Categories
လိက်ပရေၚ်

ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ၜိုတ်လဵုသ္ၚောဲတၞဟ်ခြာ

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်-ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမေကၠာန်ကၠုၚ်လဝ် ဒၞာဲဍုၚ်နေပျဳဒဝ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၁ သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ စပ္တံရပ်စပ်စကာကၠုၚ် ဝေါဟာမအရေဝ် ‘ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်’ အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

“ပူဂဵုပါလုပ်ပ္ဍဲကလောန် ပရၜေိုဟ်လလံဏံ သီုညးဖအိုတ်တံဂှ် ၜိုန်လညာတ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကံကီုလေဝ် ရန်ကဵုဂုန်ဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ကဏ္ဍညးကဵုညး ဒၞါဲညးဒးတာလျိုၚ်ဂှ် ယဝ်ဂစာန်ကၠောန်အာ နကဵုသမ္တီဂမြၚ်ညာဏ်ပညာ သဳကၠဳပ်ညဳပ်ညပ်အာညးသ္ကံ၊ နကဵုသတ္တိ ဂံၚ်ဒုၚ်တဲအခိုက်တၟိတၟိ ကသပ်လညာတ်တၟိတၟိ၊ နကဵုဓဝ်ဝဳရိယ ဂစာန်လွဳ တတ်ကၠောံအာ အခက်ခုဲနာနာ ဒဵုကဵုကလိဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞးတေံဏောၚ်တှေ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဗီုပိုဲတံစၟဳမိက်စမံၚ်ဂှ် ဗွဲစၟတ်ဨကန် ဒက်ပ္တန်မာန်ဏောၚ်” (ကံက်နုက် နူဂလာန်ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုလဝ်ဂလာန် ပ္ဍဲပေါဲပံက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်- ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမတေံ)။

ဗီုမလိက်ပတဴလဝ်ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (Internet)
ဗီုမလိက်ပတဴလဝ်ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (Internet)
“လၟုဟ်တှေ် ပိုဲတံ ပကောံကေတ်တၚ်နၚ် နူသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏံတုဲ ဒးကွာ်တိုန်အာကဵု ကေမၠာန်ထ္ပက်စၟတ်တဲ သွက်တၚ်တုပ်စိုတ်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ (21 st Century Panglon Conference Agreement) တေံဏောၚ်။ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုတၚ်တုပ်စိုတ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဂှ်တုဲ ပိုဲဒးဆက်ဂါံတိုန် အဆံၚ်ချူပဠေဝ် သၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်၊ သ္ပဒ္တန်သၞောဝ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ပၠန်ဏောၚ်။ မွဲကဆံၚ်ပၠန်တှေ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ပိုဲတံချူပဠေဝ် သ္ပလဝ်ဒ္တန်ဂှ်တုဲ ဒးကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲ အခိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳ ပၠန်ဏောၚ်။ အဆံၚ်လက္ကရဴအိုတ်ပၠန်ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရိတ်တေတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ရ” (ကံက်နုက်နူဂလာန် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုလဝ်ဂလာန်ပ္ဍဲတ္ၚဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပေၚ်ကၠောံမွဲသၞာံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ၊ သၞာံ ၂၀၁၆)။

အလဵုအသဳ ကေုာံကၠတ်ထဝ်တံ စပ္တံကော်ခဴစကာကၠုၚ်ဝေါဟာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်

ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳတၟိ NLD ဏံ ရပ်စပ်စကာကၠုၚ်ဝေါဟာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကၠာအိုတ်ဂှ် ဂွံဗှ်ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဂလာန်ညးဒါန်လိက် လိက်ပရိုၚ်(မြန်မာ့အလၚ်းသတၚ်းစာ)၊ဂိတုဂျောန် ၁၈ ၊ သၞာံ ၂၀၁၆ နကဵုယၟုက္ဍိုပ်လိက် “လက်ဆၚ့်ကမ်းသယ်ဆောၚ်ရမည့်ပၚ်လုံစိတ်ဓါတ်” တေံရ။

“ပ္ဍဲအရာဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဏံ လညာတ်နွံၜါဗီုရ။ လညာတ်မွဲဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ရးဒေသေဇၞာ် (၇) ရး ကေုာံ တွဵုရး (၇) တွဵုရးတုဲ သွက်ဂွံပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ရ။ ဣဏံဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အကာဲအရာဒေသတိဍာ်တံ ဟီုစဂွံရ။

