Categories
သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် ကုနာဲအံၚ်ကျဳတိၚ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် မကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၁) သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံဂှ်ဝွံ နာဲအံၚ်ကျဳတိၚ် နူဗော်ပျဳဃာၚ်ဖျဵု USDP (ပြည်ထောၚ်စု ကြံ႕ခို်ၚ်ရေးနှၚ့် ဖွံ႕ဖြိုးရေးပါတီ) ဇၞးမာဲ ဒှ်အာ အမာတ်ကၠတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ အ္စာပရိုၚ် ‘အဴမန်’ နူဌာန်ပရိုၚ်မန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် ကုညးရ။

သၟာန်။ ။ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ (အကြာ) ဏံ ဟိုတ်နူဟိုတ်သာ်လဵုတုဲ ဂွံဇၞးထပိုတ်ဏာမာဲရော?

သွဟ်။ ။ ဂွံမာန်ဇၞးအာဗီုဏံဂှ် စေတနာကောန်ဒေသတံလေဝ်ပါကီု၊ အရာညးတံနွံပၟိက်ဂှ် ဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵုမာန်ဏောၚ် ညးတံစှေ်စိုတ်ဗီုဂှ်တုဲ ညးဍိုက်စုတ်မာဲ ကဵုအဲရ၊ အဓိက ဒၞါဲအဲဂွံမာဲဂၠိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကွာန်ဝါဍောတ်၊ ကွာန်သက္ကော၊ ကွာန်မဟေဲ၊ ကွာန်မုဟ်ရိုဟ်ဍောတ် တံဂှ်တှေ် ဒှ်ဒၞါဲအဓိက အဲဂွံမာဲဂၠိုၚ်ၚ်ရ။

ဥူအံၚ်ကျဳတိၚ် (MNA)
ဥူအံၚ်ကျဳတိၚ် (MNA)

သၟာန်။ ။အခါရစှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲတေံဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ဗီုလဵုကီုရော?

သွဟ်။ ။အဓိကဂှ် ပိုဲအာဆဵုကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံစုက်က်တုဲတှေ် ပိုဲစှေ်စန်ဒက်မာဲ၊ အပိုၚ်အခြာအခိၚ် စှေ်စန်ဒက်မာဲ နွံမံၚ် ၆၀ တ္ၚဲတှေ် ပိုဲစှေ်စန်ဒက်အခိၚ်ပေၚ်ၚ် ကၠိုဟ်တ္ၚဲထုတ် ဒဵုကဵုပေၚ် ၅၅ တ္ၚဲရဏောၚ်၊ ကွာန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ၃-၄ လ္တုန် အရိုဟ်တ္ၚဲအာဆဵုကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ၊ ၝညးတံပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် သဳကၠဳလဴက္လးကဵုညးတံ၊ တုဲပၠန် ဒဒှ်ဝၚ်ဇကုဂှ်လေဝ် လဴက္လးကဵုညးတံက္ဍန်န်၊ တုဲတှေ် လဆဵုဂဗအဲ ဂွံကၠုၚ်လဝ် နူဌာနကမၠောန် အဲကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်လေဝ် သောၚ်ထ္ၜးကဵုညးတအ်၊တုဲပၠန် အခါရ ဇၞးမာဲတှေ် ‘ကမၠောန်ဗ္ၚညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် ရီုဗၚ်အာ ရဲဗ္ၚတံဏောၚ်၊ ကလောန်ဟွံမွဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ကလောန် ညံၚ်ဂွံဂွံကလောန်ဂှ်လေဝ် ဖန်ကဵုဏောၚ်’ နကဵုကတိပါၚ်သာ်ဏံ အဲကဵုလဝ်နွံ။

သၟာန်။ ။ အတိုၚ်ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်ဏံ ဆလအ်ဓမံက်ရုပ်ရဴမာန်ရော?

သွဟ်။ ။ စနူလၟုဟ် ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴဣယျ၊သြောံဂကူခိုဟ်ဟ် မခိုဟ်ဟ် ရဲဗ္ၚတံနွံပၟိက်ဂှ် ဗကန်လဝ်တုဲယျ၊ သွက်ဒေသဝါတ်ဍာ်တံဂှ်တှေ် ဇန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်ပလိုၚ်အဝဳစိ၊ ဟီုအိုတ်တ်တှေ် နကဵုအစဳဇန်ဗော် ကၠောန်ကဵုဂွံဂှ် ပိုဲကၠောန်ကဵုဖအိုတ်ဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ ဒှ်အာ အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်မွဲယျတှေ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဂလာန်သာ်လဵုမွဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠာအိုတ်ရော?

သွဟ်။ ။ စနူတ္ၚဲဏံတုဲ အဲစုက်လုက်မံၚ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံရပအ်နဝ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အရာညးတံနွံပၟိက်တုဲ အရာလဵုပ္တိုန်ထေက်ရော ဗ္စာချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲတှေ် အရာကိတ်ညဳကဵုဒေသဂှ် ပ္တိုန်အာကၠာဏောၚ်၊ အဓိက ပ္ဍဲပရေၚ်ပ္တန်ဥပဒေဂှ် လ္ပာ်ဇကုညံၚ်ဂွံစှေ်ဗီု ညံၚ်ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ် ဒးပဠေဝ် ဒးဂစာန်တၟာကလှေ်ဏီဏောၚ်၊ ဒးအာတ်အရာဇကုနွံပၟိက်ဂှ်ဏောၚ်မ္ဂး ဗက်ဆဵုကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ သ္ပသမ္တီလဝ် အခန်ဍေံကဵုဍေံတုဲ မွဲတုဲမွဲ ပ္တိုန်အာဂလာန်ဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ နကဵုအ္စာ ယဝ်ပၠောပ်ဂလာန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်မ္ဂး အရာဒးစွံအဓိကဂှ် မုရော?

