Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဒေသ (ဥတ္တံတား) တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒ သွက်ဂွံရုပ်ထောံမာၚ်တၟံ Long Life

သွက်ဂွံရုပ်သီကဵု မာၚ်တၟံ ကမ္ပဏဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd နွံပ္ဍဲဒေသ (ဥတ္တံတား) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ ဂိတုဂျောန်ဂှ် ကောန်ဒေသ လၟိဟ်ၜိုတ် ၃၀၀ ပြၚ်တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒအလန်တတိယ ဇက်ကွာ်အာ ဒဵုကဵုကမ္ပဏဳမာၚ်တၟံတေံရ။

ဒၟါနူမာၚ်တၟံဏံတုဲ တိဗ္ၚကၠအ်သွဝ်တံလေဝ်လီုလာ်၊ မြံၚ်ဍာ်တံလေဝ်ကၠက်၊ လ္ဂောဝ် စောဝ် ကြုၚ် တံလေဝ် လီု ဒိုဟ်အာအိုတ်ကီု ဂၠံၚ်ဍာန်လေဝ် လီုလာ် ခလံက်ဂနက် ဒှ်ကၠုၚ်၊ သယံဇာတ တံလေဝ် လီုလာ်သုန်ဂြာံစှေ်အိုတ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ဒေသတံ ဒးထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒရောၚ် ဂးရ။

ကောန်ဒေသ (ဥတ္တံတား) တံ ဗီုထ္ၜးဒၟံၚ်ဆန္ဒ သွက်ဂွံပလီုမာၚ်တၟံ Long Life (MNA)
“ယဝ်ဟွံကၟာတ် မာၚ်တၟံဏံတှေ် ပ္ဍဲဂတမုက်ဗ္ဒိုပ်ဂှ်ရ ပိုဲပံက်ဗ္ဒိုပ်ဗဗေၚ်ဏောၚ်။ ဗ္ဒိုပ်ဗဗေၚ်ဂဇအ်။ Long Life ဏံ ဟွံရုပ် ဟွံကၟာတ်တှေ် ဟွံက္တဵုနူဒၞါဲဂှ်ပုဟ် ရန်ဇန်လဝ်ရ။ စှေ်စိုတ်သီုညးဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ဥူတေန်ထောန်နာၚ် ညးက္ဍိုပ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဟီုရ။

မာၚ်တၟံဏံ ကၟာတ်/ဟွံကၟာတ်ဟီုဂှ် ဒှ်ကမၠောန်အလဵုအသဳ ဒးဖန်ဏောၚ်တုဲ ကောန်ဒေသပိုဲ အခေါၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး နွံမံၚ်ဏောၚ် ဥူတေန်ထောန်နာၚ် ဆက်ဟီုရ။

လပါ်ကမ္ပဏဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd ညးတာလျိုၚ် ဒါရိုက်တာ ဥုအံၚ်တိတ်ဌေဂှ် “မၞိဟ်ထ္ၜး ဆန္ဒတံလေဝ် နွံ၊ ကောန်ဒေသ ပံၚ်တောဲကဵုပိုဲတုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ် သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ကီုဏောၚ်။ ပိုဲဂှ် ပံၚ်ကဵုကောန်ဒေသတံဂှ်တုဲ ဆက်ကၠောန်အာပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဒေသဏောၚ်” သာ်ဏံ ဂးတဴရ။

စပ်ကဵုဟီုဂးဒၟံၚ် စောဝ် ကြုၚ် လီုလာ်အိုတ်ဂှ်တုဲ လ္ပာ်ကမ္ပဏဳဂးဂှ် အတိုၚ်စၞောန်ကၠုၚ်နူ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ဂြိုပ်ဆု ကေုာံဌာနက္ဍိုက်ပ်သဘာဝပွဳပွူဂှ်ရ ဗ္တဳ ကောန်တိတံ ညံၚ်ဟဂွံဇွောဝ်စှေ်ဂှ် တတ်လဝ် ကၟိုန်ဒၞါဍာ်၊ ကၟိုန်ဒၞါကောန်တိတံကီုရဏောၚ် ဥူအံၚ်တိတ်ဌေ ဆက်ဟီုရ။