လညာတ်ဒက်ပ္တန်သာ်ဏံဂှ် စွံအဓိကကဵု တၚ်ရန်တၟံ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ညံၚ်ဟွံဂွံထ္ကးပြး၊ ဓဝ်ညဳသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညံၚ်ဟွံဂွံလီုလာ်၊ အဝဵုကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်ဂွံတန်ကြန်ဗိုန်ဇၟအ်အာတုဲ ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ နဗီုပြၚ် (၇) ရးဇၞော်၊ (၇) တွဵုရးရ။

လညာတ်မွဲပၠန်ဂှ် သွက်ဂကူဗၟာတှေ် ပါ်ကရေက်ကဵုတွဵုရးဗၟာမွဲကီုတုဲ သွက်ဂွံပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် နကဵုလၟိဟ်တွဵုရး (၈) တွဵုရးရ။ ဣဏံဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဗီုပြၚ်အခေါၚ်ကောန်ဂကူတံတုဲ ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ရ။ ရန်တၟံ ဗီုပြၚ်ဏံဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ပရေၚ်တုပ်သၟဟ် ၊ ပရေၚ်ဖန်ဖက်ကံကုသဵုညးကဵုညးတုဲ ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ရ။(ကံက်နုက်နူဂလာန်ညးဒါန်လိက် လိက်ပရိုၚ်)။

တုဲပၠန် ကၠာဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံဍုၚ်-ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမ ၜိုတ်မွဲတ္ၚဲ၊ ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် (၃၀) ဂှ်လေဝ် “ ရန်ကဵုသွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် တုဲ လးဖျေံကဵုမဟာဗျူဟာ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်- ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမဏံဂှ် နူကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် ဗွဲမမိပ်စိုတ်ရောၚ် လလောၚ်တြးဏာ” ရဴဝွံ နူကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သွက်ဂွံလလောၚ်ပ္တိတ်သာ်ဏံဂှ် ညးစၞးဒပ်ပၞာန်တံ ဒ္စဵူဒ္စးဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု ဝေါဟာမအရေဝ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သ္ကိုပ်ပၞာန်တာန်သဵု ညးစၞးဒပ်ပၞာန်ဂှ် “ ပ္ဍဲလိက်မူအပြောံဏံ စကာလဝ်မအရေဝ်မ္ဂး ရန်အာသွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲပိုဒ်လက္ကရဴအိုတ်တေံလေဝ် စကာလဝ် မအရေဝ်မ္ဂး သွက် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် သ္ဂောံမံက်တိုန်ဂှ်ကီု ဍေံဗၠေၚ်မံၚ်ကဵု မအရေဝ် ပ္ဍဲသၞောဝ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် အခန် (၁) ၝောံပိုဒ် (၇) စကာလဝ်-သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုစေဝ်ပၞောန် ကေုာံၝောံပိုဒ် (၈) စကာလဝ်-နကဵုသၞောတ်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဂှ်ရောၚ်တုဲ နကဵုဒပ်ပၞာန် ၜိုန်ရေစှ်စိုတ်ဒုၚ်တဲ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်-ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံကီုလေဝ် မအရေဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂှ် ဟိုတ်နူစှေ်စးမံၚ်ကဵု ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၝောံပိုဒ် (၇၊၈) ဂှ်ရ ထေက်ကဵုဒးက္လေၚ်ပဠေဝ် မအရေဝ်ရောၚ်” သာ်ဏံ သ္ကိုပ်ပၞာန်တာန်သဵု ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။
ဟိုတ်နူညးစၞးလ္ပာ်ပၞာန် ဒ္စဵူဒ္စးကၠုၚ်သာ်ဏံဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သွက်ဂွံလလောၚ်တြးစကာလဝ် မအရေဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂှ် ကေတ်ဆန္ဒမာဲပ္ဍဲညးစၞးနွံ ၅၈၆ တၠဂှ် မာဲထံက်ဂလာန် (၃၉၁) မာဲ၊ မာဲဟွံထံက်ဂလာန် (၁၈၄) မာဲ၊ မာဲအကြာ ၅ မာဲဂွံတုဲ နူကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန်ကဵု ဂလာန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂွံတီရ။

