ဇုက်မံက်တိက်ကၠုၚ်ပၠန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံ မ္ဒးအမ်သဝ်သီုကဵုဓလိုက်က္တဵုထောံ ဒေါသကောန်ဂကူတံကီုရ။ ညးခ္ဍံက်လတာ်၊ လက်ဆဴ၊ ဒေါသကောန်ဂကူမန်တံ ဗာန်ခြာပ်ဇာပ်လုပ်အာလ္တူညးရပ် ဇုက် ပ္တိုန်ဂလာန်သွက်ဂွံကဵုယၟုဒဒန် “မိကောန်ဆာန်” ရ။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတု (ဖေဖေဝ်ဝါရဳ) ၂၈၊ ကောံဓရီုပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တေံ “မိကောန်ဆာန်” ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်စပ်ကဵုယၟုဒဒန်သြၚ်လောန် ဂွံပြံၚ်လှာဲတၚ်အာယၟုတၟိကီုရောၚ်။ ‘မိကောန်ဆာန်’ ဝွံ ဍတ်ပါ်ကၠုၚ်နူလောကမန်၊ ဇၞးအာမာဲပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်အမာတ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ကၟိုန်ဍုၚ်မွဲရ။ အပါ “မိကောန်ဆာန်” တံ “နာဲသက်လောန်” လေဝ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ဒးဒုၚ်ရုဲစှ် ဝန်ဇၞော်ကၟိုန်ဍုၚ်ကောန်ဍုၚ် အရေၚ်ကီုရ။

ၜိုန်ရ ‘မိကောန်ဆာန်’ ဝွံ ဇကုညးၜိုန်ရ ဒုၚ်လဝ်ယၟုမန်ကီုလေဝ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ “မန်တဝ်မုဲ၊ မန်ပၠေၚ်ဂကူ” ဟေၚ်ရ။ မန်ဖိုဟ်ကလေၚ်ဍဵုဍိုက်ဂကူမန် သာ်ဝွံ ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်စၟတ်တဴအိုတ်ရ။ အသိၚ်ဒြဟတ် ဒေါသကောန်ဂကူမန် ဂမၠိုၚ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူတံသာတုဲ ပံၚ်ကောံ ဒှ်ကၠုၚ်မွဲကရောံရ။ ဂလာန် ‘မိကောန်ဆာန်’ ပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ကၟိုန်ဍုၚ်တေံဝွံ ဟိုတ်နူမၞိဟ်ဒစဵုဒစးနွံဆမၞိဟ် (၂) တၠဟေၚ်တုဲ ဆက်သဳကၠဳအာရောၚ် နူကဵုဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ် ကၟိုန် ဍုၚ်ကဵုဏာအခေါၚ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပရိုၚ်ကၠတ်ထဝ်တေံလေဝ် “မိကောန်ဆာန်” ဟီုမံၚ်ပရောမန်ပရေံ၊ ညာတ်မံၚ်ဒုဟ်လ္တူဂကူမန်တံဏီရ။ ဒးလဝ် ဓယံက်ဗော် (NLD) တုဲ “မိကောန်ဆာန်” မွဲစးဂကူယျ၊ ၜံၚ်ဍတ်ပါ်တိတ်နူဂကူမန်၊ စလဝ်ပုၚ်မန်၊ သုၚ်လဝ်ဍာ်မန်၊ မံၚ်လ္တူတိဍာ်မန်တုဲ “မိကောန်ဆာန်” မွဲက္လေၚ်ပၠေၚ်ဂကူမန်ဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ တၠဗ္စပုၚ်ဇကု ဇကုက္လေၚ်ကိတ်၊ တၞုၚ် သွက်ဇကုမဇူတဴဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ကလေၚ်ဝးပ္ကဝ်ကီုရ။ “မိကောန်ဆာန်” ဟီုလဝ်ဂှ် “ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ စွံတဴလ ညာတ်သၠုၚ်ၚ်ညိ။ ဝါဒတၞုၚ်တၞး ဇကုတံ လ္ပဒေပ်စွံလဝ်ပ္ဍဲစိုတ်ဇကုတံညိ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်ဆာန်ဟီုဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အလုံ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံဖအိုတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုလဝ်ပ္ဍဲပရိုၚ်မွဲက္ဆံၚ်ကီုရ။

