Categories
ပရိုၚ်

နူကဵုသၟတ်မွဲတၠ ကွာန်ယံၚ်ဒိန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာဂှ် သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲ ၁၄၀၀ မပြၚ်

နူသၟတ်မွဲတၠ အာယုက် ၂၃ ကောန်ကွာန်ယံၚ်ဒိန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ (၁၄၄၈) မ ကေုာံ တၞးဘိၚ်ဘၚ်ဍုက်က် (ၜါဲကထီု) လျိုၚ် (၆၅ ဒဿမ ၂) ဂရာမ်ရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဒပ်ကောံ လၞိန်ဂဥုဲၜူမာဲ စၟတ် (၃၉) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီုရ။

ဂကောံ ဒုသ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် နာၚ်အံၚ်ခါၚ်က္ဍိုက်ပ် နူဒပ်ကောံလၞိန်ဂဥုဲၜူမာဲ စၟတ် (၃၉) သီုကဵုသက်သဳ လုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ပ္ဍဲသ္ၚိ နာဲဗၠာဲဍုၚ် အာယုက် ၂၃ ၊ ဒၟံၚ်ကွာန်ယံၚ်ဒိန် အရာပ် (၁) ဂှ် သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်လိက်စၟတ်သမ္တီဗၠာဲသၟိၚ်ရ။

သၟတ်ဒးဒုၚ်ရပ် ကေုာံဂဥုဲၜူမာဲ (Facebook)
“သီုကဵုသက်သဳ လုပ်ဂၠာဲ ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ် ပ္ဍဲသ္ကဲဒၞါဲတိက် ဗၠာဲဍုၚ် အဖိုၚ်ဗၟံက်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ထိုၚ်ကၟာဲပဠာသတေတ် အရံၚ်ဍာဲ နွံကဵုတဆိပ် Cover (၁) မတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ထပ်ဆဵုဓုပ်စက္ခော တဆိပ် Vivo ပၠန်ရ၊ အပ္ဍဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ထိုၚ်ဍောတ်တ် အရံၚ်ဍီု (၈) မ၊ ပ္ဍဲထိုၚ်မွဲမွဲမဂှ် ဂဥုဲၜူမာဲ အရံၚ်ပကဴ နွံကဵုမလိက် WY နွံ (၁၈၁) မရ၊ သီုဖၟိုတ် လၟိဟ်မဂဥုဲ (၁၄၄၈)မ လျိုၚ်ဍေံနွံ ၜိုတ်(၁၄၄ ဒဿမ ၈) ဂရာမ်ရ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲခၠောက်ခုၚ်ဒ္ၚေါဝ် ဗ္ဒမ်ကျိုၚ်ကျဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ထိုၚ်ခွက် အရံၚ်ဍာ်မိတ်မွဲမတုဲ အပ္ဍဲဂှ် စုတ်လဝ် တၞးဘိၚ်ဘၚ်ဍုက်က် (၆၅ ဒဿမ ၂) ဂရာမ်ဂှ်လေဝ် သီဂွံကီု” သာ်ဝွံ ဟီုလဝ်ပ္ဍဲစၟတ်သမ္တီ ဗၠာဲသၟိၚ် ရ။

“အဃောစၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်ဟံဂါမ် ကွးဘာတံ စကာဒၟံၚ် ဂဥုဲချေံဂှ် ရပ်ဂွံတုဲ နူဂှ်မွဲတဆံၚ် ဆက်ဒတောဝ်ဗက်တုဲ ရပ်ဂွံဗီုလၟုဟ်ဏံဏောၚ်” ကောန်ကွာန်ဟံဂါမ် ဟွံမိက်ဓမံက်ယၟု မွဲတၠ ဂးရ။

ဗၠာဲဍုၚ် ဟီုပ္တိတ်ဂှ် ကေတ်အဆက်ကဵု မိုၚ်ဇြဝ် (အာယုက် ၜိုတ် ၃၀) ကွာန်ဘာခတဵု မလုပ်အဝေါၚ် ဂအုံကွာန်ကအ်ဂမ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် တွဵုရးကရေၚ်တုဲ လှောဲလှုဲ (၂၁) ကိုဋ်ဒကေဝ်တုဲ ရာန်ကေတ် ဂဥုဲၜူမာဲ မွဲဓုပ် နွံလၟိဟ် (၂၀၀၀) မ နူဒဝ်သာန်သာန်ဌေ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ တၞးဘိၚ်ဘၚ်ဍုက်က်ဂှ် မွဲတၞးတှေ် (၅၀) ဒကေဝ် ရာန်ကေတ် ပ္ဍဲအံၚ်မန် (အာယုက် ၁၉) ကောန်မွဲကွာန်ရဂှ်လေဝ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်စၟတ်သမ္တီ ဗၠာဲသၟိၚ်ရ။

စပ်ကဵုဒဒှ်ဏံတုဲ ကုနာဲဗၠာဲဍုၚ်ကီု၊ သီုညးဆက်စပ် မိုၚ်ဇြဝ်၊ ဒဝ်သာန်သာန်ဌေ၊ အံၚ်မန် တံဂှ် ဒုသ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်နာၚ်အံၚ်ခါၚ် သ္ပမၞိဟ်တေၚ်အမှုတုဲ နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ခေါဇာ ပံက်လဝ်အမှု နကဵု “မယ (ပ)/၂၀၁၇၊မူး/စိတ်ပြောၚ်း ဥပဒေပုဒ်မ-၁၅/၁၉(က)/၁၆(ဂ)/၂၀(က)/၂၁” ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူစၟတ်သမ္တီ ဗၠာဲသၟိၚ်ရ။

အပ္ဍဲတွဵုရးမန် သၟတ်ကွးဘာ အဝဲစှ်သၞာံပြၚ်တံ စကာဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ပ္တိတ်ကသပ် ဂၠာဲနဲခိုဟ်ဟ်တုဲ မိက်ဂွံကဵုရေၚ်တၠုၚ်အာ ဇြိုဟ်ဟ်နက်နက် သာ်ဝွံ ဂလာန်ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် လၟေၚ်ဆဋ္ဌမ (တ္ၚဲဆဋ္ဌမ) ဂိတုဂျောန် ၁၅ ဂှ်ကီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲသၞာံ အမှုဂဥုဲၜူမာဲ နွံ (၂၈၆) အမှုတုဲ ပ္ဍဲကောန်အမှု (၄၂၉) တၠဂှ် သၟတ်ကွးဘာတံ ပါလုပ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ဍုၚ်မတ်မလီု နွံကဵုကောန်ဒုဟ် (၄၃၄၆) တၠဂှ် ညးဒးဒုၚ် နကဵုဒုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ နွံ (၁၅၁၃) တၠ။ ပ္ဍဲကေါန်ဒုဟ် (၃) တၠမ္ဂး (၁) တၠဂှ် ဒှ်ကောန်ဒုဟ် ဂဥုဲၜူမာဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.