(ဟိုတ်နူကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သ္ပလဝ်ဒ္တန်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံဂတာပ်ပေါဲပံက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ကၠောန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲဗက် ပ္ဍဲပယာံသဝ်တ္ၚဲဂှ်ရ ဂစာန်ကၠောန်ပစူပ္တိုန် မလိက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် “နူပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ဇက်တိုန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် တေံ “၂၁ ရာစုပၚ်လုံမှ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောၚ်စု သို႔” ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် အတိုၚ်ဂွံညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲဗီုဂှ်ရ- ဂလာန်ချတ်ဗပေၚ်)။

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ

ကၠာဟွံစိုပ် ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမ (ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆) ဏီဂှ် ဒၞာဲပေါဲသဳကၠဳမွဲဒှ်ဒှ်၊ ပ္ဍဲအသေအဟာန်မွဲဒှ်ဒှ် ယဝ်ကလေၚ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ် ဂလာန်ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳမ္ဂး ပ္ဍဲကိစ္စပ္တန်ဍုၚ်အနာဂတ်ဂှ် ညးစကာကၠုၚ် ဝေါဟာ “ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ” ရောၚ်ဂွံဆဵုကေတ်။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုဂျောန် ၂၈ တေံ အဃောကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ဂကောံပၠတရဴ ကေမၠာန်ပရၜေိုဟ်လလံ (PPST) ဒၞာဲ Horizon Lake View Hotel ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်ဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံပ္တန် “ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ” ဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ မုသၠးကဵုမာန်ရော ဒုၚ်သဇိုၚ်လ္တူဏံတုဲ သဳကၠဳအာညိ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ညးထ္ပက်လဝ် စၟတ်တဲ NCA ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၈) ဂကောံတံဂှ် ညးစကာလဝ် မအရေဝ် ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်။ (ကံက်နၚ် နူပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်)

ပ္ဍဲဂလာန်သၞာံတၟိ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၁၈) သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် စပ်ကဵုမူဝါဒ ပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်တုဲ “ ကိစ္စဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ် ဂကောံဆက်စပ်သီုဖအိုတ်တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန် ပိုဲဆက်ဂစာန်အာဏောၚ်။ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်တုဲ အတိုၚ်ကောန်ဍုၚ်ပိုဲတံ စၟဳမံၚ် သွက်ဂွံပ္တန် ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂှ်လေဝ် ပိုဲတံ ဆက်ကၠောန်အာဏောၚ်” ဣဏံလေဝ် ညးစကာကၠုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်။ (ကံက်နူဂလာန်ညး)

ကြက်ရှ်သာ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အစာကျဝ်ဝေန် သၟာချူလိက်သ္ၚဳဂၠိပ်ပရေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ချူလဝ် “ခေတ် NLD- သၞာံပထမ” ပ္ဍဲကဏ္ဍလိက်ပရေၚ် ဂၠာဲသ္ၚဳ “သွဟ်အကြာ” (ကြားအဖြေ ရှာပုံတော်) နေယှေန်သတိတ်(Nation State) ဟာ၊သတိတ်နေယှေန် (State Nation)ဟာ၊ တောဲမံၚ်အာမွဲစွံဟာ၊ ပံၚ်ကောံမံၚ်မွဲစွံဟာ ဂှ်တုဲ ကံက်ပ္တိတ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာဗွဲသရောပ်ရ။

ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂွံသၠးၜးတုဲဗက် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်မၞိဟ်ဍုၚ်ပိုဲတံ လညာတ်ဟွံတုပ်ညးသ္ကံဏံ နွံကၠုၚ်ကဵုပဋိပက္ခလွဟ် အဆက်ဟွံပိုတ် နူကဵုအဆံၜတ်တ် ဒဵုကဵုစိုပ်အဆံၚ်ကြံၚ်ၚ်ရဟီုမ္ဂး ဟီုစဂွံရ။ ပ္ဍဲဂကောံနာနာ က္တဵူဒှ်ဒၟံၚ်ပဋိပက္ခလွဟ်ဏံ ယဝ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် တၚ်ရန်တၟံဂကောံတံဂှ်မ္ဂး ဟွံတုပ်ညးသ္ကံ နွံၜါတၚ် ဂွံဆဵုကေတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံရောၚ်။