သွဟ်။ ။ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်မ္ဂးဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ရုဲစှ်တုဲမှ ဒှ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ အဓိကဂှ် ဒးက္လၚ်ရမျှာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသတံဏောၚ်၊ ပ္ဍဲအကြာညးတံလေဝ် မၞိဟ်ကၠိုဟ်နူဇကု နွံတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ယျတှေ် ဗီုဇကုအ္ၚပ်ဂှ်ရ ဗက်ပ္တိုန်မံၚ်တှေ် ဒှ်ဝါတ်ရပအ်၊ ဟွံသၟာန်လဝ် ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တှေ် မုလေဝ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ဟွံဂွံပုဟ်။

သၟာန်။ ။ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ် ဗီုလဵုပံၚ်ဗ္စပ်ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဒေသတံရော?

သွဟ်။ ဣဏံဂှ် ပံၚ်တောဲတုဲ ဒးကၠောန်အာဏောၚ်၊ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး အရာဒေသဇကုနွံပၟိက်ဂှ် ဇကုကဵုဇကု ဆက်စၠောံလဝ်ညးသ္ကံမှ ဒှ်ကလောန်ဏောၚ်၊ အရာကိစ္စဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဟွံဂွံမ္ဂး ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏောၚ်လေဝ်၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ပိုဲတံ ဟွံညဳသာတှေ် တ္ကံပိုဲဏံ ဆလအ်ဟွံဇၞော်မောဝ်ပုဟ်၊ ပံၚ်ကၠောန်ညးသ္ကံမှ တ္ကံဏံဇၞော်မောဝ်ဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ သွက်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်ဏံ ဘိုအ်ဂွံကၠောန်မုနွံကီုရော?

သွဟ်။ ။ ရဲဗ္ၚ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗ္ၚတဵုသြောံတှေ် ကျဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ၊ ပရဲညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ် ဗီုလဵုသ္ပခိုဟ်ရော ပိုဲဒးရံၚ် ဗီုဒေသဆက်စပ်တၞဟ်ဟ်တံရ၊ အဟိန်ကၠောန်မံၚ်သြောံဂှ် မုကၠောန်ဂွံရော၊ ဝါဍာ်ဗၠိုက် ဝါဍာ်ဇြိုဟ် လ္ၚဵုလ္ၚဵု မုကၠောန်ဂွံမာန်ကီုရော မပ္တံသာ်ဏံရ၊ အေစွံအဓိကကဵုတံဏံတုဲ ကၠောန်အာရောၚ်၊ ဆေၚ်ကဵုနဲကဲပညာတှေ် ဆက်ကဵုဌာနဆက်စပ်တံဏောၚ်။

သၟာန်။ ပ္ဍဲဒေသတ္ကံခၟိုၚ်ဏံ တိဝါဗၠိုက်ဍာ် နွံဨကတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်တှေ် ကဏ္ဍဏံ ဗီုလဵုရေၚ်တၠုၚ်အာရော?

သွဟ်။ ။ ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ်ဏံ ကြုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒိုဟ်က္ဍာအိုတ်ယျတှေ် ကိစ္စဏံ ဒးကၠောန်တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်၊ အခိၚ်လၟုဟ် ပိုဲဂှ်ဗော်ဂွံအဝဵုလေဝ် ဟွံသေၚ်တှေ် ဆေၚ်ကဵုကၟာမြံၚ်မ္ဂး ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ဌာနကၟာမြံၚ်ကၠာဏောၚ် တုဲမ္ဂး အရာဇကုကၠောန်ကဵုမာန်နွံတှေ် ကၠောန်ကဵုဏောၚ်၊ ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဘိုအ်ဂွံကဵုအရီုဗၚ် ခက်မံၚ်မ္ဂး ဗော်ပိုဲ ၜိုတ်ကၠောန်ကဵုဂွံဂှ် သွက်ဂွံက္လေၚ်ၜံက်ခါဲ ကြုၚ်မြံၚ်ဂှ် အစဳဇန်နွံ။

သၟာန်။ ။ လက္ကရဴအိုတ် နကဵုအ္စာ မုမိက်ဂွံဟီုဗပေၚ်နွံဏီရော?

သွဟ်။ ။ နကဵုအဲ ဒုၚ်လဝ်ကအ်ပါၚ် ကုကောန်ဒေသတံနွံမံၚ်၊အေဇှ် ၜိုတ်သ္ပမာန် ကၠောန်ကဵုဏောၚ်၊ အဲဂှ် ညးစၞးကောန်ဒေသတံဏောၚ်၊ ကောန်ဒေသတံ စကာညိ၊ အတိုၚ်ဒုၚ်လဝ်ကအ်ပါၚ်ဂှ်ရ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်လဆဵုဂဗအဲ လေပ်ကၠုၚ်လဝ်တံဂှ်တုဲ ၜိုတ်ကၠောန်မာန်ဂှ် ဂစာန်ကၠောန်ကဵုဏောၚ် ကဵုကတိပါၚ်မွဲဝါပၠန်ရ။

သွဟ်ကဵုဗီုဏံဂှ် နူဌာန်ပရိုၚ်မန် တၚ်ဂုန်ဗွဲမလောန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.