Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဗၞိက်တိတ်နူတွဵုရးမန်ကေုာံ အခေါၚ်အရာ SMEs ခိုဟ်မံၚ်

တမ်ကမၠောန်အဓိက ပ္ဍဲဒေသတွဵုရးမန်ဝွံ သၟာၚ်နူကမၠောန်ဝါဗ္ၚ၊ကမၠောန်ကၠအ်ထ္ၜိုတ်တုဲ ကမၠောန်ကၠအ်နာနာ မပ္တံကၠအ် ဒူရေန် မၚ်ဂုတ် လမုတ် ပၞဴ သဳလော သိၚ်ဃဵု ကြုက် ကေုာံ ကၠအ်သတ်တအ်လေဝ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ နူကဵုကမၠောန်တမ္ၚာပၠန်လေဝ် ခရံက်ဓမေန် ခရံက်က ဍာ်ကဝ်ခရံက် သီုကကှ်ကှ်တအ်ကီု၊ နူဍာ်ဖနုၚ် ၜဳဇၞော်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်ၜဵုဂယိုၚ် နွံတဴကီုရ။ ကမၠောန်ဂမၠိုၚ်တအ်ဝွံ အတိုၚ်ဗီုပြၚ်မစေန်ဆက်ကၠုၚ် နူအခိုက်တမၠာတမၠာတေံဟေၚ် ကၠောန်ကၠုၚ်လၟေၚ်အဆက်က် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏီ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

သမၠဲဗွိုက်တွဵုရးမန်တ္ၚဲဏံ နွံ ၄၇၄၈ တိုၚ်ပန်ကၠၚ်ညဳတုဲ ဝါဗ္ၚတဵုသြောံဂှ် နွံ ၄.၅ ပြကောဋိကိုဋ်ဨက၊ တိတဵုလဝ်ထ္ၜိုတ်ဂှ် နွံၜိုတ် ၅ ကိုဋ်ဨကရ။ ဗၞိက်နာနာတိတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် အတိုၚ်ပကတိ (နဒဒှ်ဗၞိက်အရိုၚ်-ကုန်ကြမ်း) ဂှ်သၟးရ ဒးသွံဏာတုဲ ဂွံပရဲအောန်ကွေံကွေံရ။ ဗက်ကဵုဇၟောဝ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ခေတ်ဏံမ္ဂး တော်ဟွံကိတ် ဟွံဂွံၚုဟ်ခို်ဟ်ဟ်ပုဟ် နာဲသဵုမန် တၠကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် သ္ပဒ္တဴပ္ဍဲပယျဵုသေံ ဟီုထ္ၜးရ။

ဗီုကပေါတ်ကွတ်တဲ တိတ်နူဒေသတ္ကံခၟိုၚ် (MNA)
ဗီုကပေါတ်ကွတ်တဲ တိတ်နူဒေသတ္ကံခၟိုၚ် (MNA)

“ဥပမာ သ္ၚုတိတ် နူပိုဲဂှ် အတိုၚ်ဂှ်ရ ဒးသွံဏာတှေ် ၜိုတ်ၚုဟ်သ္ၚုနွံဂှ်ရ ဂွံမာန်ဏောၚ်၊ ပရဲဟွံတိတ်ကွေံကွေံပုဟ်၊ ဍေံဒှ်ထေက်ဂှ် ၜိုတ်သွက်ဗုၚ်ဂၞဴဇကုရ စွံလဝ်တုဲ သ္ၚုသှေ်နူဂှ် သွက်ဒေသ မုက္လေၚ်ကၠောန်ပ္တိတ်ဂွံရော ပိုဲဒးချပ်ဏောၚ်၊ ရံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သေံမ္ဂး သ္ၚုဂှ်ဍေံဗုတ်သ္ပထောံဝိုဟ်တုဲ ဍေံပရးပ္တိတ်ဏာ ပ္ဍဲဗွဝ်ဖျာရ၊ ပိုဲလေဝ် နူကဵုသ္ၚု ဗုတ်သ္ပဝိုဟ်တုဲ ပၠောပ်ဗွဝ်ဖျာ ဂွံဟွံမာန်ဟာ၊ ဆ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဝိုဟ်ခိုဟ်ဟ်ဂှ် ပိုဲဒးသမၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲဍေံ ဗီုလဵုရောဂှ် ဒးဂၠာဲနဲကဲဏောၚ်” နာဲသဵုမန် ဂးရ။