တၚ်ရန်တၟံပထမဂှ် “ၜိုန်လညာတ်ဟွံတုပ်ကီုလေဝ် စွံဓဝ်လအေၚ် ဖအောန်ဖျေံအခိုက်ဗဟဵုရပ်ဇုက် လွဳပ္တိုန်လညာတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍာံဍာံ စွံၚုဟ်မးကဵုကောန်ဂကူဍောတ်တ်တံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ် ဂကူဗၟာဗုဒ္ဓဘာသာလၟိဟ်ဂၠိုၚ်တံအာက္ဍိုပ် (Nation state of Burman Buddhist majority)၊ ဣဏံဂှ် ဒှ်ဝါဒဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဂကူဗၟာဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဒုၚ်လဝ်တဲ။

တၚ်ရန်တၟံ ဒုတိယ “ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ နကဵုတွဵုရးဂလိုၚ်တုဲ သွက်ဂွံတောဲမံၚ်အာမွဲစွံကဵုအလုံဂကူဂလိုၚ် ဗွဲမညဳသာ ၊ သီုကဵုအခေါၚ်အဝဵုဂကူညးကဵုညး (State Nation of multiple ethnic nationalities with coming together)” ဣဏံဂှ် ဒှ်ဗီုပြၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံနွံပၟိက်။

စပ်ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကေုာံ ဖေဝ်ဒရေဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ တုဲ ညးသ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပါဲအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲ တန်တဴဒၟံၚ်ဍုၚ်အမေရိကာန် တၠဂုန်အ္စာရာဝိက ပါ်ပါဲသောၚ်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် “ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် (သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ သ္ပဇြဟတ်ကဵုဖေဝ်ဒရေဝ်) ဟီုဂှ် ဆေၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာတွဵုရးတှေ် နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တေံဏောၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်။ ဒးဟီုမွဲနဲပၠန်မ္ဂး ကၠထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အုပ်ဓလီုလဝ် ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူရ။ ဥပမာ- ညံၚ်ကဵုကိစ္စဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ်က္တဵူဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂတမတ်ပိုဲဏံ။

သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ (သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ကဵုဇြဟတ်ကဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳ) ဟီုဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရး ညးကဵုညးဂှ် အခေါၚ်အဝဵုနွံပေၚ်ၚ်တုဲ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် လုပ်အုပ်ဓလီုဟွံဂွံရ။ ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာ တွဵုရးမ္ဂး အမာတ်တွဵုရးကၠုၚ်နူတွဵုရးတံဂှ်ရ ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ်။ ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒးသ္ပစၞး ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ်၊ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူဂှ် ဒးသ္ပစၞးတွဵုရးတံဏောၚ်။ ကၠတ်ထဝ္ၜါဏံ ယဝ်ဂွံလဝ် အဝဵုတုပ်ပ်ဒှ်မ္ဂး ဣဏံဂှ် သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရ” သာ်ဏံ တၠဂုန်အ္စာရာဝိက သောၚ်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သရောပ်ကၠေံမ္ဂး ဗော် NLD ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဏံ နူကၠာဟွံဂွံအဝဵု ဟွံဒှ်အလဵုအသဳဏီတေံ ဒုၚ်ကေတ်လဝ် ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ တုဲ ကာလကလိဂွံအဝဵု တိုန်ဒှ်အလဵုအသဳဂှ် ဒှ်အာကွေတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သွက်ကၟိန်ဍုၚ်တၟိ အနာဂတ်တေံဂှ် နကဵုဗော် NLD ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴ ဗွဲလ္တူတေံအတိုၚ်တၚ်ရန်တၟံပထမ အ္စာကျဝ်ဝေန်ချူလဝ်ရဏောၚ်ဂှ် သွက်ဒးဒှ်သၠေဟ်ပၟာဟွံမွဲ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် EAOs ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာတ်မိက် လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက် လုကဴညောန်စိုပ် (၇၀) သၞာံ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂှ်လေဝ် လၟုဟ်တၚ်ပတဝ်က္ဍိုပ် ပဝ်လဇြဳ Policy အလဵုအသဳ NLD ဂတးပၠန်အာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဣရတုဲ တရဴပရၜေိုဟ်လလံ ပိုဲတံစၟဳမံၚ်ဂှ်လေဝ် တာဇ မ္ၚောဲဍေံ နွံၜိုတ်လဵုဏီရောဂှ် ဆက်လ္ၚတ်အာပၠန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.