Categories
ပရိုၚ်

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အလဵုအသဳ ရန်သုၚ်စောဲသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရး နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ရန်သုၚ်စောဲအာသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ် ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ် ဖအိုတ်လဝ်သြန် အယာံမာတ် ၈၅ ကိုဋ်ဒကေဝ်ဟေၚ်တုဲ သၞာံဏံ ဂလိုၚ်ပ္တိုန်လၟိဟ်သြန် ဒဵုကဵု ၅၀၀ ကိုဋ်ဏောၚ်တှေ် သကြာၚ်္န်ဗဟဵု သၞာံဏံ ညံၚ်ဂွံမိပ်နူသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ကၠောန်အာမာန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်တာန်ဝေန် သ္ကိုပ် စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

စၚ်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န်ဗဟဵု ဍုၚ်မတ်မလီု (Internet)
စၚ်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န်ဗဟဵု ဍုၚ်မတ်မလီု (Internet)

“သၞာံအာဏံ ဂွံစကာသြန် ၜိုတ် ၈၅ ကိုဋ်ဓဝ်တှေ် ဟွံရုံဂပ်ရ။ နူမ္ၚးမ္ၚးဏောၚ် ဒးဘိုၚ်ထံက်ပၚ်ကဵုတှေ် သၞာံဏံ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဗီုဂှ်ပၠန် သြန်ဇကုကဵုဇကု မှက်ဇကုကဵုဇကု ညံၚ်ဂွံဒှ်ရုံရုံဂပ်ဂပ် နူတၞဟ်ဟ် ညံၚ်ဂွိုအ်ဒးထံက်ပၚ် ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ သၞာံဏံ ဒးဂလိုၚ်ပ္တိုန်လၟိဟ်သြန် ရုံရုံဂပ်ပ်” ဥူမျေအ်တာန်ဝေန် ဂးရ။

တုဲပၠန် သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န်ဗဟဵုသၞာံဏံ သြန်ဂအုံနွံမံၚ် ရုံရုံဂပ်ပ်ဏောၚ်တှေ် ပွမဒးအာတ်ဒါန် လှုဲဂှ်လေဝ် ဟွံအာတ်ရ နာဲမျေအ်တာန်ဝေန် ဂး။

နကဵုသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်ဏံရ ပွမသိုၚ်ကၞာထးဗဟဵုကီု၊ ပွမကၠောန်အသေအဟာန် ပံက် ကၟာတ်သ္ဘၚ်အတးကီု၊ သွက်အစဳဇန် ဒယှေ်လဟိၚ် လှေ်ဒိၚ်တံကီု၊ သွက်ဂွံကဵုလာဘ်ကီု၊ သွက်အရၚ်ဂွံဝေၚ်ဍာ်ကီု၊ သွက်ဂွံကဠအ်ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ အာယုဝုဍ္ဎိတံကီု ရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာရောၚ် ဂးရ။

“ကၞာထးဗဟဵုဂှ် မိပ်မံၚ်ရိုဟ်သၞာံရ၊ဗ္တံမ္ဂး မၞိဟ်တံပေၚ်က္ဍတ် ၜေတ်ကၠေတ် ဒဵုကဵုအာကၠုၚ်ဟွံဂွံရ၊ သၞာံဏံကၠောန် ညံၚ်ဂွံမိပ်နူရိုဟ်ဟ်သၞာံဏောၚ်တှေ် ခိုဟ်ကွေံကွေံရ” ရဴဝွံ သၟတ်မွဲတၠ ကောန်ဍုၚ်မတ်မလီု ဟီုရ။

သၞာံအာဏံ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု ကၞာထးဝေၚ်ဍာ် နွံ ၁၇ စၚ်တုဲ သၞာံဏံလေဝ် ကၞာထးဝေၚ်ဍာ် ဆက်နွံ အတိုၚ်လၟိဟ်ဂှ်ပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ရ။

သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် တွဵုရးမန်ဝွံ ဒှ်သ္ဘၚ်မိပ်ဇြိပ်ရာၚ်ဆာဲမွဲကီုတုဲ ဗွဲတၟေၚ်ပ္ဍဲပရၚ်စက်စာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ် ဗုဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်နူဒေသနာနာတံ ကၠုၚ်စိုပ်ဝေၚ်ဍာ်ၜဳ ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံတုဲ ဒှ်ဒၞါဲမိပ်ဇြိပ်သၟဳဗ္ဂာအိုတ် မွဲကီုရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲ အတးတိုန် ကေုာံတ္ၚဲသၞာံမံက်တအ်ပၠန်လေဝ် ပ္ဍဲမတ်မလီု၊ ကျာ်မြဟ်၊ ကွာန်ရောဂေါတံ မိပ်ဇြိပ်ရာၚ်ဆာဲ နွံကဵုမၞိဟ်တံအာကၠုၚ်ရေၚ်ဂၠောဲ သၟဳဗ္ဂာဂၠိုၚ်အိုတ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.