“ပိုဲတံ ဒးဒုၚ်ချောံလေၚ် နွံတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ ပိုဲတံ မိက်ဂွံကဵုကၟာတ်ထောံမာၚ်ဏံ ကွေံကွေံဟဂှ်ရ” သာ်ဝွံ ဒဝ်ယဳချဝ် နူကဵုဂကောံထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဟီုရ။

ဒဵုဣနၚ်ဂလာ ကမ္ပဏဳဏံပံက်လဝ်မာၚ်တၟံဂှ် သ္ၚိကၟိန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တံ သ္ပဒၟံၚ်ဗ္ဒဗ္ဒါဲကဵုဂြိုပ်ဒဵုဏံရဏောၚ်။ လၟုဟ် ကၟာတ်ဒၞါလဝ်ဍာန်တှေ် ကောန်ဒေသတံ သွက်ဂွံဂၠာဲအှော် – ဂၠာဲၜၚ်ဂှ် ခက်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။ မာၚ်ဏံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဝါဗ္ၚတိကၠအ်တံ လီုလာ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရဂှ်လေဝ် ဒဝ်ယဳချဝ် ဆက်ဟီုရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကောန်ဒေသတံ ရပ်တွာ်ဏာမလိက်ရမျှာၚ်ကမြေဲဘာသာဗၟာမ္ဂး “ (ကုလားမတောၚ်ကြီး ကာကွယ်ရေး-ဒို႕အရေး)၊ (ရေအရၚ်းမြစ်ပျောက်ဆုံးစေသော ကျောက်မိုၚ်းများ -အလိုမရှိ)၊ (လယ်ယာချောၚ်းမြောၚ်းများပျက်စီးစေသော ကျောက်မိုၚ်းများ-အလိုမရှိ)၊ (ဥယျာဉ်ခြံမြေများ ပျက်စီးစေ သော ကျောက်မိုၚ်း -အလိုမရှိ)၊ (လောၚ်းလိုက်ကျောက်မိုၚ်းကုမ္ပဏီ-အလိုမရှိ)၊ (ဥပဒေချိုးဖောက် နေသော လောၚ်း လိုက်ကျောက်မိုၚ်းကုမ္ပဏီ ရပ်တန်႕ရေး-ဆောၚ်ရွက်ပေး)၊ (ဒေသခံတို႕၏ အကျိုးစီးပွား ဖျက်ဆီးနေေ သာ လောၚ်းလိုက်ကျောက်မိုၚ်းရပ်တန်႕ရေး-ဆောၚ်ရွက်ပေး)” တံတုဲ ထ္ၜးတဴဆန္ဒရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်သွက်ဂွံဗဒိုအ်ကၠေံမာၚ်တၟံဏံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄၊ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၈ တုဲကၠုၚ်တေံ ကောန်ဒေသ ဗၞတ် ၂၅၀၀ တၠပြၚ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးကၠုၚ်မွဲဝါ၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ၊ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၂၉) ဂှ် ကောန်ဒေသ ဗၞတ် ၈၀၀ တၠပြၚ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးကၠုၚ်မွဲဝါ၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ၊ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၂၂) ဂှ် ကောန်ဒေသ ဗၞတ် ၁၀၀၀ တၠ ပြၚ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးကၠုၚ်မွဲဝါတုဲ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ကုဌာနဆေၚ်စပ် တံရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ၊ဂိတုဂျောန် (၆) ဂှ် ထ္ၜးဆန္ဒ အလန်ပထမ၊ ၂၀၁၆ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၁ ဂှ် ထ္ၜးဆန္ဒ အလန်ဒုတိယတုဲကၠုၚ်ကီုရ။

ကမ္ပဏဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd ဝွံ လုပ်ပံက်လဝ်မာၚ်တၟံ ပ္ဍဲတိ စၟတ်ဂၞန် ၄၆ နွံကဵု သမၠဲ ၂၂၅ ဨက မလုပ်အဝေါၚ် ဂြိုပ်ဆုထိၚ်ဒဝ် ပ္ဍဲဒဵုဣနၚ်ဂလာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ဂှ်တုဲ ကၠောန်ပ္တိတ်ဒၟံၚ်တၟံ သွက်ကမၠောန်သိုၚ်ခၞံ ကဵု ကမၠောန်လးဂၠံၚ်ဍာန်တံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.