ယဝ်ပိုဲတအ် ဒးဂၠာဲကတ် နဲကဲမ္ဂး ဒက်ပကောံကေတ် ညးကမၠောန်မတုပ်မွဲစွံတအ်ကီု၊ ကေတ်အဆက် နကဵုဂကောံကမၠောန် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် (Small and Medium Enterprise-SMEs) တအ်ကီု၊ နကဵုအစဳဇန် အလဵုအသဳကီု ကေတ်အဆက်ကဵုဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်တအ်တုဲ ကတ်လ္ၚတ်နဲကဲ ဂွံမာန်မံၚ်ကီုဏောၚ် ဂးရ။

“မွဲပၠန်ဂှ် စၞးဂကူသြောံ ပိုဲတဵုဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ ဂကူသြောံခိုဟ်ဟ် မွဲမွဲဂကူ ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စုတ် အဇာမာန်ဂှ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးချပ်ကီုရ။ လၟုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဂကူသြောံ နွံယၟု Raspberry ဂှ် ဗြေဝ်ဂၠိုၚ်တိုန်ဣရတုဲ ဟိုတ်နူဍေံပခိုဟ်ကဵု သီုပရေၚ်ထတ်ယုက်မၞိဟ်တံဂှ်ရ မၞိဟ်ရာန်တအ်လေဝ် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ ၚုဟ်ဍေံခိုဟ်မံၚ်ရ၊ တော်ကဵုၚုဟ် သ္ၚုဓမ္မတာမ္ဂး ၚုဟ်ဍေံသၠုၚ်မံၚ် ၜိုတ် ၄ ဆရောၚ် ဂးရ။ ဣဂှ်ရ ပ္ဍဲပိုဲလေဝ် ဂကူသြောံ လုပ်ဗွဝ်ဖျာမာန် မဂပ်ဝ်ကဵု တိဍာ်ဒေသဇကုဂှ် နနဲသာ်လဵု တဵုဗဒှ်ဂွံရောဂှ်လေဝ် ဒးချပ်ဗ္စာကီုရ။ အတိုၚ်အခိၚ်အိုတ်တုပ်တုပ်ရတှေ် ဂၠာဲကတ်လ္ၚတ် ဂကူသြောံ ဂွံပရဲဂၠိုၚ်ၚ်မာန်မ္ဂး ခိုဟ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်ညာတ်” နာဲသဵုမန် ဂးရ။

သြောံသ္ၚုသၟးဟွံသေၚ် သတ်ဆုပါဒနာနာဗက်အလိုက်ရာသဳတအ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဍေံဂွံတိတ်ကၠိုဟ်သၞာံ ဗီုလဵုဂွံဖန်၊ နဲဂွံစွံလအ်အ်တအ်၊ဥပမာ နဲစွံကဵုဓါတ်ဂံက်က်၊ နဲစွံကှ်ကှ်၊ ဟွံသေၚ်တှေ် နဲထ္ပက်ယိုဟ်၊ နဲကၠောန်ပ္တိတ် ဍာ်ယာမ၊ နဲဂွဳဓုပ်၊ နဲစုတ်ကဵုပလၚ်၊ နဲပြိုက်စုတ်ပ္ဍဲကၠံက်တအ်ဂှ်လေဝ် ဂၠာဲနဲ ကၠောန်ပ္တိတ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုခေတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပရးမာန် ပ္ဍဲဗွဝ်ဖျာလေဝ် ဒးချပ်ကီုဏောၚ် ဂးရ။

လၟုဟ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်ပ္တိတ် ယိုဟ်ဒူရေန်၊ ယိုဟ်အနာတ်၊ ယိုဟ်ကြုက်၊ ယိုဟ်ပရိုက်ပၞဴတအ်တုဲ ပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ လ္ဂုၚ်တေံကီုရဂှ်လေဝ် နာဲလွေန် တၠဆေၚ်ဖျာ (စတိုး) ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုလဴရ။

“လၟုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ပိုဲ ရဲကၠောန်ကမၠောန်ယိုဟ်ဒူရေန် နွံစှ်တၠပြၚ်ဣရ၊ ကမၠောန်ယိုဟ်ဒူရေန်ဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ် နူသၞာံအာဏံ။ ၜိုတ်ကၠောန်ကၠုၚ်ဂှ် ဍေံအံၚ်ဇၞးကၠုၚ်၊ ယိုဟ်မြာၚ် ယိုဟ်ကြုက်တအ်လေဝ် ကၠောန်မံၚ်ကီုရ၊ ဆ္ဂး ဗီုပြၚ် ပြိုက်ဓုပ်ဂှ် အဲညာတ် ဍေံဟွံစှေ်ဗီုဏီ” နာဲလွေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲပြၚ်ၜဳဇၞော် ဒေသရးမန်ဏံ ဒၞါဲပရေလၟောၚ် ပြာပြာကတ်တ် မ္ၚးနူကျာက်ခမဳ၊ စက်စာဲတုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တေံလေဝ် ဌာန်ပရေလၟောၚ် ပါၚ်မ္ၚဵု၊ ပါၚ်ၜဳ (ဇီးဖြူသောၚ်)၊ ကျာ်မၚ်ဝ တအ် နွံကဵုအရီုမတ် ကျေဝ်ဂေါဝ် သာယေန်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ဟိုတ်နူနွံကဵု ကၟုဲအာကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ ဗၞိက် (ကပေါတ်) တိတ်ပ္ဍဲဒေသမန်ဂှ်လေဝ် ဂွံသွံကွေံကွေံ ဂးရ။