ဒၟါနူ “မိကောန်ဆာန်” ပ္တိုန်ဏာဂလာန်လ္တူကၠတ်ထဝ်ကၟိုန်ဍုၚ်တေံသာ်ဏံဂှ်ရ ကောန်ဂကူမန် ဂမၠိုၚ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန် ဂကူသ္ကာတ်မြဟ်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂-၃-၂၀၁၇) ဂှ် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာကောံကၠုၚ် ပံၚ်တောဲကဵုရဲဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်တုဲ ထ္ၜးတဴဆန္ဒစပ်ကဵုယၟုဒဒန်ကီုရ။ နူစကွာန် (ကညော်) ကွာ်ကၠုၚ်စဵုကဵုစိုပ် က္ဍိုပ်ဒဒန်တၟိဏံရ။ ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် အပံၚ်လၟိုဟ် (၃) လ္ၚီပြၚ်စမံက်ပ္တိတ် ဆန္ဒဇကုတံ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ယၟုဒဒန်ကီုရ။

ပ္ဍဲပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဂှ်ဝွံ ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်လေဝ်ဒှ် ဒု- ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုတဴဂလာန်ကဵု ကောန်ဂကူမန်တံ သာ်ဏံကီုရ။ “ပိုဲတံစိုတ်ဓါတ်စိုပ်တၞုၚ်တၞးရောၚ် ဗီု-မိကောန်ဆာန်စၟတ်လဝ်ဂှ် ကၠုၚ်ဗဵုအဏံမွဲတဲ ညိ။ မၞးတံသၟးဆာန်ဟွံသေၚ်၊ ပိုဲလေဝ်ဆာန်မံၚ်ဟွံသာနူမၞးတံပုဟ်၊ ဇၟာပ်စိုပ်တ္ၚဲက္တဵုဒှ်မၞိဟ်ကေုာံတ္ၚဲပြဟ်လလုဲ အရိုဟ်သၞာံပိုဲရှေ်သှေ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တေံ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ကီုရောၚ်။ တ္ၚဲဏံ ပိုဲထ္ၜးဆန္ဒဝွံ ဟွံဆာန်တုဲပိုဲထ္ၜးဆန္ဒဟွံ သေၚ် “ဆဒဒန်ဓဝ် ဟွံမိက်ကဵု ဓဝ်ထေၚ်မှာ အကြာဂကူဟွံမိက်ကဵုပါ်ထ္ကးအာရ။ လ္တူတိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဝွံ အတိုၚ်ဆန္ဒစိုတ် ရဲဒေသတံနွံပၟိက်မ္ဒးဖန်ဖက်ကဵု ထေက်ရောၚ်။ မ္ဒးကလၚ်ရမျာၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်ထေက်ရောၚ် “အ ဃောကွာ်မံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဝွံ ဟိုတ်နူဒဒှ်ဏံ ဓဝ်ပရေၚ်ဆာန်ကၟိုန်နွံကၠုၚ်ညးဟွံမိက်ကဵု လီုသရိုဟ်အာလောဲ လောဲပုဟ်” သာ်ဝွံ ဟီုလလောၚ်ကုကောန်ဂကူမန်တံကီုရ။

စပ်ကဵုယၟုတုဲ အတိုၚ်အလဵုအသဳတြေံတေံ ဖျေံလဝ်ယၟုတြေံလေဝ်ဒှ်ဒှ်၊ အတိုၚ်ရဲဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်တံ ဒးစိုတ်ရုဲစှ် ပ္တိုန် ထ္ၜးဂှ် အလဵုအသဳ (NLD) တံမ္ဒးစၟတ်သမ္တီ က္လၚ်ရမျာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်ထေက်ရောၚ်။ ဟိုတ်နူဒြဟတ်မန်တုဲ လမျီုမန် မန်ရဒးရီု၊ ဒဒိုက်မန် မန်ဟေၚ်တီကေတ်မာန်တုဲ ဘိုၚ်ဟံၚ်ပြာ်အာညးသ္ကအ်မာန်ကၠုၚ်သေၚ်ဟာ။

ဟိုတ်နူကၠာ်ဂျိဂကူ “မိကောန်ဆာန်” တုဲ ကောန်ဂကူမန်တံသာတုဲ ပံၚ်ကောံမွဲကရောံ မွဲစိုတ်မွဲဆန္ဒကီုရ။ ဒြဟတ် မန်တံ ဂဵုဍာဲအာလ္တူတိဍာ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်မွဲဝါပၠန်ရ။ အလာံၜိုပ်ထဝ်လေဝ် ပၠးသၞေၚ်ပဝ်ဟဳသွဝ်အုပ်ဓလီုအာအလုံမွဲတ္ကအ် ခၟိုၚ်ကီုရ။ “မန်ညဳဂှ် သၞတံဖေက်အိုတ်ရ” အရေဝ်ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတြေံ နာဲထေန်ကေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ်လမျီုလုပ် ကၠုၚ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုဒြဟတ်မန်ဟေၚ် ဖန်ဖက်ကေတ် အခေါၚ်အရာမန်မာန်၊ ကံကုသဵုမန်မာန်ရောၚ်ဂှ်မ္ဒးပ္တိုန် ထ္ၜးဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.