ရံၚ်အာဒေသတ္ကံခၟိုၚ်တေံပၠန်မ္ဂး လၟုဟ်ကၠောန်စၠောံလဝ်ဒဒန် နူမတ်မလီုတုဲဒှ် တတ်ကၠောံအာကၠုၚ် ဂွံဣရတှေ် ကၟုဲတအ် လုပ်စိုပ်ဒၟံၚ်ဂြုဂြု ဟွံလ္ၚုကဵုစိုတ်ရ။ ကမၠောန်ကွတ်တဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု တော်ဟွံဒးကဵုၚုဟ်မးဟွံကိတ်ကီုလေဝ် ကမၠောန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ကၠောန်စဒးဗီု ပြေပြံၚ်အံၚ်ဇၞးကီုရဂှ်လေဝ် အ္စာရုပ်ပျေက်နာဲတေအ် ကောန်တ္ကံခၟိုၚ် ဂးတဴကီုရ။

“လၟုဟ် ကမၠောန်ကၠောန်ခတဵုတၟံဂှ် မၞိဟ်ကၠောန် သှေ်ဇးညိညိဓဝ်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် နကဵုတၟံ မကၠောန်ခတဵုတၟံဂှ်ရ က္လေၚ်ပုတ်ဂၠတ်ရုပ် နကွတ်တဲသုခမပၠန်ရ။ ကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်ဂြၚ်စိၚ် နကဵုဆုဂှ်လေဝ် ဒှ်ကလောန်ကွေံကွေံရ၊ စရာဲကွတ်တဲခိုဟ် တုပ်ကဵုဂြၚ်စိၚ်ကွေံကွေံ ဗွဲမလောန်တုဲ ညးတၠလှုဲလှာ်တအ် ရာန်ကေတ်ဏာရ” ဂှ်လေဝ် ဆက်ဟီုထ္ၜးကီုရ။

“သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် ကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်ဂွေၚ်စၞာံ (သားရေကွၚ်း)၊ လေံဒစုန်ဆု၊ ၜံက်တဝ်၊ ကၞေဟ်မှၚ်ဆု (ဗဝ်ပေန်)၊ ခေါ်အိက်ၜံက်၊ရုပ်ပါန်ပုတ် (ပါန်ပၞုတ်) နာနာ၊ ကမၠောန်ယာတ်ဇၟိုတ်ဇိုၚ် (ဇိုတ်ဇိုၚ်) ကၠောန်ကဵုခၞော်သတ်ဗြဴ ၊ ကမၠောန်ကွာၚ်ၜဲကှ်ကှ် အခိုက်မန်ဂှ်လေဝ် ကၠောန်ဒၟံၚ်အိုတ်ကီု ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ကမၠောန်ဟီုကၠုၚ်လဝ်ဗွဲလ္တူတေံဂှ် ဟဂွံသ္ပလဝ်အဆက်ကဵု ကမၠောန် SMEs အလဵုအသဳဏီရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရေၚ် SMEs ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်တုဲ ကောန်ဒေသမန်တအ် ညံၚ်ဂွံတီကၠိုဟ်စဳကၠး ညံၚ်ဂွံနွံကဵုဗဟုသုတဂှ် ကမၠောန်ပရးကဵုပညာမွဲ ဒးကၠောန်ကဵုထေက်ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုနဲကဲဗျူဟာ မူဝါဒ ကမၠောန်အဇာဍောတ် အပ္ဍဲဍုၚ် နူဌာနဗဟဵု ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်ဂှ် စွံလဝ်ကဏ္ဍအဓိက (၁)လၟိဟ်မၞိဟ်နွံကဵုအစောံစရာဲ၊ (၂) စရာဲကၠောန်ဗဒှ် သမၠုၚ်ပ္တိုန် နဲကွတ်ပညာ၊ (၃) သြန်သွက်ဂွံဖျေံတမ်တအ် ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲကဏ္ဍဒးသ္ပကဵု အထံက်အပၚ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် (၁) ဌာန်ဒ္တန်တိုက်စမြိုၚ်သဇိုၚ်တအ် ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်တိုန်၊ (၂) ပွမဖန်ကဵုအထံက် သွက်ဗွဝ်ဖျာ၊ (၃) ပွမကေတ်အခေါန်အကံက် ဒးဒးရးရး ကေုာံ လၟေၚ်အခိုက်အလိုက် ကမၠောန်တအ်လေဝ် ချူဖျေံလဝ်ဗီုရ။

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မဒှ်ဖက်ဆောဥက္ကဌ ကမ္မတဳဗဟဵု ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် (SMEs) ဂှ်လေဝ် “ဆေၚ်ကဵုကၠောန်ဗဒှ် SME တှေ် ဍေံဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ကမၠောန်တဵုလွဳ ကီုဏောၚ်ဂှ် ဟွံကၠိုဟ်လဝ်အိုတ်ပုဟ်။ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်ဟီုဂှ် ဟွံဆေၚ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳပုဟ်၊ ဍေံဆေၚ်ကဵု ကွတ်စက်ကွတ်တဲသၟးရဏောၚ် ပူဂဵုကၠိုဟ်ကေတ်လဝ်ဗီုဏံ နွံတၟာဂလိုၚ်ရ။ ဆ္ဂး ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ် ဟွံဂွံ၊ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်ဂှ် ဒးပံၚ်ပ္စပ်ကဵု ကဏ္ဍပရေၚ်တဵုလွဳ ဝါဗ္ၚကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် (၁/၂၀၁၇) ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်နေပျဳဒဝ် အဃောဂိတုမာတ် (၁) တေံရ။

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဆက်ဟီုပၠန်ဂှ် ကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ၉၉ တၟံကၠံဂှ် ဒှ်ကမၠောန် SME ဏံရ၊ SME ဏံ အံၚ်ဇၞးမ္ဂး ပိုန်ဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်လေဝ် အံၚ်ဇၞးကီုရ၊ကမၠောန် SME သ္ဂောံခိုဟ်ဂှ် အထံက်ပၚ် ပရေၚ်ရနုက်ဗပေၚ် မပ္တံ လၟိဟ်မၞိဟ်နွံကဵုအစောံစရာဲ၊ စရာဲကၠောန်ဗဒှ် သမၠုၚ်ပ္တိုန် နဲကွတ်ပညာ၊ သြန်သွက်ဂွံဖျေံတမ် ၊ ပွမကၠောန်ပခိုဟ်တိုန် တိုက်စမြိုၚ်သဇိုၚ် ၊ပွမဂၠာဲဗွဝ်ဖျာ၊ လၟေၚ်အခိုက်အလိုက် ကမၠောန် အခေါန်အကံက် ဒးဒးရးရး၊ဗွိုၚ်ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် ခိုဟ်ဟ် ကၠောန်ဂွံလောဲလောဲ တအ် ဒးနွံရောၚ် ဂကောံအလဵုအသဳတအ် ဖျေံလဝ်နွံ ဂးရ။

အတိုၚ်လလောၚ်ပၟိၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်ဂှ်မ္ဂး ကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဏံ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် နွံ ၉၀ တၟံကၠံတုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ကွတ်စက်ရ။ အတိုၚ် ဗ္ၜတ်သၞောတ် SMEs ဍုၚ်ဗၟာဏံမ္ဂး ကမၠောန်နွံကဵု ညးဂၠေၚ်ဝန် သၟဝ် (၁၀) တၠဂှ် ကော်စ Micro SMEs ကမၠောန်မဍောတ်သောဲ၊ ကမၠောန် နွံကဵုညးဂၠေၚ်ဝန် ဒဵုကဵု (၅၀) တၠတုဲ နွံကဵုသြန်ဓလိုက်တံ (၁၀၀) ကိုဋ်မ္ဂး ကော်စ SME ကမၠောန်တဲဍောတ်၊ နွံကဵုညးဂၠေၚ်ဝန် လၟိဟ် (၁၀၀) တၠ ကေုာံ သြန်ဓလိုက်တံ (၅၀၀) ကိုဋ်ဒကေဝ် ကော်စ SME တဲဒေါဝ်၊ နွံကဵုညးဂၠေၚ်ဝန် လ္တူနူ (၁၀၀) တၠ ကေုာံသြန်ဓလိုက်တံ လ္တူနူ (၁၀၀၀) ကိုဋ်ဒကေဝ်ဂှ် ကော်စကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်တဲဇၞော် (အဇာဇၞော်) သာ်ဝွံ ခုတ်သ္ပလဝ်သမ္တီ ဗွဲယေဘုယျရ ဂွံတီရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.